Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης

Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης

 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 2 Μαρτίου ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης.

Υπενθυμίζει τους κοινούς στόχους τους οποίους έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία υφίσταται πρωτοφανείς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο σημαντικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τις παγκόσμιες προοπτικές και τις προοπτικές όσον αφορά την ασφάλεια. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας και ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου θεματολογίου μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να συμβάλει στις συζητήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ανακοίνωση καθορίζει τις καίριες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των κοινών μας στόχων και υπογραμμίζει τη σημασία της συντονισμένης δράσης όλων των σχετικών φορέων, μεταξύ άλλων της ΕΕ, των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα.

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη βάση του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης

Υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά τις προτεραιότητες για το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές περιλαμβάνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Ένωσης, καθώς και την ετοιμότητά μας σε κλυδωνισμούς. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της ευημερίας και της ευζωίας των πολιτών της Ένωσης, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο της γεωπολιτικής αστάθειας και των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος και να ενισχυθεί η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Η ενιαία αγορά, η κύρια πηγή ανθεκτικότητας της Ένωσης και το πολυτιμότερο οικονομικό της πλεονέκτημα, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας βασίζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς πυλώνες: τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις είναι καίριας σημασίας για τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενωσικοί κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους κυριότερους στόχους της ΕΕ, δημιουργώντας το κατάλληλο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο και κίνητρα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Εκτός από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των πόρων της Ένωσης. Για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η ΕΕ πρέπει να αυξήσει, κατά την επόμενη δεκαετία, τις ετήσιες επενδύσεις κατά περίπου 520 δισ. EUR, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Από αυτές τις πρόσθετες επενδύσεις, 390 δισ. EUR ετησίως θα αντιστοιχούν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, και 130 δισ. EUR ετησίως σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Για να επιτύχει η πράσινη μετάβαση, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους και να φροντίσει εκείνους που θα πληγούν περισσότερο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έθεσε τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο των πολιτικών της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ψηφιακή Πυξίδα που πρότεινε η Επιτροπή καθορίζει τους ψηφιακούς στόχους της Ένωσης για το 2030. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι χώροι δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών (blockchain), η κβαντική υπολογιστική και οι ημιαγωγοί, καθώς και στις σχετικές δεξιότητες.

Για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με εκτίμηση του 2020, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 125 δισ. EUR ετησίως. Ο δίκαιος ψηφιακός μετασχηματισμός έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα της οικονομίας της ΕΕ, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ψηφιακή μετάβαση θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των πράσινων στόχων, με συνέργειες σε πολλούς τομείς στο πλαίσιο μιας έξυπνης κυκλικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες και η αλυσίδα εφοδιασμού παρουσίασαν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κρίση και η επακόλουθη ανάκαμψη ανέδειξαν ορισμένα τρωτά σημεία σε ορισμένους τομείς. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική και στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες, οι κυβερνοαπειλές και οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού που συνδέονται με βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα της ενέργειας. Για την περαιτέρω ενίσχυση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης και τη στήριξη της βιομηχανικής της βάσης, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αυξήσει τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αμυντική και διαστημική βιομηχανία και να συνεχίσει να ενισχύει τις ικανότητές μας για τη διαχείριση κινδύνων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς ή πανδημίες. 

Κινητοποίηση συντονισμένης δράσης σε όλα τα επίπεδα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προκειμένου οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις να συμβάλουν πλήρως στους στόχους προτεραιότητας της ΕΕ, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συντονισμένη δράση από όλους τους σχετικούς φορείς: δημόσιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό, οι δράσεις θα καταστούν αλληλοενισχυόμενες, αποτρέποντας τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και ενισχύοντας την ενιαία αγορά.

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διττής μετάβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας θα πρέπει να προέλθουν πρωτίστως από τον ιδιωτικό τομέα. Η ΕΕ και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα προσελκύει επενδύσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και την ταχεία πρόοδο όσον αφορά την ένωση κεφαλαιαγορών. Άλλες οριζόντιες πολιτικές, όπως η φορολογία, το εμπόριο και η πολιτική ανταγωνισμού, θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να στηρίζουν το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον της Ένωσης και να συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Ενώ τα ιδιωτικά κεφάλαια θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ενδέχεται να χρειαστεί δημόσια παρέμβαση, για παράδειγμα με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων καινοτόμων έργων ή την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς. Η δημόσια στήριξη σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένη και να αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Το θετικό μήνυμα που εκπέμπουν οι επενδύσεις της ΕΕ είναι επίσης σημαντικό. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, συνολικού ύψους άνω των 2 τρισ. EUR, αποτελούν σημαντική ικανότητα παρέμβασης για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Μέσω των συζητήσεων για τα εθνικά σχέδια, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) συνέβαλε καθοριστικά στην ευθυγράμμιση των ενωσιακών και των εθνικών προτεραιοτήτων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις γύρω από ένα σύνολο κοινών στόχων. Ειδικότερα, ο κανονισμός ΜΑΑ απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να αφιερώνει τουλάχιστον το 37 % των συνολικών κονδυλίων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε κλιματικούς στόχους και το 20 % σε στόχους ψηφιοποίησης. Ωστόσο, οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας.

Οι δημόσιες επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν θετικά στη βιωσιμότητα του χρέους, στον βαθμό που είναι υψηλής ποιότητας και στηρίζουν την ανάπτυξη. Οι επιτυχείς στρατηγικές μείωσης του χρέους θα πρέπει να επικεντρώνονται στη δημοσιονομική εξυγίανση, την ποιότητα και τη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών και την προώθηση της ανάπτυξης. Η εν εξελίξει επανεξέταση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης παρέχει την ευκαιρία να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι διαδραματίζουν τον κατάλληλο ρόλο στην παροχή κινήτρων για τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές των κρατών μελών, σύμφωνα με τις κοινές μας προτεραιότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα υγιή δημόσια οικονομικά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της δημοσιονομικής εποπτείας και του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και να ευθυγραμμιστούν οι επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές στα κράτη μέλη, καθώς και οι εθνικοί και ενωσιακοί στόχοι.

Διασφάλιση ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού μετασχηματισμού

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας θα επιτύχει μόνο εάν είναι δίκαιος και χωρίς αποκλεισμούς και εάν κάθε πολίτης μπορέσει να αποκομίσει τα οφέλη που προσφέρει η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στην ευημερία είναι πιθανό να είναι άνισα κατανεμημένες ελλείψει συνοδευτικών μέτρων. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού εντός και μεταξύ των τομέων θα απαιτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική απάντηση σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των προκλήσεων συνοχής που μας περιμένουν.

Συνεπώς, το μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης έχει ανάγκη από μια ισχυρή κοινωνική διάσταση που θα εστιάζει στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες για το μέλλον και θα ανοίγει τον δρόμο για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. Σε επίπεδο ΕΕ, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και το σχετικό σχέδιο δράσης παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το NextGenerationEU θα συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη για τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, ιδίως μέσω της πολιτικής συνοχής, του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςκαι, στο μέλλον, μέσω του προτεινόμενου Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Η επίτευξη των κοινών μας στόχων απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα και μια συντονισμένη προσέγγιση. Οι φιλόδοξοι πράσινοι και ψηφιακοί στόχοι και οι στόχοι όσον αφορά την ανθεκτικότητα που έχουμε θέσει μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και σε ιδιωτικό επίπεδο, με κοινό στόχο την οικοδόμηση ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 25/06 07:56

  Νέος Τόπος, Ίδια Ψυχή στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων

 2. 25/06 06:50

  Γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς στις Σέρρες

 3. 25/06 06:47

  Φεστιβάλ Λίμνης Πλαστήρα

 4. 25/06 06:01

  Δήμος Λευκάδας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 5. 24/06 18:45

  FTI | Αίτηση πτώχευσης από τις δύο Meeting Point - Tι αναφέρεται για την εταιρεία στην Ελλάδα

 6. 24/06 15:30

  Τουρισμός | Γάλλοι ξενοδόχοι μήνυσαν την Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό

 7. 24/06 14:51

  SZ: To ελληνικό Σάββατο είναι του εργοδότη

 8. 24/06 13:05

  Ισπανία: Μηδενικός ΦΠΑ στο ελαιόλαδο από την 1η Ιουλίου

 9. 24/06 12:42

  Επίσκεψη στο νέο, πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celebrity Ascent της Celebrity Cruises στον Πειραιά

 10. 24/06 07:57

  Πορτογαλία: Οι υπηρεσίες τουρισμού και ταξιδίων υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2014 και 2023

 11. 24/06 07:52

  Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας

 12. 24/06 07:49

  Συνέδριο Euroclassica της Ομηρικής Ακαδημίας στη Χίο

 13. 23/06 13:47

  Ιταλία | Ανοίγει ξανά το Κάπρι για τους τουρίστες – Επιλύθηκε το πρόβλημα με την υδροδότηση

 14. 23/06 11:55

  Τουρισμός | Τέλος στα Airbnb στη Βαρκελώνη σε 5 χρόνια ανακοίνωσε ο δήμαρχος

 15. 23/06 11:38

  Η κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνα φτάνει το 40% της ολοκλήρωσης

 16. 23/06 11:36

  Γιορτή Σταριού στο Ευύδριο Λάρισας

 17. 23/06 11:30

  Γιορτή Χρυσόμηλου στη Ρόδο

 18. 22/06 12:28

  Ποιες επιπτώσεις έχει ο καύσωνας για την υγεία μας;

 19. 22/06 12:21

  Κοινωνικός τουρισμός | Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

 20. 22/06 07:53

  Ισπανία: Στα 570 ευρώ από 480 ευρώ το επίδομα ανεργίας

 21. 22/06 07:36

  Γυναικολιχουδιές στη Γλαύκη της Λάρισας

 22. 21/06 20:09

  Στα 1,8 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α' 4μηνο | +36% από τις ΗΠΑ, +31% από Γερμανία

 23. 21/06 19:57

  2η Γιορτή Μπύρας στον Πύργο Ηλείας

 24. 21/06 17:42

  CapsuleT Accelerator: Δικτύωση και Ανάπτυξη για Τουριστικές Startups

 25. 21/06 16:28

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Roger Bernat The Rite of Spring / Η ιεροτελεστία της άνοιξης | Πειραιώς 260 / 28-30 Ιουνίου

 26. 21/06 13:25

  Εταιρεία του Δ.Μελισσανίδη μεταξύ των 3 ενδιαφερομένων για την Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονική

 27. 21/06 13:23

  Η Turespaña προωθεί τον LGBTQI+ τουρισμό στο Europride 2024 της Θεσσαλονίκης

 28. 21/06 12:50

  TUI: Άνευ προηγουμένου επέκταση της σεζόν σε Κρήτη, Ρόδο, Κω

 29. 21/06 12:04

  Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες δυνατότητες στρατηγικών επενδύσεων στον τουρισμο στον κόσμο

 30. 21/06 11:43

  Expedia: Οι Αμερικανοί παίρνουν τις λιγότερες ημέρες διακοπών στον κόσμο

 31. 21/06 11:23

  Οι Βαλεαρίδες Νήσοι δεν αντέχουν 20 εκατ. τουρίστες- χρειάζονται όρια, με απόφαση και των κατοίκων

 32. 21/06 10:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Chamber Orchestra of Europe – Simon Rattle – Magdalena Kožená | Ηρώδειο - 30 Ιουνίου 2024

 33. 21/06 10:44

  Booking.com | Καθοριστικός ο ρόλος των καταλυμάτων στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων

 34. 21/06 10:36

  flydubai: Νέες συνδέσεις με τρία Ελληνικά νησιά

 35. 21/06 09:52

  «The Ilisian» | Η αναγέννηση του Hilton διαμορφώνει ένα νέο τοπόσημο για την Αθήνα του αύριο

 36. 21/06 08:43

  Δήμος Χανίων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 37. 21/06 08:39

  Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο

 38. 21/06 07:36

  1η φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη λίμνη Παμβώτιδα

 39. 21/06 07:33

  Γιορτή της Καραγκούνικης Πίτας στο Μασχολούρι Καρδίτσας

 40. 21/06 07:29

  Φεστιβάλ Μελιτζάzz 2024 Νόστος στο Λεωνίδιο

 41. 20/06 21:26

  Αρνητική γνωμοδότηση σε ΜΠΕ ξενοδοχείου στην περιοχή Ιεράπετρας

 42. 20/06 18:35

  Focus Bari | Δύο στους τρεις Έλληνες χαζεύουν άσκοπα μέσα στα social....

 43. 20/06 18:31

  Ημερίδα Κινηματογραφικός Τουρισμός

 44. 20/06 13:53

  Το Hilton της Αθήνας γίνεται «The Ilisian» - Επένδυση 340 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025

 45. 20/06 13:50

  Οι hackers μπορούν να “σπάσουν” το 45% των κωδικών σε μόλις ένα λεπτό (!)

 46. 20/06 13:10

  Τουρισμός | Mastercard: Μετατόπιση της ζήτησης στους εκτός αιχμής μήνες στη Μεσόγειο- και στην Ελλάδα

 47. 20/06 13:08

  Άνοιξαν οι Ιαματικές Πηγές της ΕΤΑΔ για το φετινό καλοκαίρι

 48. 20/06 12:09

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | + 22% τα έσοδα και +20% οι αφίξεις στο α' τετράμηνο

 49. 20/06 11:59

  FTI: Αίτηση πτώχευσης από θυγατρική με αντικείμενο τα αεροπορικά εισιτήρια

 50. 20/06 11:48

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Signal to noise - Forced Entertainment | 26-27 Ιουνίου Πειραιώς 260 Χώρος Δ

 51. 20/06 10:46

  Αμερικανικός τουρισμός | 71 εκατ. ταξίδια την εβδομάδα της Ημέρας της Ανεξαρτησίας - 5,7 εκατ. αεροπορικώς

 52. 20/06 10:07

  ΥΠΑ | +13% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το α' πεντάμηνο

 53. 20/06 10:01

  Β. Μακεδονία: Ακυρώσεις και χάος λόγω... διαβατηρίων

 54. 20/06 09:52

  Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ μόνιμα σε ταξί και στην παράδοση καφέ | Συνεισφορά Αλληλεγγύης 33% στις εταιρίες διύλισης

 55. 20/06 09:40

  Λαμπρά εγκαίνια στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

 56. 20/06 09:34

  Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον Προσκυνηματικό και Θρησκευτικό Τουρισμό

 57. 20/06 07:13

  Νέα δωρεά του Σταύρου Ανδρεάδη στη Θεσσαλονίκη

 58. 20/06 07:10

  Δήμος Αλεξανδρούπολης: 4 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 59. 20/06 07:06

  Εκδήλωση Συρράκο και Λέρος – Αιγαίο και Τζουμέρκα. Μια Ελλάδα Πολιτισμός

 60. 20/06 07:02

  Γεύσεις Αμβρακικού στην Αμφιλοχία

 61. 20/06 07:00

  Σε ποιο σημείο θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

 62. 19/06 17:33

  Foreign Office | "Κόκκινος συναγερμός" για Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ισπανία

 63. 19/06 17:20

  HAPCO & DES: Εκτόξευση του τζίρου στον τουρισμό MICE στην Ελλάδα εάν ο κλάδος στηριχθεί – Χάνονται πάνω από 120 εκδηλώσεις το χρόνο

 64. 19/06 16:06

  FedHATTA/ ΗΑΤΤΑ: Νέες προοπτικές ενίσχυσης του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

 65. 19/06 15:14

  AEGEAN | Νέο Business Lounge στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

 66. 19/06 15:08

  Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτή συζήτηση για τη Μελέτη Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης

 67. 19/06 13:27

  Τουρισμός | Υπερπόντιες αγορές: Ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα τα κριτήρια επιλογής προορισμών στην Ευρώπη

 68. 19/06 12:14

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή | Προβολή της παράστασης Αντιγόνη

 69. 19/06 11:44

  ΙΝΣΕΤΕ | Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ οι 3 πλέον υποσχόμενες long-haul αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

 70. 19/06 11:36

  Ελλάδα: Γιατί χάνουν τη ζωή τους τόσοι τουρίστες;

 71. 19/06 11:04

  Ρωσικός τουρισμός | Τριπλάσια ζήτηση για οργανωμένες διακοπές στην Κύπρο από τη Russian Express

 72. 19/06 10:01

  Τουρισμός | Αποχωρεί ο ιδρυτής και CEO της Alltours - Μέτοχος το Alltours Foundation

 73. 19/06 07:04

  Υπουργείο Πολιτισμού: Stop σε ανέγερση ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα

 74. 19/06 07:03

  ΕΟΤ Αυστρίας: Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή στο cult LGBTQ περιοδικό Vangardist

 75. 19/06 07:02

  Δήμος Καρύστου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 76. 19/06 07:00

  Πάτρα | Ημερίδα: Η Άγνωστη Μυθολογική Παράδοση του τόπου -Σπήλαιο Λιμνών και Ναός της Αρτέμιδος Ημερασίας

 77. 19/06 07:00

  Παραδοσιακό Τσιγγάνικο Γλέντι στον Νέο Οικισμό Ρομά στους Σοφάδες

 78. 18/06 18:31

  Διαγωνισμός για εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη Νέα Επίδαυρο

 79. 18/06 18:10

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στις ακτές της περιοχής

 80. 18/06 17:04

  Προβλήματα με την έκδοση βίζας σε Τούρκους επισκέπτες στη Ρόδο

 81. 18/06 15:47

  TUI: 300.000 επιπλέον θέσεις για Τουρκία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Ισπανία

 82. 18/06 15:15

  +9% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Απρίλιο - μεγαλύτερη αύξηση στη Ζάκυνθο και μείωση στην Κέρκυρα

 83. 18/06 14:42

  Ευεξία, Μακροζωία, Γαστρονομία στο Navarino Challenge 2024 | Το μεγαλύτερο multi-sport event παρουσίασε τις φετινές του δράσεις

 84. 18/06 14:19

  Το Utopia of the Seas εντάσσεται επίσημα στον στόλο της Royal Caribbean

 85. 18/06 14:08

  Vision Omonia: Ανοίγει τον Σεπτέμβριο το εστιατοριο BENEDICT

 86. 18/06 12:27

  Αυξημένη κατά 44% η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων τον Φεβρουάριο

 87. 18/06 12:12

  Η Meliá Hotels επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιo με το νέο INNSiDE by Meliá στην Ελούντα

 88. 18/06 11:57

  Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής | Προβολή στην Αγγλική αγορά σε συνεργασία με την Jet2

 89. 18/06 11:37

  Nέο πολυτελές ξενοδοχείο της Bulgari Hotels & Resorts στην Αλικαρνασσό

 90. 18/06 11:30

  «Η επόμενη πανδημία θα είναι το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής»

 91. 18/06 11:18

  Meliá και Ναδάλ ανακοινώνουν νέο ξενοδοχείο στην Αλβανία

 92. 18/06 11:12

  ΞΕΕ | 23 διεθνείς επαγγελματίες του ψηφιακού περιεχομένου στο πρόγραμμα Boutique Hotel

 93. 18/06 10:52

  easyJet: Νέα σύνδεση Λονδίνο – Αθήνα στο χειμερινό πρόγραμμα

 94. 18/06 10:37

  Παγκόσμιος τουρισμός | Google και Deloitte: Ποιες θα είναι οι μεγάλες δυνάμεις το 2040- οι τάσεις και οι προορισμοί

 95. 18/06 10:00

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών | Το υπουργείο Τουρισμού απαξιώνει το επάγγελμα του ξεναγού

 96. 18/06 09:21

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Philharmonia Orchestra – Santtu-Matias Rouvali – Patricia Kopatchinskaja | Ηρώδειο - 18 Ιουνίου

 97. 18/06 07:34

  Διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ

 98. 18/06 07:28

  Άνδρος: Παλιά σεντόνια καταλυμάτων μετατρέπονται σε πάνινες τσάντες

 99. 18/06 07:24

  Μύκονος: Πώς απορρίφθηκε η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 1.30 π.μ, σε κατάστημα

 100. 18/06 07:23

  Απόρριψη απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 2 ξενοδοχεία στη Ρόδο