Διαγωνισμός 140.000 ευρώ για διαμονή και ημιδιατροφή σε ξενοδοχεία

29 Mar 2024, 07:11 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός 140.000 ευρώ για διαμονή και ημιδιατροφή σε ξενοδοχεία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας «Cycling Greece» προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή δωματίων και ημιδιατροφής σε ξενοδοχειακά καταλύματα, για τις ανάγκες διοργάνωσης του «ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024».

Ο συνολικός προϋπολογισμός φθάνει σε 140.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), δηλαδή στο ποσό των 2.258,06 ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα