ΤΕΕ | Διαγωνισμός για πλατφόρμα και ιστότοπο Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

14 Mar 2024, 06:09 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

ΤΕΕ | Διαγωνισμός για πλατφόρμα και ιστότοπο Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστοτόπου Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης».

Το αντικείμενο της Σύμβασης συνίσταται στην παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και ιστότοπου του Εθνικού Παρατηρητηρίου, στη λειτουργία του, καθώς και στη δημιουργία εγχειριδίου εκπαίδευσης, με παράλληλη εκπαίδευση των στελεχών για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα παραμετροποίησης της πλατφόρμας για τα υφιστάμενα Περιφερειακά/Τοπικά Παρατηρητήρια καθώς και για την ανάπτυξη των Περιφερειακών/ Τοπικών Παρατηρητηρίων. Επισημαίνεται ότι η συλλογή, ανάλυση, ομογενοποίηση, επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές στατιστικό πρότυπο για τη μέτρηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός: του έργου ανέρχεται σε 1,78 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 1η Απριλίου και ώρα 15:00.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα