Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

Ριζικές είναι οι μεταρρυθμίσεις που εισάγονται στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας.

Πλέον, όλες οι συμβάσεις εργασίας θα είναι αορίστου χρόνου, εκτός δύο περιπτώσεων: για λόγους έκτακτης αύξησης της παραγωγής ή αντικατάστασης εργατικού προσωπικού και πρακτικής άσκησης σπουδαστών και πτυχιούχων.

Η πρώτη περίπτωση αφορά δύο υποπεριπτώσεις, την απρόσμενη και προσωρινή αυξημένη παραγωγή από την επιχείρηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό, ενώ περιλαμβάνουν και την κάλυψη εργαζομένων σε διακοπές. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων αυξημένης ανάγκης του τομέα, με την οποία η σύμβαση μπορεί να φθάνει έως και τους 12 μήνες. Εφόσον δεν συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια, μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, χωρίς, όμως, να μπορεί να την ξεπεράσει.

Η δεύτερη υποπερίπτωση αναφέρει ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες όμως είναι προβλέψιμες και πολύ μικρής διάρκειας, όπως κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή της Black Friday. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις, επίσης, μπορούν να προσλάβουν εργαζομένους ορισμένου χρόνου, εφόσον υπάρχει έλλειψη προσωπικού, για μέγιστο 90 ημερών κάθε έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων, που είναι απαραίτητοι για εκείνες τις ημέρες για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, που πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση.

Παράλληλα, εφόσον ένας εργαζόμενος έχει απασχοληθεί 18 μήνες συνεχόμενους ή μη, για την ίδια θέση εργασίας, στην ίδια επιχείρηση ή τον ίδιο όμιλο για δύο ή περισσότερες συμβάσεις, θα θεωρείται συμβασιούχος αορίστου χρόνου. Με την προηγούμενη μεταρρύθμιση, αορίστου χρόνου γίνονταν οι απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για 24 μήνες, τους τελευταίους 30 μήνες.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση έργων, η μεταρρύθμιση συμπεριλαμβάνει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έως το τέλος της υλοποίησης κατασκευαστικών έργων. Ωστόσο, η επιχείρηση ή ο όμιλος είναι υποχρεωμένοι να ανανεώσουν τη σύμβαση του εργαζόμενου για άλλο έργο ή σε άλλο τμήμα και να του προσφέρουν την απαραίτητη εκπαίδευση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί έβαλαν ως όρο ότι η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί, εφόσον ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις παρά την εκπαίδευση που έλαβε, καθώς και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε έργα που πραγματοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την εκπαίδευση του εργαζόμενου ή τη δοκιμαστική περίοδο. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες: κατά τη διάρκεια των σπουδών για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους πτυχιούχους. Στην πρώτη υποκατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν άτομα έως και 30 ετών (έναντι της ηλικίας 25 ετών με τη μεταρρύθμιση του 2012) και αφορά περιόδους μεταξύ τριών μηνών και δύο ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασκούμενος οφείλει να έχει έναν μέντορα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η δεύτερη υποκατηγορία που αφορά πτυχιούχους, περιορίζεται σε μέγιστη διάρκεια ενός έτους (έναντι δύο με τη μεταρρύθμιση του 2012), ενώ το ποσοστό που θα προσλαμβάνεται θα καθορίζεται από τις συμφωνίες του κάθε τομέα. Στην εν λόγω κατηγορία, ως μέγιστη περίοδος για την έναρξη της άσκησης ορίζεται η τριετία από την αποφοίτηση. Επιπροσθέτως, θεσμοθετείται η επιλογή της σταθερής μη-συνεχόμενης εργασίας, που αφορά συμβάσεις αορίστου χρόνου, όμως για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια εργασίας ανά έτος.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι, που δραστηριοποιούνται σε εργασίες, οι οποίες εκ φύσεως είναι περιοδικές.

Το Υπουργείο Εργασίας προέβη σε αύξηση των προστίμων σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω από τις επιχειρήσεις, με το μέγιστο πρόστιμο να αυξάνεται στα 10.000 ευρώ έναντι 7.500, που έθετε η μεταρρύθμιση του 2012. Επιπλέον, σημαντική διαφορά από το 2012 αποτελεί το γεγονός ότι πλέον το πρόστιμο θα αφορά κάθε εμπλεκόμενο εργαζόμενο. Οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι θα μετατρέπονται σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου, ενώ για κάθε εργαζόμενο, που απολύεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν 27 ευρώ.

Συλλογικές εργατικές διαπραγματεύσεις με επιχειρήσεις

Πλέον, οι συλλογικές εργατικές διαπραγματεύσεις με τις επιχειρήσεις μεταβάλλονται προς όφελος των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση του 2012 ανέφερε ότι, εφόσον οι συμφωνίες μεταξύ εργατών και επιχειρήσεων έληγαν, η ισχύς τους μπορούσε να παραταθεί για ένα έτος ακόμη, εφόσον δεν υπήρχε νέα συμφωνία. Με τη νέα αυτή μεταρρύθμιση, η υπάρχουσα συμφωνία συνεχίζει να υφίσταται, έως να υπάρξει νεότερη, χωρίς να τίθεται μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος της.

Επιπροσθέτως, σημαντική αλλαγή θεωρείται και η κατάργηση της υπερβολικής μείωσης κόστους από την επιχείρηση, μέσω μείωσης των μισθών, προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστική. Πλέον, μία επιχείρηση δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης πρακτική, καθώς οι μισθοί θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους μισθούς του τομέα που έχουν συμφωνηθεί.

Υιοθέτηση του μοντέλου αναστολής εργασίας

Ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση της εργασίας είναι η νέα μορφή αναστολής εργασίας, που υιοθετείται στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και προέρχεται από τη σύμβαση αναστολής εργασίας (ERTE), που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα της εν λόγω πολιτικής για την Ισπανία και ιδιαίτερα σε τομείς, όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές, βαρύνουσας σημασίας για την εθνική οικονομία, τόσο η Κυβέρνηση, τα εργατικά σωματεία και ιδιαίτερα η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) συμπεριέλαβαν την εν λόγω πολιτική για τυχόν μελλοντικές οικονομικές ή κλαδικές κρίσεις.

Τονίζεται ότι η CEOE, κρατάει έντονη στάση και αναμονή για το τελικό κείμενο, ιδίως για το εν λόγω σημείο, για το οποίο έχουν εκφράσει αμφιβολίες ορισμένα από τα κόμματα που υπερψήφισαν τους Προϋπολογισμούς.

Η συγκεκριμένη πολιτική θα έχει ονομασία Mecanismo Red και αναγνωρίζει βοήθειες στις επιχειρήσεις, όσον αφορά τις εργατικές εισφορές καθώς και τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση εργαζομένων. Οι εκπτώσεις, που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από ένα σύνολο παραγόντων και θα είναι μεταξύ 20% και 90%. Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω των ERTE, έτσι και στον μηχανισμό αυτό, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσφέρουν εκπαίδευση στους εργαζομένους, καθώς και να διατηρήσουν τον εργαζόμενο για τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για τη διάρκεια που θα βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς.

Οίκοθεν νοείται ότι προκειμένου να εγκριθεί ο εν λόγω μηχανισμός, ο κλάδος ή η επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε κρίση και θα απαιτείται η έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου για την παροχή βοήθειας.

Τέλος, ο νέος εργασιακός νόμος απαγορεύει τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, οι οποίες ίσχυαν με την τελευταία νομοθεσία για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους.

Ιδιαίτερα όσον αφορά το πρώτο και σημαντικότερο σημείο της νέας μεταρρύθμισης, δηλαδή τη μείωση της περιοδικότητας της εργασίας στην Ισπανία, η επίτευξη του στόχου είναι ύψιστης σημασίας για την αγορά εργασίας της χώρας. Τα τελευταία έτη έχει γίνει προσπάθεια για τη μείωση του φαινομένου αυτού, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά συνεχώς τη λύση του προβλήματος. Αναλυτικότερα, τα τελευταία στοιχεία φανερώνουν την ένταση της περιοδικότητας αφού κατά τον Νοέμβριο, μία στις τέσσερις συμβάσεις που υπογράφηκαν, αφορούσαν περίοδο εργασίας μικρότερης της εβδομάδας.

Η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη περιοδικότητα εργασίας στην Ε.Ε., με το ποσοστό της να ξεπερνά, κατά 11,1%, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χαρακτηριστικό βέβαια της Ισπανίας είναι ότι οι συμβάσεις περιορισμένου χρόνου αφορούν και τον δημόσιο τομέα και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το οποίο βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία έτη.

Αντίθετα, το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα είναι μικρότερο, ενώ βαίνει ελαφρώς μειωμένο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Eurostat, η περιοδικότητα αφορά το 24,7% των εργαζομένων στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των συμβάσεων ορισμένου χρόνου αυξάνεται κάθε έτος από το 2013. Ο δημόσιος τομέας απασχολούσε το 19% με παρόμοιες συμβάσεις το 1ο τρίμηνο του 2013, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει σε ιστορικό υψηλό, 31,6%. Για τον ιδιωτικό τομέα, το υψηλότερο ποσοστό 36,1% σημειώθηκε το 2006 και έκτοτε έχει μειωθεί στο 24,6%.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 28/05 11:13

  Σε άνοδο τα λειτουργικά ροφήματα στις καταναλωτικές προτιμήσεις

 2. 27/05 17:15

  Την Κυριακή η Σαντορίνη θα κατακλυστεί από Σαουδάραβες

 3. 27/05 14:55

  Πάνω από τα επίπεδα 2019 η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 4. 27/05 14:01

  Συνάντηση Σ. Ζαχαράκη και Ο. Αναστασοπούλου με μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Νοτίου Κορέας

 5. 27/05 13:35

  ForwardKeys | Ανεβαίνει ο Ισπανικός τουρισμός για την Ελλάδα – Στο +23% των επιπέδων 2019 αυτό το καλοκαίρι

 6. 27/05 13:11

  Το οικολογικό παραμύθι της Ελένης Ανδρεάδη συμπυκνώνει το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

 7. 27/05 12:55

  Γ. Αμυράς: Το σύνθημα του νέου κλιματικού νόμου είναι ‘’Ηλεκτροκίνηση παντού»

 8. 27/05 12:00

  Βενετία: Αναβάλλεται για το 2023 η επιβολή χρέωσης εισόδου για τους τουρίστες χωρίς διανυκτέρευση

 9. 27/05 11:44

  Αμερικανικός τουρισμός | Το δολάριο επιστρέφει δυναμικά - Ξεπερνά το 2019 η ζήτηση για Ελλάδα

 10. 27/05 11:44

  Τουρισμός | O ποιοτικός χρόνος με τους δικούς τους και όχι ο προορισμός το ζητούμενο φέτος στις διακοπές των Αμερικανών

 11. 27/05 11:15

  Jet2: Νέες συνδέσεις από το Εδιμβούργο με Σαντορίνη, Σκιάθο, Πρέβεζα - «Ισχυρή ζήτηση για Ελλάδα»

 12. 27/05 10:56

  Lufthansa: Νέα θυγατρική για να μειωθεί το κόστος προσωπικού

 13. 27/05 10:31

  Δήμος Πάρου: 3 νέα video παρουσιάζoυν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού σε Ελλάδα και εξωτερικό

 14. 27/05 10:01

  Μπαμπινιώτης: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας το τουριστικό video της Τουρκίας «Turkaegean»

 15. 27/05 10:00

  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο ΚOSTA PALACE 820 κλινών στην Κω

 16. 27/05 09:42

  To νέο video τουριστικής προβολής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

 17. 27/05 09:35

  Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης! | ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

 18. 27/05 09:23

  Reactivate Music στην Πειραιώς 260 (Η) | 6 & 7 Ιουνίου, 20:00

 19. 27/05 09:14

  Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

 20. 27/05 09:05

  Φεστιβάλ Κερασιού στον ‘Ιασμο Ροδόπης

 21. 27/05 09:03

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Μύκονο

 22. 27/05 09:02

  40.000 οι αφίξεις στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2021

 23. 26/05 18:09

  Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας | Η Κίνα παραμένει ένας ισχυρός εταίρος για την Ελλάδα

 24. 26/05 17:40

  EasyJet: Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω βλάβης ΙΤ - Επηρεάστηκαν δρομολόγια προς Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο

 25. 26/05 17:25

  Εγκαίνια για το Porto Myrina Palace στη Λήμνο | Δεύτερο ξενοδοχείο του Apollo στην Ελλάδα για αθλητικό τουρισμό

 26. 26/05 15:30

  ΕΟΤ: Fam trip για προβολή της Εύβοιας και της Σκύρου στο κοινό της Ρουμανίας

 27. 26/05 14:43

  Θαλάσσιος τουρισμός/ ΣΙΤΕΣΑΠ: Ανάγκη για επενδύσεις σε πλωτούς τουριστικούς λιμένες - Στο 90% των επιπέδων 2019 η ζήτηση το 2022

 28. 26/05 14:14

  FedHATTA | Πολύτιμες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό χάνονται... στο δρόμο για τις visa

 29. 26/05 13:27

  Μπορεί ακόμη να σωθεί η παγκοσμιοποίηση;

 30. 26/05 12:37

  Ισπανία: Η ευλογιά των πιθήκων απειλή για τον τουρισμό; Τι δήλωσε η υπουργός Τουρισμού

