Διαγωνισμός µίσθωσης του ξενοδοχείου «Πηλέας» στα Χάνια Πηλίου

22 Sep 2022, 08:58 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός µίσθωσης του ξενοδοχείου «Πηλέας» στα Χάνια Πηλίου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Προχωρούν οι διαδικασίες από τον Δήμο Βόλου για τον διαγωνισμό εκµίσθωσης του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «Πηλέας» βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου µε σκοπό την αναβάθµιση της υπάρχουσας εγκατάστασης, προκειµένου αφενός µεν να παρέχει στους επισκέπτες ποιοτικές υπηρεσίες, αφετέρου να συνδεθεί αρµονικά µε τα παραδοσιακά πρότυπα της εγγύτερης και ευρύτερης περιοχής του Πηλίου.

Επειδή πρόκειται για παλαιές και για µεγάλο διάστηµα εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να καταθέσει µαζί µε τα δικαιολογητικά, συνοπτικό επενδυτικό σχέδιο µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και ρητές δεσµεύσεις πλήρους ανακαίνισης και αναβάθµισης του µισθίου καθώς και µελέτη προϋπολογισµού του έργου.

Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας. Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι 12 χρόνια.

Για να γίνουν δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 10.000 ευρώ.

 Η τιµή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των 3.600 ευρώ ετησίως, δηλαδή 300  ευρώ µηνιαίως, αναπροσαρµοζόµενου κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο µε το ύψος του ετήσιου πληθωρισµού (δείκτης Τιµών Καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή µέχρι τη λήξη της συµβάσεως, πλέον χαρτοσήµου υπέρ του ∆ηµοσίου 3,6%. Ο µισθωτής δε δικαιούται σε µείωση του αναπροσαρµοζόµενου κατ’ έτος µισθώµατος από την κατακύρωση της µίσθωσης και εφ’ εξής. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει στο ∆ήµο Βόλου Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας αόριστης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι ίσο µε το ποσό των 10.000 ευρώ. Σιωπηρά αναµίσθωση του µίσθιου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως ενώ υπεκµίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της µίσθωσης.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα