ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις
 • Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη στον τουρισμό, βασικές επιδιώξεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Μέσα από πέντε βασικές δέσμες προτάσεων μπορούν να προαχθούν τα «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα υπηρετώντας τις έννοιες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης  με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία έχει πλέον ενταχθεί σε πρώτο πλάνο για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. 

H περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων, η διάχυση έγκυρης πληροφόρησης, η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό και οι στοχευμένες δράσεις του ιδιωτικού τομέα με ανάπτυξη συμπεριληπτικών εταιρικών πολιτικών και ταξιδιωτικών εμπειριών, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας προσβάσιμης αλυσίδας ώστε όλοι οι επισκέπτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ταξιδιωτικές επιλογές.

Αυτές οι πέντε βασικές δέσμες προτάσεων προκύπτουν από τη μελέτη της GBR Consulting για το ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο:  «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς | Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στον Τουρισμό», καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

Από τη μελέτη προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για μια περισσότερο προσβάσιμη τουριστική αλυσίδα με δεδομένο ότι, πλέον, από την πλευρά της ζήτησης οι ταξιδιώτες κατά την αναζήτηση και την κράτηση δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πόσο συμπεριληπτικές -ή όχι- είναι οι διάφορες ταξιδιωτικές επιλογές. Επίσης, με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε., ποσοστό 17% έως 25% του πληθυσμού στην ΕΕ 27 είχε κάποιους περιορισμούς, ενίοτε σοβαρούς, στην ακοή, στην όραση και στην κίνηση αντίστοιχα, πέραν φυσικά και του δεδομένου του 10ου, από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, που εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων και συνδέεται με σύγχρονες τάσεις τόσο της τουριστικής προσφοράς, όσο και της ζήτησης.

Οι προτάσεις


Ειδικότερα ανά δέσμη προτάσεων για μια περισσότερο συμπεριληπτική ταξιδιωτική εμπειρία από τη μελέτη προκύπτουν τα εξής: 

Σε σχέση με την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού. Ενδεικτικά αναφέρονται πρωτοβουλίες όπως  το «The Valuable 500» που δημιουργήθηκε το 2019 ώστε να αποσπάσει δεσμεύσεις για να συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναπηρία σε 500 πολυεθνικές εταιρείες πχ στις διαφημιστικές τους δράσεις και η καμπάνια «Ι am Positive» του Ιδρύματος Ωνάση ενάντια στην προκατάληψη για τον HIV. 

Ως προς τους προσβάσιμους δημόσιους χώρους, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θέτει μεν την προσβασιμότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, ωστόσο θα πρέπει να εισαχθούν βελτιώσεις, ενώ προκύπτουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται οι υφιστάμενες διευκολύνσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Μόλις γίνουν πλήρως προσβάσιμοι οι δημόσιοι χώροι, θα πρέπει να ελέγχονται, να πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα και να καταχωρούνται σε μια ελεύθερα προσβάσιμη κεντρική βάση δεδομένων.

Στη χώρα μας, η Κομοτηνή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα προσβάσιμης πόλης στην Ελλάδα λαμβάνοντας ειδική μνεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων το 2021. Για την προσβασιμότητα στον τουρισμό στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, αλλά η υλοποίηση του βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Από την πλευρά του το ΙΝΣΕΤΕ, έχει συμπεριλάβει στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030|Σχέδια Δράσης» πλήθος προτάσεων ανά Περιφέρεια και ανά τουριστικό προϊόν. Παράδειγμα καλής πρακτικής από το εξωτερικό αποτελεί η Γερμανία η οποία ήδη διαθέτει ένα σύστημα σήμανσης σε όλη τη χώρα με την ονομασία «Τουρισμός για Όλους» (Inclusive Germany) που καλύπτει το σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εθνικός οργανισμός τουρισμού, περιφερειακοί οργανισμοί προώθησης προορισμών, πάροχοι υπηρεσιών από τον κλάδο της φιλοξενίας, τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες μεταφορών, πολιτιστικά ιδρύματα κοκ). 


Στην τρίτη δέσμη προτάσεων για τη διάχυση της πληροφορίας, για τα άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για μόνιμους κατοίκους είτε για επισκέπτες, οι λεπτομερείς, αξιόπιστες και πιστοποιημένες πληροφορίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ταξιδιωτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην παρούσα φάση οι πληροφορίες αυτές είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, επομένως καθίσταται κρίσιμη η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με τους πιστοποιημένους προσβάσιμους πόρους, ελεύθερα προσβάσιμης, (πχ δημόσιοι χώροι, μέσα μεταφοράς, αξιοθέατα κοκ), ώστε οι εθνικές πλατφόρμες τουριστικής προώθησης, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να αντλήσουν έγκυρες πληροφορίες. Στις ιστοσελίδες προώθησης της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Μιλάνου και της Αθήνας υπάρχουν ενδεικτικά παραδείγματα προβολής πληροφοριών σε σχέση με την προσβασιμότητα.    


Ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες στον τουριστικό τομέα, για την ανάπτυξη ενός χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών χωρίς διακρίσεις, είναι αναγκαίο οι απασχολούμενοι στον τομέα, ανεξαρτήτως θέσης, να εκπαιδευθούν σε θέματα που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη, καθώς και την προσβασιμότητα. Σχετικές προτάσεις περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης (reskilling / upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό».


Κρίσιμη επίσης είναι η ανάπτυξη εταιρικής πολιτικής και ταξιδιωτικών εμπειριών που προάγουν τη συμπερίληψη από τον ιδιωτικό τομέα, με εταιρικές δεσμεύσεις, συγκεκριμένη εταιρική πολιτική, και παροχή επαρκών πόρων. Διεθνή brands όπως η Marriott και η TUI έχουν διατυπώσει σχετικές εταιρικές δεσμεύσεις. Η προώθηση άλλωστε της συμπερίληψης ενισχύει την εναρμόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές ESG (Environment, Society, Governance) για τη βιώσιμη ανάπτυξη που οδηγούν σε μια πιο συγκροτημένη εικόνα των επιδόσεων της, κάτι που βοηθάει στην εξωτερική αξιολόγησή της. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της τουριστικής αλυσίδας (διαμονή, εστίαση, λιανικό εμπόριο, εγκαταστάσεις αναψυχής κ.τ.λ.) θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές της προσβασιμότητας στις παροχές τους. Η υιοθέτηση του καθολικού σχεδιασμού (universal design) ο οποίος, για παράδειγμα, επιτρέπει την κατασκευή προσβάσιμων δωματίων που δεν διαφοροποιούνται ως προς την αισθητική τους από τα υπόλοιπα, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών (πχ διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C ή/και χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρίτων), καθιστούν εφικτή την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 05/03 07:16

  ‘Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μύκονο και Πόρτο Χέλι

 2. 05/03 07:14

  Δήμος Τήνου: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

 3. 05/03 07:12

  Υπ. Πολιτισμού: Μη έγκριση μελέτης και νέας χρήσης κτηρίου ως χώρο προβολής των κρητικών προϊόντων

 4. 05/03 07:10

  Βόρεια Μακεδονία | Το 55% των πολιτών δεν αντέχουν οικονομικά τις διακοπές

 5. 04/03 22:06

  "Digital Marketing Workshop" στη Ρόδο από την ΕΠΟΤ Τourism Think Tank

 6. 04/03 18:56

  Lufthansa | Νέα απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή

 7. 04/03 18:44

  «Επανάσταση» των συνταξιούχων: 13η σύνταξη στην Ελβετία

 8. 04/03 18:37

  Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 9. 04/03 18:27

  Να απαγορευθούν οι νέες κλίνες στη Σαντορίνη

 10. 04/03 16:31

  ΕΞΑΑΑ | "Ζήτω το ελληνικό τραγούδι" δια νόμου και με ποσόστωση στα ξενοδοχεία

 11. 04/03 14:41

  Ε.Ξ. Ρόδου | Ρύθμιση στη νομοθεσία «περί αιγιαλού και παραλίας» που είναι διαφορετική στη Ρόδο

 12. 04/03 14:35

  Τα αιτήματα των τουριστικών καταλυμάτων στο υπουργείο Τουρισμού από την Συνομοσπονδία «ΔΙΑΜΟΝΗ»

 13. 04/03 13:49

  Αποκατάσταση των σχέσεων με τη διοίκηση της easyjet, με απονομή ευσήμων....

 14. 04/03 13:31

  ITB'24 | DRV: Η Ελλάδα τρίτη στις κρατήσεις των Γερμανών για το 2024- πρώτη η Τουρκία!

 15. 04/03 13:13

  ΠΟΞ | Δυσάρεστη έκπληξη η ποσόστωση στο δημόσια εκτελούμενο μουσικό ρεπερτόριο

 16. 04/03 13:04

  Athens Riviera | Η καλοκαιρινή εμπειρία με φόντο την Αθήνα

 17. 04/03 12:47

  Ρόδος: Επιταγή-voucher για 7 ημέρες δωρεάν διακοπών - Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται για τα ξενοδοχεία

 18. 04/03 12:36

  Βρετανία: Αυξάνονται τα πρόστιμα στις σχολικές απουσίες για διακοπές

 19. 04/03 12:09

  Γερμανικός τουρισμός | ITB'24: Μαζική επιστροφή των προκρατήσεων – Παραμένει το χάσμα πωλήσεων - ταξιδιωτών

 20. 04/03 11:48

  Το ξενοδοχείο της Ρόδου που λανσάρει περιβαλλοντικό πρότζεκτ μετά τις πυρκαγιές του 2023

 21. 04/03 11:47

  Η Ελλάδα παραμένει o δημοφιλέστερος προορισμός των Δανών τουριστών

 22. 04/03 11:43

  Γερμανικός Τύπος | Αντιδράσεις προκαλεί ο νόμος για τις παραλίες στην Ελλάδα

 23. 04/03 11:12

  Τουρισμός 2024 | Η ισχυρή στερλίνα στηρίζει τα ταξίδια των Βρετανών- "τζάμπα" η Τουρκία (+113% η ισοτιμία στη διετία)

 24. 04/03 10:47

  Τουρισμός | +47% οι κρατήσεις για το καλοκαίρι στην DER Touristik - Υψηλή ζήτηση για Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία

 25. 04/03 10:31

  Ferie for Alle 2024 | Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των Δανών για τη Χαλκιδική

 26. 04/03 10:28

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 30ή έκθεση Ελληνικού Κρασιού «Οινόραμα»

 27. 04/03 07:51

  Ισπανία: Επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Φεβρουάριο

 28. 04/03 07:45

  ΕΟΤ: Δράσεις στήριξης του διεθνούς αγώνα Ορειβατικού Σκι Pierra CRETA 2024

 29. 04/03 06:56

  Πειραιάς | Τα ακίνητα - φιλέτα που βγαίνουν σε διαγωνισμό για εκμίσθωση 10 ετών στην πλαζ Βοτσαλάκια

 30. 03/03 15:10

  Χειμώνας 2023-2024: Ο θερμότερος όλων των εποχών στην Ελλάδα

 31. 03/03 07:49

  Επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης

 32. 03/03 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σκόπελο και Κω

 33. 03/03 07:14

  8ο Panorama Charity Fun Run 2024 Μελίνα Λαζαρίδου

 34. 03/03 07:11

  Ημέρες Θάλασσας 2024 στον Πειραιά

 35. 02/03 12:46

  Νέος φωτισμός ανάδειξης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο

 36. 02/03 07:59

  Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία

 37. 02/03 07:58

  Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία το 2023

 38. 01/03 21:21

  Ευρωπαϊκός τουρισμός | Πραγματικό κατόρθωμα ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός

 39. 01/03 16:44

  Κρήτη | Συνάντηση Αρναουτάκη- "Η Φιλοξενία": Kοινό brand name για τα τουριστικά καταλύματα

 40. 01/03 14:57

  Γερμανικός τουρισμός | Το 43% των τουριστών επέλεξε Μεσόγειο το 2023, το 4,2% Ελλάδα, το 14,4% Ισπανία...

 41. 01/03 14:38

  Σύσκεψη για τις κρουαζιέρες στη Μύκονο - τα προβλήματα

 42. 01/03 14:17

  Αποδίδονται στο καταδυτικό κοινό τα 4 επισκέψιμα ναυάγια στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

 43. 01/03 13:19

  Αεροδρόμιο Αμβούργου: 5 Ελληνικοί προορισμοί στους 25 δημοφιλέστερους για το 2023

 44. 01/03 12:51

  Airbnb: “Win win” οι νέοι κανονισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 45. 01/03 12:44

  Η Ελλάδα στην κορυφή της τουριστικής ζήτησης στη Σερβία

 46. 01/03 12:33

  Από το Βερολίνο οι πρώτοι τουρίστες της φετινής σεζόν στη Ρόδο

 47. 01/03 12:22

  Οι Κινέζοι επιστρέφουν στην Ευρώπη; Τι δείχνουν οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

 48. 01/03 11:52

  Διπλή -gold- διάκριση για τον Όμιλο Sani/Ikos ως «Best Hotel to Work In»

 49. 01/03 11:17

  Νόμος | Οι 7 αλλαγές για την προστασία και τις παραχωρήσεις στις παραλίες

 50. 01/03 11:14

  Ανάλυση της Πολωνικής αγοράς από την Panadvert

 51. 01/03 11:05

  Μαζί ΕΑΤΑ και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων - προωθούνται έργα στο κέντρο και τις γειτονιές

 52. 01/03 10:05

  Τον Απρίλιο ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Domes Novos Santorini

 53. 01/03 09:34

  Προβολή της Ελλάδας σε Μόναχο και Βιέννη - τιμώμενες περιοχές ο Βόλος και η Κρήτη

 54. 01/03 07:27

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Μοσχάτο και Ζάκυνθο

 55. 01/03 07:26

  Kατεδάφιση κτηρίων σε ξενοδοχείο της Πάργας

 56. 01/03 07:22

  H Επιτροπή Tουριστικής Aνάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου

 57. 01/03 07:17

  Προώθηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού στην αγορά της Ιταλίας

 58. 29/02 21:11

  H Ελλάδα φιλικός και ασφαλής προορισμός για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες

 59. 29/02 19:05

  "Πράσινο φως" για ενιαίο κανονισμό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 60. 29/02 18:51

  Άγονος ο διαγωνισμός για το ακίνητο στην περιοχή «Βερβερόντα», στο Πόρτο Χέλι

 61. 29/02 18:39

  ΤΑΙΠΕΔ | Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στο ακίνητο «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη»

 62. 29/02 14:34

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Θετικές επιδόσεις τον Ιανουάριο- αισιοδοξία για το 2024

 63. 29/02 13:47

  Σε εκκαθάριση τελικά ο σπεσιαλίστας tour operator για Ελλάδα Attika Reisen

 64. 29/02 13:26

  Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον ένατο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου - Συμμετοχή από 52 χώρες

 65. 29/02 13:08

  Εθνική Τράπεζα | Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να διεκδικήσει νέα ρεκόρ το 2024

 66. 29/02 12:37

  Υπ. Τουρισμού: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

 67. 29/02 12:34

  Τεχνητή νοημοσύνη | Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 68. 29/02 12:08

  Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB Berlin 2024

 69. 29/02 11:34

  Air Serbia: Περισσότερες πτήσεις προς Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι

 70. 29/02 11:27

  Transavia: Νέα σύνδεση με Κω το καλοκαίρι του 2024

 71. 29/02 11:27

  Η Ryanair ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ λόγω υψηλού κόστους του αεροδρομίου

 72. 29/02 11:07

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Κατάρ

 73. 29/02 10:27

  TUI Global Hotel Awards | 19 ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 74. 29/02 10:19

  Wyndham Hotels & Resorts: Επιστρέφει ο Μήνας Μέλους του προγράμματος επιβράβευσης

 75. 29/02 07:34

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο | Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο

 76. 29/02 07:33

  Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 77. 29/02 07:26

  Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

 78. 29/02 06:31

  Ψηφιακός Οδηγός της Ιστορίας και της Κληρονομιάς της Καλαμαριάς

 79. 29/02 06:18

  Ντουμπάι: Τα ρεκόρ του τουρισμού και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

 80. 28/02 15:20

  FTI: 10% επάνω τα έσοδα πέρυσι, πολλά υποσχόμενο το 2024, περίπλοκη η αποτίμηση....

 81. 28/02 15:01

  Η Χαλκιδική είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Σέρβους

 82. 28/02 14:27

  Η Hilton προσφέρει πολυτελές Glamping σε εθνικά πάρκα - Συνεργασία με την AutoCamp

 83. 28/02 13:23

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα σε εκδήλωση του τουρ οπερείτορ Dertour στη Βιέννη

 84. 28/02 12:42

  Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

 85. 28/02 12:23

  Ένας νέος αερομεταφορέας κοντινών αποστάσεων έρχεται τον Ιούλιο στην Ευρώπη

 86. 28/02 12:22

  Το 41% ​​των Σκωτσέζων σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη φέτος

 87. 28/02 12:12

  Hard Rock Hotel Athens: Κόνσεπτ εστιατορίου με υπογραφή της Major Food Group

 88. 28/02 11:44

  Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air σήμερα Τετάρτη

 89. 28/02 11:37

  ΕΕ | Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 90. 28/02 11:11

  Η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί πια να κρατήσει τον κόσμο της

 91. 28/02 10:51

  Παραιτήθηκε η Ελληνίδα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Jumeirah

 92. 28/02 10:22

  ΠΟΤΑΠ | Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

 93. 28/02 10:15

  O νέος CEO της Wyndham Hotels για την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 94. 28/02 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κω και Κεφαλονιά

 95. 28/02 07:18

  Δήμος Φούρνων Κορσεών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 96. 28/02 07:16

  Κροατία: 108 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2023

 97. 28/02 06:07

  Συνέδριο με θέμα Crete: Top Destination in Europe

 98. 27/02 22:11

  Το Γούρι για το 2025 στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από το καλοκαίρι

 99. 27/02 18:06

  Ο Τουρισμός είναι ευλογία για την Ελλάδα

 100. 27/02 18:02

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Θα κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης