Κυπριακός τουρισμός: Οι επιδόσεις του 2017 επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις

Κυπριακός τουρισμός: Οι επιδόσεις του 2017 επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις

Άρθρο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Με την πρόσφατη ανακοίνωση των επισήμων συνολικών τουριστικών εσόδων για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος 2017, που διαδέχτηκαν τα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν στις τουριστικές αφίξεις του ιδίου έτους, γράφτηκε και επίσημα ο επίλογος των ψηλότερων τουριστικών επιδόσεων στη ιστορία του κυπριακού τουρισμού.

Η αύξηση της τάξης του 11,7%  για το 2017 στα τουριστικά έσοδα, τα οποία έφτασαν τα €2,64 δις αποτελεί νέα συνέχεια στην ανοδική πορεία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συνολική αύξηση στα έσοδα, την περίοδο 2014-2017  ανήλθε στο πολύ ικανοποιητικό ποσοστό του 30%.

Αναλύοντας την αύξηση των τουριστικών εισοδημάτων, κυριότερος λόγος είναι αδιαμφισβήτητα  η αισθητή αύξηση ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις που για το 2017 έφτασε το 14,6% συγκριτικά με το 2016, ενώ για την περίοδο 2014-2017 το 50% περίπου, από 2,44 εκατομμύρια αφίξεις το 2014, σε 3,65 εκατομμύρια αφίξεις το 2017.

Εάν μελετηθεί κατά αγορά η πορεία των αφίξεων για το 2017, θετικά αποτελέσματα σημειώθηκαν σε όλες τις κύριες χώρες-πηγές τουριστικού ρεύματος όπως για παράδειγμα το Ην. Βασίλειο (αύξηση 8,3%), τη Ρωσία (αύξηση 5,5%), τη Γερμανία (αύξηση 52,2%), τις Βόρειες Χώρες (μέση αύξηση 17,6%) και το Ισραήλ (αύξηση 76,1%). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε στις αφίξεις περιηγητών το 2017 ήταν κατανεμημένη σε όλους τους μήνες του έτους. 

Όσον αφορά τις αφίξεις της χειμερινής περιόδου, που αποτελούν ένα  μεγάλο στοίχημα της τουριστικής Κύπρου, σημειώνεται ότι οι αφίξεις του 2017 (Ιανουάριος-Μάρτιος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος) ανήλθαν σε 529 χιλιάδες περίπου και κατέγραψαν αύξηση 14,1 % συγκριτικά με τις αφίξεις περιηγητών τους αντίστοιχους μήνες του 2016, οι οποίες είχαν ανέλθει σε 464 χιλιάδες περίπου. 

Εκτενέστερη ανάλυση  στα μεγέθη του 2016 και του 2017 καταδεικνύει ότι η μικρότερη αύξηση που παρατηρήθηκε στα τουριστικά έσοδα, σε σχέση με την αύξηση που σημειώθηκε στις αφίξεις περιηγητών οφείλεται στην μειωμένη μέση δαπάνη των περιηγητών που επισκέπτονται την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, η δαπάνη ανά περιηγητή το 2017 μειώθηκε κατά 2,6% συγκριτικά με το 2016. Αξίζει να τονιστεί ότι η μείωση της δαπάνης ανά περιηγητή είναι μια διεθνής τάση, όπως είναι και ο μειωμένος ρυθμός αύξησης των εσόδων, σε σχέση με το ρυθμό αύξησης των τουριστικών αφίξεων που σημειώνονται παγκόσμια. Από την πιο πρόσφατη έκδοση του UNWTO World Tourism Barometer (January 2018) παρατηρείται ότι οι παγκόσμιες αφίξεις περιηγητών, την περίοδο 2008-2016, σημείωσαν αύξηση πέραν το 40% ενώ για την ίδια περίοδο, τα έσοδα από τον τουρισμό (σε πραγματικούς όρους) κατέγραψαν μικρότερη άνοδο (συνολική αύξηση 30% περίπου), γεγονός που οφείλεται στην φθίνουσα πορεία που ακολουθεί η μέση δαπάνη ανά περιηγητή κατά την υπό αναφορά περίοδο (σχετικό διάγραμμα πιο κάτω).

Άξιο βαθύτερης μελέτης είναι και το γεγονός ότι η μείωση στη μέση δαπάνη ανά περιηγητή την περίοδο 2016-2017 προήλθε εξολοκλήρου από την επίσης μειωμένη κατά 2,6% ημερήσια δαπάνη των περιηγητών αυτών (από €78,1 ημερησίως το 2016 σε €76,1 ημερησίως το 2017) εφόσον η μέση διάρκεια παραμονής έμεινε σταθερή τόσο για το 2016 όσο και για το 2017 στις 9,5 ημέρες. Για την περίοδο 2014-2017, η μεν ημερήσια δαπάνη κυμαινόταν μεταξύ €76 και €80 ημερησίως, η δε μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε σταδιακά από 10,7 ημέρες το 2014 σε 9,9 ημέρες το 2015 και σε 9,5 ημέρες το 2016 και 2017. 

Αναφορικά με την εξέλιξη των δεικτών αυτών, διαφαίνεται  ότι αυτοί επηρεάζονται τόσο από πραγματικές αλλαγές στη συμπεριφορά των περιηγητών (π.χ. διαφοροποίηση στο είδος ή στους όρους διαμονής που επιλέγουν οι περιηγητές, μειωμένη κατανάλωση, κλπ) όσο και από άλλους, τεχνητούς, παράγοντες όπως, για παράδειγμα, τη διαφοροποίηση του μείγματος των περιηγητών που επισκέπτονται την Κύπρο (π.χ. μια αύξηση του μεριδίου των αφίξεων από Ισραήλ επιφέρει μείωση στη μέση διάρκεια παραμονής) καθώς επίσης και από αλλαγές της αγοραστικής αξίας των χρημάτων των περιηγητών από κάθε χώρα. Οι δείκτες λοιπόν σίγουρα εξαρτούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να επηρεαστούν από δικής μας πλευράς. Υπάρχουν όμως και από πλευράς τουριστικής Κύπρου μεγάλα περιθώρια δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση.  Το θέμα χρήζει μελέτης και προβληματισμού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οφείλουμε όλοι, Ξενοδόχοι, άλλοι τουριστικοί επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, συντεχνίες, τοπικές αρχές, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, ΚΟΤ και γενικά ολόκληρο το οικοδόμημα του κυπριακού τουρισμού να αναζητήσουμε, σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού, τους τρόπους εκείνους που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση, οδηγώντας τον τουριστικό τομέα του τόπου μας σε ακόμα καλύτερες μέρες. 

Προβληματισμοί και εισηγήσεις

Σε ένα πιο ευρύ επίπεδο, κοιτάζοντας γενικά τη σημερινή εικόνα του τουριστικού τομέα της Κύπρου και με αποδεκτό από όλους ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μεγάλη και σημαντική πρόοδος και βελτίωση, παρατίθενται πιο κάτω κάποιοι γενικότεροι προβληματισμοί και εισηγήσεις, αφού αναγνωρίζουμε ότι ο δρόμος για τον τουριστικό τομέα είναι ακόμα μακρύς και μερικές θετικές χρονιές δεν πρέπει να μας οδηγούν στον εφησυχασμό και στην παραγνώριση προβλημάτων: 

 • Η ανάπτυξη του τουρισμού να προωθείται στα πλαίσια των αρχών της αειφορίας (προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, ισότιμη, ισορροπημένη και οριζόντια οικονομική ανάπτυξη, διαφύλαξη των αρχών της κυπριακής κοινωνίας και της κοινωνικής ισότητας). Όχι στην υπέρμετρη, χωρίς προγραμματισμό, ανάπτυξη που θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και, κυρίως, σοβαρές εκροές στην οικονομία (π.χ. εισαγωγή φυσικών υλών και καταναλωτικών αγαθών, εργοδότηση ξένου εργατικού δυναμικού). 
 • Διατήρηση και ανάδειξη της πατροπαράδοτης κυπριακής φιλοξενίας  και  προτίμηση στο ντόπιο εργατικό προσωπικό.
 • Ενθάρρυνση νέων επιχειρηματιών να στραφούν προς τον τουριστικό τομέα. Παροχή χορηγιών / σχέδια στήριξης για δραστηριοποίηση στον τουριστικό τομέα, Έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με στόχο την αποσυμφόρηση των τουριστικών περιοχών και αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας. 
 • Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικής φυσικής ιστορίας και ομορφιάς της Κύπρου που αποτελούν κεντρικά στοιχεία προσέλκυσης ξένων επισκεπτών.
 • Προσήλωση στην πολιτιστική κληρονομιά,  παράδοση, ήθη  και έθιμα, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και τέχνες, κ.α., που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία τουριστικών εμπειριών, επιτυγχάνοντας τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, βελτίωση της ικανοποίησης των επισκεπτών και αύξηση της δαπάνης των τουριστών. Τα πιο πάνω, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ευκαιρία δημιουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων. 
 • Διατήρηση της ποιότητας και παροχή ψηλού επιπέδου προσφερομένων υπηρεσιών :

(α) εργοδότηση επαρκούς αριθμού προσωπικού σε όλες τις θέσεις εργασίας της κάθε επιχείρησης, 

(β) πρόσληψη προσοντούχων ατόμων- εκπαιδευμένου προσωπικού, 

(γ)  κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης-εκπαίδευσης- επιμόρφωσης  νεοπροσληφθέντων και υφιστάμενου προσωπικού,

(δ) παροχή εργαλείων που διασφαλίζουν-συμβάλουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης,

(ε) τήρηση συλλογικών αποφάσεων/συμβάσεων και υγειών συνθηκών εργασίας. 

 • Οι τουριστικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι κοινοτικές αρχές καθώς και οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τον αυξημένο αριθμό τουριστών κατά το 2018, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών και, κυρίως, να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες (νερό, ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, καθαριότητα, σκύβαλα, οδικό δίκτυο, ασφάλεια - αστυνόμευση,  κ.α.). Επίσης επιβάλλεται ακριβής προγραμματισμός εργασιών και ορθολογιστική κατανομή πόρων για χωρίς προβλήματα υποδοχή και εξυπηρέτηση των τουριστών (eg over-bookings, stop sales).

Καταληκτικά σημειώνεται ότι εκεί που θα πρέπει  να εστιάσουμε είναι στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.  Εκείνο που ζητά ο επισκέπτης, δεν είναι κατ’ ανάγκη χαμηλές τιμές, αλλά τιμές που να ανταποκρίνονται σε αυτό που καλείται να πληρώσει. Θα πρέπει  να διασφαλίζεται ότι οι τουριστικοί επαγγελματίες εξυπηρετούν τον τουρίστα με επάρκεια, του προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία και σέβονται γενικά την πελατεία τους με παράλληλη άσκηση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.   Στα πλαίσια αυτά, οι τουριστικοί επαγγελματίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών που καλείται να πληρώσει ο επισκέπτης. 

Βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση του καταναλωτή και η προσφορά ποιοτικής εξυπηρέτησης με λογικό αντίτιμο.  Οι πρακτικές του πρόσκαιρου κέρδους και της χαμηλής ποιότητας εξυπηρέτησης είναι ζημιογόνες.

Τέλος, ως ΚΟΤ, επιθυμούμε να τονίσουμε με εμφαντικό τρόπο το εξής προς κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο με τον τουριστικό τομέα: Tα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων είναι μεν ελπιδοφόρα, όμως έχουμε, όπως περιγράφεται και πιο πάνω δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά και συντονισμένα, μακριά από επανάπαυση και χαλαρότητα, διότι ο ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος και χωρίς τη δέουσα προσοχή, ό,τι έχει με κόπο και θυσίες κτιστεί μπορεί εύκολα να καταρρεύσει.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 26/05 11:33

  Δήμος Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 2. 26/05 07:29

  ΕΟΤ: 30.000 ευρώ για την υποστήριξη εκδηλώσεων σε Αθήνα και Χανιά

 3. 25/05 23:10

  To Ζαγόρι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Παρών στην εκδήλωση ο κ.Μητσοτάκης

 4. 25/05 22:59

  Ελληνική Εταιρία Ψηφιακής Ιατρικής | Tιμητική διάκριση στην Όλγα Κεφαλογιάννη

 5. 25/05 22:56

  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού

 6. 25/05 11:15

  Προβολή της Κρήτης στην Ολλανδία | φιλοξενία δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Corendon

 7. 25/05 10:47

  Domes Resorts | Ταξίδια γνωριμίας με τα ξενοδοχεία της από 260 Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες

 8. 25/05 10:21

  Δήμος Θερμαϊκού: Πρόταση για 3 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας του υπ. Τουρισμού

 9. 25/05 10:16

  Ορεινοί Αγώνες Ζυγάκτη Ποταμού Zygaktis Trail στη Δράμα

 10. 24/05 21:25

  Ποιοτικός τουρισμός στην Αρκαδία - ποιο μοντέλο ταιριάζει στην περιοχή

 11. 24/05 18:53

  Ο τελικός του UEFA Europa Conference League ξεκινάει από το Θησείο και την Πλατεία Κοτζιά- Φεστιβάλ φιλάθλων

 12. 24/05 15:51

  RND: «Το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη πιο ακραίο από το 2023»

 13. 24/05 15:21

  Ηρώ Χατζηγεωργίου | Ο τρόπος αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ θα μεταμορφώσει ολόκληρες περιοχές

 14. 24/05 14:10

  United Airlines | Νέα καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare

 15. 24/05 13:37

  Γαλάζια Σημαία 2024: 2η η Ελλάδα παγκοσμίως με 652 βραβευμένα σημεία

 16. 24/05 13:10

  Κυριαρχία της Jet2 στις αεροπορικές θέσεις με προστασία ATOL στο Ην. Βασίλειο

 17. 24/05 11:56

  Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Αμερικανών για καλοκαιρινές διακοπές το 2024

 18. 24/05 11:24

  McAfee: Πάνω από 25% των Αμερικανών έχουν πέσει θύμα απάτης στα ταξίδια

 19. 24/05 10:49

  FΑΜ Trips: Προβολή της Χαλκιδικής σε Ιταλούς και Αρμένιους επαγγελματίες του τουρισμού

 20. 24/05 10:28

  Ο ΕΟΤ στην ΙΜΕΧ 2024: Αυξημένο ενδιαφέρον για συνέδρια στην Ελλάδα

 21. 24/05 10:13

  AEGEAN | Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% το α΄τρίμηνο, 11% περισσότεροι επιβάτες

 22. 24/05 10:01

  Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας | Ο Απρίλιος βελτίωσε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄4μηνο

 23. 24/05 07:46

  Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

 24. 24/05 07:44

  Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 25. 24/05 07:42

  Ισπανία: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Απρίλιο

 26. 24/05 07:40

  Διεθνής Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Rock Solid 2024 στο Καστελλόριζο

 27. 24/05 07:39

  Ημερίδα «Λάρισα. Πόλη στο μέλλον»

 28. 23/05 17:24

  Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Ενημέρωση των μελών της Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης

 29. 23/05 17:15

  Επίσκεψη Κεφαλογιάννη σε προσβάσιμη για ΑΜΕΑ παραλία της Γλυφάδας

 30. 23/05 16:44

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναβαθμίζει την ψηφιακή της παρουσία

 31. 23/05 16:33

  Airbnb | Τι ζητούν Έλληνες και ξένοι το καλοκαίρι - Μαρούσι (!), Χαλάνδρι (!), παραθαλάσσιοι και βιωματικοί προορισμοί...

 32. 23/05 14:58

  Focus Bari | 1 στους 3 Έλληνες παίζουν τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

 33. 23/05 14:26

  Σε τιμές... Μονακό οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 34. 23/05 11:55

  Γερμανικός τουρισμός: Σε υψηλά πενταετίας η διάθεση για διακοπές αυτό το καλοκαίρι

 35. 23/05 11:51

  Διεθνείς εκδηλώσεις του Μαΐου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 36. 23/05 11:35

  Κρήτη | Υψηλές προσδοκίες για τις τουριστικές ροές από τις Αραβικές Χώρες

 37. 23/05 11:17

  Jet2.com και Jet2holidays | Άνοιξε το χειμερινό πρόγραμμα 2025-2026 σε ηλιόλουστους προορισμούς

 38. 23/05 11:08

  Γιατί ο καφές ακριβαίνει συνεχώς

 39. 23/05 10:51

  HOTREC: Η πρόταση της Κομισιόν πλήττει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών

 40. 23/05 10:02

  Booking.com: Αυτές είναι οι τάσεις στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές αναζητήσεις – Συμβουλές στις επιχειρήσεις

 41. 23/05 09:12

  TRYP by Wyndham | Νέα εμφάνιση και αισθητική στα ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 42. 23/05 07:59

  Heraklion Swimming Challenge 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης

 43. 23/05 07:55

  Ορεινός Αγώνας Karya Olympus Trail 2024

 44. 23/05 07:50

  Οι τιμές σε παραλίες του Μαλεβιζίου για το 2024

 45. 23/05 07:40

  Γαστρονομία Χωρίς Σύνορα στην Τσαγκαράδα Πηλίου

 46. 23/05 07:35

  Δήμος Πάργας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 47. 22/05 19:25

  Βράβευση του ιδρυτή και προέδρου της Grecotel Νίκου Δασκαλαντωνάκη

 48. 22/05 18:12

  H δωρεά οργάνων σώζει ζωές | Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας στο Μαρούσι

 49. 22/05 17:41

  ΣΕΤΚΕ | Προβληματίζουν οι χαμηλές πληρότητες στα μικρά τουριστικά καταλύματα

 50. 22/05 16:36

  NJV Athens Plaza | 33 πλήρως ανακαινισμένα Classic Business δωμάτια

 51. 22/05 16:32

  Oι πολιτιστικές εμπειρίες συνεχίζονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Επόμενος προορισμός: Κίνα!

 52. 22/05 15:48

  Deloitte: Αυξημένος ο προϋπολογισμός διακοπών των Αμερικανών αυτό το καλοκαίρι

 53. 22/05 14:08

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | 942 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις, 2,3 εκατ. οι αφίξεις το α' τρίμηνο

 54. 22/05 14:03

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ΙΜΕΧ 2024 - Η θέση της Θεσσαλονίκης στον συνεδριακό τουρισμό

 55. 22/05 13:51

  Αναβιώνει το ιστορικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου Mediterranean

 56. 22/05 13:23

  Αμερικανικός τουρισμός: Το 61% θα ταξιδέψει για αναψυχή μέσα στο ερχόμενο 4μηνο - Πόσοι επιλέγουν διαμονή σε ξενοδοχείο

 57. 22/05 12:08

  Booking.com: Το 54% των Αυστραλών θεωρούν σημαντικά τα αειφόρα ταξίδια αλλά όχι προτεραιότητα στην κράτηση

 58. 22/05 11:45

  Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour με συμμετοχές από 12 χώρες

 59. 22/05 11:10

  Τουρισμός | 15% πάνω από τον πληθωρισμό οι αεροπορικοί ναύλοι - γιατί θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν

 60. 22/05 10:33

  Ισπανικός τουρισμός | +13,6% οι αφίξεις το α' 4μηνο - Μεγάλη αύξηση από τις μακρινές αγορές

 61. 22/05 10:15

  Πιερία | Εύσημα από την τουριστική ηγεσία για τις δράσεις τουριστικής προβολής

 62. 22/05 10:10

  Προβολή της Κρήτης και της Χίου στη Νότια Ιταλία - εκδήλωση στη Νάπολη

 63. 22/05 07:20

  ΕΟΤ | Πρόσκληση για Προϊστάμενο στο Γραφείο Αυστραλίας

 64. 22/05 07:16

  Συνέδριο Πάρος-Αντίπαρος-Δεσποτικό στην Πάρο

 65. 22/05 07:13

  «Φόρουμ Εθελοντών 2024: Ενωμένες Καρδιές, Δυναμική Δράση» στην Πάτρα

 66. 22/05 07:03

  Υπ. Τουρισμού | Έκθεση φωτογραφίας με υλικό του Φιλέλληνα Αμερικανού φωτογράφου Robert McCabe

 67. 21/05 22:18

  Δήμος Ρεθύμνης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 68. 21/05 18:46

  Η Ryannair δεν ενδιαφέρεται για τα πακέτα διακοπών - Κοντά σε συμφωνία με 10 από τους 11 μεγαλύτερους OTAs

 69. 21/05 15:42

  Παράταση έως 25 Ιουνίου στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού για τους δικαιούχους του ΛΑΕ

 70. 21/05 14:45

  ΕΛΣΤΑΤ: +5% οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια το Μάρτιο

 71. 21/05 14:26

  UN Tourism: Στο 97% του 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός το α’ τρίμηνο του 2024, +1% οι διεθνείς αφίξεις στη Μεσόγειο

 72. 21/05 14:11

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Πόλος έλξης οι περιοχές πολιτιστικής δραστηριότητας

 73. 21/05 14:03

  Μαθητές Λυκείου της Λιέγης ήρθαν για 15η φορά στη Ρόδο!

 74. 21/05 13:56

  ΕΟΤ: Προβολή της ελληνικής γαστρονομίας και της Αττικής σε Ρουμανία και Σερβία

 75. 21/05 12:54

  Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: 21η η Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό δείκτη του 2024 – Σε επίπεδα 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός

 76. 21/05 12:11

  RND | Μία ακόμη χρονιά κλειστό το Ναυάγιο της Ζακύνθου

 77. 21/05 11:52

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο | Αμφισβητείται η αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης λόγω έλλειψης προσωπικού στο αεροδρόμιο

 78. 21/05 11:46

  Συναντήσεις Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη του Ιράκ και την Πρέσβη της Σλοβακίας

 79. 21/05 11:33

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | +28,2% οι εισπράξεις, +24,5% οι αφίξεις το α΄τρίμηνο

 80. 21/05 10:39

  Μεσογειακός τουρισμός | Ελλάδα και Πορτογαλία οι πιο ανθεκτικοί προορισμοί στην κλιματική αλλαγή - η αντίληψη των τουριστών

 81. 21/05 09:50

  ΣΕΒΤ | Η βιομηχανία τροφίμων δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

 82. 21/05 09:42

  Domus Blanc Boutique Hotel | Το Γαλλικό Προξενείο των Χανίων έγινε 5αστερο ξενοδοχείο

 83. 21/05 09:38

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη κεντρική ομιλήτρια στην τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή της Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 84. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 85. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 86. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Λέσβου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 87. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 88. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 89. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 90. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 91. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 92. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 93. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 94. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 95. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 96. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 97. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 98. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 99. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 100. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα