Επιτροπή Καθοδήγησης για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Πρωτοβουλίας GR-eco islands

23 Mar 2023, 08:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Επιτροπή Καθοδήγησης για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Πρωτοβουλίας GR-eco islands

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Συστήνεται Επιτροπή Καθοδήγησης, για τον συντονισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων του Στρατηγικού Πλαισίου της Πρωτοβουλίας «GR-eco islands» η οποία συνιστά μια εθνικής διάστασης και σημασίας διαδικασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών στη βάση των αρχών της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης συμβάλλοντας στο στόχο για την κλιματική ουδετερότητά τους και η οποία θα χρηματοδοτείται από Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021- 2027.

Ο ρόλος της Επιτροπής Καθοδήγησης αφορά στην έγκριση και εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, των βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών στόχων, των τομέων παρέμβασης, των κριτηρίων επιλογής των νησιών, των φορέων και των πηγών χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν απαραίτητων προσαρμογών με έμφαση στη διαμόρφωση και ανάπτυξη συναντίληψης όλων των εμπλεκομένων μερών επί της πρωτοβουλίας.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης αποτελείται από:

-Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), ως Πρόεδρο,

-Τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος,

-Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος,

-Τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος,

-Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΝΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), ως Μέλος,

-Τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (ΓΓΤΠΑ), ως Μέλος,

-Τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΓ ΕΤΠΑ / ΤΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), ως Μέλος,

-Τον Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ), ως Μέλος,

-Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ως Μέλος,

-Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως Μέλος,

-Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ως Μέλος.

Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Καθοδήγησης δύνανται να καλούνται κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή/και εκπρόσωποι άλλων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, πέραν των ανωτέρω, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων Οργανισμών και Ανεξάρτητων Αρχών, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, εκπρόσωποι από τον τουριστικό και παραγωγικό χώρο, ή υπηρεσιακοί παράγοντες των ανωτέρω Υπουργείων καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου.

Παράλληλα, συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού της διαχείρισης των έργων της πρωτοβουλίας «GReco Islands». Ρόλος της Επιτροπής Συντονισμού είναι η προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Καθοδήγησης για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η έγκριση των Σχεδίων Δράσης ως προς τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής GReco Islands των νησιών, του χρηματοδοτικού σκέλους ανά Ταμείο και ανά Πρόγραμμα και των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και ο συντονισμός της διαχείρισης και των αναγκαίων ενεργειών υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα