Μύκονος: Πώς απορρίφθηκε η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 1.30 π.μ, σε κατάστημα

18 Jun 2024, 07:24 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Μύκονος: Πώς απορρίφθηκε η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 1.30 π.μ, σε κατάστημα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Συμβούλιο της  Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων σε συνεδρίαση του απέρριψε αίτηση θεραπείας της εταιρείας BE MYKONOS ΙΚΕ, η οποία στρεφόταν κατά απόφασης του Συμβουλίου και αφορούσε στη χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ζητώντας την ανάκληση της εν λόγω απόφασης.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε ο υπεκμισθωτής του ακινήτου όπου λειτουργεί το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος BAGATELLE Τοποθετούμενος επί του θέματος είπε ότι" θα ήθελε ίση μεταχείριση όσον αφορά στην παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής με τις υπόλοιπες αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ευρύτερη περιοχή " Για την ενίσχυση της Αίτησης Θεραπείας που είχε υποβάλει ο υπεκμισθωτής κατέθεσε υπόμνημα με επισυναπτόμενους τρείς χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη Χώρα της Μυκόνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Αντίστοιχο υπόμνημα κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της ξενοδοχειακής επιχείρησης ΠΟΣΕΙΔΩΝ με το οποίο κοινοποιούσαν προς το Συμβούλιο το έγγραφο του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος που απευθυνόταν προς Υπηρεσίες Δόμησης και ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ζητούσε να ενεργήσει εκάστη σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα της άδειας λειτουργίας του BAGATELLE.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα εξής:

"Η παράταση χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου και έως τις 00.30 π.μ για το BAGATELLE δόθηκε κατόπιν μακράς και ουσιαστικής συζήτησης του θέματος και αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του Συμβουλίου και τα υπό του νόμου προβλεπόμενα, προκειμένου η κρίση μας να είναι δίκαιη, αντικειμενική και αμερόληπτη.

Σήμερα η καταθέτουσα την Αίτηση Θεραπείας Εταιρεία ζητά από το Συμβούλιο μας να τροποποιήσει την προηγούμενη Απόφαση του και να αποφασίσει παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 01.30 π.μ, αντί τις 00.30 π.μ που της έχει δοθεί.

Το επιχειρήματα που προβάλει η αιτούσα είναι ,αφενός ότι στην αρχική αίτησή της παρέλειψε να αιτηθεί τη συγκεκριμένη ώρα θεωρώντας ότι θα ανανεωθεί η άδεια που της είχε δοθεί το 2022 και αφετέρου ότι ,για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα γειτνιάζοντα προς το BAGATELLE ομοειδή καταστήματα, πρέπει να της χορηγηθεί η παράταση που αιτείται.

Ως προς τον 1ο λόγο που προβάλλει η αιτούσα, διευκρινίζεται ότι οι άδειες παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγούνται σε ετήσια βάση ,με αξιολόγηση των δεδομένων και εξέταση των στοιχείων που έχει κάθε φορά στη διάθεσή του το Συμβούλιο. Ως εκ τούτου το ωράριο μουσικής που είχε ισχύσει το 2023 (υπενθυμίζεται οτι το 2023, εξαιτίας Απόφασης επί Αιτήσεως Αναστολής δεν είχε δοθεί παράταση ωραρίου) πολλώ δε μάλλον το 2022 δεν είναι δεσμευτικό για το Συμβούλιο μας.

Ως προς το 2ο λόγο που προβάλει αιτούσα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ο κανόνας που θεσπίζεται με το άρ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96(1023/2/37-ια/96) ( ΦΕΚ 15-Β') "Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας", είναι ότι: "Απαγορεύεται στα δημόσια κέντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ταβέρνες κλπ) η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής" και πιο κάτω ότι ".... άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων" " ... η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τη 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι τις 02.00 ώρα ,με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων".

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, η αρμοδιότητα που έχει το Συμβούλιο μας για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής δεν είναι δέσμια.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου μας αν με αιτιολογημένη απόφαση του θα χορηγήσει ή όχι παράταση, εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Διάταξη, αφού αξιολογήσει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και πάντα με αποκλειστικό κριτήριο τη μη διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων.

Επομένως η αρχή της "ίσης μεταχείρισης" ως γενική αρχή του δικαίου οφείλει να βρίσκει εφαρμογή επί απολύτως ίδιων κρινόμενων υποθέσεων.

Στην κρινόμενη υπόθεση του καταστήματος BAGATELLE, το Συμβούλιο μας αποφάσισε για την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής έως την 00.30 ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά δεδομένα, όπως την ιδιαίτερη θέση που βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα το οποίο λειτουργεί σε επαφή με επιχείρηση φιλοξενίας και ύπνου, η λειτουργία της οποίας διαταράσσεται και με μοναδικό κριτήριο αυτό που ορίζει ο νόμος, δηλαδή την μη πρόκληση όχλησης στους περίοικους. Η κρίση του Συμβουλίου υπήρξε επομένως απολύτως αιτιολογημένη, αντικειμενική, δίκαιη και σύννομη και η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι, οι λόγοι που οδήγησαν το Συμβούλιο στη λήψη της προσβαλλόμενης Απόφασης παραμένουν οι ίδιοι , προτείνω να κριθεί η Αίτηση Θεραπείας της Εταιρείας B.E MYKONOS IKE νόμω και ουσία αβάσιμη και να απορριφθεί".

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα