Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

08 Dec 2023, 11:31 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με Απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, από τις 13 Φεβρουαρίου του 2024 έως τις 12 Απριλίου του 2024 πρόκειται να υλοποιηθεί ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα απευθύνεται σε έως 50 άτομα.

Oι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Απόφαση. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 18.12.2023 μέχρι και 10.1.2024, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται από τους υποψηφίους πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα) είτε για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού, σύμφωνα με τον νόμο 3328/2005, είτε για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία, σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022.

Επίσης, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101, 2310-459574). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα