KYA: Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στα ορειβατικά καταφύγια

KYA: Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στα ορειβατικά καταφύγιαΠηγή φωτό: Pixabay

Με ΚΥΑ των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Τουρισμού, καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ορειβατικών καταφυγίων, ορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας τους (Αριθμ. 9918/2023, ΦΕΚ 5307/Β/18-5-2023). 

Διαβάστε την ΚΥΑ...

Άρθρο 1

Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων

Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και διακρίνονται σε ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενα και μη, και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

α. Το ορειβατικό καταφύγιο μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενο και μη, είναι κτιριακή εγκατάσταση δυναμικότητας έως ογδόντα (80) κλινών σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

β. Το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης είναι κτιριακή κατασκευή εμβαδού μικρότερου των 30 τ.μ. για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Διακρίνεται σε μόνιμο και σε μεταφερόμενο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

γ. Αρμόδια αρχή για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α' 180).

 

Άρθρο 2

Καθεστώς ορειβατικών καταφυγίων

1.Οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα αφορούν μόνο τα υπό ανέγερση και τυχόν επεκτάσεις υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων και όχι τα υφιστάμενα χαρακτηρισμένα ως ορειβατικά καταφύγια, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη και απόφαση νομιμοποίησης από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. ή έχει εκ- δοθεί διαπιστωτική πράξη από τον ΕΟΤ και εκκρεμεί η απόφαση νομιμοποίησής τους.

2.Για την ανέγερση ορειβατικών καταφυγίων κατατίθεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ορειβατικού καταφυγίου στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού και ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του ν. 998/1979 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011.

3.Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας εφαρμόζεται τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νέα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής και όχι στα καταφύγια εκτάκτου ανάγκης.

 

Άρθρο 3

Διαχείριση ορειβατικών καταφυγίων

1.Φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο οικείος Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή ο Ε.Ο.Τ.

 
2.Ο φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου, στο οποίο υφίσταται ή πρόκειται να ανεγερθεί ορειβατικό καταφύγιο, είτε με τίτλο ιδιοκτησίας, είτε μέσω παραχώρησης χρήσης από την αρμόδια δημόσια Αρχή και για τουλάχιστον 30 έτη.

3.Ο φορέας διαχείρισης είναι αρμόδιος για την εκ- μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου και τον ορισμό διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου. Ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου δύναται να είναι φυσικό ή εκπρόσωποι νομικού προσώπου. Στον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να διαθέτει:

α. Πιστοποιημένες γνώσεις βουνού και διάσωσης

β. πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών,

γ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

 

Άρθρο 4

Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ορειβατικών καταφυγίων μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενων και μη

1.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙ-ΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

-Υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.

-Εγκατάσταση σε προσβάσιμο σημείο ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν.

-Προσιτό, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

-Αποκλείονται περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από χιονοστιβάδες.

-Να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι περιορισμοί της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979.

ΚΤΙΡΙΟ

-Ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση της εισόδου, είναι νότιος -νοτιοδυτικός, όπου επιτρέπεται από τις συνθήκες

-Η κεντρική είσοδος προστατεύεται με ανεμοθραύστη.

-Διασφάλιση του αερισμού και φωτισμού όλων των χώρων του ορειβατικού καταφυγίου.

-Χρήση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων (π.χ. σίτες, αεροκουρτίνες, προστατευτικοί μηχανισμοί) και χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων (π.χ. δολωματικοί σταθμοί).

3.ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Reception)

-Ύπαρξη θέσεων με ερμάρια αποθήκευσης, εύκολα προσβάσιμα, στα οποία εναποτίθενται τα άρβυλα και τα σακίδια των επισκεπτών, καθώς και ντουλάπια φύλαξης διασωστικού και λοιπού εξοπλισμού. Δύναται να υπάρχει και χώρος στεγνώματος ρούχων.

-Σε περίπτωση που το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει φύλακα, επιτρέπεται στον χώρο αυτό να λειτουργεί κατά-στημα με χρηστικά αντικείμενα προς πώληση, απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση στο βουνό, για τη λειτουργία του οποίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η νόμιμη άδεια από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

4.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ - ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

-Τα δάπεδα κατασκευάζονται από αντιολισθητικά πλακίδια τα οποία διατηρούν τις ιδιότητές τους σε συνθήκες ψύχους.

5.ΚΟΥΖΙΝΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-Τοίχοι ύψους τουλάχιστον 1,80 μ. από το δάπεδο και καλυμμένοι με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης και απόλυτα επίπεδης επιφάνειας. Η τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, χωρίς αρμό. Όπου είναι απαραίτητη η χρήση αρμόστοκου, γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ενιαία, δίχως κοιλότητες, τελική επιφάνεια.

-Σε περίπτωση ύπαρξης επένδυσης με λαμαρίνα (πάγκος κουζίνας), αυτή κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, σε συνεχόμενη επιφάνεια και τοποθετείται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και τα ανοίγματα στις ματίσεις. Αποκλείεται η χρήση υλικών που δεν διασφαλίζουν αδιαπότιστες επιφάνειες, όπως κεραμικά μη εφυαλωμένα πλακίδια, τσιμέντο σανίδες ή επένδυση των επιφανειών με ξύλο.

-Τα ευπαθή τρόφιμα συντηρούνται απαραίτητα σε καταψύκτες και ψυγεία.

-Ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου φέρει την ευθύνη συντήρησης και αποθήκευσης των τροφίμων.

-Ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου διασφαλίζει ότι η ομάδα που επισκέπτεται το ορειβατικό καταφύγιο έχει ορίσει άτομο για την επίβλεψη της χρήσης των συσκευών καθώς και τον καθαρισμό της κουζίνας.

-Τα ερμάρια αποθήκευσης των τροφίμων διαθέτουν πορτάκια ασφαλείας για την προστασία των τροφίμων.

-Ο χώρος των λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών είναι ανεξάρτητος. Ο χώρος πλύσης σκευών είναι ανάλογος των παρασκευαζόμενων τροφίμων και των χρησιμοποιούμενων σκευών, σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

-Σε περίπτωση που η κουζίνα διαθέτει παρασκευαστήριο, δύναται να παρέχει μαγειρεμένο ζεστό ή κρύο φαγητό καθώς και σνακ ή άλλα παρασκευάσματα, όπως γλυκίσματα, στους επισκέπτες. Όταν η κουζίνα δεν διαθέτει παρασκευαστήριο, υπάρχει ο απαραίτητος οικιακός εξοπλισμός κουζίνας για την αυτοεξυπηρέτηση των ορειβατών. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α' 230).

-Ύπαρξη κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων και τακτική απομάκρυνση αυτών. Οι κάδοι απορριμμάτων είναι κλειστοί και ποδοκίνητοι και βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, μακριά από τρόφιμα και με την κατάλληλη σήμανση.

6.ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-Το δωμάτιο του διαχειριστή διαθέτει κρεβάτι (ή κρεβάτια) καθώς και ανεξάρτητο wc - ντους.

-Σε περίπτωση που το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει,πλέον του διαχειριστή, προσωπικό τους χορηγεί επιπλέον δωμάτια.

7.ΧΩΡΟΙ ΥΠΝΟΥ (κοιτώνες ή δωμάτια)

-Οι χώροι ύπνου (κοιτώνες ή δωμάτια) διαθέτουν ελάχιστο όγκο 5 (πέντε) κ.μ. ανά κλίνη. Κάθε κοιτώνας ή δωμάτιο παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 10 (δέκα) κλινών και διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό. Ο κοιτώνας δύναται να διαθέτει κουκέτες, με κλίμακες που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.

-Οι κουκέτες διαχωρίζονται με μια πλάγια απόσταση περίπου 0,60 μ.

-Οι κουκέτες είναι οργανωμένες είτε σε ατομικές κλίνες είτε σε στρώματα παρακείμενα επάνω στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).

-Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος είναι 2,00 μ.

-Τα στρώματα έχουν επένδυση με πλενόμενα καλύμματα.

-Οι κουβέρτες και τα καλύμματα πλένονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με ευθύνη του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου.

8.WC και ΝΤΟΥΣ (χώροι υγιεινής)

-Τα wc, με ή χωρίς ντους, βρίσκονται δίπλα ή μέσα στους κοιτώνες, ανάλογα με τη δυνατότητα παροχής νερού από πηγή ή υφιστάμενη δεξαμενή νερού. Δύναται να υπάρχουν και κοινόχρηστα wc εκτός του περιγράμματος του κτιρίου (εξωτερική πρόσβαση).

-Η αναλογία των wc είναι 1 (ένα) ανά 20 (είκοσι) άτομα και η αναλογία των νιπτήρων και των ποδονιπτήρων είναι 1 (ένα) ανά 10 (δέκα) άτομα.

-Εάν επιτρέπεται από το σύστημα υδροδότησης, προ- βλέπεται η ύπαρξη 1 (ένα) ντους για κάθε 20 (είκοσι) άτομα κατ' ελάχιστο.

-Οι χώροι υγιεινής του φύλακα ή/και του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου και του πρόσθετου προσωπικού δεν συνυπολογίζονται στον πιο πάνω καθορισμό αναλογιών.

9.ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ

-Η δεξαμενή κατασκευάζεται κατόπιν μελέτης και με υλικά επίστρωσης που αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κατάλληλα για δεξαμενές/συλλέκτες νερού.

10.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ

-Στα ορειβατικά καταφύγια υπάρχουν 2 (δύο) ή 3 (τρεις) απορροφητικοί βόθροι, των οποίων η χρήση εναλλάσσεται με ευθύνη του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου.

-Η συντήρηση και ο καθαρισμός των βόθρων γίνεται με διάσπαση και αποικοδόμηση της οργανικής ύλης από τους ίδιους. Όπου είναι εφικτό, οι βόθροι τοποθετούνται σε μακρινή απόσταση από το ορειβατικό καταφύγιο και το μονοπάτι πρόσβασης.

-Εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις περί αποχετευτικών συστημάτων αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή τους (υποπαρ. 3.16 και 3.17 του άρθρου 26 της υπ' αρ. 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 59), όπως ισχύουν).

11.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

-Ύπαρξη ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (γεννήτρια) για την τροφοδοσία του ορειβατικού καταφυγίου με ηλεκτρισμό, εναλλακτικά μπορούν να υπάρχουν φωτο- βολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες ή συνδυασμός τους.

-Στο ορειβατικό καταφύγιο τοποθετείται υποχρεωτικά αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.

12.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-Ο φορέας διαχείρισης ή ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου αναρτά,σε εμφανές σημείο, διάγραμμα εξόδου -διαφυγής,.

-Η τοποθέτηση αυτόνομων ανιχνευτών καπνού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14604, όπως κάθε φορά ισχύει, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή σε όλους τους χώρους του ορειβατικού καταφυγίου είναι υποχρεωτική.

-Η τοποθέτηση ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C, ανά 75 τ.μ. μικτής επιφάνειας, είναι υποχρεωτική. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε εμφανή και με εύκολη πρόσβαση σημεία από το προσωπικό και τους ορειβάτες.

-Στον χώρο της κουζίνας η τοποθέτηση ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα κατηγορίας πυρκαγιάς F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F, είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρο 5

Τεχνικές προδιαγραφές καταφυγίων έκτακτης ανάγκης

Πριν την εγκατάσταση του καταφυγίου έκτακτης ανάγκης (μόνιμο ή μεταφερόμενο), ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσης.

1.ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το μέγεθος του κτιρίου δεν ξεπερνά τα 30 τ.μ. και μπορεί να αποτελείται από έναν ή δυο χώρους.

α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

-Βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.

-Είναι προσιτό με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν.

-Έχει πλαισιακό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοιχοπληρώσεις του είναι από οπτοπλινθοδομή με ξύλινη ή μεταλλική στέγη και η βάση τους είναι μεταλλική ή από μπετόν.

β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

-Το καταφύγιο μονώνεται εσωτερικά με θερμομονωτικό υλικό ικανού πάχους (π.χ. 20εκ.).

-Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 - 7 βαθμών C.

-Πρόβλεψη για επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού), ώστε να διαφεύγει η υγρασία που δημιουργείται από την κατά πολλούς μήνες μη χρήση του κτιρίου, καθώς και από την αυξημένη ποσότητα υδρατμών που θα υπάρξουν στο χώρο από την προσέλευση ορειβατών.

γ. ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

-Στη στέγη δύναται να υπάρχει ανθρωποθυρίδα ανάγκης, εισόδου - εξόδου, με εσωτερική κατακόρυφη κλίμακα ασφαλείας με αντιολισθητική επιφάνεια και εύχρηστο σχήμα σκαλοπατιών.

δ. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

-Σε όλα τα μόνιμα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, με όποιον τρόπο και εάν είναι κατασκευασμένα, τοποθετείται αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.

ε. ΧΩΡΟΣ ΥΠΝΟΥ

-Ο κοιτώνας διαθέτει κουκέτες ελάχιστου όγκο 5 κ.μ. ανά κλίνη, παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 6 κλινών και διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό.

-Επιτρέπεται η ύπαρξη ατομικών κλινών (κουκετών) σε δύο το πολύ επίπεδα, με σταθερές κλίμακες που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.

-Οι κουκέτες είναι οργανωμένες είτε σε ατομικές κλίνες είτε σε στρώματα παρακείμενα επάνω στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).

-Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος είναι 2,00 μ.

-Η διάθεση κλινοσκεπασμάτων δεν είναι υποχρεωτική.

2.ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

-Τα μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης αποτελούνται από οικίσκους χωρητικότητας 3 έως 4 ατόμων, μέχρι 12 τ.μ., κατασκευασμένοι από μέταλλο ή PVC που μπορούν να μεταφερθούν από ελικόπτερο. Διαθέτουν επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού).

-Οι οικίσκοι είναι ειδικά διαμορφωμένοι με πολύ καλή θερμομόνωση, διαθέτουν σταθερές κουκέτες και εξοπλισμό ανάγκης. Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 -7 βαθμών Κελσίου.

 

Άρθρο 6

Διαδικασία εγκατάστασης καταφυγίων έκτακτης ανάγκης

1.Για την εγκατάσταση του μόνιμου καταφυγίου έκτακτης ανάγκης απαιτείται:

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης προς την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (Υπόβαθρο της ΓΥΣ) όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η 

ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης και τα μονοπάτια.

γ. Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της θέσης της εγκατάστασης και των προδιαγραφών της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένου σε ΕΓΣΑ'87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS.

ε. Σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, εφόσον υπάρχει.

Τα δικαιολογητικά β, γ και δ υποβάλλονται εις διπλούν και διαβιβάζονται στην αρμόδια δασική υπηρεσία η οποία μεριμνά για την έγκριση επέμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και κοινοποιεί την έγκριση επέμβασης στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

2.Γ ια τα μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης του μεταφερόμενου καταφυγίου έκτακτης ανάγκης. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια δασική Αρχή, η οποία ελέγχει σχετικά με την ύπαρξη ή μη δεσμεύσεων ως προς τη δασική νομοθεσία.

Σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας χορηγείται έγκριση επέμβασης από την οικεία δασική υπηρεσία, η οποία τροποποιείται κάθε φορά ως προς τη θέση στην οποία μεταφέρεται το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης και κοινοποιείται στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

Άρθρο 7

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης και απόφασης νομιμοποίησης σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής 

1. Για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών από τον φορέα διαχείρισης: α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και τη νόμιμη εκπροσώπηση αυτού.

β. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή παραχωρητηρίου χρήσης γης, δυνάμει της οποίας ο φορέας διαχείρισης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου, καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

γ. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (Υπόβαθρο της ΓΥΣ) όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια.

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου και των πά- σης φύσεως εγκαταστάσεων και υποδομών εντός αυτού, εξαρτημένου σε ΕΓΣΑ'87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε πέντε αντίτυπα.

ε. Τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του ορειβατικού καταφυγίου, συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του, τα τοπογραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του, τη δυναμικότητά του, το ιδιοκτησιακό και προστατευτικό καθεστώς της έκτασης στην οποία έχει ανεγερθεί το ορειβατικό καταφύγιο, περιγραφή της γύρω περιοχής και το καθεστώς που διέπει την περιοχή εγκατάστασής του και τη σκοπιμότητα λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου. Το ως άνω δικαιολογητικό συντάσσεται από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

στ. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη-όψεις- τομές).

ζ. Φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου εσωτερικά και εξωτερικά.

η. Τεχνική Έκθεση Αρμοδίου Μηχανικού σχετικά με τον έλεγχο δομικής τρωτότητας του κτιρίου.

Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. διαβιβάζει τον φάκελο στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η αρμόδια Δασική Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014. Μετά τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη από το πολεοδομικό γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

2.Ο φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου υποβάλει στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. αίτηση για την έκδοση απόφασης νομιμοποίησης του ορειβατικού καταφυγίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

 

Άρθρο 8

Ορειβατικά καταφύγια υπό ανέγερση ή επέκταση

1.Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπό ανέγερση ή επέκταση ορειβατικού καταφυγίου, η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου εγκατάστασης του ορειβατικού καταφυγίου σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης ορειβατικού καταφυγίου, όπως αναγράφονται στον ορισμό των ορειβατικών καταφυγίων στο άρθρο 1 της παρούσας.

2.Τα ορειβατικά καταφύγια κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.

3.Σε περίπτωση ανέγερσης ή επέκτασης υφισταμένου ορειβατικού καταφυγίου σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή που πρόκειται να δημιουργηθεί, απαιτείται προηγούμενη έγκριση επέμβασης της δασικής Αρχής με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

4.Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης, ο φορέας διαχείρισης καταθέτει αίτηση στο Πολεοδομικό Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 (Β' 3136) υπουργική απόφαση.

 

Άρθρο 9

Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής

1. Για τη νόμιμη λειτουργία των ορειβατικών καταφυγίων, απαιτείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση-δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ανα-γράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο διακριτικός τίτλος του Ορειβατικού Καταφυγίου.

β. Απόφαση ορισμού του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου από τον φορέα διαχείρισης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου περί τήρησης του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 της πα-ρούσας.

δ. Συμφωνητικό μίσθωσης, εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, ή αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή απόφαση παραχώρησης χρήσης για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη, καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ' όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή κατόπιν υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου ότι έχουν ληφθεί και θα συντηρούνται τα μέσα πυροπροστασίας της παρ. 12 του άρθρου 4 της παρούσας.

ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300,00 ευρώ εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον ΑΛΕ 1450189001 ή στην εφαρμογή e-paravolo του taxisnet.

η. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του ορειβατικού καταφυγίου.

θ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του ορειβατικού καταφυγίου, η οποία εκδίδεται από μηχανικό (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα).

ι. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ια. Τα α), β) και γ) πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

ιβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ορειβατικού καταφυγίου.

ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσης.

ιδ. Οικοδομική άδεια.

αα. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια, υποβάλλεται η οικοδομική άδεια, συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση Αρμοδίου Μηχανικού σχετικά με τον έλεγχο δομικής τρωτότητας του κτιρίου. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν οι εκτάσεις προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διαθέτουν έγκριση επέμβασης της δασικής Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στο καθεστώς νομιμότητάς τους. Γ ια τον σκοπό αυτό, ο φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύμφωνη γνώμη της.

ββ. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια αναζητούνται υπηρεσιακά η διαπιστωτική πράξη και η απόφαση νομιμοποίησης του ορειβατικού καταφυγίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. σύμφωνα με τη οριζόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

2.Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση νομιμοποίησης δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά ιβ και ιγ.

3.Μετά την επέκταση των ορειβατικών καταφυγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας, εφόσον το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), απαιτείται τροποποίηση αυτού, για την οποία υποβάλλονται στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. τα δικαιολογητικά α, ε, ζ, η, ι, ιβ και ιγ της παρ. 1 του παρόντος και επιπλέον αυτών,η άδεια δόμησης για την επέκταση του ορειβατικού καταφυγίου.

4.Όταν ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

5.Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται πριν τη λήξη τους, σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται αυτοδίκαια η ισχύς του Ε.Σ.Λ. και το ορειβατικό καταφύγιο σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ). Το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται όταν υποβληθούν προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.

6.Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προδιαγραφών του άρθρου 4 ή παράβασης της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας ΠΥΤ χρηματικό πρόστιμο ύψους από 500,00 € έως 2.000,00 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, ή/και σφράγιση του ορειβατικού καταφυγίου.

7.Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004 (Α' 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Για οποιαδήποτε αλλαγή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ., απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών καθώς και απόδειξη κατάθεσης παρα- βόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται στην περίπτωση ζ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

9.Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α' 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

Άρθρο 10

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Εντός του ορειβατικού καταφυγίου μόνιμης κατασκευής, δεν επιτρέπεται:

α. το κάπνισμα σε κανέναν χώρο του ορειβατικού καταφυγίου μόνιμης κατασκευής,

β. η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που διαταράσσουν την ησυχία των επισκεπτών, προκαλώντας δυσάρεστους θορύβους,

γ. η χρήση μουσικής,

δ. η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες,

ε. η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών,

στ. η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων,

ζ. η είσοδος σε κυνηγούς, εφόσον φέρουν οπλισμό και

η. η είσοδος στους κοιτώνες με αρβύλες. Οι αρβύλες θα τοποθετούνται σε ειδικό χώρο εκτός των κοιτώνων.

2.Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει τον διαχειριστή ή/και τον φύλακα του ορειβατικού καταφυγίου.

3.Απαγορεύεται στον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του ορειβατικού καταφυγίου.

4.Το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για αντιμετώπιση ατυχημάτων στο βουνό.

5.Το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό ή ασύρματο επικοινωνία.

6.Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πλησίον των ορειβατικών καταφυγίων ή εντός του δάσους διαφημιστικές πινακίδες, παρά μόνο πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα εγκρίνονται από τα κατά τόπους δασαρχεία.

 

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής η υπ' αρ. 549/11.01.2019 κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» (Β' 100) και η υπ' αρ. 2868/27.02.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονισμός Ορειβατικών Καταφυγίων» καταργούνται.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 04/03 22:06

  "Digital Marketing Workshop" στη Ρόδο από την ΕΠΟΤ Τourism Think Tank

 2. 04/03 18:56

  Lufthansa | Νέα απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή

 3. 04/03 18:44

  «Επανάσταση» των συνταξιούχων: 13η σύνταξη στην Ελβετία

 4. 04/03 18:37

  Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 5. 04/03 18:27

  Να απαγορευθούν οι νέες κλίνες στη Σαντορίνη

 6. 04/03 16:31

  ΕΞΑΑΑ | "Ζήτω το ελληνικό τραγούδι" δια νόμου και με ποσόστωση στα ξενοδοχεία

 7. 04/03 14:41

  Ε.Ξ. Ρόδου | Ρύθμιση στη νομοθεσία «περί αιγιαλού και παραλίας» που είναι διαφορετική στη Ρόδο

 8. 04/03 14:35

  Τα αιτήματα των τουριστικών καταλυμάτων στο υπουργείο Τουρισμού από την Συνομοσπονδία «ΔΙΑΜΟΝΗ»

 9. 04/03 13:49

  Αποκατάσταση των σχέσεων με τη διοίκηση της easyjet, με απονομή ευσήμων....

 10. 04/03 13:31

  ITB'24 | DRV: Η Ελλάδα τρίτη στις κρατήσεις των Γερμανών για το 2024- πρώτη η Τουρκία!

 11. 04/03 13:13

  ΠΟΞ | Δυσάρεστη έκπληξη η ποσόστωση στο δημόσια εκτελούμενο μουσικό ρεπερτόριο

 12. 04/03 13:04

  Athens Riviera | Η καλοκαιρινή εμπειρία με φόντο την Αθήνα

 13. 04/03 12:47

  Ρόδος: Επιταγή-voucher για 7 ημέρες δωρεάν διακοπών - Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται για τα ξενοδοχεία

 14. 04/03 12:36

  Βρετανία: Αυξάνονται τα πρόστιμα στις σχολικές απουσίες για διακοπές

 15. 04/03 12:09

  Γερμανικός τουρισμός | ITB'24: Μαζική επιστροφή των προκρατήσεων – Παραμένει το χάσμα πωλήσεων - ταξιδιωτών

 16. 04/03 11:48

  Το ξενοδοχείο της Ρόδου που λανσάρει περιβαλλοντικό πρότζεκτ μετά τις πυρκαγιές του 2023

 17. 04/03 11:47

  Η Ελλάδα παραμένει o δημοφιλέστερος προορισμός των Δανών τουριστών

 18. 04/03 11:43

  Γερμανικός Τύπος | Αντιδράσεις προκαλεί ο νόμος για τις παραλίες στην Ελλάδα

 19. 04/03 11:12

  Τουρισμός 2024 | Η ισχυρή στερλίνα στηρίζει τα ταξίδια των Βρετανών- "τζάμπα" η Τουρκία (+113% η ισοτιμία στη διετία)

 20. 04/03 10:47

  Τουρισμός | +47% οι κρατήσεις για το καλοκαίρι στην DER Touristik - Υψηλή ζήτηση για Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία

 21. 04/03 10:31

  Ferie for Alle 2024 | Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των Δανών για τη Χαλκιδική

 22. 04/03 10:28

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 30ή έκθεση Ελληνικού Κρασιού «Οινόραμα»

 23. 04/03 07:51

  Ισπανία: Επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Φεβρουάριο

 24. 04/03 07:45

  ΕΟΤ: Δράσεις στήριξης του διεθνούς αγώνα Ορειβατικού Σκι Pierra CRETA 2024

 25. 04/03 06:56

  Πειραιάς | Τα ακίνητα - φιλέτα που βγαίνουν σε διαγωνισμό για εκμίσθωση 10 ετών στην πλαζ Βοτσαλάκια

 26. 03/03 15:10

  Χειμώνας 2023-2024: Ο θερμότερος όλων των εποχών στην Ελλάδα

 27. 03/03 07:49

  Επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης

 28. 03/03 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σκόπελο και Κω

 29. 03/03 07:14

  8ο Panorama Charity Fun Run 2024 Μελίνα Λαζαρίδου

 30. 03/03 07:11

  Ημέρες Θάλασσας 2024 στον Πειραιά

 31. 02/03 12:46

  Νέος φωτισμός ανάδειξης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο

 32. 02/03 07:59

  Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία

 33. 02/03 07:58

  Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία το 2023

 34. 01/03 21:21

  Ευρωπαϊκός τουρισμός | Πραγματικό κατόρθωμα ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός

 35. 01/03 16:44

  Κρήτη | Συνάντηση Αρναουτάκη- "Η Φιλοξενία": Kοινό brand name για τα τουριστικά καταλύματα

 36. 01/03 14:57

  Γερμανικός τουρισμός | Το 43% των τουριστών επέλεξε Μεσόγειο το 2023, το 4,2% Ελλάδα, το 14,4% Ισπανία...

 37. 01/03 14:38

  Σύσκεψη για τις κρουαζιέρες στη Μύκονο - τα προβλήματα

 38. 01/03 14:17

  Αποδίδονται στο καταδυτικό κοινό τα 4 επισκέψιμα ναυάγια στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

 39. 01/03 13:19

  Αεροδρόμιο Αμβούργου: 5 Ελληνικοί προορισμοί στους 25 δημοφιλέστερους για το 2023

 40. 01/03 12:51

  Airbnb: “Win win” οι νέοι κανονισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 41. 01/03 12:44

  Η Ελλάδα στην κορυφή της τουριστικής ζήτησης στη Σερβία

 42. 01/03 12:33

  Από το Βερολίνο οι πρώτοι τουρίστες της φετινής σεζόν στη Ρόδο

 43. 01/03 12:22

  Οι Κινέζοι επιστρέφουν στην Ευρώπη; Τι δείχνουν οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

 44. 01/03 11:52

  Διπλή -gold- διάκριση για τον Όμιλο Sani/Ikos ως «Best Hotel to Work In»

 45. 01/03 11:17

  Νόμος | Οι 7 αλλαγές για την προστασία και τις παραχωρήσεις στις παραλίες

 46. 01/03 11:14

  Ανάλυση της Πολωνικής αγοράς από την Panadvert

 47. 01/03 11:05

  Μαζί ΕΑΤΑ και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων - προωθούνται έργα στο κέντρο και τις γειτονιές

 48. 01/03 10:05

  Τον Απρίλιο ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Domes Novos Santorini

 49. 01/03 09:34

  Προβολή της Ελλάδας σε Μόναχο και Βιέννη - τιμώμενες περιοχές ο Βόλος και η Κρήτη

 50. 01/03 07:27

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Μοσχάτο και Ζάκυνθο

 51. 01/03 07:26

  Kατεδάφιση κτηρίων σε ξενοδοχείο της Πάργας

 52. 01/03 07:22

  H Επιτροπή Tουριστικής Aνάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου

 53. 01/03 07:17

  Προώθηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού στην αγορά της Ιταλίας

 54. 29/02 21:11

  H Ελλάδα φιλικός και ασφαλής προορισμός για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες

 55. 29/02 19:05

  "Πράσινο φως" για ενιαίο κανονισμό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 56. 29/02 18:51

  Άγονος ο διαγωνισμός για το ακίνητο στην περιοχή «Βερβερόντα», στο Πόρτο Χέλι

 57. 29/02 18:39

  ΤΑΙΠΕΔ | Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στο ακίνητο «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη»

 58. 29/02 14:34

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Θετικές επιδόσεις τον Ιανουάριο- αισιοδοξία για το 2024

 59. 29/02 13:47

  Σε εκκαθάριση τελικά ο σπεσιαλίστας tour operator για Ελλάδα Attika Reisen

 60. 29/02 13:26

  Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον ένατο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου - Συμμετοχή από 52 χώρες

 61. 29/02 13:08

  Εθνική Τράπεζα | Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να διεκδικήσει νέα ρεκόρ το 2024

 62. 29/02 12:37

  Υπ. Τουρισμού: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

 63. 29/02 12:34

  Τεχνητή νοημοσύνη | Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 64. 29/02 12:08

  Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB Berlin 2024

 65. 29/02 11:34

  Air Serbia: Περισσότερες πτήσεις προς Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι

 66. 29/02 11:27

  Transavia: Νέα σύνδεση με Κω το καλοκαίρι του 2024

 67. 29/02 11:27

  Η Ryanair ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ λόγω υψηλού κόστους του αεροδρομίου

 68. 29/02 11:07

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Κατάρ

 69. 29/02 10:27

  TUI Global Hotel Awards | 19 ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 70. 29/02 10:19

  Wyndham Hotels & Resorts: Επιστρέφει ο Μήνας Μέλους του προγράμματος επιβράβευσης

 71. 29/02 07:34

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο | Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο

 72. 29/02 07:33

  Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 73. 29/02 07:26

  Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

 74. 29/02 06:31

  Ψηφιακός Οδηγός της Ιστορίας και της Κληρονομιάς της Καλαμαριάς

 75. 29/02 06:18

  Ντουμπάι: Τα ρεκόρ του τουρισμού και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

 76. 28/02 15:20

  FTI: 10% επάνω τα έσοδα πέρυσι, πολλά υποσχόμενο το 2024, περίπλοκη η αποτίμηση....

 77. 28/02 15:01

  Η Χαλκιδική είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Σέρβους

 78. 28/02 14:27

  Η Hilton προσφέρει πολυτελές Glamping σε εθνικά πάρκα - Συνεργασία με την AutoCamp

 79. 28/02 13:23

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα σε εκδήλωση του τουρ οπερείτορ Dertour στη Βιέννη

 80. 28/02 12:42

  Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

 81. 28/02 12:23

  Ένας νέος αερομεταφορέας κοντινών αποστάσεων έρχεται τον Ιούλιο στην Ευρώπη

 82. 28/02 12:22

  Το 41% ​​των Σκωτσέζων σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη φέτος

 83. 28/02 12:12

  Hard Rock Hotel Athens: Κόνσεπτ εστιατορίου με υπογραφή της Major Food Group

 84. 28/02 11:44

  Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air σήμερα Τετάρτη

 85. 28/02 11:37

  ΕΕ | Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 86. 28/02 11:11

  Η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί πια να κρατήσει τον κόσμο της

 87. 28/02 10:51

  Παραιτήθηκε η Ελληνίδα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Jumeirah

 88. 28/02 10:22

  ΠΟΤΑΠ | Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

 89. 28/02 10:15

  O νέος CEO της Wyndham Hotels για την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 90. 28/02 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κω και Κεφαλονιά

 91. 28/02 07:18

  Δήμος Φούρνων Κορσεών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 92. 28/02 07:16

  Κροατία: 108 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2023

 93. 28/02 06:07

  Συνέδριο με θέμα Crete: Top Destination in Europe

 94. 27/02 22:11

  Το Γούρι για το 2025 στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από το καλοκαίρι

 95. 27/02 18:06

  Ο Τουρισμός είναι ευλογία για την Ελλάδα

 96. 27/02 18:02

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Θα κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 97. 27/02 16:15

  Τουρισμός: 9 στους 10 Γερμανούς επιλέγουν διακοπές βάσει της τιμής

 98. 27/02 15:27

  Το ιστορικό ξενοδοχείο Titania Hotel στην Αθήνα αγόρασε ο όμιλος H Hotels Collection | Hatzilazarou Group

 99. 27/02 15:06

  ΕΕ | Σκληρές ποινές στις εταιρείες για περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως η ρύπανση από τα πλοία

 100. 27/02 14:44

  Αεροπορική συμφωνία Ελλάδας-Μογγολίας