ΙΝΣΕΤΕ | Επιτακτική η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στη διαχείριση του τουριστικού τομέα

06 Mar 2023, 18:23 | ΣΕΤΕ

TornosNews.gr

ΙΝΣΕΤΕ | Επιτακτική η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στη διαχείριση του τουριστικού τομέα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Tην κατάταξη της Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών, σύμφωνα με τον δείκτη Travel and Tourism Development Index 2021 του World Economic Forum, παρουσιάζει σε μελέτη του το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία καταγράφονται και οι προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από πρωτογενή έρευνα που πραγματοποίησε το WEF. Ο δείκτης TTDI καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τομέα, καθώς ανασυγκροτείται μετά την πανδημία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα  κατατάσσεται στην 28η θέση του Travel and Tourism Development Index 2021, στην ίδια θέση όπου κατατάχθηκε και το 2019. Ανάμεσα στις ανταγωνίστριες χώρες, την καλύτερη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία που βρίσκεται στην 3η θέση, ενώ ακολουθεί η Γαλλία στην 4η, η Ιταλία στη 10η και η Πορτογαλία στην 16η θέση. Η Τουρκία βρίσκεται αρκετές θέσεις κάτω από την Ελλάδα, στην 45η θέση, ενώ ακολουθεί η Κροατία στην 46η θέση. 

Ως προς τους επιμέρους υποδείκτες που συνθέτουν τον Travel and Tourism Development Index 2021, και επί συνόλου 117 χωρών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 42η θέση στον Enabling Environment Subindex, στην 20η θέση στον Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions Subindex, στην 19η θέση στον Infrastructure Subindex, στην 31η θέση στον Travel & Tourism Demand Drivers Subindex και στην 51η θέση στον Travel & Tourism Sustainability Subindex.

Καθώς η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη, και ο τουρισμός ένα στρατηγικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδειχθούν τρόποι και δράσεις που θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του δείκτη Travel and Tourism Development Index.

Προτάσεις για τη βελτίωση  της θέσης της Ελλάδας στον δείκτη  Travel and Tourism Development Index 

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη, θα μπορούσε να επιτευχθεί με την υιοθέτηση μίας σειράς δράσεων που εντάσσονται στους ίδιους άξονες που στηρίζεται η μελέτη με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης.  Δηλαδή, σε δράσεις που περιλαμβάνονται στους 5 βασικούς στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν στη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών, στην αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφορία, καθώς και στην ενίσχυση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, στη παρούσα μελέτη προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις :

-Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιοποίηση υπηρεσιών με παράλληλη εκπαίδευση του πληθυσμού, για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή της τεχνολογίας

-Εκπαίδευση, επιμόρφωση, υιοθέτηση νέων πρακτικών στην αγορά εργασίας που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο κλάδο των ξενοδοχείων, της εστίασης και των μεταφορών

-Αύξηση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο αερομεταφορών

-Ενίσχυση της στρατηγικής προώθησης του brand του προορισμού Ελλάδα

-Ενίσχυση του οδικού δικτύου (εκτός αυτοκινητοδρόμων) με περισσότερους, άρτια κατασκευασμένους δρόμους και παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας του υπάρχοντος δικτύου 

-Προώθηση της πρόσβασης των δημόσιων συγκοινωνιών 

-Αύξηση των καταγεγραμμένων φυσικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα

-Αύξηση των καταγεγραμμένων πολιτιστικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα

-Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών πρακτικών, τεχνικών και γνώσεων

-Στοχευμένες δράσεις ανάδειξης και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

-Περιορισμός των ρύπων, ορθή επεξεργασία λυμάτων, προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

-Βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πόλεις και αστικά κέντρα 

-Στοχευμένος καταμερισμός τουριστών για αποσυμφόρηση κορεσμένων τουριστικών περιοχών, η διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, η αύξηση της διάρκειας παραμονής

Συμπερασματικά, στο νέο διεθνές περιβάλλον, είναι αναγκαίο να γίνει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας πιο σύνθετο, οργανωμένο, και επιμελημένο μέσα από κυρίως, δημόσιες επενδύσεις  στο σύνολο της τουριστικής αλυσίδας αξίας.  

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα