Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες δηλώσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση εάν έχει δηλωθεί το εισόδημα

16 Mar 2023, 12:01 | AIRBNB

TornosNews.gr

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες δηλώσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση εάν έχει δηλωθεί το εισόδημα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Kαταργείται το διοικητικό πρόστιμο για εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής στην εφορία, εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή,  με μια παράλληλη δέσμη διατάξεων του υπουργείου Εργασιίας.

Επίσης προβλέπεται:

  • η ακύρωση των ήδη εκδοθεισών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, πράξεων επιβολής προστίμου,
  • ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των ήδη εισπραχθέντων προστίμων για την ανωτέρω αιτία (άρθρο 36)

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά:

"Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ανάγκη εξορθολογισμού του προστίμου που επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, δεδομένου ότι στόχος της Φορολογικής Διοίκησης είναι η φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της δήλωσής του με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αποτελεί πρόβλημα καθώς σε πολλές περιπτώσεις, το πρόστιμο που επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής είναι δυσανάλογο του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού".

Αναλυτικά το Άρθρο 36 με τη σχετική ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις:
Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους -Τροποποίηση περ. γ' παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 - Μεταβατική διάταξη

1. Στην περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. γ' της παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.».

2. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, κατ' εφαρμογή της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα