Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και ΔρογκαράτηςΤο σπήλαιο Μελισσάνης

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε το «Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο: Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης με βάση το ιδιόμορφο γεωδυναμικό και υδρομετεωρολογικό πλαίσιο» και τη «Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

- Η έγκριση δόθηκε με τους κάτωθι γενικούς όρους:

1. Να κατατεθεί η συνολική μελέτη για την ασφαλή λειτουργία των εν θέματι σπηλαίων, και να εγκριθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Να συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου Εφαρμογής των μέτρων και Διεπιστημονική Ομάδα με βασικές  αρμοδιότητες, αφενός στην κατάρτιση ενός σχεδίου καλών πρακτικών για την διαχείριση των σπηλαίων και αφετέρου την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία τους ως επισκέψιμων χώρων.

3. Να συνταχθεί σχέδιο διαχείρισης κινδύνων συνοδευόμενη από πρωτόκολλο εκκένωσης και διαχείρισης επισκεπτών.

4. Να καθοριστεί το καθεστώς προστασίας των σπηλαίων (φυσικό μνημείο, αρχαιολογικό μνημείο, αρχαιολογικός χώρος, ζώνη), καθώς αυτό εμπλέκεται με τις διαδικασίες της έγκρισης των μελετών.

5. Να συνταχθεί και να υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για κάθε σπήλαιο, έτσι ώστε παράλληλα με την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών να εξασφαλίζεται και η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντός τους. Μεταξύ άλλων η μελέτη θα περιλαμβάνει δειγματοληψίες, αναλύσεις, και ταυτοποίηση μικροχλωρίδας, από τα διάφορα σημεία των σπηλαίων, καταγραφή θερμοκρασίας, υγρασίας, μετρήσεις οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο των σπηλαίων και υπολογισμού μεγίστου αριθμού επισκεπτών που μπορούν να δεχτούν τα σπήλαια. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε συνεργασία και με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, στην οποία και θα υποβληθεί προς έγκριση. Οποιαδήποτε ενέργεια, καθαρισμός σπηλαιοθεμάτων από τις λάσπες, θα πρέπει να γίνεται συνοδεία έμπειρου σπηλαιολόγου, γεωλόγου, βιολόγου και άλλα, ώστε να μην προκληθούν φθορές.

- Επίσης η έγκριση δόθηκε με τους κάτωθι ειδικούς όρους:

A) Ως προς το «Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο: Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης με βάση το ιδιόμορφο γεωδυναμικό και υδρομετεωρολογικό πλαίσιο»:

Α.1. Για το σπήλαιο της Μελισσάνης

1. Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής της βραχομηχανικής μελέτης να κατατεθεί λεπτομερής τεχνική έκθεση για τις προτεινόμενες εργασίες στα σημεία όπου προτείνεται καθαίρεση επισφαλών τεμαχών και απομάκρυνση χαλαρών υλικών δια ελευθέρας πτώσεως υπό την επίβλεψη μελών της ερευνητικής ομάδας.

2. Να μελετηθεί η δυνατότητα οριστικής στερέωσης όλων των επισφαλών περιπτώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή και ασφαλής η περιήγηση σε όλο τον χώρο του σπηλαίου.

3. Να ληφθούν αντιολισθητικά μέτρα στο δάπεδο του τεχνητού υπόγειου διαδρόμου που οδηγεί στην επιφάνεια των νερών της ακάλυπτης λίμνης του σπηλαίου Μελισσάνης με αφαίρεση των υπαρχουσών μοκετών, επιμελή καθαρισμό του υπάρχοντος υποστρώματος και τοπική επισκευή του, όπου απαιτείται, με μη συρρικνούμενο υλικό και στη συνέχεια κατασκευή νέου χαλαζιακού ψηφιδωτού δαπέδου.

4. Να αντικατασταθεί η περίφραξη πέριξ του φυσικού ανοίγματος του σπηλαίου.

Α.2. Για το σπήλαιο της Δρογκαράτης

1. Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής της βραχομηχανικής μελέτης να κατατεθεί λεπτομερής τεχνική έκθεση για τις προτεινόμενες εργασίες στα σημεία όπου προτείνεται καθαίρεση επισφαλών τεμαχών και απομάκρυνση χαλαρών υλικών δια ελευθέρας πτώσεως από την επίβλεψη μελών της ερευνητικής ομάδας.

2. Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της βραχομηχανικής έρευνας για την ενίσχυση και ανύψωση της λίθινης τοιχοποιίας κατά μήκος της κλίμακας εισόδου του σπηλαίου και την αντικατάσταση του υπάρχοντος στεγάστρου με την επέκτασή του, ώστε να καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια. Να εκπονηθούν σχετικές στατικές μελέτες εφαρμογής που να πληρούν τους όρους αντοχής και συγκράτησης βραχοτεμαχών.

3. Εκτός από την καθαίρεση επισφαλών τεμαχών, την απομάκρυνση χαλαρών υλικών των εξωτερικών πρανών και την κατασκευή στεγάστρου, να υπάρξει πρόβλεψη και για τη στερέωση των πρανών σε επόμενο στάδιο της μελέτης.

4. Στον εσωτερικό χώρο του σπηλαίου της Δρογκαράτης κατά μήκος της τουριστικής διαδρομής, να κατασκευαστεί νέο χαλαζιακό ψηφιδωτό δάπεδο, αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός του υπάρχοντος υποστρώματος και τοπική επισκευή όπου απαιτείται.

5. Τα υφιστάμενα οξειδωμένα και διαβρωμένα κιγκλιδώματα να αντικατασταθούν από νέα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, λόγω της μεγάλης υγρασίας που επικρατεί στο σπήλαιο.

6. Το υλικό κατασκευής του προβλεπόμενου στεγάστρου επίσης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Β) Ως προς την «Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής ηλεκτροφωτισμού του εσωτερικού του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και του σπηλαίου Δρογκαράτης»,

1. Για τον φωτισμό των σπηλαίων να υποβληθεί φωτοτεχνική μελέτη που να περιλαμβάνει φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.

2. Για τον ηλεκτροφωτισμό της σήραγγας που οδηγεί στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, τα φωτιστικά - χελώνες να τοποθετηθούν στην οροφή και όχι στα πλαϊνά τοιχώματα της σήραγγας.

Γ) Ως προς τη «Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 1. του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και 2. της εισόδου του σπηλαίου Δρογκαράτης»:

1. Να ληφθεί μέριμνα για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του περιβάλλοντος χώρου του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης με σχετικές πράξεις απαλλοτρίωσης, δεδομένου ότι ο Δήμος Σάμης δεν έχει στην κυριότητά του το σύνολό αυτού.

2. Να συμπληρωθεί και να κατατεθεί η τοπογραφική αποτύπωση του υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του σπηλαίου Μελισσάνης.

3. Να υποβληθεί αποτύπωση των υφιστάμενων κτιρίων στην είσοδο του σπηλαίου Μελισσάνης, και να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα διατήρησής τους ή μη.

4. Nα καταργηθεί η ράμπα πρόσβασης και η εξέδρα θέασης κοντά στο φυσικό άνοιγμα του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της οροφής. Να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής χώρου πρόσβασης ειδικώς για τα ΑμεΑ σε χώρο συμπαγή, πάνω από τα τοιχώματα του σπηλαίου και όχι πάνω από την οροφή.

5. Nα καταργηθεί το κτίσμα με την αποθήκη και τους χώρους υγιεινής εργαζομένων και ΑμεΑ και οι λειτουργίες να ενσωματωθούν στα κτίρια εισόδου του σπηλαίου Μελισσάνης.

6. Το εκδοτήριο εισιτηρίων και ο χώρος συγκέντρωσης των επισκεπτών να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την κλίμακα καθόδου στο σπήλαιο Μελισσάνης. Να εξεταστεί η περίπτωση το νέο εκδοτήριο και ο χώρος συγκέντρωσης των επισκεπτών να χωροθετηθούν από την άλλη πλευρά του αγροτικού δρόμου. Συνεπακόλουθα να προσαρμοστεί αναλόγως η μελέτη για το πωλητήριο και το αναψυκτήριο.

7. Η τελική μορφή και το μέγεθος του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων και των τουριστικών λεωφορείων θα πρέπει να καθοριστεί αφενός από την οριοθέτηση του ρέματος κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του υπό διαμόρφωση χώρου και αφετέρου από μία ρεαλιστική εκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών, δεδομένων των περιορισμών στην επίσκεψη του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης.

8. Nα εκπονηθεί μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ στον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου Μελισσάνης.

9. Το επόμενο στάδιο ωρίμανσης των μελετών και για τα δύο σπήλαια να εκπονηθεί σύμφωνα με κατευθύνσεις που θα δοθούν στους μελετητές και στον Δήμο από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ ως προς την συμπλήρωση και βελτίωση των μελετών.

10. Οι οριστικές αρχιτεκτονικές μελέτες αλλά και λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια να κατατεθούν προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 22/04 18:46

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Έρευνα: Προβληματίζει η εικόνα της πόλης - μετατροπή του Ο.Τ.Θ. σε DMO

 2. 22/04 18:38

  Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

 3. 22/04 16:09

  Booking.com | Σε σημείο «κόπωσης» το 28% των ταξιδιωτών για το ζήτημα της αειφορίας

 4. 22/04 15:18

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

 5. 22/04 14:58

  Κρουαζιέρα | Το πρόγραμμα της MSC Cruises από τον Πειραιά το 2024 - Νέα πλατφόρμα πωλήσεων για τα τουριστικά γραφεία

 6. 22/04 12:39

  FedHATTA: Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα – Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες

 7. 22/04 11:53

  Αυθαίρετα σε 14 κλαμπ/εστιατόρια και ξενοδοχεία της Μυκόνου εντόπισαν οι επιθεωρητές

 8. 22/04 11:45

  Κανάρια: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του μαζικού τουρισμού

 9. 22/04 11:17

  Η Βαρκελώνη «κατέβασε» από τη Google διαδρομή λεωφορείου για να μην τη χρησιμοποιούν οι τουρίστες

 10. 22/04 11:11

  Υπερ-τουρισμός | Πλαφόν στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων στο Άμστερνταμ - stop στην αύξηση των κλινών

 11. 22/04 10:51

  ΕΟΤ | Αυξημένες Κρατήσεις από Ολλανδία Βέλγιο

 12. 22/04 10:31

  MSC Cruises | Νέο πρόγραμμα με προσθήκη δύο διανυκτερεύσεων (και στην Αθήνα) πριν ή μετά την κρουαζιέρα

 13. 22/04 10:03

  TÜV AUSTRIA Hellas - Sani/Ikos: Πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας

 14. 22/04 07:26

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Λήμνο

 15. 22/04 07:23

  Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

 16. 22/04 07:20

  ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

 17. 22/04 07:19

  Επέκταση αεροδρομίου Τιράνων λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 18. 22/04 07:17

  Ηνωμένο Βασίλειο: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού

 19. 21/04 11:13

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Παρίσι 2024»

 20. 21/04 11:03

  Χάρης Δούκας | Η Αθήνα εισέπραξε μόλις 42 λεπτά ανά τουρίστα που επισκέφτηκε την πόλη το 2023!

 21. 21/04 10:52

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Έρχονται προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας στα Airbnb

 22. 21/04 07:57

  Γιορτή Λουλουδιών στην Ανάβρα Λάρισας

 23. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 24. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 25. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 26. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 27. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 28. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 29. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 30. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 31. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 32. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 33. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό | βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 34. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 35. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 36. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 37. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 38. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 39. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 40. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 41. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 42. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 43. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 44. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 45. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 46. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 47. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 48. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 49. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 50. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 51. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 52. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 53. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 54. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 55. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 56. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 57. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 58. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 59. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 60. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 61. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 62. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 63. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 64. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 65. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 66. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 67. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 68. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 69. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 70. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 71. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 72. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 73. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 74. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 75. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 76. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 77. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 78. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 79. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 80. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 81. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 82. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 83. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 84. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 85. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 86. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 87. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 88. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 89. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 90. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 91. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 92. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 93. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 94. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 95. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 96. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 97. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 98. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 99. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 100. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων