Δήμος Ηρακλείου | Συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον τουρισμό

30 Dec 2022, 09:12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Ηρακλείου | Συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Ηρακλείου ενέκρινε τη συμμετοχή του στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Single Market Programmer (SMP COSME)” με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον τουρισμό ενδυναμώνοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν αυτή τη δίδυμη μετάβαση.

Σκοπός της πρότασης είναι:

  • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας με σκοπό τον εντοπισμό έξυπνων, ευφυών και καινοτόμων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων για μια αποτελεσματική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου, σε σχέση με το σύνολο των συντελεστών-παραγόντων της αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης.
  • Η διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας για την υποστήριξη των ΜΜΕ ειδικά σε ότι αφορά τον προσανατολισμό της επιχειρηματικής προσέγγισή τους και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους σε έναν πιο βιώσιμο, ψηφιακό και χωρίς αποκλεισμούς τουρισμό μέσω «έξυπνων» λύσεων.
  • Η ενίσχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών σχετικά με τις έξυπνες στρατηγικές και τις αποτελεσματικές τακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα εμπλακεί συνολικά στην υλοποίηση του έργου και ιδίως σε 3  πακέτα εργασίας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συνολικά είναι:

  • Να επιλεγούν τουλάχιστον 50 καινοτόμα έργα γύρω από τον ευφυή τουρισμό και να εξεταστούν και δοκιμαστούν τουλάχιστον 50 καινοτόμες λύσεις.
  • Να υλοποιηθούν, τουλάχιστον 50 ευφυής εξατομικευμένες συνεδρίες καθοδήγησης και προετοιμασίας στις οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον 75 τουριστικές ΜΜΕ.
  • Να δοθούν τουλάχιστον 75 πιστοποιητικά επιτευγμάτων και να επιτευχθούν τουλάχιστον 75 ενοποιημένα σχέδια βιωσιμότητας και ψηφιακής στρατηγικής.
  • Να υπάρξει ένα εντατικό πρόγραμμα ευφυούς εκπαίδευσης και μεταφορά γνώσης με τουλάχιστον 100 διαδικτυακές συνεδρίες και 50 συναντήσεις παρότρυνσης.
  • Tουλάχιστον 100 τουριστικές ΜΜΕ να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SMART.
  • Tουλάχιστον 27 «Εργαστήρια» Διάχυσης με τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες το καθένα.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα