Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ελληνική οικονομία  

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ελληνική οικονομία  

H ελληνική οικονομία προβλέπεται το 2022 να συνεχίσει να αναπτύσσεται, όμως με σαφώς μικρότερο ρυθμό από την αρχική πρόβλεψη (4,8%) λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία όπως τονίζεται στην έκθεση για την περυσινή χρονιά, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Ο ρυθμός ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ περιορίζεται σε 3,8% στο βασικό σενάριο και 2,8% στο δυσμενές σενάριο, ανάλογα με την έκταση των διαταράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, καθώς και την επιδείνωση του κλίματος εμπιστοσύνης και την αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το 2022 αναμένεται επιτάχυνση του πληθωρισμού σε 5,2%, με θετική συμβολή όλων των συνιστωσών. Στο δυσμενές σενάριο, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού σε 7%. Στην παρούσα φάση οι κίνδυνοι για την οικονομική δραστηριότητα είναι καθοδικοί και συνδέονται κυρίως με την ένταση και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού ή το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάκαμψης του τουριστικού τομέα.

Για την ελληνική οικονομία, ο πόλεμος την Ουκρανία αποτελεί μία σοβαρή αρνητική διαταραχή από την πλευρά της προσφοράς, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα και σε περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Ειδικότερα, η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων εμπορευμάτων έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και αναμένεται να επιβραδύνει τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Παράλληλα, η επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία δυσχεραίνει τον ενεργειακό εφοδιασμό και το διεθνές εμπόριο, ενώ δημιουργούνται σημαντικές διαταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας λόγω προβλημάτων τροφοδοσίας πρώτων υλών σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Όσο κλιμακώνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, παρατηρείται αύξηση της αβεβαιότητας και επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη. Καθώς ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης, την τελική της έκβαση και τις αποφάσεις δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δίαυλοι μετάδοσης των επιδράσεων του ρωσοουκρανικού πολέμου στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τη ρωσοουκρανική κρίση μπορούν να διακριθούν σε άμεσες, στο βαθμό που αφορούν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με καθεμία από τις δύο εμπόλεμες χώρες και τη μείωση της ζήτησης ελληνικών εξαγωγών, και έμμεσες, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και άλλων αγαθών, αλλά και της ανόδου της αβεβαιότητας παγκοσμίως. Οι βασικοί δίαυλοι μετάδοσης αυτών των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία είναι τρεις:

α) η αύξηση των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων,

β) η μείωση της εξωτερικής ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών και

γ) η άνοδος της αβεβαιότητας και η επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

α) Αύξηση των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων

 Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα, παρά τις προσπάθειες αλλαγής του ενεργειακού μίγματος προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα συνεχίζει να εισάγει πάνω από τα 2/3 της ενέργειας που καταναλώνει, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 20% των εισαγωγών πετρελαίου και το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου είναι από τη Ρωσία. Παράλληλα, σημαντικές είναι οι εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών που κατευθύνονται στους κλάδους παραγωγής τροφίμων και βασικών μετάλλων. Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος διαβίωσης και να περιορίζεται το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για κατανάλωση.

Επιπλέον, προκαλούνται σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφορών, με αρνητικές συνέπειες για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την παροχή ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, και να προκαλέσουν περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις. Επομένως, οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων, οι συνακόλουθες διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η ένταση των επιπτώσεων αυτών θα εξαρτηθεί από το βαθμό και την ταχύτητα με την οποία οι εγχώριες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προμηθευθούν τα παραπάνω εμπορεύματα από άλλες αγορές εναλλακτικές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, καθώς και από τα διαθέσιμα αποθέματα παγκοσμίως για την κάλυψη της ζήτησης.

 β) Μείωση εξωτερικής ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών

Η άμεση επίδραση στην ελληνική οικονομία λόγω διατάραξης ή και διακοπής των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των εμπόλεμων χωρών θα είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι, αν εξαιρεθεί η εξάρτηση της Ελλάδος από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, οι εν λόγω συναλλαγές αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνολικού εμπορίου της Ελλάδος σε αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της τελευταίας τετραετίας (2018-21), οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Ρωσία δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία χωρίς τα καύσιμα ανέρχονται σε μόλις 1,4% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουκρανία είναι ακόμη μικρότερες (0,7% και 0,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα).

Στο σύνολο των εισπράξεων από υπηρεσίες, το μερίδιο της Ρωσίας ανερχόταν σε περίπου 2%, ενώ της Ουκρανίας σε μόλις 0,6% κατά την τετραετία πριν την πανδημία (2016-19). Στην περίπτωση της Ρωσίας, πάνω από το 50% των εξαγωγών υπηρεσιών προερχόταν από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και περίπου το 40% από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιες). Αναφορικά με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το συνολικό μερίδιο της Ρωσίας και της Ουκρανίας το 2019 δεν ξεπέρασε το 3,5%, ενώ το 2021 ήταν πολύ χαμηλότερο. Η αρνητική επίδραση από τη διακοπή των συναλλαγών με τη Ρωσία για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να είναι περιορισμένη, αφού και σε αυτόν τον τομέα το μερίδιό της είναι μικρό (περί το 2%).

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιβάρυνση από τη διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών θα είναι μεγαλύτερη σε ορισμένους κλάδους ή δραστηριότητες που έχουν σχετικά υψηλότερη εξάρτηση από εισαγωγές από τη Ρωσία και την Ουκρανία και που θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις και αυξημένες τιμές για τα προϊόντα που εισάγουν.

γ) Άνοδος της αβεβαιότητας και επιδείνωση στις διεθνείς και εγχώριες χρηματοπιστωτικές συνθήκες

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πλήττει την παγκόσμια εμπιστοσύνη, προκαλώντας άνοδο της μεταβλητότητας τόσο στον πραγματικό τομέα της οικονομίας όσο και στο χρηματοπιστωτικό. Η αύξηση της αβεβαιότητας τροφοδοτεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης των οικονομιών και την επανεξέταση των επενδυτικών τοποθετήσεων παγκοσμίως, με πιθανές αρνητικές συνέπειες για επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επαναξιολόγησης των κινδύνων διεθνώς οδηγεί σε επιδείνωση των όρων και του κόστους άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης διάρκειας της σύγκρουσης, θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό η επιχειρηματική εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα την αναβολή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 10/12 11:40

  e-Ε.Φ.Κ.Α: Ποια ξενοδοχειακή εταιρεία πλειοδότησε για το 1/3 εξ αδιαιρέτου επί 10ώροφου ξενοδοχείου στην Αθήνα

 2. 10/12 07:31

  Τουριστικό τρενάκι στη Βέροια για την περίοδο των εορτών

 3. 10/12 07:28

  Διαγωνισμός για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

 4. 09/12 11:45

  Νέος φορολογικός νόμος | Η ρύθμιση για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

 5. 09/12 11:21

  Καλλιόπη Βέττα: O οινικός τουρισμός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία

 6. 09/12 06:45

  Electra Palace | Δωρεά στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου μπροστά στο ξενοδοχείο

 7. 08/12 22:04

  Υπουργείο Οικονομικών | Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το νέο φορολογικό νόμο- οι ρυθμίσεις για τα Airbnb

 8. 08/12 19:50

  Ξενοδοχεία | Πράσινο φως για το IKOS Kissamos - Επένδυση άνω των 125 εκατ. ευρώ

 9. 08/12 19:47

  Σήμανση και ψηφιακή εφαρμογή μνημείων και αξιοθέατων Δελφών

 10. 08/12 19:38

  Κρήτη | Ομόφωνη αρνητική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί της ΣΜΠΕ υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Λασήθι

 11. 08/12 15:12

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης για 7 πρακτορεία της Αρμενίας στην Αθήνα

 12. 08/12 14:15

  Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - οι ρυθμίσεις

 13. 08/12 13:36

  Ξενοδόχοι Αράχωβας | Δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια

 14. 08/12 13:18

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης

 15. 08/12 12:33

  Κανάρια Νησιά | Καμπάνια για την προσέλκυση Ευρωπαίων άνω των 55 το χειμώνα

 16. 08/12 12:00

  Τουρισμός | Πόλεμος στη Γάζα: Η αντίληψη για την ασφάλεια επηρεάζει τις κρατήσεις στις χώρες της περιοχής - η θέση της Ελλάδας

 17. 08/12 11:31

  Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 18. 08/12 11:20

  Γερμανία: Οι μεγαλύτεροι τουρ οπερείτορ σε πρότζεκτ για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τουρισμό

 19. 08/12 10:52

  Γερμανικός τουρισμός | Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το 2024 θα είναι μια ισχυρή χρονιά

 20. 08/12 10:28

  Ταφόπλακα για τον τουρισμό των Διαποντίων Νήσων η τοποθέτηση ανεμογεννητριών

 21. 08/12 10:07

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος" | Ενημέρωση για τις "Γνωστοποιήσεις" όσων έχουν ειδικό σήμα λειτουργίας

 22. 08/12 07:57

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στις Σέρρες

 23. 08/12 07:56

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα με 5 influencers από τη Βρετανία

 24. 08/12 07:53

  ΙΤΒ Berlin Convention: Πρωτοπορία στη μετάβαση στα ταξίδια και τον τουρισμό

 25. 08/12 07:51

  Άδειες για χρήση νερού από 2 γεωτρήσεις στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

 26. 08/12 07:49

  Ισπανία: Μείωση ανέργων τον Νοέμβριο

 27. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 28. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 29. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 30. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 31. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 32. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 33. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 34. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 35. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 36. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 37. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 38. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 39. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 40. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 41. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 42. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 43. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 44. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 45. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 46. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 47. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 48. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 49. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 50. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 51. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 52. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 53. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 54. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 55. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 56. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 57. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 58. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 59. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 60. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 61. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 62. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 63. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 64. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 65. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 66. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 67. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 68. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 69. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 70. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 71. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 72. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 73. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 74. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 75. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 76. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 77. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 78. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 79. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 80. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 81. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 82. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 83. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 84. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 85. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 86. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 87. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 88. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 89. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 90. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 91. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 92. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 93. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 94. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 95. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 96. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 97. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 98. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 99. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 100. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας