Διαγωνισμός 95.000 ευρώ για διαμονή και σίτιση διακοπών ΚΑΠΗ

29 Mar 2023, 07:41 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός 95.000 ευρώ για διαμονή και σίτιση διακοπών ΚΑΠΗ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Tο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών του προϋπολογισμού σχεδόν 95.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ, προσαρμοσμένες στις ανάγκες πραγματοποίησης επιμορφωτικής -ψυχαγωγικής εκδρομής με κατάλυση σε ξενοδοχείο τριών αστέρων στο Δήμο Αιγιαλείας. Το συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλει η Ανάδοχος Εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης και απαιτείται να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων ταξιδίων γενικού τουρισμού ή στον ξενοδοχειακό κλάδο και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επίσης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, από το οποίο θα βεβαιώνονται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έχει οριστεί η 13η Απριλίου.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα