Γιώργος Βερνίκος: Ελληνικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Ελληνικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Άρθρο του Γιώργου Βερνίκου, γενικού γραμματέα του ΣΕΤΕ, και Προέδρου του ΙΝΣΕΤΕ

Το 2023 επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.  Αναμένονται 34 εκατ. αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό συν περίπου 2,5 εκατ. από την κρουαζιέρα.  Το άμεσα εισπραττόμενο συνάλλαγμα θα είναι περίπου 21 δις ευρώ και οι θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι της τάξης των 700.000.  Η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως πρωταρχικός τουριστικός προορισμός, με σημαντική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας, που υπολογίζεται στο 25%. 

Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κάθε περιοχής.  Ο ΣΕΤΕ, από την ίδρυσή του το 1991, έβαλε σαν πρωταρχικό στόχο την «ποιότητα» των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουρισμού, στη συνέχεια τη σύνδεσή του με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγικότητα και τη συνολική εμπειρία του ταξιδιώτη. 

Είναι εμφανές ότι βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η «ποιότητα-βιώσιμη ανάπτυξη», που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εθνική στρατηγική μας για τον Ελληνικό Τουρισμό I Σχέδια Δράσεις 2030, που έχουμε εκπονήσει.   . 

Σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη και μετάβαση είναι όρος με τον οποίο το επιχειρείν είναι σημαντικά πιο εξοικειωμένο από ότι στο πρόσφατο παρελθόν: έχουν εκπονηθεί πολλές σχετικές μελέτες, έχουν διαμορφωθεί κοινοτικές οδηγίες, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία αξιολόγησης, έχει σχεδιασθεί ένα σύγχρονο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, αναπτύσσονται εργαλεία πράσινης χρηματοδότησης, έχουν διοργανωθεί σχετικά συνέδρια, έχει γίνει αναλυτική συζήτηση με τους εμπλεκόμενους στον τομέα φορείς και έχουν δοθεί κατευθύνσεις προς τις επιχειρήσεις για έναν βιώσιμο τουρισμό.   Είναι η ώρα όλα αυτά να μετουσιωθούν σε δράσεις.

Από απλά και «ήπια» θέματα βιώσιμου τουρισμού που άπτονται της αγωγής, παιδείας, κοινής λογικής, αισθητικής, δημόσιας υγείας και ευαισθησίας στις πολεοδομικές παρεμβάσεις.  Ενδεικτικά αναφέρω θέματα διαχείρισης νερού, απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, υποδομών, βέλτιστων πρακτικών για κάθε επιμέρους κλάδο του τουρισμού, κλπ.  Αλλά και από πιο «σκληρά» περιβαλλοντικά θέματα που έχουν σχέση με έντονες συγκρούσεις συμφερόντων και με πολιτικές που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αυτοπαραγωγή ρεύματος με συμψηφισμό (net metering), το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως το κορυφαίο και το πιο επείγον πρόβλημα. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο ενσωματώνουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση-ΕSG στη στρατηγική τους, αλλά και στις νέες επενδύσεις.   Αλλά και οι νέες μικρές τουριστικές επενδύσεις λαμβάνουν -και πρέπει να λαμβάνουν- υπόψη τους τις βασικές αρχές της αειφορίας, καθώς η μετάβαση σε βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικότητας είναι, όλο και περισσότερο, ζητούμενο από τους τουριστικούς μας επισκέπτες και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών, αλλά και σημαντικό κριτήριο χρηματοδότησης.

Οι εμπειρίες του τελευταίου έτους σε διεθνές επίπεδο αλλά  και στη χώρα μας, πυρκαγιές και πλημμύρες, επανέφεραν στην επικαιρότητα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη ζωή μας.   Με αφορμή και την επανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία covid-19 και παρά το σύνολο των δυσκολιών που βρίσκεται ο τομέας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι όλο και σημαντικότερες. 

Το αίτημα ο τουρισμός, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, να μην αρκείται στο να μην είναι απλά επιβλαβής, αλλά να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, γίνεται όλο και πιο έντονο και απαιτεί σημαντική στροφή του τομέα, ώστε ν’ ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες τουριστικές πρακτικές. 

Οι μελέτες προς ένα περιβαλλοντικό βιώσιμο τουριστικό αναπτυξιακό μοντέλο, με μετρήσιμα κριτήρια και δείκτες, προβάλλουν συγκεκριμένες συστάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και η κοινωνία μας και στον εντοπισμό νέων ευκαιριών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη συνεπή παρακολούθηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Οι βασικοί τέσσερις τομείς παρεμβάσεων αφορούν:

 • Στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.  Με την υπεύθυνη ενίσχυση και προώθηση προορισμών με πλούσια βιοποικιλότητα, την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε προορισμούς εκτός των καλοκαιρινών μηνών και την εμπορική προώθηση εναλλακτικών προτάσεων πέρα από το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος-θάλασσα».
 • Στην αναζήτηση συνεργασιών και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Με την ενίσχυση μοντέλων χρηματοδότησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης μελλοντικών πρωτοβουλιών, την υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την προώθηση συνεργειών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικών φορέων και τη διευκόλυνση της πολυμερούς συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, ειδικά εντός των Δήμων.
 • Στην τουριστική στρατηγική για πορεία προς ένα αμιγώς θετικό τουρισμό.  Με προώθηση και διευκόλυνση της υιοθέτησης εδραιωμένων πλαισίων του τομέα. ανάλυση των τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, δημιουργία τοπικών Οργανισμών διαχείρισης προορισμών, αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, ενίσχυση της διαφάνειας και υιοθέτηση της βιωσιμότητας ως κοινής κοινωνικής αξίας.
 • Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της Ελλάδας προς τον αμιγώς θετικό τουρισμό.  Αξιολόγηση της κατανάλωσης νερού στον τουριστικό τομέα, με την αντίστοιχη επικαιροποίηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των υποδομών.  Αξιολόγηση των προσπαθειών μείωσης των αποβλήτων και διαχείρισής τους.  Δείκτη επιτυχίας, που να περιλαμβάνει δείκτες βιωσιμότητας.  Αξιολόγηση των επιπτώσεων του τουριστικού τομέα στη βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένων και ανθρωποκεντρικών δεικτών. 

 Το σύνολο των βασικών αξόνων και των βασικών συστάσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΕΤΕ, ανταποκρινόμενος στο ρόλο του ως κοινωνικός εταίρος.  Στόχος  να συμβάλουμε, να πληροφορήσουμε και να καθοδηγήσουμε με συγκεκριμένα εργαλεία που συμβάλουν στη μετάβαση στη βιωσιμότητα, μικρές και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.  Να συμμετέχουμε σε πολιτικές που αφορούν τον τομέα και τη διαχείριση των προορισμών, τόσο για πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και της θετικής συμβολής του τουρισμού στους 17 στόχους και τους 169 υποστόχους για βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ 2030. Στο πλαίσιο αυτό ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023 ο ΣΕΤΕ είναι μέλος του United Nations Global Compact (UNGC) Network Greece, ενώ έχοντας πραγματοποιήσει μελέτη ουσιαστικότητας και ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών, ο Σύνδεσμος έχει συνδέσει τη στρατηγική και δράσεις του των επόμενων ετών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN SDGs).

Ο ΣΕΤΕ στο ετήσιο Συνέδριό του, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών, έχει επίκεντρο την εκκίνηση, εξειδίκευση και εμβάθυνση ενός παραγωγικού διαλόγου για τον βιώσιμο τουρισμό, με τίτλο «Reframing Tourism». Στόχος του περιεχομένου είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του τουρισμού για την κοινωνία, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον, με κοινό γνώμονα τον προσανατολισμό σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 2. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 3. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 4. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 5. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 6. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 7. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό στοχεύοντας στη βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 8. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 9. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 10. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 11. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 12. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 13. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 14. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 15. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 16. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 17. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 18. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 19. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 20. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 21. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 22. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 23. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 24. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 25. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 26. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 27. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 28. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 29. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 30. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 31. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 32. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 33. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 34. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 35. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 36. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 37. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 38. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 39. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 40. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 41. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 42. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 43. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 44. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 45. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 46. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 47. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 48. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 49. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 50. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 51. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 52. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 53. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 54. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 55. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 56. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 57. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 58. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 59. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 60. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 61. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 62. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 63. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 64. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 65. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 66. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 67. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 68. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 69. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 70. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 71. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 72. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 73. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 74. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 75. 15/04 19:44

  ΠΟΕΕΤ: Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη

 76. 15/04 17:25

  H ΕΤΑΔ θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα Real Estate - 6.000 ακίνητα σε αποτίμηση

 77. 15/04 14:59

  Planet Holidays: Διακοπές στην Ελλάδα όλο το χρόνο – «Στηρίζουμε το όραμα Μητσοτάκη»

 78. 15/04 14:27

  Γυρίσματα για νέα βρετανική τηλεοπτική σειρά στην Πάρο

 79. 15/04 13:34

  Ελληνικής καταγωγής ο νέος Γενικός Διευθυντής του 1 Hotel Toronto

 80. 15/04 13:03

  Στο 80% του 2019 οι εξερχόμενος τουρισμός από την Κίνα το 2024 | Οι νεαρές Κινέζες καθοδηγούν την αγορά

 81. 15/04 12:45

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις λόγω της έντασης στη Μ. Ανατολή

 82. 15/04 11:37

  «Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό»

 83. 15/04 11:21

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο

 84. 15/04 11:13

  TUI: Παλαιά πόλη της Ρόδου και Ακρόπολη στα πιο δημοφιλή μνημεία για το 2024

 85. 15/04 10:47

  Βρετανικός τουρισμός: Το 54% των οικογενειών σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές παρά την ακρίβεια

 86. 15/04 09:34

  Ryanair: Νέα σύνδεση Λίβερπουλ – Κέρκυρα

 87. 14/04 13:10

  meteo | Ξεπέρασε τους 31 °C η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο

 88. 14/04 12:57

  Είναι η Ελλάδα σε βιώσιμο αναπτυξιακό δρόμο; - Ο τουρισμός το συγκριτικό πλεονέκτημα

 89. 14/04 12:46

  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι νέοι πόλεμοι θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χώρες προετοιμάζουν την άμυνά τους

 90. 14/04 12:38

  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας | Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος για τρίτη θητεία

 91. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 92. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 93. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 94. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 95. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 96. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 97. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 98. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 99. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 100. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα