Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ελληνική οικονομία  

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ελληνική οικονομία  

H ελληνική οικονομία προβλέπεται το 2022 να συνεχίσει να αναπτύσσεται, όμως με σαφώς μικρότερο ρυθμό από την αρχική πρόβλεψη (4,8%) λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία όπως τονίζεται στην έκθεση για την περυσινή χρονιά, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Ο ρυθμός ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ περιορίζεται σε 3,8% στο βασικό σενάριο και 2,8% στο δυσμενές σενάριο, ανάλογα με την έκταση των διαταράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, καθώς και την επιδείνωση του κλίματος εμπιστοσύνης και την αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το 2022 αναμένεται επιτάχυνση του πληθωρισμού σε 5,2%, με θετική συμβολή όλων των συνιστωσών. Στο δυσμενές σενάριο, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού σε 7%. Στην παρούσα φάση οι κίνδυνοι για την οικονομική δραστηριότητα είναι καθοδικοί και συνδέονται κυρίως με την ένταση και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού ή το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάκαμψης του τουριστικού τομέα.

Για την ελληνική οικονομία, ο πόλεμος την Ουκρανία αποτελεί μία σοβαρή αρνητική διαταραχή από την πλευρά της προσφοράς, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα και σε περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Ειδικότερα, η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων εμπορευμάτων έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και αναμένεται να επιβραδύνει τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Παράλληλα, η επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία δυσχεραίνει τον ενεργειακό εφοδιασμό και το διεθνές εμπόριο, ενώ δημιουργούνται σημαντικές διαταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας λόγω προβλημάτων τροφοδοσίας πρώτων υλών σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Όσο κλιμακώνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, παρατηρείται αύξηση της αβεβαιότητας και επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη. Καθώς ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης, την τελική της έκβαση και τις αποφάσεις δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δίαυλοι μετάδοσης των επιδράσεων του ρωσοουκρανικού πολέμου στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τη ρωσοουκρανική κρίση μπορούν να διακριθούν σε άμεσες, στο βαθμό που αφορούν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με καθεμία από τις δύο εμπόλεμες χώρες και τη μείωση της ζήτησης ελληνικών εξαγωγών, και έμμεσες, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και άλλων αγαθών, αλλά και της ανόδου της αβεβαιότητας παγκοσμίως. Οι βασικοί δίαυλοι μετάδοσης αυτών των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία είναι τρεις:

α) η αύξηση των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων,

β) η μείωση της εξωτερικής ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών και

γ) η άνοδος της αβεβαιότητας και η επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

α) Αύξηση των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων

 Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα, παρά τις προσπάθειες αλλαγής του ενεργειακού μίγματος προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα συνεχίζει να εισάγει πάνω από τα 2/3 της ενέργειας που καταναλώνει, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 20% των εισαγωγών πετρελαίου και το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου είναι από τη Ρωσία. Παράλληλα, σημαντικές είναι οι εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών που κατευθύνονται στους κλάδους παραγωγής τροφίμων και βασικών μετάλλων. Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος διαβίωσης και να περιορίζεται το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για κατανάλωση.

Επιπλέον, προκαλούνται σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφορών, με αρνητικές συνέπειες για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την παροχή ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, και να προκαλέσουν περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις. Επομένως, οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων, οι συνακόλουθες διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η ένταση των επιπτώσεων αυτών θα εξαρτηθεί από το βαθμό και την ταχύτητα με την οποία οι εγχώριες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προμηθευθούν τα παραπάνω εμπορεύματα από άλλες αγορές εναλλακτικές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, καθώς και από τα διαθέσιμα αποθέματα παγκοσμίως για την κάλυψη της ζήτησης.

 β) Μείωση εξωτερικής ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών

Η άμεση επίδραση στην ελληνική οικονομία λόγω διατάραξης ή και διακοπής των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των εμπόλεμων χωρών θα είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι, αν εξαιρεθεί η εξάρτηση της Ελλάδος από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, οι εν λόγω συναλλαγές αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνολικού εμπορίου της Ελλάδος σε αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της τελευταίας τετραετίας (2018-21), οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Ρωσία δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία χωρίς τα καύσιμα ανέρχονται σε μόλις 1,4% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουκρανία είναι ακόμη μικρότερες (0,7% και 0,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα).

Στο σύνολο των εισπράξεων από υπηρεσίες, το μερίδιο της Ρωσίας ανερχόταν σε περίπου 2%, ενώ της Ουκρανίας σε μόλις 0,6% κατά την τετραετία πριν την πανδημία (2016-19). Στην περίπτωση της Ρωσίας, πάνω από το 50% των εξαγωγών υπηρεσιών προερχόταν από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και περίπου το 40% από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιες). Αναφορικά με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το συνολικό μερίδιο της Ρωσίας και της Ουκρανίας το 2019 δεν ξεπέρασε το 3,5%, ενώ το 2021 ήταν πολύ χαμηλότερο. Η αρνητική επίδραση από τη διακοπή των συναλλαγών με τη Ρωσία για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να είναι περιορισμένη, αφού και σε αυτόν τον τομέα το μερίδιό της είναι μικρό (περί το 2%).

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιβάρυνση από τη διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών θα είναι μεγαλύτερη σε ορισμένους κλάδους ή δραστηριότητες που έχουν σχετικά υψηλότερη εξάρτηση από εισαγωγές από τη Ρωσία και την Ουκρανία και που θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις και αυξημένες τιμές για τα προϊόντα που εισάγουν.

γ) Άνοδος της αβεβαιότητας και επιδείνωση στις διεθνείς και εγχώριες χρηματοπιστωτικές συνθήκες

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πλήττει την παγκόσμια εμπιστοσύνη, προκαλώντας άνοδο της μεταβλητότητας τόσο στον πραγματικό τομέα της οικονομίας όσο και στο χρηματοπιστωτικό. Η αύξηση της αβεβαιότητας τροφοδοτεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης των οικονομιών και την επανεξέταση των επενδυτικών τοποθετήσεων παγκοσμίως, με πιθανές αρνητικές συνέπειες για επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επαναξιολόγησης των κινδύνων διεθνώς οδηγεί σε επιδείνωση των όρων και του κόστους άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης διάρκειας της σύγκρουσης, θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό η επιχειρηματική εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα την αναβολή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 2. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 3. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 4. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 5. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 6. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 7. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 8. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 9. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 10. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 11. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 12. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 13. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024

 14. 17/07 12:16

  Condor: 6 νέες συνδέσεις με Ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2025

 15. 17/07 12:06

  ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Τουρισμού-Φιλοξενίας

 16. 17/07 12:00

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών λόγω υψηλών θερμοκρασιών

 17. 17/07 11:51

  Νέος ισχυρός όμιλος στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου

 18. 17/07 11:43

  ECTAA: Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ για τρίτη φορά πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

 19. 17/07 11:30

  Airbnb | Συμβουλές στους ταξιδιώτες στην Ελλάδα για να κλείσουν τη διαμονή τους με ασφάλεια

 20. 17/07 11:23

  "Travel and Leisure" | Δημοφιλέστερο νησί η Μήλος - διακρίσεις και για άλλα ελληνικά νησιά

 21. 17/07 11:05

  Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου | ΘΕΑΤΡΟ: Ανέστης Αζάς -Τα σκυλιά, Πειραιώς 260- Χώρος Η 19 – 21 Ιουλίου, 21.30

 22. 17/07 10:44

  ΥΠΑ: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές

 23. 17/07 10:25

  Μοναδικές υπαίθριες δράσεις για όλους στο Navarino Challenge 2024

 24. 17/07 07:55

  Καταδυτικός τουρισμός | Σε ποιες περιοχές της χώρας βουλιάζουν αγάλματα, αεροπλάνα και βαπόρια για καταδύσεις

 25. 17/07 07:51

  Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση έκτασης στη Νέα Καλλικράτεια με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου

 26. 17/07 07:41

  Δήμος Δελφών: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 27. 17/07 07:36

  Βόρεια Μακεδονία: Aυξημένη η τουριστική κίνηση στο 5μηνο

 28. 17/07 07:32

  Stefaniada Festival στην Αργιθέα Καρδίτσας

 29. 16/07 19:13

  Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του 5άστερου Knossos Royal Village

 30. 16/07 19:07

  Ηράκλειο | Προβολή από τον ΕΟΤ ως city break προορισμού όλο το χρόνο - Συναντήσεις της Όλγας Κεφαλογιάννη

 31. 16/07 19:02

  Δήμος Αθήνας | Σε ισχύ η απόφαση για τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων

 32. 16/07 15:54

  «loveHER | 5 Senses | 365 Days»: Παρουσιάζεται την Πέμπτη η νέα καμπάνια του Δήμου Ηρακλείου

 33. 16/07 15:26

  Αυξημένη τουριστική κίνηση διαπιστώνει η Uber στην Ελλάδα

 34. 16/07 14:02

  WWF: Για μια βιώσιμη διαχείριση αστικών αποβλήτων - στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα

 35. 16/07 13:58

  Γερμανικός τουρισμός: Ακριβότερα κατά 4,5% από πέρυσι τα πακέτα διακοπών στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο

 36. 16/07 13:40

  Γερμανικός τουρισμός: “Πεθαίνουν” οι κλασικές διακοπές 2 εβδομάδων – Πώς η Gen Z αλλάζει τα δεδομένα

 37. 16/07 12:25

  Aegean / Air Canada: Διευρύνεται η συνεργασία κοινού κωδικού με 9 επιπλέον δρομολόγια

 38. 16/07 11:55

  Τουρισμός | Booking.com: Οι πηγές έμπνευσης των ταξιδιωτών και πώς θα τους προσελκύσουν τα καταλύματα

 39. 16/07 11:31

  Handelsblatt | Το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο πλημμυρίζει τη νοτιοανατολική Ευρώπη

 40. 16/07 10:12

  Τουρισμός της Διασποράς: Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση των ομογενών

 41. 16/07 07:59

  Δημιουργία πολυλειτουργικού χώρου στην Κοινότητα Δρεπάνου

 42. 16/07 07:56

  Δήμος Αλμυρού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 43. 16/07 07:53

  Μελέτη για μετατροπή αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι Αμαλιάδας σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

 44. 16/07 07:52

  4η Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Κηρήθρας στο Πουρί Πηλίου

 45. 16/07 07:03

  Δήμος Μετεώρων: Διαγωνισμός για εκμίσθωση 2 εκτάσεων για τουριστικούς σκοπούς

 46. 15/07 19:42

  Δεκτή η παραίτηση Φραγκάκη στον ΕΟΤ - προσωρινός γ.γ. ο Κ.Ζήκος

 47. 15/07 19:33

  Ο "υπερτουρισμός" άλλοθι για ανεπαρκείς υποδομές και υπηρεσίες;

 48. 15/07 19:29

  Η ακρίβεια στο επίκεντρο σύσκεψης των Περιφερειαρχών με τους υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών

 49. 15/07 19:23

  Comédie-Française - Tiago Rodrigues Hecuba, not Hecuba 26 & 27 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

 50. 15/07 17:10

  Αποχώρηση Δημήτρη Φραγκάκη από Γ.Γ. του ΕΟΤ

 51. 15/07 14:38

  ACI Europe / Αερομεταφορές: Ρεκόρ αύξησης της διασυνδεσιμότητας Ελλάδας και Αθήνας

 52. 15/07 14:25

  ΕΟΤ Τουρκίας | Ταξίδι εξοικείωσης σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο

 53. 15/07 13:07

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | Παράσταση Ετυμολογίες στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

 54. 15/07 13:01

  Αυτή είναι η ώρα και ημέρα που όλοι κάνουν ξενοδοχειακές κρατήσεις

 55. 15/07 12:26

  Holidu: 2 Ελληνικές παραλίες στις 10 με τον περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη

 56. 15/07 10:49

  Δήμος Αθηναίων | Διαχείριση απορριμμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών για πολίτες και επιχειρήσεις

 57. 15/07 09:57

  Μόνο ο τουρισμός που υποστηρίζεται από τους ντόπιους είναι βιώσιμος - συνάντηση κορυφής στην Ισπανία

 58. 14/07 20:35

  Ειδικός Σύμβουλος τουρισμού για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων

 59. 14/07 20:30

  Δήμος Ελαφονήσου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 60. 14/07 20:20

  Γιορτή Ψαράδων στα Μεσάγγαλα Λάρισας

 61. 14/07 20:10

  Ποιον ωφελεί τελικά ο (υπερ)τουρισμός;

 62. 14/07 12:02

  Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης

 63. 14/07 07:43

  Δήμος Σύμης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 14/07 06:44

  Κως: Μείωση των ορίων ταχύτητας στα 50 χλμ. όπου υφίσταται όριο 60 και 70 χλμ.

 65. 13/07 16:42

  Γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο Λάρισας

 66. 13/07 13:31

  Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών θερμοκρασιών τον φετινό Ιούλιο

 67. 13/07 10:18

  Συνεργασία Netflix – ΕΟΤ: "Streaming" σε όλο τον κόσμο για το ελληνικό τουριστικό προϊόν

 68. 13/07 10:15

  2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Πίτας του Πηλίου τα Ζυμώματα…της Συκής τα Ανταμώματα

 69. 13/07 10:14

  Γιορτή Πλιγουριού στους Χαλκιάδες Λάρισας

 70. 12/07 18:14

  Πτώχευση FTI | Το DRSF ξεκινά τη διαδικασία αποζημίωσης

 71. 12/07 14:43

  Hellenic Seaplanes | Πτήσεις γνωριμίας με υδροπλάνα πάνω από τις Σποράδες και τη Σκύρο

 72. 12/07 14:40

  Με ψηφιακά μέσα ο εντοπισμός της αυθαίρετης δόμησης

 73. 12/07 14:33

  Υπερψηφίστηκε το σ/ν του Υπουργείου Τουρισμού - οι βασικές διατάξεις του νέου νόμου - η ρύθμιση για τους ξεναγούς

 74. 12/07 14:06

  Συνεργασία Aegeo Spas με την [comfort zone] ως αποκλειστικός spa operator στη Σαντορίνη στο Santo Collection Resorts & Villas

 75. 12/07 12:12

  Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας»

 76. 12/07 11:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Δημήτρης Καλαντζής | Masters’ Voice - Μάνος Χατζιδάκις - Βασίλης Τσιτσάνης

 77. 12/07 11:37

  Η Κατερίνα Ευαγγελάτου παρουσίασε στην Κίνα performance επάνω στον Ιππόλυτο

 78. 12/07 11:32

  ΕΟΤ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κέα προβάλλονται στη γαλλική αγορά

 79. 12/07 10:52

  Ευρωπαίοι πολίτες: «Δεν μισούμε τους τουρίστες, αλλά τον υπερτουρισμό»

 80. 12/07 10:34

  Ισπανικός τουρισμός | Εκρηκτική αύξηση αφίξεων παρά τις διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού

 81. 12/07 10:10

  Τουρισμός για όλους - Ο εσωτερικός τουρισμός ενισχύει τη βιωσιμότητα των προορισμών

 82. 12/07 10:07

  Αμερικανικός τουρισμός: Το 50% του χρόνου διακοπών ξοδεύεται σε κορυφαία αξιοθέατα

 83. 12/07 07:52

  Χαμηλές πτήσεις για τον τουρισμό στη Ρωσία

 84. 12/07 07:51

  Μειώθηκε η τουριστική κίνηση από το Ισραήλ

 85. 12/07 07:49

  Πανεπιστήμιο Πατρών: Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων στην πόλη του Αγρινίου

 86. 12/07 07:48

  Τρεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες στην Πάρο

 87. 12/07 07:46

  Ιταλία: Ανάκαμψη με υποτονικούς ρυθμούς

 88. 11/07 21:01

  Τουρισμός | Marabu: Δυναμικό πρόγραμμα πτήσεων στη Μεσόγειο το 2025 - Ελλάδα και Ισπανία οι βασικές αγορές της

 89. 11/07 20:37

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Το νομοσχέδιο ανοίγει έναν νέο κύκλο ποιοτικής ανάπτυξης του τουρισμού

 90. 11/07 16:39

  Ο ΕΟΤ στο UEFA Euro 2024 με ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια στη Γερμανία

 91. 11/07 16:36

  Η Air France εγκαινίασε την απευθείας πτήση προς την Καλαμάτα

 92. 11/07 16:01

  Τουρισμός: «Μπουμ» στις αναζητήσεις των Αράβων για καλοκαίρι στην Αθήνα – Στα αγαπημένα τους νησιά η Μύκονος

 93. 11/07 13:26

  Σε ένα πράγμα έπεσα έξω με την Ελλάδα, δηλώνει ο Νομπελίστας καθηγητής Οικονομικών

 94. 11/07 12:24

  Τουρισμός 2024 | Ανακατεύεται η τράπουλα στην Ευρώπη – Σε επιτάχυνση οι αφίξεις και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα

 95. 11/07 12:21

  Βαλεαρίδες Νήσοι | Σχέδιο της κυβέρνησης για 3.000 σπίτια με ενοίκιο κάτω του 30% της αγοράς

 96. 11/07 11:36

  AEGEAN: Πάνω από 7,3 εκατ. επιβάτες το α' εξάμηνο, αύξηση 9% της επιβατικής κίνησης

 97. 11/07 11:30

  Έτσι είναι το One&Only Kéa Island που άνοιξε στην Τζιά

 98. 11/07 11:26

  Τουρισμός | Περισσότερα μικρής διάρκειας ταξίδια θέλουν οι Αμερικανοί το καλοκαίρι

 99. 11/07 11:05

  TUI Ηνωμένου Βασιλείου | Πρώτη η Ελλάδα στις αναζητήσεις για διακοπές μετά τις εκλογές

 100. 11/07 10:54

  Βρετανικός τουρισμός | Διακοπές στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι θέλει το 83%- ο κακός καιρός οδηγεί σε κρατήσεις