Τουρισμός | Τροπολογία: «Δωμάτια προσωπικού» στα ξενοδοχεία - έλεγχοι στους οδηγούς που διενεργούν τουριστικές μεταφορές

Τουρισμός | Τροπολογία: «Δωμάτια προσωπικού» στα ξενοδοχεία - έλεγχοι στους οδηγούς που διενεργούν τουριστικές μεταφορέςΠηγή φωτο: pixabay.com
 • Eγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού μπορούν να δημιουργούν τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Με άλλα άρθρα στην τροπολογία:

 • Καθορίζεται η διενέργεια ελέγχων διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές
 • Παρέχεται η δυνατότητα στο υπουργείο Τουρισμού να μισθώνει τμήματα ξενοδοχείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά η τροπολογία

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Προσθήκη άρθρου ΙΑν. 4276/2014 ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο Ιλ ως εξής:

«Άρθρο 1Α

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών  καταλυμάτων

1. Για διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα, δδ, και περ. α παρ. 2 του άρθρου επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων προσωπικού, είτε εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα ως προαιρετική συνοδή εγκατάσταση αυτών, είτε σε αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, σύμφωνα τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 έως 4. 

2. Τα δωμάτια προσωπικού που ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ.1 υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δεκατέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου - στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων.

3. Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως δέκα (10) χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία (2) αστέρων, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4418/5.3.2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, περί υποχρεωτικότητας κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων.

4. Τα δωμάτια προσωπικού των παρ. 2 και 3 προορίζονται αποκλειστικά για τη διαμονή του προσωπικού:

α) της επιχείρησης που συνιστά τον φορέα άσκησης δραστηριότητας και που έχει προβεί στη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού

β) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με συμβατικούς όρους, εντός του ξενοδοχειακού καταλύματος, και που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα υπ’ αρ. 13387/5.7.2022 (Β’ 3737) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας

γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που έχει ανεγερθεί σε συνδυασμό με το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Διευθύνεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) των οικείων περιφερειακών ενοτήτων, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι στις εγκαταστάσεις των δωματίων προσωπικού που δημιουργούνται βάσει των παρ. 2 και 3. Η έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού. Αν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, οποία αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού και τα δωμάτια προσωπικού σφραγίζονται ή διακόπτεται η λειτουργία τους.

6. Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Τουρισμού προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, ώστε να διαπιστώσουν αν η χρήση των δωματίων του προσωπικού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το παρόν. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 2 εκδίδεται ενιαίο πιστοποιητικό πυρασφάλειας με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1, οι δε κλίνες των δωματίων προσωπικού προσμετρώνται για τις ανάγκες έκδοσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σε εκείνες του ξενοδοχειακού καταλύματος της παρ. 1. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 3 άνω των πενήντα ένα (51) κλινών απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο εγκατάστασης.

7. Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά την έλλειψη των κατ’ ελάχιστον προδιαγραφών επισύρει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από  την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού με απόφαση της υπηρεσίας τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά στη μη χρήση των δωματίων προσωπικού για τον σκοπό που δημιουργούνται, ή την έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας, επισύρει σφράγιση των εγκαταστάσεων ή διακοπή λειτουργίας τους από την οικεία υπηρεσία τουρισμού. Για την επιβολή των κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 16 του άρθρου 7.

8. Τα πρόστιμα του παρόντος, καθώς και οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η  διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων προσωπικού, η διαδικασία σφράγισης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων.».

Άρθρο 2

‘Ελεγχοι διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές

Τροποποίηση περ. 5Α υποπαρ. Η.2 παρ. Η άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 προτελευταίο εδάφιο περ. 5Α υποπαρ. Η.2 παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), οι λέξεις «και επιβολή κυρώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «λαμβάνουν χώρα μόνον στον οδηγό του οχήματος και στα ως άνω έγγραφα και όχι στους επιβαίνοντες πελάτες και» η περ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης συμβάσεων βραχυχρόνιας μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο.

Για τη μεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται:

α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσία μεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, και να καταχωρείται στο μητρώο του άρθρου 18 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)σε  αυτοτελή λίστα που καταχωρούνται οχήματα που εκτελούν υπηρεσίες μεταφορών διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς  (voucher).

β) το Ε.Ι.Χ. όχημα οδηγό να φέρει επικολλημένο πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105Χ148,5 ΠΙΠΙ (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,

γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:

αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου

ββ) η  άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,

γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών ΕΙΧ.,

δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και

εε) διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται πακέτο διακοπών, καθώς και αριθμό κυκλοφορίας, κατασκευαστικό οίκο και τον του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε' καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, με ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό μητρώο του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης μεταφοράς με voucher. Η υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει μετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και και Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Με απόφαση των Υπουργών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β’, τα έγγραφα περίπτωσης γ’, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

Με απόφαση των Υπουργών και Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ανά Περιφέρεια ο  μέγιστος αριθμός οχημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μεταφοράς της παρούσας διάταξης, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού Ε.Δ.Χ. οχημάτων.

Η παράβαση των διατάξεων παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπστροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του ν. 4530/2018.

Οι έλεγχοι για διαπίστωση παραβάσεων λαμβάνουν χώρα μόνο στον οδηγό του οχήματος και στα ως άνω έγγραψα και όχι στους επιβαίνοντες πελάτες και διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων".

Άρθρο 3

Δυνατότητα μίσθωσης τμημάτων ξενοδοχείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου ν.δ. 3594/1956

Η παρ. 3 του άρθρου του ν.δ. 3594/1956 (Λ’238), περί τουριστικής εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προς επίτευξη των σκοπών της τουριστικής εκπαίδευσης που παρέχεται από τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να μισθώσει κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή τμήματα αυτών ή εγκαταστάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση μίσθωσης.»

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/07 17:14

  ΥΠΑ: Σε εξέλιξη σχέδια αναβάθμισης υποδομών στο αεροδρόμιο Καρπάθου

 2. 24/07 14:16

  Korean Air: Πτήσεις τσάρτερ Σεούλ – Αθήνα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

 3. 24/07 14:04

  Ρωσικός τουρισμός: Διπλάσια ζήτηση για Ελλάδα από πέρυσι – Πόλος έλξης τα πολυτελή ξενοδοχεία

 4. 24/07 13:21

  «Πάμε Ελλάδα», το μήνυμα της AEGEAN για το ταξίδι της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής στο Παρίσι που μόλις ξεκίνησε

 5. 24/07 11:59

  Στάση εργασίας των αρχαιοφυλάκων την Πέμπτη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία με ηλεκτρονικό εισιτήριο

 6. 24/07 11:41

  Handelsblatt | Οι μικροεπιχειρήσεις «φρενάρουν» την ελληνική οικονομία

 7. 24/07 11:40

  Πώς οι αρωματικές ξενοδοχειακές σειρές αναβαθμίζουν την εμπειρία φιλοξενίας

 8. 24/07 11:26

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με την σκανδιναβική Braganza και τις θυγατρικές Ticket και Escapeaway

 9. 24/07 10:52

  Κέρκυρα: Χωρίς νερό ο Άγιος Γόρδιος – Πρόβλημα με τις γεωτρήσεις

 10. 24/07 10:21

  Υπερτουρισμός | Μαγιόρκα: Τι μέτρα ζήτησαν οι διαδηλωτές - "Καμία επένδυση δημοσίου χρήματος για την επέκταση των υποδομών"

 11. 24/07 07:18

  Air Haifa: Νέα αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στο Ισραήλ, με πτήσεις για Ελλάδα και Κύπρο

 12. 24/07 07:15

  210 κιλά χταπόδι στις Γιορτές Ψαρά, Χταποδιού και Θάλασσας στη Λέσβο

 13. 24/07 07:10

  Γιατί συγκεντρώθηκε υπερβολικός όγκος παλαιών στρωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Σίφνου

 14. 24/07 07:05

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση οικοπέδου στο Βόλο όπου βρίσκονται το ιστορικό καφενείο «Συνάντηση» και το π. ξενοδοχείο «Γαλλίας»

 15. 24/07 07:02

  Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 16. 23/07 20:39

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Ιταλοί και Αμερικανοί ηγούνται στις αυξητικές επιδόσεις του α΄πενταμήνου

 17. 23/07 17:08

  Ευρωκοινοβούλιο: H Ελισάβετ Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 18. 23/07 15:06

  Έρευνα: 9 στους 10 ταξιδιώτες επιλέγουν ξενοδοχείο με κριτήριο την αειφορία

 19. 23/07 14:36

  Δήμος Αθηναίων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «συμμαχούν» για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών

 20. 23/07 13:38

  Heraklion Flavors: Το επιτυχημένο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «βεγγέρισε» στους Κάτω Ασίτες 

 21. 23/07 13:36

  Resort for a Day: Δραστηριότητες για επιβάτες κρουαζιέρας σε resort της Κέρκυρας, Ρόδου, Σαντορίνης και Μυκόνου

 22. 23/07 12:40

  easyJet: Στις 18 Ιουλίου κορυφώθηκαν τα ταξίδια των Βρετανών – Αύξηση της ζήτησης για Σκιάθο

 23. 23/07 12:22

  Ethiopian Airlines: 3 οι εβδομαδιαίες συνδέσεις Αθήνα - Αντίς Αμπέμπα το α’ 3μηνο του 2025

 24. 23/07 12:04

  Χορηγία drones προς την Περιφέρεια Ανατολικής Mακεδονίας Θράκης για αντιπυρική προστασία 

 25. 23/07 11:07

  ΤΑΙΠΕΔ | 10 εκατ. ευρώ για να γίνουν πιο "πράσινα" τα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας

 26. 23/07 10:35

  ΕΕ | Μεγαλύτερη σαφήνεια στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

 27. 23/07 09:46

  Υπερτουρισμός | 20.000 διαδηλωτές στη Μαγιόρκα την Κυριακή- "1.232.014 κάτοικοι, 18 εκατομμύρια τουρίστες" 

 28. 23/07 07:40

  Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Iσθμία για εστιατόριο

 29. 23/07 07:38

  Ηνωμένο Βασίλειο: Ρυθμός ανάπτυξης υψηλότερος του αναμενόμενου

 30. 23/07 07:30

  Θεατρική παράσταση Ερωτόκριτος στο Αρκαλοχώρι

 31. 23/07 07:29

  Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού με Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την τουριστική εκπαίδευση

 32. 23/07 07:27

  Δήμος Φαιστού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 33. 22/07 22:50

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Ενισχύσεις για αναβάθμιση ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού

 34. 22/07 19:45

  ΕΠΟΤ | Εκδήλωση στη Ρόδο: «Ολιστική Βιώσιμη Ανάπτυξη | από την Παραγωγή στη Γαστρονομία – Φιλοξενία»

 35. 22/07 19:41

  Θρησκευτικός τουρισμός | Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΟΤ - Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προώθησή του

 36. 22/07 16:43

  Καλοκαίρι στον Λίβανο: Πάρτι και ρουκέτες

 37. 22/07 14:55

  Σε εξέλιξη μέτρα αναβάθμισης του αεροδρομίου Νάξου και η τεχνική μελέτη για τον νέο αεροσταθμό

 38. 22/07 13:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Timofei Kulyabin - Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη | 9 & 10 Σεπτεμβρίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 39. 22/07 13:05

  ΥΠΑ: Σε επίπεδο ρεκόρ ο αριθμός πτήσεων στο F.I.R Αθηνών

 40. 22/07 12:17

  Τουρισμός 2024: Ανερχόμενη τάση τα μοναχικά ταξίδια των γυναικών – Οι 5 κορυφαίες τάσεις για το καλοκαίρι

 41. 22/07 11:52

  Επίσημη παρουσίαση της νέας τουριστικής καμπάνιας «loveHER | 5 Senses | 365 Days» του Δήμου Ηρακλείου

 42. 22/07 11:42

  Ελληνικός τουρισμός 2024: 531 εκατ. περισσότες εισπράξεις από πέρυσι το α’ 5μηνο

 43. 22/07 11:10

  ΕΟΤ | Ύμνοι γερμανικού περιοδικού στην ελληνική κουζίνα

 44. 22/07 10:39

  Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με Άμπου Ντάμπι, Γκραν Κανάρια και Άμστερνταμ

 45. 22/07 10:39

  Sani/Ikos | Άντληση 350 εκατ. ευρώ από έκδοση ομολόγου - Ξένοι θεσμικοί υπερκάλυψαν 3 φορές το ποσό

 46. 22/07 10:22

  Ryanair: Κέρδισε δίκη κατά της Booking.com για παραπλανητικές πρακτικές

 47. 22/07 10:06

  Τουρισμός | Διακοπές στο εξωτερικό επιλέγει το 68% των βρετανικών οικογενειών - Οι τιμές σε Ρόδο, Κω, Κέρκυρα και Κρήτη

 48. 22/07 09:57

  Condor | Νέες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2025

 49. 22/07 07:57

  Γιορτή Αμυγδάλου στις Μικροθήβες

 50. 22/07 07:05

  Δήμος Μεγανησίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 51. 22/07 07:02

  5 σημεία υδάτινων πεδίων στη Φθιώτιδα

 52. 22/07 07:00

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 53. 22/07 06:07

  Πράσινο φως για επενδύσεις στο Ξενία και την Ιαματική Πηγή στα Λουτρά Κύθνου

 54. 21/07 12:39

  Τουρισμός | Ποιες εθνικότητες "καίει" περισσότερο ο καύσωνας - τι δείχνουν οι δαπάνες με πιστωτικές κάρτες στην Ισπανία

 55. 21/07 12:16

  +14,8% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Μάιο - μεγαλύτερη αύξηση στο Ηράκλειο και μείωση στην Αχαΐα

 56. 21/07 11:56

  Δήμος Επιδαύρου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 57. 21/07 11:55

  ‘Εκθεση Τοπικών Προϊόντων στη Μακρυρράχη Πηλίου

 58. 20/07 22:18

  Ε. Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση- “Στρατηγικός Σχεδιασμός” και χωροταξικό- νέο λιμάνι στο Μονόλιθο

 59. 20/07 13:16

  Κυπριακός τουρισμός | «Έξυπνος» προορισμός η Πάφος με την τοποθέτηση ψηφιακών πινακίδων

 60. 20/07 13:03

  Ο πλανήτης αιχμάλωτος ενός μικρού ψηφιακού λάθους

 61. 20/07 12:58

  Μ. Κόνσολας | «Νέα δέσμη κινήτρων για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στα νοσοκομεία των νησιών»

 62. 20/07 12:50

  O Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης καταδικάζει περιστατικό ξυλοδαρμού τουριστών - προσφορά δωρεάν διακοπών

 63. 20/07 12:39

  Ε.Ξ. Ρόδου | Τοπική συνάντηση των ξενοδοχείων Φαληρακίου & Καλλιθέας

 64. 20/07 12:36

  Γιορτή Ροδάκινου στο Βελβεντό Κοζάνης

 65. 20/07 12:34

  Ισπανία: Η αύξηση των τουριστικών μεγεθών αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης

 66. 19/07 17:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | grape - Greek Agora of Performance, 21 – 25 Ιουλίου

 67. 19/07 16:05

  LoveHER | Τουριστική προβολή του Ηρακλείου: Επίσημη προβολή του σποτ, εμπνευσμένο από τα γράμματα HER της λέξης HERAKLION

 68. 19/07 14:48

  Έτοιμη η μελέτη για το rebranding της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου

 69. 19/07 14:42

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Αναψυκτήριο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ | 23 Ιουλίου - 21:00, 24 & 25 Ιουλίου - 21:30

 70. 19/07 11:14

  Χάος σε όλο τον κόσμο από τεχνικό πρόβλημα | Παρέλυσαν πτήσεις- τι λένε Aegean Airlines και ΔΑΑ

 71. 19/07 10:26

  Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών στο Ρέθυμνο | Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Δημάρχου

 72. 19/07 10:14

  Βρετανικός τουρισμός | Σήμερα Παρασκευή ήταν προγραμματισμένες οι περισσότερες πτήσεις από τον Οκτώβριο του 2019

 73. 19/07 07:33

  Δήμος Βιάννου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 74. 19/07 07:32

  Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Δικταίου Άντρου

 75. 19/07 07:29

  Φεστιβάλ Χορωδιών στα Τζουμέρκα

 76. 19/07 07:00

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ερέτρια

 77. 19/07 07:00

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράση ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

 78. 18/07 22:40

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες δράσεις προτείνει το WTTC για τη συνύπαρξη ντόπιων και τουριστών

 79. 18/07 21:55

  Υπερτουρισμός | Νέα διαδήλωση στη Μαγιόρκα την Κυριακή- έκκληση της τοπικής κυβέρνησης για ειρηνική διαμαρτυρία

 80. 18/07 14:20

  Γ. Χατζημάρκος | Αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού

 81. 18/07 14:11

  Focus Bari | Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της Ελληνικής ναυτιλίας- Μόνο 1% των νέων...

 82. 18/07 13:46

  Οι επιδόσεις των ελληνικών καταλυμάτων το 2023 με τα ...μάτια της ΕΛΣΤΑΤ | Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα

 83. 18/07 13:33

  ΕΕ | 7 δισ. ευρώ σε υποδομές βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών- ενισχύονται λιμένες στην Ελλάδα

 84. 18/07 13:22

  Έκρηξη παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές απάτες | 12 συμβουλές στις κρατήσεις μέσω Booking

 85. 18/07 11:29

  Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2024

 86. 18/07 11:19

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Expedia

 87. 18/07 10:42

  Υπερ-τουρισμός | "Και όμως οι διαδηλώσεις θα πετύχουν τον στόχο για μείωση των αφίξεων σε αυτές τις περιοχές"

 88. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 89. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 90. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 91. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 92. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 93. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 94. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 95. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 96. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 97. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 98. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 99. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 100. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024