Συμβουλές για τον σχεδιασμό επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις

Α Decrease font Enlarge font
Συμβουλές για τον σχεδιασμό επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις

Tη νέα συμβουλευτική υπηρεσία, URBIS —από τα αρχικά του αγγλικού τίτλου της «Urban Investment Support» (Στήριξη Αστικών Επενδύσεων), που θα βοηθά τις πόλεις στο σχεδιασμό επενδύσεων, ώστε να στηρίξει τις στρατηγικές αστικής ανάπτυξής τους και να συμβάλλει στο να εξασφαλίζουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πόλεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όταν καλούνται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μεμονωμένα δημοτικά έργα, για παράδειγμα στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της αστικής αναζωογόνησης ή της ενεργειακής αποδοτικότητας, μπορεί να παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ή το υπερβολικά μικρό μέγεθός τους να μην επιτρέπει τη χρηματοδότησή τους από την αγορά. Παράλληλα, μπορεί να είναι εξίσου δύσκολο να χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα, καθώς αυτά απαρτίζονται από διαφορετικά έργα μικρού μεγέθους σε διαφορετικούς τομείς. Τέλος, οι πόλεις μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν φραγμούς ως προς τις δανειοληπτικές δυνατότητές τους.

Η URBIS προτίθεται να συνδράμει τις πόλεις στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αυτών δυσκολιών. Θα τις βοηθήσει στη σύλληψη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επενδυτικών τους στρατηγικών και έργων παρέχοντας ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές και οικονομικές συμβουλές, μεταξύ άλλων για την εξεύρεση καινοτόμων επιλογών χρηματοδότησης. Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην έναρξη της υλοποίησης άρτιων έργων, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, για παράδειγμα στον τομέα των αστικών δράσεων για την προστασία του κλίματος.

Η URBIS θα αποτελείται από ειδικούς σε διάφορες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υλοποίησης έργων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ (link is external)), συμπεριλαμβανομένου προσωπικού της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη, και από εμπειρογνώμονες της JASPERS, της ανεξάρτητης ομάδας που ειδικεύεται στην προετοιμασία έργων ποιότητας που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα προσφεύγει στις υπηρεσίες ειδικών ικανών να εξηγήσουν πώς μπορούν να κινητοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές τράπεζες καθώς και με καινοτόμες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες αυτές περιλαμβάνουν τις επενδύσεις που θα έχουν επίδραση, δηλ. επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε εταιρείες ή σε κεφάλαια και αποσκοπούν, πέραν από το οικονομικό τους όφελος, στην επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.

Οι πόλεις κάθε μεγέθους σε όλα τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν στήριξη από την υπηρεσία URBIS στην ιστοσελίδα που φιλοξενείται στον ευρωπαϊκό κόμβο επενδυτικών συμβουλών (link is external).

Η URBIS θα συμβάλλει:

-στη βελτίωση της επενδυτικής στρατηγικής των πόλεων με την παροχή συμβουλών για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ιεράρχηση και τη βελτιστοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και έργων.

-στην προετοιμασία έργων και επενδυτικών προγραμμάτων, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, για παράδειγμα παρέχοντας αναλύσεις κατόπιν σχετικής αίτησης ή στήριξη για τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των έργων και εξετάζοντας τα σχέδια αιτήσεων επιδότησης.

-στην εξερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ή από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα οποία επενδύουν πάνω από 100 δισ. ευρώ σε αστικές περιοχές κατά την περίοδο 2014-2020, ή με τη βοήθεια συνδυασμού των εν λόγω ταμείων.

στη στήριξη των εργασιών προετοιμασίας για επενδυτικές πλατφόρμες και μηχανισμούς σχετικών με τον συνδυασμό κονδυλίων, στη μεσολάβηση με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στον σχεδιασμό των ρυθμίσεων εφαρμογής για τους μηχανισμούς αυτούς.

