Κέρκυρα: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στις Μπενίτσες

28 Jan 2021, 10:29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Κέρκυρα: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στις Μπενίτσες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων προχωρά τις διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμού για την  εκμίσθωση του καταφυγίου τουριστικών Σκαφών Μπενιτσών  με αρχική τιμή εκκίνησης το ποσό των 45.000 ευρώ ετησίως.

Αντικείμενο της Σύμβασης θα είναι η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (μισθώματος) παραχώρηση χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί το τουριστικό Καταφύγιο Μπενιτσών με την παράλληλη υποχρέωση του αναδειχθεισομένου πλειοδότη – μισθωτή να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του παραπάνω καταφυγίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 χρόνια εφόσον το αιτηθεί ο μισθωτής και το εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Στη θαλάσσια ζώνη υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 96 θέσεων ελλιμενισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία προσδιορίζεται ως εξής: Μέσο Ετήσιο κύκλο εργασιών, των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων ύψους 60.000 ευρώ που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δημοσιευμένων ισολογισμών ή επί φυσικών προσώπων των φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών (2017, 2018 και 2019). Σε περίπτωση σύστασης νέας νομικής οντότητας, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν από τον βασικό μέτοχο ή τον εταίρο που κατέχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια.  Επίσης, ο μισθωτής οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε λειτουργία λιμένων και ελλείψει σχετικής με λειτουργία λιμένων, εμπειρία σε λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει.

Ο μισθωτής οφείλει να αποδεχθεί τον ελλιμενισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της τοπικής κοινότητας Μπενιτσών και συγκεκριμένα 10 θέσεις ελλιμενισμού στο βόρειο κρηπίδωμα προσωρινά και μέχρι τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου στη θέση «Κουτσομαρούλα», τα οποία θα εξαιρούνται από την καταβολή τελών ελλιμενισμού. Σε περίπτωση που ο μισθωτής τυγχάνει να είναι και πλοιοκτήτης ορίζεται ότι δύναται να κάνει ιδία χρήση ποσοστού εκ των θέσεων του καταφυγίου, που δεν υπερβαίνει το 25% της δυναμικότητας αυτού.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα