Συγκροτήθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Αλιευτικού Τουρισμού

08 Jul 2022, 08:25 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σοφία Κοντογιάννη

Συγκροτήθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Αλιευτικού Τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης του Αλιευτικού Τουρισμού (Ο.Δ.Α.Τ.),

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υπογραφέντος μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Τουρισμού Μνημονίου Συνεργασίας και η εισήγηση δράσεων ή άλλων ενεργειών, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, καθώς και η συγγραφή, διαμόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Προώθησης Αλιευτικού Τουρισμού (Ε.Σ.Π.Α.Τ.) και όσων ζητημάτων προκύπτουν σχετικά με αυτόν.

Η ομάδα συγκροτείται από τους:
-Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο,
- Μαρίνα Πέτρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων με βαθμό Α ́, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Σταμάτιο Καμπόλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ4 Ιχθυολόγων με βαθμό Α ́, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής,
- Ευαγγελία Δουρουκλή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού με βαθμό Α ́, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Διαχείρισης Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα-Νομικό, της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Φλωροπούλου, Νομικό, συνεργάτιδα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
- Ιωάννη Σακελλαρίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ4 Ιχθυολόγων, με βαθμό Α ́, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, προϊστάμενο της Μονάδας Β2, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ελένη Παπαλεξίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας, με βαθμό Α ́, που υπηρετεί με απόσπαση στην ίδια Ειδική Υπηρεσία,
- Κωνσταντίνο Σωτήρχο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Κατσανέβα, Νομικό, συνεργάτη της Υφυπουργού Τουρισμού,
- Μαρία Παγώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής, τη Δήμητρα Γιαννακοπούλου, υπάλληλο του ίδιου τμήματος, του κλάδου ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων,
- Ιωάννη Ράπτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού, τη Μαρία Ντούσα, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα