Δικαστήριο της EE | Δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

Δικαστήριο της EE | Δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορέςΠηγή φωτό: Pixabay

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποσαφηνίζει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Οι υποχρεώσεις μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο και αποζημίωσης σε περίπτωση ματαίωσης μιας υπηρεσίας μεταφοράς τελούν σε αναλογία με τον σκοπό που επιδιώκει ο κανονισμός.

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Irish Ferries Ltd (στο εξής: Irish Ferries), ιρλανδικής ναυτιλιακής εταιρίας, και της National Transport Authority (εθνικής αρχής μεταφορών, Ιρλανδία) (στο εξής: NTA), με αντικείμενο την εφαρμογή του κανονισμού 1177/20101 στην περίπτωση της ματαίωσης από την πρώτη μιας ολόκληρης περιόδου διεξαγωγής δρομολογίων μεταξύ Δουβλίνου (Ιρλανδίας) και Χερβούργου (Γαλλίας).

Η Irish Ferries παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ λιμένων της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Προκειμένου να εγκαινιάσει νέα γραμμή σύνδεσης μεταξύ Δουβλίνου και Χερβούργου, παρήγγειλε νέο πλοίο το οποίο επρόκειτο να παραδοθεί μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2018. Από τον Οκτώβριο του 2017 η Irish Ferries άρχισε να διαθέτει προς προπώληση εισιτήρια για τη θερινή περίοδο 2018. Λόγω καθυστέρησης εκ μέρους ορισμένων κατασκευαστών εξοπλισμού του ναυπηγείου, η Irish Ferries αναγκάστηκε να ματαιώσει αρχικά τα δρομολόγια του Ιουλίου και στη συνέχεια το σύνολο των δρομολογίων που είχαν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη περίοδο. Πράγματι, το επίμαχο πλοίο παραδόθηκε τελικώς μόλις τον Δεκέμβριο του 2018 και η Irish Ferries δεν κατόρθωσε να ανεύρει άλλο πλοίο αντικατάστασης με το οποίο θα μπορούσε να παράσχει την ίδια υπηρεσία. Όλοι οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την ακύρωση των εισιτηρίων τους τουλάχιστον επτά εβδομάδες πριν την ημερομηνία της αρχικώς προγραμματισμένης αναχώρησης.

Η Irish Ferries πρότεινε στους επιβάτες είτε τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο από και/ή προς άλλους λιμένες, μεταξύ άλλων και μέσω «landbridge» (χερσαίας γέφυρας), δηλαδή με μεταφορά διά θαλάσσης από λιμένα της Ιρλανδίας (ή της Γαλλίας) σε λιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια με οδική μεταφορά προς άλλον λιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου από τον οποίον οι επιβάτες θα συνέχιζαν το ταξίδι τους με δεύτερη μεταφορά διά θαλάσσης προς λιμένα της Γαλλίας (ή της Ιρλανδίας), είτε την πλήρη επιστροφή της τιμής των εισιτηρίων τους.

Μετά από απόφαση που έλαβε και επικύρωσε η NTA, σύμφωνα με την οποία η Irish Ferries δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο ή αποζημίωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 1177/2010, η εν λόγω εταιρία προσέφυγε στο High Court (ανώτερο δικαστήριο, Ιρλανδία). Το High Court αποφάσισε να αναστείλει την εκδίκαση της υπόθεσης και να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και το κύρος του κανονισμού 1177/2010.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι ο κανονισμός 1177/2010 εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία ο μεταφορέας ματαιώνει την υπηρεσία μεταφοράς επιβατών τηρώντας προθεσμία προειδοποίησης πολλών εβδομάδων πριν από την αρχικώς προγραμματισμένη αναχώρηση, για τον λόγο ότι το πλοίο με το οποίο επρόκειτο να παρασχεθεί η υπηρεσία αυτή παραδόθηκε με καθυστέρηση και δεν κατέστη δυνατόν να αντικατασταθεί. Το Δικαστήριο διαπιστώνει εξάλλου ότι η γενική οικονομία του κανονισμού 1177/2010 συνηγορεί υπέρ της ευρείας ερμηνείας της έννοιας της «χρησιμοποίησης» μιας υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς.

Το Δικαστήριο απορρίπτει στη συνέχεια τους ισχυρισμούς της Irish Ferries σύμφωνα με τους οποίους οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, σε περίπτωση ματαίωσης μιας υπηρεσίας μεταφοράς, τους επιβάλλουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, δυσανάλογες σε σχέση με τον σκοπό που επιδιώκει ο κανονισμός. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι με τα μέτρα παρέχεται στους επιβάτες η επιλογή μεταξύ μετάβασης στον τελικό προορισμό και παραίτησης από το δικαίωμα μεταφοράς τους με αίτημα επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου. Όσον αφορά την προβλεπόμενη αποζημίωση, αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης άφιξης στον τελικό προορισμό, όπως αυτός καθορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, και προκύπτει από προσέγγιση που είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και που αποσκοπεί στην αποκατάσταση των επιζήμιων συνεπειών από την καθυστέρηση ή τη ματαίωση, των οποίων η άρση επιδιώκεται με τον εν λόγω κανονισμό.

Με τις απαντήσεις του στα λοιπά προδικαστικά ερωτήματα, το Δικαστήριο αποσαφήνισε διάφορες πτυχές του κανονισμού 1177/2010:

- σε περίπτωση που ματαιωθεί υπηρεσία μεταφοράς επιβατών και δεν υφίσταται καμία εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς στην ίδια γραμμή σύνδεσης, ο μεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει στον επιβάτη, βάσει του δικαιώματος του τελευταίου σε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες και το ταχύτερο δυνατόν, όπως προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς με δρομολόγιο διαφορετικό από εκείνο της ματαιωθείσας υπηρεσίας ή υπηρεσία θαλάσσιας μεταφοράς σε συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως είναι η οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά, και οφείλει να αναλαμβάνει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο επιβάτης στο πλαίσιο αυτής της μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό.

- Όταν ο μεταφορέας ματαιώνει υπηρεσία μεταφοράς επιβατών τηρώντας προθεσμία προειδοποίησης πολλών εβδομάδων πριν από την αρχικώς προγραμματισμένη αναχώρηση, ο επιβάτης έχει δικαίωμα αποζημίωσης, αν αποφασίσει να μεταφερθεί με άλλο δρομολόγιο το ταχύτερο δυνατόν, ή ακόμη και να μεταθέσει το ταξίδι του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και φθάνει στον αρχικώς προγραμματισμένο τελικό του προορισμό με καθυστέρηση που υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 19 του κανονισμού. Αντιθέτως, αν ο επιβάτης επιλέξει να του επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου αυτού.

- Η «τιμή του εισιτηρίου» περιλαμβάνει τα έξοδα τα οποία αφορούν τις πρόσθετες προαιρετικές παροχές που έχει επιλέξει ο επιβάτης, όπως η κράτηση καμπίνας ή χώρου παραμονής ζώων ή και η πρόσβαση σε σαλόνια της διακεκριμένης θέσης.

- Η καθυστερημένη παράδοση επιβατηγού πλοίου η οποία είχε ως συνέπεια τη ματαίωση όλων των δρομολογίων που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν με αυτό στο πλαίσιο νέας θαλάσσιας σύνδεσης δεν εμπίπτει στην έννοια των «έκτακτων περιστάσεων».

- Το άρθρο 24 του κανονισμού 1177/2010 δεν απαιτεί από τον επιβάτη που ζητεί αποζημίωση δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού να υποβάλει το αίτημά του υπό τη μορφή παραπόνου στον μεταφορέα εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε ή έπρεπε να εκτελεστεί η υπηρεσία μεταφοράς.

- Εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του αρμόδιου για την εφαρμογή του κανονισμού εθνικού φορέα, όπως αυτός έχει οριστεί από κράτος μέλος, όχι μόνον η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών από λιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος του κράτους μέλους αυτού, αλλά και η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών από λιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους με προορισμό λιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους, όταν η τελευταία αυτή υπηρεσία μεταφοράς εντάσσεται στο πλαίσιο δρομολογίου μετ’ επιστροφής το οποίο ματαιώθηκε στο σύνολό του.

1Κανονισμός (ΕΕ) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (ΕΕ 2010, L 334, σ. 1).

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/07 17:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | grape - Greek Agora of Performance, 21 – 25 Ιουλίου

 2. 19/07 16:05

  LoveHER | Τουριστική προβολή του Ηρακλείου: Επίσημη προβολή του σποτ, εμπνευσμένο από τα γράμματα HER της λέξης HERAKLION

 3. 19/07 14:48

  Έτοιμη η μελέτη για το rebranding της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου

 4. 19/07 14:42

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Αναψυκτήριο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ | 23 Ιουλίου - 21:00, 24 & 25 Ιουλίου - 21:30

 5. 19/07 11:14

  Χάος σε όλο τον κόσμο από τεχνικό πρόβλημα | Παρέλυσαν πτήσεις- τι λένε Aegean Airlines και ΔΑΑ

 6. 19/07 10:26

  Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών στο Ρέθυμνο | Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Δημάρχου

 7. 19/07 10:14

  Βρετανικός τουρισμός | Σήμερα Παρασκευή ήταν προγραμματισμένες οι περισσότερες πτήσεις από τον Οκτώβριο του 2019

 8. 19/07 07:33

  Δήμος Βιάννου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 9. 19/07 07:32

  Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Δικταίου Άντρου

 10. 19/07 07:29

  Φεστιβάλ Χορωδιών στα Τζουμέρκα

 11. 19/07 07:00

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ερέτρια

 12. 19/07 07:00

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράση ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

 13. 18/07 22:40

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες δράσεις προτείνει το WTTC για τη συνύπαρξη ντόπιων και τουριστών

 14. 18/07 21:55

  Υπερτουρισμός | Νέα διαδήλωση στη Μαγιόρκα την Κυριακή- έκκληση της τοπικής κυβέρνησης για ειρηνική διαμαρτυρία

 15. 18/07 14:20

  Γ. Χατζημάρκος | Αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού

 16. 18/07 14:11

  Focus Bari | Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της Ελληνικής ναυτιλίας- Μόνο 1% των νέων...

 17. 18/07 13:46

  Οι επιδόσεις των ελληνικών καταλυμάτων το 2023 με τα ...μάτια της ΕΛΣΤΑΤ | Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα

 18. 18/07 13:33

  ΕΕ | 7 δισ. ευρώ σε υποδομές βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών- ενισχύονται λιμένες στην Ελλάδα

 19. 18/07 13:22

  Έκρηξη παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές απάτες | 12 συμβουλές στις κρατήσεις μέσω Booking

 20. 18/07 11:29

  Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2024

 21. 18/07 11:19

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Expedia

 22. 18/07 10:42

  Υπερ-τουρισμός | "Και όμως οι διαδηλώσεις θα πετύχουν τον στόχο για μείωση των αφίξεων σε αυτές τις περιοχές"

 23. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 24. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 25. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 26. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 27. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 28. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 29. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 30. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 31. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 32. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 33. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 34. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 35. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024

 36. 17/07 12:16

  Condor: 6 νέες συνδέσεις με Ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2025

 37. 17/07 12:06

  ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Τουρισμού-Φιλοξενίας

 38. 17/07 12:00

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών λόγω υψηλών θερμοκρασιών

 39. 17/07 11:51

  Νέος ισχυρός όμιλος στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου

 40. 17/07 11:43

  ECTAA: Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ για τρίτη φορά πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

 41. 17/07 11:30

  Airbnb | Συμβουλές στους ταξιδιώτες στην Ελλάδα για να κλείσουν τη διαμονή τους με ασφάλεια

 42. 17/07 11:23

  "Travel and Leisure" | Δημοφιλέστερο νησί η Μήλος - διακρίσεις και για άλλα ελληνικά νησιά

 43. 17/07 11:05

  Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου | ΘΕΑΤΡΟ: Ανέστης Αζάς -Τα σκυλιά, Πειραιώς 260- Χώρος Η 19 – 21 Ιουλίου, 21.30

 44. 17/07 10:44

  ΥΠΑ: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές

 45. 17/07 10:25

  Μοναδικές υπαίθριες δράσεις για όλους στο Navarino Challenge 2024

 46. 17/07 07:55

  Καταδυτικός τουρισμός | Σε ποιες περιοχές της χώρας βουλιάζουν αγάλματα, αεροπλάνα και βαπόρια για καταδύσεις

 47. 17/07 07:51

  Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση έκτασης στη Νέα Καλλικράτεια με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου

 48. 17/07 07:41

  Δήμος Δελφών: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 49. 17/07 07:36

  Βόρεια Μακεδονία: Aυξημένη η τουριστική κίνηση στο 5μηνο

 50. 17/07 07:32

  Stefaniada Festival στην Αργιθέα Καρδίτσας

 51. 16/07 19:13

  Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του 5άστερου Knossos Royal Village

 52. 16/07 19:07

  Ηράκλειο | Προβολή από τον ΕΟΤ ως city break προορισμού όλο το χρόνο - Συναντήσεις της Όλγας Κεφαλογιάννη

 53. 16/07 19:02

  Δήμος Αθήνας | Σε ισχύ η απόφαση για τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων

 54. 16/07 15:54

  «loveHER | 5 Senses | 365 Days»: Παρουσιάζεται την Πέμπτη η νέα καμπάνια του Δήμου Ηρακλείου

 55. 16/07 15:26

  Αυξημένη τουριστική κίνηση διαπιστώνει η Uber στην Ελλάδα

 56. 16/07 14:02

  WWF: Για μια βιώσιμη διαχείριση αστικών αποβλήτων - στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα

 57. 16/07 13:58

  Γερμανικός τουρισμός: Ακριβότερα κατά 4,5% από πέρυσι τα πακέτα διακοπών στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο

 58. 16/07 13:40

  Γερμανικός τουρισμός: “Πεθαίνουν” οι κλασικές διακοπές 2 εβδομάδων – Πώς η Gen Z αλλάζει τα δεδομένα

 59. 16/07 12:25

  Aegean / Air Canada: Διευρύνεται η συνεργασία κοινού κωδικού με 9 επιπλέον δρομολόγια

 60. 16/07 11:55

  Τουρισμός | Booking.com: Οι πηγές έμπνευσης των ταξιδιωτών και πώς θα τους προσελκύσουν τα καταλύματα

 61. 16/07 11:31

  Handelsblatt | Το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο πλημμυρίζει τη νοτιοανατολική Ευρώπη

 62. 16/07 10:12

  Τουρισμός της Διασποράς: Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση των ομογενών

 63. 16/07 07:59

  Δημιουργία πολυλειτουργικού χώρου στην Κοινότητα Δρεπάνου

 64. 16/07 07:56

  Δήμος Αλμυρού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 65. 16/07 07:53

  Μελέτη για μετατροπή αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι Αμαλιάδας σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

 66. 16/07 07:52

  4η Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Κηρήθρας στο Πουρί Πηλίου

 67. 16/07 07:03

  Δήμος Μετεώρων: Διαγωνισμός για εκμίσθωση 2 εκτάσεων για τουριστικούς σκοπούς

 68. 15/07 19:42

  Δεκτή η παραίτηση Φραγκάκη στον ΕΟΤ - προσωρινός γ.γ. ο Κ.Ζήκος

 69. 15/07 19:33

  Ο "υπερτουρισμός" άλλοθι για ανεπαρκείς υποδομές και υπηρεσίες;

 70. 15/07 19:29

  Η ακρίβεια στο επίκεντρο σύσκεψης των Περιφερειαρχών με τους υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών

 71. 15/07 19:23

  Comédie-Française - Tiago Rodrigues Hecuba, not Hecuba 26 & 27 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

 72. 15/07 17:10

  Αποχώρηση Δημήτρη Φραγκάκη από Γ.Γ. του ΕΟΤ

 73. 15/07 14:38

  ACI Europe / Αερομεταφορές: Ρεκόρ αύξησης της διασυνδεσιμότητας Ελλάδας και Αθήνας

 74. 15/07 14:25

  ΕΟΤ Τουρκίας | Ταξίδι εξοικείωσης σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο

 75. 15/07 13:07

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | Παράσταση Ετυμολογίες στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

 76. 15/07 13:01

  Αυτή είναι η ώρα και ημέρα που όλοι κάνουν ξενοδοχειακές κρατήσεις

 77. 15/07 12:26

  Holidu: 2 Ελληνικές παραλίες στις 10 με τον περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη

 78. 15/07 10:49

  Δήμος Αθηναίων | Διαχείριση απορριμμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών για πολίτες και επιχειρήσεις

 79. 15/07 09:57

  Μόνο ο τουρισμός που υποστηρίζεται από τους ντόπιους είναι βιώσιμος - συνάντηση κορυφής στην Ισπανία

 80. 14/07 20:35

  Ειδικός Σύμβουλος τουρισμού για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων

 81. 14/07 20:30

  Δήμος Ελαφονήσου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 82. 14/07 20:20

  Γιορτή Ψαράδων στα Μεσάγγαλα Λάρισας

 83. 14/07 20:10

  Ποιον ωφελεί τελικά ο (υπερ)τουρισμός;

 84. 14/07 12:02

  Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης

 85. 14/07 07:43

  Δήμος Σύμης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 86. 14/07 06:44

  Κως: Μείωση των ορίων ταχύτητας στα 50 χλμ. όπου υφίσταται όριο 60 και 70 χλμ.

 87. 13/07 16:42

  Γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο Λάρισας

 88. 13/07 13:31

  Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών θερμοκρασιών τον φετινό Ιούλιο

 89. 13/07 10:18

  Συνεργασία Netflix – ΕΟΤ: "Streaming" σε όλο τον κόσμο για το ελληνικό τουριστικό προϊόν

 90. 13/07 10:15

  2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Πίτας του Πηλίου τα Ζυμώματα…της Συκής τα Ανταμώματα

 91. 13/07 10:14

  Γιορτή Πλιγουριού στους Χαλκιάδες Λάρισας

 92. 12/07 18:14

  Πτώχευση FTI | Το DRSF ξεκινά τη διαδικασία αποζημίωσης

 93. 12/07 14:43

  Hellenic Seaplanes | Πτήσεις γνωριμίας με υδροπλάνα πάνω από τις Σποράδες και τη Σκύρο

 94. 12/07 14:40

  Με ψηφιακά μέσα ο εντοπισμός της αυθαίρετης δόμησης

 95. 12/07 14:33

  Υπερψηφίστηκε το σ/ν του Υπουργείου Τουρισμού - οι βασικές διατάξεις του νέου νόμου - η ρύθμιση για τους ξεναγούς

 96. 12/07 14:06

  Συνεργασία Aegeo Spas με την [comfort zone] ως αποκλειστικός spa operator στη Σαντορίνη στο Santo Collection Resorts & Villas

 97. 12/07 12:12

  Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας»

 98. 12/07 11:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Δημήτρης Καλαντζής | Masters’ Voice - Μάνος Χατζιδάκις - Βασίλης Τσιτσάνης

 99. 12/07 11:37

  Η Κατερίνα Ευαγγελάτου παρουσίασε στην Κίνα performance επάνω στον Ιππόλυτο

 100. 12/07 11:32

  ΕΟΤ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κέα προβάλλονται στη γαλλική αγορά