 31. 26/05 12:31

  Aπόφαση | Τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα τουριστικά καταλύματα, πλην κάμπινγκ

 32. 26/05 12:09

  Tαξίδια με το τρένο | Σύντομα Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά

 33. 26/05 11:42

  Hilton - Έρευνα: Πώς επιλέγουν διακοπές οι Βρετανικές οικογένειες το 2022

 34. 26/05 11:27

  Δ. Φραγκάκης: «Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες»

 35. 26/05 11:26

  Κικίλιας | «342% αυξημένα τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι»

 36. 26/05 11:02

  ΕΞΑ-ΑΑ | Μακριά από τις επιδόσεις του 2019 η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' 4μηνο

 37. 26/05 10:40

  DW | Να γιατί η Ελλάδα είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες

 38. 26/05 10:00

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Eπιχορηγήσεις για ξενοδοχείο και οινοποιείο σε Ναύπλιο και Ζευγολατιό

 39. 26/05 09:39

  Οι Οινοποιοί της Κρήτης στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Κρασιού - με την στήριξη της Περιφέρειας

 40. 26/05 09:30

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Πρώτο Φόρουμ βιώσιμης φιλοξενίας

 41. 26/05 09:21

  Οι δρόμοι του κρασιού στην Ηλεία

 42. 26/05 09:19

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για επανεκμίσθωση 5 μπάνγκαλόους στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 43. 26/05 09:17

  Φυλάκιο στην ελληνοβουλγαρική Μεθόριο μετατρέπεται σε χώρος φιλοξενίας

 44. 26/05 09:15

  Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών ο πληθωρισμός στη Βρετανία

 45. 25/05 17:58

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για την μίσθωση του εμβληματικού τουριστικού ακινήτου «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης

 46. 25/05 17:31

  Γιάννης Χουβαρδάς | Η άλλη πλευρά της Καταιγίδας | 1 - 7 Ιουνίου 2022

 47. 25/05 16:55

  Γιατί η Airbnb αποχωρεί από την Κίνα

 48. 25/05 15:58

  Fam trip ΕΟΤ | Απευθείας πτήσεις charter Σεούλ-Αθήνα το φθινόπωρο

 49. 25/05 15:35

  Άλλαξε ριζικά η εικόνα της Βαρβακείου - Νέοι σύγχρονοι χώροι πώλησης παραδίδονται σε επαγγελματίες και καταναλωτές 

 50. 25/05 15:32

  Η Uber επεκτείνεται στη Σαντορίνη - Προοπτικές και για άλλα ελληνικά νησιά

 51. 25/05 15:20

  Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου "έπνιξε" στον καπνό την Πάλμα – Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων

 52. 25/05 14:10

  TUI: 12 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κάρπαθο και Κέρκυρα από το Linz

 53. 25/05 13:42

  Air France-KLM | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,26 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας

 54. 25/05 13:23

  Η Ρόδος μέσα από το φακό της τηλεόρασης της Τουρκίας

 55. 25/05 13:16

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Το 2023 εφαρμογή και στον Τουρισμό

 56. 25/05 13:14

  Το Hyatt Regency Thessaloniki βραβεύεται με το Travelers’ Choice Award για το 2022 από το Tripadvisor

 57. 25/05 13:09

  ΤUI: Διευρύνεται το τμήμα tour και δραστηριοτήτων – «Είναι για εμάς βασικός πυλώνας ανάπτυξης»

 58. 25/05 13:04

  Ναύπλιο | Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 η μεγάλη γιορτή της αγκινάρας Ιρίων

 59. 25/05 12:52

  Sabre: Οι 5 τάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε μετά την πανδημία

 60. 25/05 12:50

  Ανοιχτές Πόρτες στα Οινοποιεία της Κρήτης | Ένα διήμερο γεμάτο Κρητικό κρασί (28 & 29 Μαΐου 2022)

 61. 25/05 12:35

  Επίσημη πρώτη από ΕΡΤ και ERTFLIX για το τουριστικό video της Σαντορίνης

 62. 25/05 12:21

  ETC/ Τουρισμός: Πώς σκοράρει η Eυρώπη και η Ελλάδα στις μακρινές αγορές το καλοκαίρι του 2022

 63. 25/05 11:35

  Jet2 | Αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 2023 | Πτήσεις για Αθήνα από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου

 64. 25/05 11:21

  H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο τουριστικό εργαστήριο στη Ντόχα του Κατάρ

 65. 25/05 10:52

  Κάλεσμα Κικίλια στην Emirates για απευθείας πτήση από Ντουμπάι και Νέα Υόρκη προς Θεσσαλονίκη

 66. 25/05 10:49

  Τουρισμός | 390.000 εργαζόμενους αναζητεί η βιομηχανία φιλοξενίας στην Ιταλία

 67. 25/05 10:28

  Schauinsland Travel Partner | Ελλάδα και ισπανικά νησιά στο επίκεντρο της ζήτησης

 68. 25/05 10:00

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για νέο ξενοδοχείο στην Κορώνη και επέκταση οινοποιείου στη Νεμέα

 69. 25/05 08:13

  Nobu Hospitality: Συνέχεια στη στρατηγική ευρωπαϊκή επέκταση με το Nobu Hotel Madrid

 70. 25/05 08:11

  20.000 ξενοδοχεία συνδυάζονται για να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα των διαμονών

 71. 25/05 08:05

  Ξενοδοχεία | Συνεργασία του EverΕden Βeach Resort με την ισπανική αλυσίδα Vincci Hotels

 72. 25/05 08:00

  To 25o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών στα Τρίκαλα

 73. 24/05 20:33

  Διαφορετικές ταχύτητες μέχρι τώρα στις αφίξεις σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα

 74. 24/05 19:53

  Β.Κικίλιας | Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το brand “Ελλάδα”

 75. 24/05 17:16

  Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Δεν υπάρχει ένδειξη μαζικού εμβολιασμού για την ευλογιά των πιθήκων

 76. 24/05 16:37

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο διάσημο γυναικείο περιοδικό Vrouw

 77. 24/05 16:26

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «Έξω από το κάδρο»

 78. 24/05 15:52

  TUI fly: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2023 – Πάνω από 1,5 εκατ. θέσεις στα ελληνικά νησιά

 79. 24/05 15:11

  Βαλεαρίδες | Σε απόγνωση για εργαζομένους τα ξενοδοχεία: Φέρτε έναν φίλο σας να εργασθεί και κερδίστε 200 ευρώ!

 80. 24/05 14:50

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός για ταξίδια κατά την εθνική εορτή Platinum Jubilee

 81. 24/05 13:45

  Fedhatta: Ώθηση στην εξοικείωση των φοιτητών τουριστικών επαγγελμάτων με το πραγματικό τουριστικό περιβάλλον

 82. 24/05 13:37

  Πόλεμος ταλέντων: Το 1/3 των νέων αναζητά την επόμενη επαγγελματική «στέγη»

 83. 24/05 13:09

  Lufthansa και MSC ενδιαφέρονται για την εξαγορά του διαδόχου της Alitalia

 84. 24/05 12:34

  ACI Europe: Πιο κοντά στο "καλό σενάριο" η επιβατική κίνηση στις Ευρωπαϊκές αερομεταφορές το 2022

 85. 24/05 12:08

  Το WTTC παρουσιάζει ένα ενιαίο Ψηφιακό Ταξιδιωτικό Πόρταλ για τη διευκόλυνση των ταξιδιών

 86. 24/05 11:35

  Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο α' τριμήνου | Θεαματική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα

 87. 24/05 11:26

  ΕΤΑΔ | Ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

 88. 24/05 10:42

  Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 500 δισ.ευρώ ετησίως

 89. 24/05 09:59

  Ο Τουρισμός επέστρεψε στην Αθήνα και δίνει μεγάλη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση

 90. 24/05 09:34

  Κομισιόν| Συμφωνία για την αναγνώριση της COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας

 91. 24/05 09:22

  Τουρισμός | Γερμανία: Εξαιρετικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς προσφορές

 92. 24/05 09:12

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία σε Νεμέα και Πολύγυρο

 93. 24/05 09:09

  Εγκρίσεις για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και νέο ξενοδοχείο στην Ανατολική Μάνη

 94. 24/05 09:06

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Τρίπολη και Γύθειο

 95. 24/05 09:00

  Το 72% των Αμερικανών αφαιρεί χρήματα από τις αποταμιεύσεις διακοπών για να τα βγάλει πέρα

 96. 24/05 08:57

  Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

 97. 24/05 08:53

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 98. 23/05 16:56

  5ος κύκλος επιτάχυνσης του CapsuleT | Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 99. 23/05 16:24

  Συνάντηση Κικίλια - Χατζημάρκου στη Ρόδο: 6,5% αύξηση στις αφίξεις τον Μάιο συγκριτικά με το 2019

 100. 23/05 15:56

  Aυτό είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Norwegian που θα προσεγγίσει Ελλάδα αυτή τη σεζόν (video)