Δράμα | Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

11 Jun 2024, 07:08 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Δράμα | Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας προκήρυξε διαγωνισμό για μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Φεστιβάλ για το έτος 2024.

Κριτήριο ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από 27 Αυγούστου έως και 11 Σεπτεμβρίου 2024. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών έχει οριστεί η 18/06/2024 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Στις 25/06/2024 και ώρα 9:00 π.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα