ΥΠΕΝ: Διαγωνισμός για την σύνταξη Σχεδίου δράσης για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα λόγω τουρισμού

ΥΠΕΝ: Διαγωνισμός για την σύνταξη Σχεδίου δράσης για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα λόγω τουρισμού

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα λόγω τουρισμού στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα (7ος Όροφος), 11526 Αθήνα, το αργότερο έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 56.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με βάση το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο εθνικός στόχος για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση φτάνει κατ’ ελάχιστον στο 60% κ.β. το έτος 2030 και 65% το 2035 επί του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Επίσης, με βάση το νέο ΕΣΔΑ, ως ρεύμα ιδιαίτερης σημασίας έχουν αναδειχθεί τα απόβλητα τα οφειλόμενα στις τουριστικές ροές. Υπολογίζεται ότι περίπου το 3,3% του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ (έτος αναφοράς 2018) είναι αποτέλεσμα των εξωτερικών τουριστικών ροών στη χώρα (εισαγόμενος τουρισμός), ποσοστό που αναμένεται να φτάσει τα έτη 2025 και 2030, το 5,4% και το 7,5% του συνόλου των ΑΣΑ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα απόβλητα από τουριστικές ροές από το εξωτερικό αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν στη διάρκεια κάλυψης του νέου ΕΣΔΑ, τόσο από πλευράς ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο ρεύμα των ΑΣΑ, όσο και από πλευράς απόλυτων ποσοτήτων.

Το ρεύμα των αποβλήτων λόγω τουριστικών ροών εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν συνεκτιμηθούν και οι εγχώριες τουριστικές ροές. Παρότι οι εσωτερικές τουριστικές ροές δεν επηρεάζουν την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας, παρόλα αυτά εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε επίπεδο περιφέρειας και ΟΤΑ Α’ βαθμού, κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ’ όψη από τα οικεία Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Τα απόβλητα από τις εσωτερικές τουριστικές ροές χαρακτηρίζονται από τις ίδιες δυνατότητες εφαρμογής δράσεων, όπως και αυτά των τουριστικών ροών από το εξωτερικό.

Τα αστικά στερεά απόβλητα λόγω τουριστικών ροών αποτελούν γόνιμο πεδίο εφαρμογής δράσεων πρόληψης, ενώ παράλληλα οι τελικώς παραγόμενες ποσότητες μπορεί και πρέπει να υφίστανται κατάλληλη διαχείριση, ώστε τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης να είναι κατά το δυνατό ψηλότερα.

Ο τομέας του τουρισμού έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν τη διακριτή αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο κατ’ αρχάς την αποτροπή δημιουργίας τους, την αύξηση της αξιοποίησής τους με τη συνακόλουθη μείωση των επιπτώσεών τους.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων από τον τουρισμό:

-Είναι χρονικά συγκεντρωμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ για το έτος 2019, το 60% των αφίξεων τουριστών στη χώρα, καταγράφεται στο 3ο τρίμηνο του έτους.

-Είναι γεωγραφικά περιορισμένη στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

-Στον τομέα των βιοαποβλήτων, η παραγωγή τους είναι εστιασμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα καταστήματα εστίασης.

-Πάνω από το 70% των τουριστών προέρχεται από ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, που αφενός λόγω του υψηλότερου εισοδήματός τους έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης κατανάλωσης και άρα αυξημένης κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, απ’ την άλλη όμως ως κοινωνίες έχουν υψηλές επιδόσεις στην πρόληψη και στην ανακύκλωση, άρα είναι κοινό συνειδητοποιημένο για την αναγκαιότητα ορθολογικής διαχείρισης των προϊόντων και αποβλήτων με τρόπο που να ελαχιστοποιείται η παραγωγή τους, να επιτυγχάνεται η ανακύκλωση και να αποφεύγεται κατά το δυνατό η ταφή.

Πέραν της ούτως ή άλλως πολύ σημαντικής συμβολής των αποβλήτων λόγω τουριστικών ροών σε επίπεδο χώρας, αυτή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο κυρίως της νησιωτικής χώρας, όπου πολλές φορές τα απόβλητα αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ την παραγωγή αποβλήτων του μόνιμου πληθυσμού.

Η χωρική και χρονική συγκέντρωση των αποβλήτων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υπεύθυνη διαχείρισή τους αποτελεί στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της χώρας, είναι ο λόγος της ιδιαίτερης αναφοράς στη διαχείρισή τους στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ.

Δεδομένης τις ιδιαιτερότητας των αποβλήτων αυτών, τόσο από πλευράς εποχικότητας και μεγάλης τοπικής αιχμής της παραγωγής τους (λίγοι μήνες κατ’ έτος), όσο και της εντοπισμένης πηγής προέλευσής τους (κατανάλωση εντός τουριστικών εγκαταστάσεων ή σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος - επισκεψιμότητας εκτός αυτών) αλλά και της εκτιμώμενης διαφοροποιημένης ποιοτικής τους σύστασης (αναμενόμενα μεγαλύτερα ποσοστά αποβλήτων κουζίνας και αποβλήτων συσκευασιών), απαιτείται να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης για την τα απόβλητα λόγω τουριστικών ροών στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030.

Το σχέδιο δράσης για τα απόβλητα αυτά μπορεί - εφόσον είναι χρονικά εφικτό- να τροφοδοτήσει τα νέα ΠΕΣΔΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη σωστή υλοποίηση των προβλέψεων του ΕΣΔΑ και των νέων ΠΕΣΔΑ ως προς το θέμα αυτό. Επίσης αυτό το ειδικό σχέδιο δράσης θα αποτελέσει οδηγό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, για τους Δήμους, για τους ΦΟΔΣΑ και για την πολιτεία ώστε να εφαρμοστούν ειδικές δράσεις ανά κύριο συστατικό υπο-ρεύμα με στόχο την πρόληψη της παραγωγής (π.χ. μείωση σπατάλης τροφίμων), την αύξηση της διαλογής στην πηγή και την ανάκτηση υλικών, ώστε να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν με πράσινα, «κυκλικά» χαρακτηριστικά, που θα μπορέσει μεταξύ άλλων να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο, να μειώσει το κόστος διαχείρισης αποβλήτων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ξένων τουριστών από χώρες με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης

Ο σκοπός του έργου συνίσταται στην κατάρτιση σχεδίου δράσης τα απόβλητα λόγω τουρισμού στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Εκτίμηση του κατά κεφαλήν ποσοστού παραγωγής αποβλήτων λόγω τουριστικών ροών με βάση από ευρωπαϊκές, διεθνείς και ελληνικές μελέτες και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία.

2. Εκτίμηση των ειδών και της εποχικότητας των παραγόμενων αποβλήτων στον τουριστικό κλάδο με βάση από ευρωπαϊκές, διεθνείς και ελληνικές μελέτες και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία.

3. Επισκόπηση Βέλτιστων Διαθέσιμων πρακτικών / μελετών περίπτωσης (casestudies) σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς και SWOT Ανάλυση για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

4. Τεχνική Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς (τουρισμού, ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κλπ).

5. Δημιουργία Πλαισίου Δράσεων ανά είδος τουριστικής δραστηριότητας (επιχείρησης) και ανά είδος βασικής υποκατηγορίας αποβλήτων.

6. Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Δράσης με Νομοθετικές, Χρηματοδοτικές και άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις για την υποχρέωση ή/και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που σχετίζονται πρωτίστως με την παραγωγή αποβλήτων, αλλά και λοιπών εμπλεκομένων για ενεργή συμμετοχή.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 19/01 20:07

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Γενναία μέτρα ως "ανάχωμα" στο επερχόμενο σάρωμα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

 2. 19/01 19:43

  TUI | Διπλάσιοι τουρίστες το 2022 στην Ελλάδα - Καλύτερη από το 2019 η νέα χρονιά | Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Joussen (video)

 3. 19/01 19:35

  Σύσκεψη Κικίλια - Πλακιωτάκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 4. 19/01 19:29

  Ομοσπονδίες "Κύκλος" και "Αριστοτέλης": Απογοήτευση για τον αποκλεισμό των καταλυμάτων από τον αναπτυξιακό νόμο

 5. 19/01 19:25

  ΓΕΠΟΕΤ: Έντονη δυσφορία για τον αποκλεισμό τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από τον αναπτυξιακό νόμο

 6. 19/01 16:47

  Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με τον πρέσβη του Ισραήλ

 7. 19/01 16:25

  Brussels Airlines: Νέες πτήσεις προς Αθήνα και ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2022

 8. 19/01 15:15

  ΥΠΑ: Στο - 44,2% έναντι του 2019 η επιβατική κίνηση το 2021 στα ελληνικά αεροδρόμια

 9. 19/01 13:54

  Η Grant Thornton καλωσορίζει τον Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services

 10. 19/01 13:51

  ΠΟΤ: Αύξηση από 30% έως 78% των διεθνών αφίξεων το 2022 έναντι του 2021

 11. 19/01 13:16

  Έρευνα | Επιβαρυμένη η Ψυχική Υγεία και η Κοινωνικότητα των Ελλήνων από την Πανδημία

 12. 19/01 13:09

  Συνεργασία ΕΟΤ – Πολεμικού Μουσείου για την προβολή του στρατιωτικού τουρισμού 

 13. 19/01 13:00

  Tripadvisor: Ρόδος και Σαντορίνη στους 10 πιο "in" προορισμούς στον κόσμο το 2022 - Διακρίσεις για Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα

 14. 19/01 12:30

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά

 15. 19/01 12:03

  Seabourn: Το Ην. Βασίλειο η αγορά με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης κρουαζιέρας το 2022

 16. 19/01 11:35

  Βαλεαρίδες: Πρόστιμο 24.000 στη Ryanair επειδή χρέωνε τις χειραποσκευές

 17. 19/01 11:32

  Δημόσια συγνώμη και μεγάλη αποζημίωση για αρνητική κριτική απαιτεί από πελάτισσα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη

 18. 19/01 11:15

  ΔΩΔΕΚΑ: Επτά χρόνια Ελλάδα | Η πρωτοβουλία της FedHATTA για 12μηνο και θεματικό τουρισμό ανανεώνεται

 19. 19/01 10:24

  Βρετανικός τουρισμός | jet2: Η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών φέρνει άλμα στις κρατήσεις

 20. 19/01 09:10

  Εγκρίσεις για ανέγερση νέων ξενοδοχείων σε Θάσο και Άνω Κουφονήσι

 21. 19/01 09:00

  ΟΣΕ: Διαγωνισμός 190.000 ευρώ για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο της Αθήνας

 22. 19/01 09:00

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας

 23. 19/01 09:00

  Οι 9 χώρες της ΕΕ που μείωσαν την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών

 24. 19/01 08:55

  Θετική γνωμοδότηση για καταφύγιο σκαφών μπροστά από ξενοδοχείο στη Χαλκιδική

 25. 19/01 08:16

  Η Όμικρον μετέθεσε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και στην Ιταλία

 26. 18/01 22:06

  Να ενταχθούν τα τουριστικά λεωφορεία στον αναπτυξιακό νόμο, ζητεί ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κρήτης

 27. 18/01 21:37

  Γιατί τα κίνητρα εκσυγχρονισμού των 3άστερων ξενοδοχείων πρέπει να παραμείνουν στον αναπτυξιακό νόμο

 28. 18/01 16:06

  Nobu: Το brand του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη – Θα ανοίξει το 2022 (video)

 29. 18/01 15:25

  Ένωση Λιμένων Ελλάδας: Στο 49,2% του 2019 η κίνηση κρουαζιερόπλοιων το 2021, αλλά μόλις στο 23,7% των επιβατών

 30. 18/01 15:14

  ΣΕΤΚΕ: Να ενταχθούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο νέο αναπτυξιακό νόμο

 31. 18/01 14:24

  Συνάντηση των εταίρων του TOURNET, που συμμετέχει το ΜΑΙΧ, για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού

 32. 18/01 12:43

  B.Κικίλιας | Στον αναπτυξιακό νόμο ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ξενοδοχείων 3 αστέρων

 33. 18/01 12:38

  Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαουδάραβα ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων Four Seasons

 34. 18/01 11:57

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ψηφιακή μετάβαση και στις τουριστικές πληροφορίες 

 35. 18/01 11:47

  Μ.Κόνσολας: Εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγοί ταξί σε τουριστικές περιοχές να ενταχθούν στα εποχικά επαγγέλματα

 36. 18/01 11:39

  Το 5G «προσγειώνει» τις πτήσεις – Παρεμβολές με τα συστήματα των αεροσκαφών

 37. 18/01 11:21

  Να ενταχθούν στον Aναπτυξιακό όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων, δωμάτια, τουριστικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις

 38. 18/01 11:08

  ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας

 39. 18/01 11:01

  Φορολογικές ελαφρύνσεις, ειδικά στο ΦΠΑ του τουριστικού πακέτου, για τόνωση της ανταγωνιστικότητας

 40. 18/01 10:50

  45% περισσότεροι επισκέπτες στα Μουσεία το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021

 41. 18/01 10:30

  PWC | Στα υψηλότερα επίπεδα της δεκαετίας η αισιοδοξία των CEOs

 42. 18/01 09:49

  Δήμος Αθηναίων | 410 σύγχρονα πεζοδρόμια μέχρι το καλοκαίρι του 2023

 43. 18/01 09:45

  Πράσινο φως για κάμπινγκ στην Κάρυστο και συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Κρήτη

 44. 18/01 09:42

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 45. 18/01 09:34

  Ενίσχυση του Μουσείου Τρίπολης με ψηφιακές δράσεις ανάδειξης των εκθεμάτων του

 46. 18/01 09:32

  Accor | Περισσότερα από 300 νέα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο το 2022 

 47. 18/01 09:31

  Σημαντικό πλεόνασμα της Ελλάδας στο εμπόριο υπηρεσιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 48. 18/01 08:18

  Euromonitor International: Oι 10 παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις για το 2022

 49. 17/01 15:52

  Β. Κικίλιας: Στόχος μας να γίνει η Ελλάδα προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες της

 50. 17/01 15:51

  Ιταλία: Προβλήματα στις πτήσεις αύριο λόγω απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

 51. 17/01 15:35

  ΣΥΡΙΖΑ: Να ακυρωθούν οι απολύσεις των 350 εργαζομένων στο Hilton Αθήνας - Τι λέει η Ιονική Ξενοδοχειακή

 52. 17/01 15:09

  In-Crete, Καινοτόμος συνεργασία για την Κυκλική Οικονομία στην Κρήτη και τη Μεσόγειο

 53. 17/01 14:05

  Θάσος: Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο ξενοδοχείο Alexandra Beach

 54. 17/01 13:46

  “Βούλιαξε” το σαββατοκύριακο η Βασιλίτσα

 55. 17/01 13:33

  Barceló Hotel Group: Άνοιγμα 20 νέων ξενοδοχείων στην Ευρώπη το 2022

 56. 17/01 13:10

  SAS: Οι 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2022

 57. 17/01 12:49

  Eλεγχόμενη αποβίβαση στη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας και το 2022 εισηγείται η Επιτροπή

 58. 17/01 12:48

  Τέλος το «Revenge travel» - Ποιες είναι 10 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια για το 2022

 59. 17/01 12:30

  ΣΕΤΕ | Επέκταση των μέτρων στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

 60. 17/01 12:11

  ΠΟΞ | Διαγωνισμός για υπηρεσίες κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 1.278 εργαζομένων

 61. 17/01 11:25

  ΣΥΡΙΖΑ | Αδικαιολόγητο να χαθούν θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο

 62. 17/01 10:59

  Eurocontrol: Ταχεία ανάκαμψη στην αεροπορική κίνηση στην Ευρώπη μόλις υποχωρήσει η πανδημία

 63. 17/01 10:06

  Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Eνωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων

 64. 17/01 08:35

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Κω και Χαλκιδική

 65. 17/01 08:30

  Τσεχία: H απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ στη θέρμανση συγκράτησε τον πληθωρισμό

 66. 17/01 08:30

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Βόλο και Ρέθυμνο

 67. 17/01 08:20

  Σερβία: Ανάσα για τον τουρισμό η εορταστική περίοδος

 68. 17/01 08:15

  Πώς θα διεξαχθεί η έκθεση τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών Mobile World Congress στη Βαρκελώνη

 69. 16/01 14:34

  Πρόεδρος ΡΑΕ για ενεργειακή κρίση: Πότε θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των τιμών

 70. 16/01 13:47

  Μήπως δεν είναι «προσωρινός» ο πληθωρισμός;

 71. 16/01 13:38

  Γιατί η Aegean ανέστειλε τις πτήσεις προς και από την Βηρυτό

 72. 16/01 13:35

  Η Πολωνία μηδενίζει τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φυσικό αέριο

 73. 16/01 13:34

  Ουκρανία: Διαγωνισμός για την ανακατασκευή του αεροδρομίου της Πολτάβα

 74. 16/01 13:32

  Τυνησία: Απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 75. 16/01 13:29

  Κ.Νοτοπούλου: Ο χειμερινός τουρισμός στην «εντατική», ο υπουργός Τουρισμού «στον κόσμο του»

 76. 16/01 13:21

  Το Χ.Κ. Παρνασσού συμμετέχει στις δράσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Χιονιού την Κυριακή

 77. 16/01 13:13

  Β.Κικίλιας: Επιμήκυνση περιόδου με χειμερινό τουρισμό, city break και κρουαζιέρα

 78. 16/01 13:03

  FVW |Travel Talk: Virtual COUNTER DAYS 2022, με τη συμμετοχή προορισμών, ξενοδοχείων και κρουαζιέρας

 79. 15/01 01:33

  GlobalData: Η Google αποτελεί συνεχή απειλή για τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία

 80. 15/01 01:28

  Swiss Education Academy: Εκδρομές σοκολάτας και πολιτισμού στην Ελβετία

 81. 15/01 01:27

  Στη Μαδρίτη αυτήν την εβδομάδα η προσοχή της παγκόσμιας τουριστικής κοινότητας

 82. 15/01 00:51

  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος | Ο εναλλακτικός τουρισμός στο επίκεντρο - ποιες επενδύσεις ενισχύονται

 83. 14/01 21:25

  ΥΠΑ: Περιστατικό με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Μήλου

 84. 14/01 16:34

  HolidayCheck Special Award 2022: Ποια ελληνικά ξενοδοχεία επιλέγουν οι περισσότεροι Γερμανοί

 85. 14/01 15:47

  Γερμανία | FUR: Ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για διακοπές το 2022 – Ανάκαμψη χωρίς εμπόδια το 2023

 86. 14/01 14:55

  Ισπανικός τουρισμός: Περιμένουν φέτος ανάκαμψη στο 88% των επιδόσεων του 2019

 87. 14/01 13:36

  Skyscanner | Έρευνα: "Δίψα" για διακοπές το 2022 - Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις κρατήσεις

 88. 14/01 12:50

  Β. Κικίλιας: Αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της χώρας ο τουρισμός το 2022

 89. 14/01 12:10

  ΗΠΑ: Σε εθελοντικό σύστημα εφαρμογής πρωτοκόλλων COVID οι κρουαζιέρες

 90. 14/01 11:19

  trivago | 9 αποδοτικοί κανόνες για ξενοδοχεία και καταλύματα ώστε να χτίσουν την επωνυμία & online παρουσία τους

 91. 14/01 10:31

  Έκλεισε ο φάκελος της πτώχευσης του Thomas Cook, χωρίς ευθύνες για τον Peter Fankhauser

 92. 14/01 10:18

  Συνάντηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης και της Δωδεκανήσου με τον υφυπουργό Μεταφορών

 93. 14/01 10:08

  Ισπανία: Στο εξής κορωνοϊός όπως γρίπη

 94. 14/01 09:44

  Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (και στον τουρισμό) για τον Ιανουάριο του 2022

 95. 14/01 09:39

  Αλλαγή χρήσης ενοικιαζόμενων δωματίων και κατοικίας σε ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη

 96. 14/01 09:36

  Επιχορηγήσεις σε 2 ξενοδοχεία σε Βόλο και Χερσόνησο Ηρακλείου

 97. 14/01 09:33

  Έρευνα | Τι θέλουν να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες εν μέσω πανδημίας

 98. 14/01 09:31

  Marriott: Νέα υπηρεσία ταξιδιωτικής ασφάλισης με απευθείας κρατήσεις

 99. 14/01 09:29

  Υπό νέα πίεση ο ισπανικός τουριστικός τομέας λόγω Όμικρον

 100. 13/01 16:07

  TasteAtlas: Η Ελλάδα δεύτερη καλύτερη χώρα στον κόσμο για την κουζίνα της- ποια πιάτα και προϊόντα ξεχωρίζουν

περισσότερα από ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
τελευταία άρθρα