-στην εξεύρεση χρηματοοικονομικών λύσεων που έχουν σκοπό να ελαφρύνουν την επιβάρυνση του δημοτικού χρέους και να βοηθήσουν τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους ιδιωτικούς παρόχους αστικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: «Οι δήμαρχοι επιθυμούν να πάρουν μέτρα που θα κάνουν τις πόλεις τους εξυπνότερες και βιωσιμότερες. Από τη δική μας πλευρά, με την URBIS επιθυμούμε να διευκολύνουμε τις πόλεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις επενδύσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν τον στόχο αυτόν, εξασφαλίζοντάς τους ειδικά προσαρμοσμένες συμβουλές και αξιοποίηση των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους. Η καινοτομία στις πόλεις θα πρέπει να προωθηθεί, να αποκτήσει επαρκές μέγεθος και να επεκταθεί στο σύνολο της Ευρώπης.»

Κατά τα εγκαίνια της URBIS στο Φόρουμ των Πόλεων για το 2017 στο Ρότερνταμ, η κ. Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, δήλωσε: «'Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου της ΕΕ και η URBIS θα μας βοηθήσει να τους κάνουμε πραγματικότητα. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, οι πόλεις θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους τους.»

«Οι πόλεις είναι σήμερα πιο ελκυστικές απ' ό,τι ποτέ άλλοτε: σε τρεις δεκαετίες 8 στους 10 Ευρωπαίους θα μένουν σε πόλη», δήλωσε ο κ. Vazil Hudák, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υλοποίησης έργων στις πόλεις και στις περιφέρειες. «Οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι περιφέρειες χρειάζονται όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να γίνουν έξυπνες, σύγχρονες, οικολογικές και καινοτόμες, και ακριβώς αυτό μπορούμε να επιτύχουμε με τη βοήθεια του πιλοτικού μας προγράμματος URBIS.»

Η URBIS θα αρχίσει αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την παροχή συμβουλών και την υλοποίηση έργων και εστιάζοντας σε σειρά επιλεγμένων έργων.

Οι αρχικές αυτές εργασίες, καθώς και η ζήτηση των πόλεων για στήριξη από την υπηρεσία URBIS, θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Αν η URBIS στεφθεί από επιτυχία, θα εξεταστεί η σκοπιμότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων, με σκοπό να συνεχιστεί, να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί η εν λόγω πρωτοβουλία.

Οι εργασίες και η ανάλυση της URBIS θα συνεισφέρουν στον εν εξελίξει προβληματισμό σχετικά με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των πόλεων στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, καθώς και τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών.

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 24/01 09:19

  Τι είναι το συνθετικό κρέας και ποιες χώρες ερίζουν για να μπει στη ζωή μας

 2. 24/01 09:17

  Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες -Τα 10 πιο δημοφιλή superfoods, που θα κυριαρχήσουν το 2021

 3. 24/01 08:14

  Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου στο Πήλιο

 4. 23/01 13:31

  Πανδημίες και κλιματική αλλαγή απειλούν την ανθρωπότητα

 5. 23/01 13:08

  Τo Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή διαδικτυακή συνάντηση

 6. 23/01 13:05

  Tο εντυπωσιακό Ρολόι της Δράμας που όταν το βλέπεις από ψηλά σε αφήνει άφωνο

 7. 23/01 13:00

  Πού βρίσκεται ο μαγευτικός «δρόμος της αγάπης» στην Ελλάδα

 8. 23/01 12:53

  Δανία: Διακοπή πτήσεων από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 9. 23/01 12:51

  Η Γαλλία απαιτεί αρνητικό τεστ κορωνοϊού από ταξιδιώτες της ΕΕ

 10. 23/01 12:42

  Η ΔΟΕ αντικρούει τις φήμες περί ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο

 11. 22/01 23:25

  Ο Επίτιμος Πρόεδρος της MSC Cruises αναλαμβάνει Πρόεδρος της CLIA

 12. 22/01 14:57

  Συνάντηση Yφυπουργού Τουρισμού και Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

 13. 22/01 14:52

  Η μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων της ΕΕ δεν περιλαμβάνει τους χειρότερους παραβάτες

 14. 22/01 14:03

  Ισπανία: Πιέσεις για ταχύτερους εμβολιασμούς – Προειδοποίηση των t.o’s οτι θα στείλουν τους τουρίστες στην Ελλάδα

 15. 22/01 13:53

  Ισπανός πρωθυπουργός: Δεν θα έχουμε διεθνή τουρισμό πριν τα τέλη του καλοκαιριού

 16. 22/01 13:02

  Σπάνια κειμήλια του Πολεμικού Μουσείου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

 17. 22/01 12:43

  Στην Αθήνα το πρώτο IAPCO Edge Education Seminar

 18. 22/01 12:32

  Βρετανία: Καθολικό κλείσιμο των συνόρων εξετάζει η κυβέρνηση

 19. 22/01 12:28

  ΥΠΑ: Χωρίς όριο ταξιδιωτών οι αφίξεις από το Ισραήλ - Παράταση της 7ήμερης καραντίνας στις διεθνείς αφίξεις

 20. 22/01 12:23

  Κύπρος: Πρόσκληση για επιπλέον καταλύματα στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού»

 21. 22/01 12:05

  Το ελληνικό μικρό εκκλησάκι με τους πολλούς τρούλους

 22. 22/01 12:04

  Το άγνωστο και καταπράσινο «Μπαρουτάδικο» της Αθήνας

 23. 22/01 11:58

  Λέσβος: Αίτημα για ένταξη των 63 θετικά αξιολογημένων προτάσεων στο πρόγραμμα Leader

 24. 22/01 11:57

  Έρχεται κύμα πτωχεύσεων στην τουριστική αγορά της Γερμανίας

 25. 22/01 11:24

  Η Βρετανία συζητά την ιχνηλάτηση ταξιδιωτών για την τήρηση της καραντίνας

 26. 22/01 10:44

  Σύνοδος Κορυφής: Αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών, ερωτηματικά για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 27. 22/01 10:21

  «Όχι» της Άγκελα Μέρκελ σε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις μέσω πιστοποιητικού εμβολιασμού

 28. 22/01 10:05

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Παρνασσό και Παναιτώλιο

 29. 22/01 10:02

  Ισπανία: Αύξηση 40% στο ενδιαφέρον αγοράς ακινήτων από Βρετανούς

 30. 22/01 10:00

  Δωρεάν εφαρμογή μέτρησης κορωνοϊού σε κλειστούς χώρους και σε ξενοδοχεία

 31. 22/01 09:58

  Φινλανδία: Αναστολή πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Νότια Αφρική

 32. 22/01 09:56

  Η Σερβία με παροχή κινήτρων μπαίνει δυναμικά στον χώρο προσέλκυσης κινηματογραφικών ταινιών

 33. 22/01 00:10

  Ευρωκοινοβούλιο: Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία

 34. 21/01 23:46

  «Τα διαβατήρια εμβολιασμού θα είναι αναπόφευκτα για τους ταξιδιώτες»

 35. 21/01 17:10

  Ο Κ. Μητσοτάκης μιλά για το rebranding της Ελλάδας σε συνέντευξη στο περιοδικό Monocle

 36. 21/01 16:51

  Σημαντικά ευρήματα στο ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο

 37. 21/01 16:38

  ITB Berlin NOW & Statista | Νέα ρεκόρ στον παγκόσμιο τουρισμό μετά το 2023

 38. 21/01 15:18

  Από τα 4,8 εκατ. Ευρωπαίων που ήρθαν στην Ελλάδα το 11μηνο, τα 3 εκατ. ήταν Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι

 39. 21/01 14:50

  Οι πρώτες χώρες που ακυρώνουν την καραντίνα για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

 40. 21/01 13:37

  Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 41. 21/01 13:20

  Λιγότεροι από 1 στους 10 Βρετανούς προβλέπουν "κανονικές" διακοπές στο εξωτερικό το 2021

 42. 21/01 13:11

  Η Emirates δοκιμάζει το «ψηφιακό διαβατήριο» IATA Travel Pass

 43. 21/01 12:37

  7,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πολιτισμού στην Αθήνα

 44. 21/01 12:36

  Κλείνουν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία στο Ντουμπάι

 45. 21/01 12:11

  Το ελληνικό χωριό με το πιο παράξενο όνομα

 46. 21/01 12:10

  Η «θάλασσα του Παρνασσού» που σε μαγεύει όλες τις εποχές

 47. 21/01 12:07

  Έχει επηρεάσει η πανδημία την επιθυμία των Αμερικανών και Βρετανών για ταξίδια;

 48. 21/01 12:00

  Ρωσία: Πόσο το πιστοποιητικό εμβολιασμού εγγυάται υγιείς ταξιδιώτες;

 49. 21/01 11:37

  Πώς η Ρόδος διεκδικεί τους digital nomads

 50. 21/01 11:33

  ΠΟΤ: Επανεξελέγη γ.γ. ο Zurab Pololikashvili

 51. 21/01 11:19

  DRV: Ο τουρισμός το 2021 απαιτεί στρατηγική ασφαλούς επανεκκίνησης - Tι ζητούν τα τουριστικά γραφεία και οι t.o's

 52. 21/01 10:10

  Πρόεδρος ΠΟΞ για τουρισμό | Το μόνο που έχουμε σήμερα είναι… η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας

 53. 21/01 09:58

  ΗΠΑ: Σε δίλημμα οι ιδιοκτήτες εστιατορίων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού τους

 54. 21/01 09:57

  Υπουργείο Τουρισμού Ισπανίας: «Ναι» στο πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια

 55. 21/01 09:55

  Accor: Χρονιά ραγδαίας ανάπτυξης το 2021

 56. 21/01 09:53

  Στη γραμμή Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού της Ιταλίας

 57. 21/01 09:50

  Γαλλία: Nέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει και ξενοδοχεία

 58. 21/01 09:43

  Κ.Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η στήριξη του τουρισμού- τηλεδιάσκεψη με ΣΕΤΕ

 59. 21/01 09:41

  Aπαγόρευση κυκλοφορίας και πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο, Ν. Αφρική και Ν. Αμερική εξετάζει η Ολλανδία

 60. 21/01 09:38

  Ποια θα είναι η πρώτη απόφαση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ

 61. 20/01 16:35

  Μείωση 61,4% του τζίρου στα καταλύματα το τρίτο τρίμηνο του 2020

 62. 20/01 15:42

  Ο λόφος του Στρέφη ξαναγίνεται τόπος περιπάτου και αναψυχής

 63. 20/01 15:39

  Έκθεση FVW Travel Talk virtual counter days 2021 για τη γερμανική τουριστική αγορά

 64. 20/01 14:57

  WTTC | Πάνω από 100 εκατ. θέσεις εργασίας μπορεί να ανακτηθούν το 2021 στον παγκόσμιο τουρισμό

 65. 20/01 14:53

  FedHATTA | Χριστούγεννα 2020 και τουριστικά γραφεία. Οι Mάγοι με τα δώρα και ένα επερχόμενο déjà vu…

 66. 20/01 14:30

  Κορωνοϊός: Νέα σκληρά περιοριστικά μέτρα στη Γερμανία

 67. 20/01 14:13

  Στα 10 δημοφιλέστερα ξενοδοχεία της Κρήτης στη γερμανόφωνη αγορά το Petousis Hotel & Suites

 68. 20/01 13:35

  Έως τις 31 Ιανουαρίου οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας

 69. 20/01 13:18

  Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού;

 70. 20/01 13:16

  4,24 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 11μηνο του 2020- Μείον 76,3% έσοδα και αφίξεις

 71. 20/01 12:52

  Royal Caribbean: Πώληση της Azamara σε αμερικανική επενδυτική εταιρία

 72. 20/01 12:45

  Το όμορφο ελληνικό χωριό που έγιναν γυρίσματα για την ταινία «Ψυχή Βαθιά»

 73. 20/01 12:44

  Ο άγνωστος Ωρωπός που έχει να κατοικηθεί μισό αιώνα

 74. 20/01 12:41

  Τα «διαβατήρια εμβολιασμού» νέο εμπόδιο για τους Βρετανούς τουρίστες στην ΕΕ;

 75. 20/01 12:12

  H Μαδέρα δημιουργεί το πρώτο Digital Nomad Village

 76. 20/01 11:53

  Θα γίνουν φέτος κρουαζιέρες; Τι περιλαμβάνουν τα σχέδια των μεγάλων εταιριών για Βρετανία, ΗΠΑ και Ευρώπη

 77. 20/01 11:53

  Η Κρήτη δημοφιλέστερος προορισμός των Βρετανών για τις θερινές διακοπές το 2021

 78. 20/01 11:07

  ΣΙΤΕΣΑΠ: Υπέρογκες αυξήσεις στη μαρίνα Αλίμου "βουλιάζουν" το γιότινγκ

 79. 20/01 09:54

  Norwegian και Royal Caribbean ακυρώνουν τις κρουαζιέρες μέχρι τον Μάιο

 80. 20/01 09:29

  ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας - O Μπάϊντεν, γνωστός φίλος της Ελλάδας

 81. 20/01 09:25

  Δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Αγίους Θεοδώρους και Κω

 82. 20/01 09:24

  Ισπανία: Η τουριστική ανάκαμψη θα ξεκινήσει την Πρωταπριλιά!

 83. 20/01 09:22

  ΕΦΚΑ: Επιτροπή παρακολούθησης για τη μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στο π.Εσπέρια

 84. 20/01 09:20

  Κορωνοϊός-Τένις: Τι θα γίνει με το Αυστραλιανό Οπεν;

 85. 19/01 23:09

  Κ.Μητσοτακής: Ξεκίνησε η έκδοση του εθνικού ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού

 86. 19/01 16:26

  Η ΙΑΤΑ καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πρόταση Μητσοτάκη για πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

 87. 19/01 14:07

  TUI Σουηδίας: Ρόδος και Κρήτη στους προορισμούς με τις περισσότερες κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2021

 88. 19/01 13:49

  Καμπανάκι Επιστημόνων: Φόβοι ότι όσοι εμβολιάζονται δεν θα τηρούν τα μέτρα - "Θα χαθούν τα οφέλη του εμβολίου"

 89. 19/01 13:31

  Booking.com | Ποιες ταξιδιωτικές τάσεις αποκαλύπτουν τα Traveller Review Awards 2021

 90. 19/01 12:54

  Αρνητικός στη χαλάρωση των απαγορεύσεων στις πτήσεις ΗΠΑ - Ευρώπη ο Μπάιντεν

 91. 19/01 12:16

  Ο Γεώργιος Χατζηεμμανουήλ γενικός διευθυντής στα Lindos Grand Resort & Spa και Lindos Village Resort & Spa

 92. 19/01 12:09

  Το αρχαίο ελληνικό άγαλμα που βρίσκεται ξαπλωμένο εδώ και αιώνες

 93. 19/01 12:08

  Η Παναγία Στάνα που είναι χτισμένη μέσα στα γρανιτένια βράχια

 94. 19/01 11:33

  Έρευνα | Η ασφάλεια πιο σημαντικό κριτήριο από την τιμή στις διακοπές

 95. 19/01 11:00

  Πρόταση Ζαχαράκη: Να διεξαχθεί στην Ελλάδα το πρώτο συνέδριο της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Τουριστική Εκπαίδευση του ΠΟΤ

 96. 19/01 10:18

  Η πρόταση Θεοχάρη στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του ΠΟΤ για την επανεκκίνηση του τουρισμού

 97. 19/01 09:40

  Π.Ο.Υ.: Η άνιση διανομή των εμβολίων θα εντείνει την πανδημία και τα παγκόσμια οικονομικά δεινά

 98. 19/01 09:38

  Ισπανία: Στα 106 δισ. ευρώ οι άμεσες και έμμεσες απώλειες στον τουρισμό το 2020

 99. 19/01 09:34

  Ελβετία- St. Moritz: Πολυτελή ξενοδοχεία σε καραντίνα λόγω εντοπισμού μετάλλαξης του κορωνοϊού

 100. 19/01 09:30

  Αυστρία: Ισχυρό πλήγμα στον χειμερινό τουρισμό και στις πωλήσεις σαμπάνιας...