ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις
 • Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη στον τουρισμό, βασικές επιδιώξεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Μέσα από πέντε βασικές δέσμες προτάσεων μπορούν να προαχθούν τα «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα υπηρετώντας τις έννοιες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης  με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία έχει πλέον ενταχθεί σε πρώτο πλάνο για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. 

H περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων, η διάχυση έγκυρης πληροφόρησης, η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό και οι στοχευμένες δράσεις του ιδιωτικού τομέα με ανάπτυξη συμπεριληπτικών εταιρικών πολιτικών και ταξιδιωτικών εμπειριών, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας προσβάσιμης αλυσίδας ώστε όλοι οι επισκέπτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ταξιδιωτικές επιλογές.

Αυτές οι πέντε βασικές δέσμες προτάσεων προκύπτουν από τη μελέτη της GBR Consulting για το ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο:  «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς | Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στον Τουρισμό», καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

Από τη μελέτη προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για μια περισσότερο προσβάσιμη τουριστική αλυσίδα με δεδομένο ότι, πλέον, από την πλευρά της ζήτησης οι ταξιδιώτες κατά την αναζήτηση και την κράτηση δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πόσο συμπεριληπτικές -ή όχι- είναι οι διάφορες ταξιδιωτικές επιλογές. Επίσης, με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε., ποσοστό 17% έως 25% του πληθυσμού στην ΕΕ 27 είχε κάποιους περιορισμούς, ενίοτε σοβαρούς, στην ακοή, στην όραση και στην κίνηση αντίστοιχα, πέραν φυσικά και του δεδομένου του 10ου, από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, που εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων και συνδέεται με σύγχρονες τάσεις τόσο της τουριστικής προσφοράς, όσο και της ζήτησης.

Οι προτάσεις


Ειδικότερα ανά δέσμη προτάσεων για μια περισσότερο συμπεριληπτική ταξιδιωτική εμπειρία από τη μελέτη προκύπτουν τα εξής: 

Σε σχέση με την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού. Ενδεικτικά αναφέρονται πρωτοβουλίες όπως  το «The Valuable 500» που δημιουργήθηκε το 2019 ώστε να αποσπάσει δεσμεύσεις για να συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναπηρία σε 500 πολυεθνικές εταιρείες πχ στις διαφημιστικές τους δράσεις και η καμπάνια «Ι am Positive» του Ιδρύματος Ωνάση ενάντια στην προκατάληψη για τον HIV. 

Ως προς τους προσβάσιμους δημόσιους χώρους, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θέτει μεν την προσβασιμότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, ωστόσο θα πρέπει να εισαχθούν βελτιώσεις, ενώ προκύπτουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται οι υφιστάμενες διευκολύνσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Μόλις γίνουν πλήρως προσβάσιμοι οι δημόσιοι χώροι, θα πρέπει να ελέγχονται, να πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα και να καταχωρούνται σε μια ελεύθερα προσβάσιμη κεντρική βάση δεδομένων.

Στη χώρα μας, η Κομοτηνή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα προσβάσιμης πόλης στην Ελλάδα λαμβάνοντας ειδική μνεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων το 2021. Για την προσβασιμότητα στον τουρισμό στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, αλλά η υλοποίηση του βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Από την πλευρά του το ΙΝΣΕΤΕ, έχει συμπεριλάβει στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030|Σχέδια Δράσης» πλήθος προτάσεων ανά Περιφέρεια και ανά τουριστικό προϊόν. Παράδειγμα καλής πρακτικής από το εξωτερικό αποτελεί η Γερμανία η οποία ήδη διαθέτει ένα σύστημα σήμανσης σε όλη τη χώρα με την ονομασία «Τουρισμός για Όλους» (Inclusive Germany) που καλύπτει το σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εθνικός οργανισμός τουρισμού, περιφερειακοί οργανισμοί προώθησης προορισμών, πάροχοι υπηρεσιών από τον κλάδο της φιλοξενίας, τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες μεταφορών, πολιτιστικά ιδρύματα κοκ). 


Στην τρίτη δέσμη προτάσεων για τη διάχυση της πληροφορίας, για τα άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για μόνιμους κατοίκους είτε για επισκέπτες, οι λεπτομερείς, αξιόπιστες και πιστοποιημένες πληροφορίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ταξιδιωτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην παρούσα φάση οι πληροφορίες αυτές είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, επομένως καθίσταται κρίσιμη η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με τους πιστοποιημένους προσβάσιμους πόρους, ελεύθερα προσβάσιμης, (πχ δημόσιοι χώροι, μέσα μεταφοράς, αξιοθέατα κοκ), ώστε οι εθνικές πλατφόρμες τουριστικής προώθησης, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να αντλήσουν έγκυρες πληροφορίες. Στις ιστοσελίδες προώθησης της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Μιλάνου και της Αθήνας υπάρχουν ενδεικτικά παραδείγματα προβολής πληροφοριών σε σχέση με την προσβασιμότητα.    


Ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες στον τουριστικό τομέα, για την ανάπτυξη ενός χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών χωρίς διακρίσεις, είναι αναγκαίο οι απασχολούμενοι στον τομέα, ανεξαρτήτως θέσης, να εκπαιδευθούν σε θέματα που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη, καθώς και την προσβασιμότητα. Σχετικές προτάσεις περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης (reskilling / upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό».


Κρίσιμη επίσης είναι η ανάπτυξη εταιρικής πολιτικής και ταξιδιωτικών εμπειριών που προάγουν τη συμπερίληψη από τον ιδιωτικό τομέα, με εταιρικές δεσμεύσεις, συγκεκριμένη εταιρική πολιτική, και παροχή επαρκών πόρων. Διεθνή brands όπως η Marriott και η TUI έχουν διατυπώσει σχετικές εταιρικές δεσμεύσεις. Η προώθηση άλλωστε της συμπερίληψης ενισχύει την εναρμόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές ESG (Environment, Society, Governance) για τη βιώσιμη ανάπτυξη που οδηγούν σε μια πιο συγκροτημένη εικόνα των επιδόσεων της, κάτι που βοηθάει στην εξωτερική αξιολόγησή της. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της τουριστικής αλυσίδας (διαμονή, εστίαση, λιανικό εμπόριο, εγκαταστάσεις αναψυχής κ.τ.λ.) θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές της προσβασιμότητας στις παροχές τους. Η υιοθέτηση του καθολικού σχεδιασμού (universal design) ο οποίος, για παράδειγμα, επιτρέπει την κατασκευή προσβάσιμων δωματίων που δεν διαφοροποιούνται ως προς την αισθητική τους από τα υπόλοιπα, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών (πχ διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C ή/και χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρίτων), καθιστούν εφικτή την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 25/06 12:44

  Πύργος του Άιφελ: Αύξηση 20% στην τιμή του εισιτηρίου για να διασωθεί το εμβληματικό μνημείο

 2. 25/06 12:01

  NJV Athens Plaza | Κορυφαία διεθνής πιστοποίηση αειφορίας

 3. 25/06 11:54

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Bουτάμε άφοβα στις παραλίες της Μαγνησίας

 4. 25/06 11:43

  Tripadvisor: Η Ακρόπολη στις 13 καλύτερες ατραξιόν στον κόσμο για το 2024

 5. 25/06 11:35

  Celestyal | Κρουαζιέρες όλο το χρόνο σε ελληνικά νησιά, Αδριατική και Περσικό Κόλπο

 6. 25/06 11:24

  Handelsblatt | Πολλοί Έλληνες ενάντια στον τουρισμό

 7. 25/06 11:13

  Υπηρεσίες υποδοχής επισκεπτών εξατομικευμένης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

 8. 25/06 10:50

  Τουρισμός | Το 63,5% των Γερμανών σχεδιάζει ταξίδι διακοπών αυτό το καλοκαίρι

 9. 25/06 10:43

  AEGEAN | «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» για ακόμα μια φορά

 10. 25/06 10:07

  Wyndham Hotel & Resorts | Συμφωνία με την Oikos Property Developments για το πρώτο Ramada Residences στην Ελλάδα

 11. 25/06 09:09

  Σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 128 κλίνες στο One & Only Aesthesis Athens στη Γλυφάδα

 12. 25/06 07:56

  Νέος Τόπος, Ίδια Ψυχή στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων

 13. 25/06 06:50

  Γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς στις Σέρρες

 14. 25/06 06:47

  Φεστιβάλ Λίμνης Πλαστήρα

 15. 25/06 06:01

  Δήμος Λευκάδας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 16. 24/06 18:45

  FTI | Αίτηση πτώχευσης από τις δύο Meeting Point - Tι αναφέρεται για την εταιρεία στην Ελλάδα

 17. 24/06 15:30

  Τουρισμός | Γάλλοι ξενοδόχοι μήνυσαν την Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό

 18. 24/06 14:51

  SZ: To ελληνικό Σάββατο είναι του εργοδότη

 19. 24/06 13:05

  Ισπανία: Μηδενικός ΦΠΑ στο ελαιόλαδο από την 1η Ιουλίου

 20. 24/06 12:42

  Επίσκεψη στο νέο, πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celebrity Ascent της Celebrity Cruises στον Πειραιά

 21. 24/06 07:57

  Πορτογαλία: Οι υπηρεσίες τουρισμού και ταξιδίων υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2014 και 2023

 22. 24/06 07:52

  Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας

 23. 24/06 07:49

  Συνέδριο Euroclassica της Ομηρικής Ακαδημίας στη Χίο

 24. 23/06 13:47

  Ιταλία | Ανοίγει ξανά το Κάπρι για τους τουρίστες – Επιλύθηκε το πρόβλημα με την υδροδότηση

 25. 23/06 11:55

  Τουρισμός | Τέλος στα Airbnb στη Βαρκελώνη σε 5 χρόνια ανακοίνωσε ο δήμαρχος

 26. 23/06 11:38

  Η κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνα φτάνει το 40% της ολοκλήρωσης

 27. 23/06 11:36

  Γιορτή Σταριού στο Ευύδριο Λάρισας

 28. 23/06 11:30

  Γιορτή Χρυσόμηλου στη Ρόδο

 29. 22/06 12:28

  Ποιες επιπτώσεις έχει ο καύσωνας για την υγεία μας;

 30. 22/06 12:21

  Κοινωνικός τουρισμός | Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

 31. 22/06 07:53

  Ισπανία: Στα 570 ευρώ από 480 ευρώ το επίδομα ανεργίας

 32. 22/06 07:36

  Γυναικολιχουδιές στη Γλαύκη της Λάρισας

 33. 21/06 20:09

  Στα 1,8 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α' 4μηνο | +36% από τις ΗΠΑ, +31% από Γερμανία

 34. 21/06 19:57

  2η Γιορτή Μπύρας στον Πύργο Ηλείας

 35. 21/06 17:42

  CapsuleT Accelerator: Δικτύωση και Ανάπτυξη για Τουριστικές Startups

 36. 21/06 16:28

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Roger Bernat The Rite of Spring / Η ιεροτελεστία της άνοιξης | Πειραιώς 260 / 28-30 Ιουνίου

 37. 21/06 13:25

  Εταιρεία του Δ.Μελισσανίδη μεταξύ των 3 ενδιαφερομένων για την Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονική

 38. 21/06 13:23

  Η Turespaña προωθεί τον LGBTQI+ τουρισμό στο Europride 2024 της Θεσσαλονίκης

 39. 21/06 12:50

  TUI: Άνευ προηγουμένου επέκταση της σεζόν σε Κρήτη, Ρόδο, Κω

 40. 21/06 12:04

  Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες δυνατότητες στρατηγικών επενδύσεων στον τουρισμο στον κόσμο

 41. 21/06 11:43

  Expedia: Οι Αμερικανοί παίρνουν τις λιγότερες ημέρες διακοπών στον κόσμο

 42. 21/06 11:23

  Οι Βαλεαρίδες Νήσοι δεν αντέχουν 20 εκατ. τουρίστες- χρειάζονται όρια, με απόφαση και των κατοίκων

 43. 21/06 10:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Chamber Orchestra of Europe – Simon Rattle – Magdalena Kožená | Ηρώδειο - 30 Ιουνίου 2024

 44. 21/06 10:44

  Booking.com | Καθοριστικός ο ρόλος των καταλυμάτων στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων

 45. 21/06 10:36

  flydubai: Νέες συνδέσεις με τρία Ελληνικά νησιά

 46. 21/06 09:52

  «The Ilisian» | Η αναγέννηση του Hilton διαμορφώνει ένα νέο τοπόσημο για την Αθήνα του αύριο

 47. 21/06 08:43

  Δήμος Χανίων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 48. 21/06 08:39

  Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο

 49. 21/06 07:36

  1η φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη λίμνη Παμβώτιδα

 50. 21/06 07:33

  Γιορτή της Καραγκούνικης Πίτας στο Μασχολούρι Καρδίτσας

 51. 21/06 07:29

  Φεστιβάλ Μελιτζάzz 2024 Νόστος στο Λεωνίδιο

 52. 20/06 21:26

  Αρνητική γνωμοδότηση σε ΜΠΕ ξενοδοχείου στην περιοχή Ιεράπετρας

 53. 20/06 18:35

  Focus Bari | Δύο στους τρεις Έλληνες χαζεύουν άσκοπα μέσα στα social....

 54. 20/06 18:31

  Ημερίδα Κινηματογραφικός Τουρισμός

 55. 20/06 13:53

  Το Hilton της Αθήνας γίνεται «The Ilisian» - Επένδυση 340 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025

 56. 20/06 13:50

  Οι hackers μπορούν να “σπάσουν” το 45% των κωδικών σε μόλις ένα λεπτό (!)

 57. 20/06 13:10

  Τουρισμός | Mastercard: Μετατόπιση της ζήτησης στους εκτός αιχμής μήνες στη Μεσόγειο- και στην Ελλάδα

 58. 20/06 13:08

  Άνοιξαν οι Ιαματικές Πηγές της ΕΤΑΔ για το φετινό καλοκαίρι

 59. 20/06 12:09

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | + 22% τα έσοδα και +20% οι αφίξεις στο α' τετράμηνο

 60. 20/06 11:59

  FTI: Αίτηση πτώχευσης από θυγατρική με αντικείμενο τα αεροπορικά εισιτήρια

 61. 20/06 11:48

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Signal to noise - Forced Entertainment | 26-27 Ιουνίου Πειραιώς 260 Χώρος Δ

 62. 20/06 10:46

  Αμερικανικός τουρισμός | 71 εκατ. ταξίδια την εβδομάδα της Ημέρας της Ανεξαρτησίας - 5,7 εκατ. αεροπορικώς

 63. 20/06 10:07

  ΥΠΑ | +13% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το α' πεντάμηνο

 64. 20/06 10:01

  Β. Μακεδονία: Ακυρώσεις και χάος λόγω... διαβατηρίων

 65. 20/06 09:52

  Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ μόνιμα σε ταξί και στην παράδοση καφέ | Συνεισφορά Αλληλεγγύης 33% στις εταιρίες διύλισης

 66. 20/06 09:40

  Λαμπρά εγκαίνια στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

 67. 20/06 09:34

  Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον Προσκυνηματικό και Θρησκευτικό Τουρισμό

 68. 20/06 07:13

  Νέα δωρεά του Σταύρου Ανδρεάδη στη Θεσσαλονίκη

 69. 20/06 07:10

  Δήμος Αλεξανδρούπολης: 4 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 70. 20/06 07:06

  Εκδήλωση Συρράκο και Λέρος – Αιγαίο και Τζουμέρκα. Μια Ελλάδα Πολιτισμός

 71. 20/06 07:02

  Γεύσεις Αμβρακικού στην Αμφιλοχία

 72. 20/06 07:00

  Σε ποιο σημείο θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

 73. 19/06 17:33

  Foreign Office | "Κόκκινος συναγερμός" για Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ισπανία

 74. 19/06 17:20

  HAPCO & DES: Εκτόξευση του τζίρου στον τουρισμό MICE στην Ελλάδα εάν ο κλάδος στηριχθεί – Χάνονται πάνω από 120 εκδηλώσεις το χρόνο

 75. 19/06 16:06

  FedHATTA/ ΗΑΤΤΑ: Νέες προοπτικές ενίσχυσης του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

 76. 19/06 15:14

  AEGEAN | Νέο Business Lounge στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

 77. 19/06 15:08

  Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτή συζήτηση για τη Μελέτη Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης

 78. 19/06 13:27

  Τουρισμός | Υπερπόντιες αγορές: Ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα τα κριτήρια επιλογής προορισμών στην Ευρώπη

 79. 19/06 12:14

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή | Προβολή της παράστασης Αντιγόνη

 80. 19/06 11:44

  ΙΝΣΕΤΕ | Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ οι 3 πλέον υποσχόμενες long-haul αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

 81. 19/06 11:36

  Ελλάδα: Γιατί χάνουν τη ζωή τους τόσοι τουρίστες;

 82. 19/06 11:04

  Ρωσικός τουρισμός | Τριπλάσια ζήτηση για οργανωμένες διακοπές στην Κύπρο από τη Russian Express

 83. 19/06 10:01

  Τουρισμός | Αποχωρεί ο ιδρυτής και CEO της Alltours - Μέτοχος το Alltours Foundation

 84. 19/06 07:04

  Υπουργείο Πολιτισμού: Stop σε ανέγερση ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα

 85. 19/06 07:03

  ΕΟΤ Αυστρίας: Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή στο cult LGBTQ περιοδικό Vangardist

 86. 19/06 07:02

  Δήμος Καρύστου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 87. 19/06 07:00

  Πάτρα | Ημερίδα: Η Άγνωστη Μυθολογική Παράδοση του τόπου -Σπήλαιο Λιμνών και Ναός της Αρτέμιδος Ημερασίας

 88. 19/06 07:00

  Παραδοσιακό Τσιγγάνικο Γλέντι στον Νέο Οικισμό Ρομά στους Σοφάδες

 89. 18/06 18:31

  Διαγωνισμός για εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη Νέα Επίδαυρο

 90. 18/06 18:10

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στις ακτές της περιοχής

 91. 18/06 17:04

  Προβλήματα με την έκδοση βίζας σε Τούρκους επισκέπτες στη Ρόδο

 92. 18/06 15:47

  TUI: 300.000 επιπλέον θέσεις για Τουρκία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Ισπανία

 93. 18/06 15:15

  +9% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Απρίλιο - μεγαλύτερη αύξηση στη Ζάκυνθο και μείωση στην Κέρκυρα

 94. 18/06 14:42

  Ευεξία, Μακροζωία, Γαστρονομία στο Navarino Challenge 2024 | Το μεγαλύτερο multi-sport event παρουσίασε τις φετινές του δράσεις

 95. 18/06 14:19

  Το Utopia of the Seas εντάσσεται επίσημα στον στόλο της Royal Caribbean

 96. 18/06 14:08

  Vision Omonia: Ανοίγει τον Σεπτέμβριο το εστιατοριο BENEDICT

 97. 18/06 12:27

  Αυξημένη κατά 44% η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων τον Φεβρουάριο

 98. 18/06 12:12

  Η Meliá Hotels επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιo με το νέο INNSiDE by Meliá στην Ελούντα

 99. 18/06 11:57

  Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής | Προβολή στην Αγγλική αγορά σε συνεργασία με την Jet2

 100. 18/06 11:37

  Nέο πολυτελές ξενοδοχείο της Bulgari Hotels & Resorts στην Αλικαρνασσό