ΕΟΤ | Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προϊσταμένου στον ΕΟΤ Πολωνίας

16 Feb 2024, 07:45 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΟΤ | Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προϊσταμένου στον ΕΟΤ Πολωνίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο ΕΟΤ προκήρυξε την πλήρωση μίας θέσης Προϊσταμένου στην  Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία και την Τσεχία.

Να σημειωθεί ότι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Β’.

Η διάρκεια της θητείας είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης έως επιπλέον τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Τ., Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 5ος όροφος, α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα