ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις
 • Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη στον τουρισμό, βασικές επιδιώξεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Μέσα από πέντε βασικές δέσμες προτάσεων μπορούν να προαχθούν τα «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα υπηρετώντας τις έννοιες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης  με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία έχει πλέον ενταχθεί σε πρώτο πλάνο για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. 

H περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων, η διάχυση έγκυρης πληροφόρησης, η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό και οι στοχευμένες δράσεις του ιδιωτικού τομέα με ανάπτυξη συμπεριληπτικών εταιρικών πολιτικών και ταξιδιωτικών εμπειριών, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας προσβάσιμης αλυσίδας ώστε όλοι οι επισκέπτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ταξιδιωτικές επιλογές.

Αυτές οι πέντε βασικές δέσμες προτάσεων προκύπτουν από τη μελέτη της GBR Consulting για το ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο:  «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς | Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στον Τουρισμό», καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

Από τη μελέτη προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για μια περισσότερο προσβάσιμη τουριστική αλυσίδα με δεδομένο ότι, πλέον, από την πλευρά της ζήτησης οι ταξιδιώτες κατά την αναζήτηση και την κράτηση δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πόσο συμπεριληπτικές -ή όχι- είναι οι διάφορες ταξιδιωτικές επιλογές. Επίσης, με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε., ποσοστό 17% έως 25% του πληθυσμού στην ΕΕ 27 είχε κάποιους περιορισμούς, ενίοτε σοβαρούς, στην ακοή, στην όραση και στην κίνηση αντίστοιχα, πέραν φυσικά και του δεδομένου του 10ου, από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, που εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων και συνδέεται με σύγχρονες τάσεις τόσο της τουριστικής προσφοράς, όσο και της ζήτησης.

Οι προτάσεις


Ειδικότερα ανά δέσμη προτάσεων για μια περισσότερο συμπεριληπτική ταξιδιωτική εμπειρία από τη μελέτη προκύπτουν τα εξής: 

Σε σχέση με την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού. Ενδεικτικά αναφέρονται πρωτοβουλίες όπως  το «The Valuable 500» που δημιουργήθηκε το 2019 ώστε να αποσπάσει δεσμεύσεις για να συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναπηρία σε 500 πολυεθνικές εταιρείες πχ στις διαφημιστικές τους δράσεις και η καμπάνια «Ι am Positive» του Ιδρύματος Ωνάση ενάντια στην προκατάληψη για τον HIV. 

Ως προς τους προσβάσιμους δημόσιους χώρους, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θέτει μεν την προσβασιμότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, ωστόσο θα πρέπει να εισαχθούν βελτιώσεις, ενώ προκύπτουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται οι υφιστάμενες διευκολύνσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Μόλις γίνουν πλήρως προσβάσιμοι οι δημόσιοι χώροι, θα πρέπει να ελέγχονται, να πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα και να καταχωρούνται σε μια ελεύθερα προσβάσιμη κεντρική βάση δεδομένων.

Στη χώρα μας, η Κομοτηνή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα προσβάσιμης πόλης στην Ελλάδα λαμβάνοντας ειδική μνεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων το 2021. Για την προσβασιμότητα στον τουρισμό στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, αλλά η υλοποίηση του βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Από την πλευρά του το ΙΝΣΕΤΕ, έχει συμπεριλάβει στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030|Σχέδια Δράσης» πλήθος προτάσεων ανά Περιφέρεια και ανά τουριστικό προϊόν. Παράδειγμα καλής πρακτικής από το εξωτερικό αποτελεί η Γερμανία η οποία ήδη διαθέτει ένα σύστημα σήμανσης σε όλη τη χώρα με την ονομασία «Τουρισμός για Όλους» (Inclusive Germany) που καλύπτει το σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εθνικός οργανισμός τουρισμού, περιφερειακοί οργανισμοί προώθησης προορισμών, πάροχοι υπηρεσιών από τον κλάδο της φιλοξενίας, τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες μεταφορών, πολιτιστικά ιδρύματα κοκ). 


Στην τρίτη δέσμη προτάσεων για τη διάχυση της πληροφορίας, για τα άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για μόνιμους κατοίκους είτε για επισκέπτες, οι λεπτομερείς, αξιόπιστες και πιστοποιημένες πληροφορίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ταξιδιωτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην παρούσα φάση οι πληροφορίες αυτές είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, επομένως καθίσταται κρίσιμη η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με τους πιστοποιημένους προσβάσιμους πόρους, ελεύθερα προσβάσιμης, (πχ δημόσιοι χώροι, μέσα μεταφοράς, αξιοθέατα κοκ), ώστε οι εθνικές πλατφόρμες τουριστικής προώθησης, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να αντλήσουν έγκυρες πληροφορίες. Στις ιστοσελίδες προώθησης της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Μιλάνου και της Αθήνας υπάρχουν ενδεικτικά παραδείγματα προβολής πληροφοριών σε σχέση με την προσβασιμότητα.    


Ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες στον τουριστικό τομέα, για την ανάπτυξη ενός χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών χωρίς διακρίσεις, είναι αναγκαίο οι απασχολούμενοι στον τομέα, ανεξαρτήτως θέσης, να εκπαιδευθούν σε θέματα που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη, καθώς και την προσβασιμότητα. Σχετικές προτάσεις περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης (reskilling / upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό».


Κρίσιμη επίσης είναι η ανάπτυξη εταιρικής πολιτικής και ταξιδιωτικών εμπειριών που προάγουν τη συμπερίληψη από τον ιδιωτικό τομέα, με εταιρικές δεσμεύσεις, συγκεκριμένη εταιρική πολιτική, και παροχή επαρκών πόρων. Διεθνή brands όπως η Marriott και η TUI έχουν διατυπώσει σχετικές εταιρικές δεσμεύσεις. Η προώθηση άλλωστε της συμπερίληψης ενισχύει την εναρμόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές ESG (Environment, Society, Governance) για τη βιώσιμη ανάπτυξη που οδηγούν σε μια πιο συγκροτημένη εικόνα των επιδόσεων της, κάτι που βοηθάει στην εξωτερική αξιολόγησή της. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της τουριστικής αλυσίδας (διαμονή, εστίαση, λιανικό εμπόριο, εγκαταστάσεις αναψυχής κ.τ.λ.) θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές της προσβασιμότητας στις παροχές τους. Η υιοθέτηση του καθολικού σχεδιασμού (universal design) ο οποίος, για παράδειγμα, επιτρέπει την κατασκευή προσβάσιμων δωματίων που δεν διαφοροποιούνται ως προς την αισθητική τους από τα υπόλοιπα, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών (πχ διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C ή/και χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρίτων), καθιστούν εφικτή την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 2. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 3. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις χρηματοδότησης στη δράση Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 4. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 5. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 6. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 7. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό στοχεύοντας στη βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 8. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 9. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 10. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 11. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 12. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 13. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 14. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 15. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 16. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 17. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 18. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 19. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 20. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 21. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 22. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 23. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 24. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 25. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 26. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 27. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 28. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 29. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 30. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 31. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 32. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 33. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 34. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 35. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 36. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 37. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 38. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 39. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 40. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 41. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 42. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 43. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 44. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 45. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 46. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 47. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 48. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 49. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 50. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 51. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 52. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 53. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 54. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 55. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 56. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 57. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 58. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 59. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 60. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 61. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 62. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 63. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 64. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 65. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 66. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 67. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 68. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 69. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 70. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 71. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 72. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 73. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 74. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 75. 15/04 19:44

  ΠΟΕΕΤ: Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη

 76. 15/04 17:25

  H ΕΤΑΔ θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα Real Estate - 6.000 ακίνητα σε αποτίμηση

 77. 15/04 14:59

  Planet Holidays: Διακοπές στην Ελλάδα όλο το χρόνο – «Στηρίζουμε το όραμα Μητσοτάκη»

 78. 15/04 14:27

  Γυρίσματα για νέα βρετανική τηλεοπτική σειρά στην Πάρο

 79. 15/04 13:34

  Ελληνικής καταγωγής ο νέος Γενικός Διευθυντής του 1 Hotel Toronto

 80. 15/04 13:03

  Στο 80% του 2019 οι εξερχόμενος τουρισμός από την Κίνα το 2024 | Οι νεαρές Κινέζες καθοδηγούν την αγορά

 81. 15/04 12:45

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις λόγω της έντασης στη Μ. Ανατολή

 82. 15/04 11:37

  «Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό»

 83. 15/04 11:21

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο

 84. 15/04 11:13

  TUI: Παλαιά πόλη της Ρόδου και Ακρόπολη στα πιο δημοφιλή μνημεία για το 2024

 85. 15/04 10:47

  Βρετανικός τουρισμός: Το 54% των οικογενειών σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές παρά την ακρίβεια

 86. 15/04 09:34

  Ryanair: Νέα σύνδεση Λίβερπουλ – Κέρκυρα

 87. 14/04 13:10

  meteo | Ξεπέρασε τους 31 °C η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο

 88. 14/04 12:57

  Είναι η Ελλάδα σε βιώσιμο αναπτυξιακό δρόμο; - Ο τουρισμός το συγκριτικό πλεονέκτημα

 89. 14/04 12:46

  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι νέοι πόλεμοι θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χώρες προετοιμάζουν την άμυνά τους

 90. 14/04 12:38

  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας | Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος για τρίτη θητεία

 91. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 92. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 93. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 94. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 95. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 96. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 97. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 98. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 99. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 100. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα