Τα αιτήματα της ΠΟΞ στο υπουργείο Ναυτιλίας | Τι ζητεί για την απλή χρήση αιγιαλού στα όμορα ξενοδοχεία

Τα αιτήματα της ΠΟΞ στο υπουργείο Ναυτιλίας | Τι ζητεί για την απλή χρήση αιγιαλού στα όμορα ξενοδοχεία

Θέματα των ξενοδοχείων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συζήτηση το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) με τον υφυπουργό Ιωάννη Παππά.

Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης, η ΠΟΞ έστειλε στον κ.Παππά μια σύντομη καταγραφή των θεμάτων που τέθηκαν από την πλευρά της κατά τη συνάντηση'

Ειδικότερα στην επιστολή της ΠΟΞ αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Πρόβλεψη της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.2971/2001 προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου. Από τη συγκεκριμένη δυνατότητα εξαιρούνται τα τμήματα εκείνα που η διαχείριση τους ανήκει στα Λιμενικά Ταμεία και σε Οργανισμούς Λιμένων, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι χώροι να μπορούν να παραχωρηθούν βάσει δημοπρασίας, χωρίς να ισχύει το προτιμησιακό καθεστώς των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η ρύθμιση αυτή αποβαίνει εις βάρος της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης και στερεί από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

2. Βελτίωση ακτοπλοϊκών συνδέσεων.

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επαρκούς και αποτελεσματικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, ενώ παράλληλα θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Θα σας καταθέσουμε αναλυτικές προτάσεις με τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν σχετικά.

3. Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής.

Βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001 προβλέπεται το δικαίωμα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να διαθέτουν θαλάσσια μέσα αναψυχής για τους πελάτες τους, αναπτύσσοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού.

Ωστόσο από τις διατάξεις του υπ΄αριθμ.20 ΓΚΛ τίθενται τέτοιοι περιορισμοί που δυσχεραίνουν υπέρμετρα την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ.4 - 6 του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του δυνάμει της με αριθμό 2131.4/90224/2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β` 6543/21.12.2022), προβλέπεται πως «4. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία έχουν δυναμικότητα εξήντα κλινών και άνω ή εξήντα ατόμων και άνω, αντίστοιχα, δύνανται, κατόπιν θετικής κρίσης της επιτροπής του άρθρου 35, να δραστηριοποιούνται σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, εκμισθώνοντας μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής, το οποίο απέχει απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από θέση δραστηριοποίησης άλλου εκμισθωτή, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια του αιγιαλού ή της παραλίας και η χορηγούμενη έγκριση αφορά στην εκμίσθωση αποκλειστικά και μόνο στους διαμένοντες σε αυτά. Ξενοδοχειακά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία έχουν δυναμικότητα εκατό κλινών και άνω ή εκατό ατόμων και άνω, αντίστοιχα, δύνανται, κατόπιν θετικής κρίσης της επιτροπής του άρθρου 35, να δραστηριοποιούνται σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, εκμισθώνοντας τα θαλάσσια μέσα αναψυχής του παρόντος, το οποίο απέχει απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από θέση δραστηριοποίησης άλλου εκμισθωτή, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια του αιγιαλού ή της παραλίας και η χορηγούμενη έγκριση αφορά αποκλειστικά και μόνο στους διαμένοντες σε αυτά.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 4 είναι να έχει παραχωρηθεί αρμοδίως στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού καταλύματος το δικαίωμα απλής χρήσης του αιγιαλού-παραλίας. Επί του σώματος της έγκρισης εκμίσθωσης αναγράφεται ρητά ότι η χορηγούμενη έγκριση αφορά σε εκμίσθωση των εγκεκριμένων θαλάσσιων μέσων αναψυχής αποκλειστικά και μόνο στους διαμένοντες του ξενοδοχειακού καταλύματος.

6. Έμπροσθεν της έκτασης του χώρου που έχει παραχωρηθεί αρμοδίως στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού καταλύματος της παρ. 4 το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, δεν χορηγείται έγκριση θαλασσίων μέσων αναψυχής με θέση δραστηριοποίησης σημείο θαλάσσιου χώρου.»

Με τις ανωτέρω διατάξεις επιχειρείται να περιοριστούν οι συνέπειες του προβλήματος που δημιουργήθηκε όταν δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής να δηλώνουν ως «πόστο» θέση μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μπορούν, χωρίς να καταβάλουν στο Δημόσιο το οιοδήποτε ποσό ως μίσθωμα για τη χρήση του αιγιαλού, να δεσμεύσουν ολόκληρο τον έμπροσθεν του ξενοδοχείου θαλάσσιο χώρο.

Πλην όμως, με τις ανωτέρω διατάξεις εν μέρει μόνο επιλύεται το πρόβλημα που έχει προκύψει. Τούτο δε διότι η εξαίρεση που προβλέπεται στη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 («Ξενοδοχειακά καταλύματα … δύνανται, κατόπιν θετικής κρίσης της επιτροπής του άρθρου 35, να δραστηριοποιούνται σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, …, το οποίο απέχει απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από θέση δραστηριοποίησης άλλου εκμισθωτή, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια του αιγιαλού ή της παραλίας…») αναφέρεται όχι σε όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου (όπως προβλεπόταν στην προισχύουσα ρύθμιση), αλλά μόνο
στους διαμένοντες σε αυτό, ευρισκόμενη σε αντίθεση και με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 τουριστικά καταλύματα είναι οι «τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση…». Πελάτες, λοιπόν, ενός ξενοδοχείου είναι όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών-υπηρεσιών του και όχι μόνο όσοι διαμένουν σε αυτό. Με τη ρύθμιση του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20 οι μη διαμένοντες στο ξενοδοχείο πελάτες στερούνται της δυνατότητας να κάνουν χρήση της υπηρεσίας των ΘΜΑ του ξενοδοχείου.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αποφασίζουν να παρέχουν την υπηρεσία των ΘΜΑ δεν το πράττουν για τα έσοδα που θα έχουν από αυτή, αλλά προκειμένου να διασφαλίσουν πως αυτή θα παρέχεται στους πελάτες τους που επιθυμούν να κάνουν χρήση της βάσει συγκεκριμένωνστάνταρ ποιότητας και ασφάλειας. Και όπως σημειώσαμε παραπάνω, πελάτες του κάθε ξενοδοχείου είναι όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών του και όχι μόνο όσοι διαμένουν σε αυτό.

Θα πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί ρητά πως η στο άρθρο 22 του υπ΄αριθμ.20 ΓΚΛ εξαίρεση αφορά όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου και όχι μόνο τους διαμένοντες σε αυτό.

4. Αλιευτικός Τουρισμός.

H ΠΟΞ κατέθεσε σχετικό παράρτημα με θέματα που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό. 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/04 17:24

  Έρευνα Marriott Bonvoy: Πώς ταξιδεύουν οι σύγχρονοι Ασιάτες – Κυνηγοί του value και της μέγιστης εμπειρίας

 2. 24/04 17:06

  ΕΞΑΑΑ | Oι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' τρίμηνο - 2,5 δισ. ευρώ τα ετήσια έσοδα

 3. 24/04 16:56

  Project VORIA | Πώς θα είναι το συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων με το καζίνο στο Μαρούσι

 4. 24/04 15:00

  EasyJet: 22 νέες αεροπορικές συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

 5. 24/04 14:43

  The Athenaeum | Ανοίγει στις αρχές Μαΐου νέο πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο τη Αθήνας

 6. 24/04 14:10

  Ο FTI υπόσχεται στους ξενοδόχους έγκαιρες πληρωμές

 7. 24/04 13:30

  Norwegian Cruise Line: Το πρόγραμμα κρουαζιέρας στην Ελλάδα για το 2024

 8. 24/04 13:04

  Tus Airways: Nέα σύνδεση Λάρνακα - Ρόδος

 9. 24/04 12:49

  CNT Hot List: Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία στα καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 10. 24/04 12:01

  Οδικός τουρισμός | +12% οι αφίξεις το α' τρίμηνο

 11. 24/04 11:53

  Βραβείο Routes Europe 2024 στο αεροδρόμιο της Αθήνας

 12. 24/04 11:14

  Τουρισμός ευεξίας | Οι 5 νέες τάσεις, που καθορίζουν τον σύγχρονο ταξιδιώτη ευεξίας

 13. 24/04 10:41

  ΕΛΣΤΑΤ | Οριακή αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Φεβρουάριο σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

 14. 24/04 07:31

  Επισκευές σε ξενοδοχείο στη Ρόδο - ανακαίνιση του Σαλάντι Beach Hotel στην Ερμιονίδα

 15. 24/04 07:27

  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων στη Χίο

 16. 24/04 07:24

  Παρατηρήσεις για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

 17. 24/04 07:22

  Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας στη Θεσσαλονίκη

 18. 24/04 07:19

  6ος Μαραθώνιος Κισσάβου

 19. 23/04 16:44

  ΕΕ: Χαλαρώνει (αλλά λίγο) η δημοσιονομική πειθαρχία

 20. 23/04 16:23

  +14,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' τρίμηνο

 21. 23/04 16:05

  FTI | Τουρισμός: Συζητείται στην Επιτροπή Τουρισμού της γερμανικής Βουλής το ενδεχόμενο για κούρεμα χρέους

 22. 23/04 15:56

  ΚΥΑ για την απλή χρήση αιγιαλού: Οι υποχρεώσεις και πώς διασφαλίζεται η κοινοχρησία και η προστασία του περιβάλλοντος

 23. 23/04 15:24

  Συνεργασία Deloitte - ΠΟΞ για εκπαιδευτικά εργαστήρια στα μέλη της

 24. 23/04 15:08

  Travel + Leisure: Το Katikies Santorini ανάμεσα στα 500 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2024

 25. 23/04 13:50

  Μαρίνα Πόρτο Χέλι | Υψηλή πληρότητα το 2023 - Ανάπτυξη 29% το 2024

 26. 23/04 13:43

  Eurowings: 7 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

 27. 23/04 13:43

  Η Celestyal παρουσιάζει τις ημερήσιες εκδρομές «National Geographic Day Tours»

 28. 23/04 12:36

  Το Γραφείο ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύτερος οργανισμός τουρισμού για το 2023

 29. 23/04 12:19

  RND: Τουρκική «απόβαση» στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου

 30. 23/04 11:58

  Ελληνικά ξενοδοχεία: Αυτά είναι τα καλύτερα για το 2024 σύμφωνα με τους χρήστες της Tripadvisor

 31. 23/04 11:28

  Tripadvisor | 12 Ελληνικά ξενοδοχεία στα Best of the Best του παγκόσμιου τουρισμού - Πολλαπλές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις

 32. 23/04 11:28

  Το 90% των startups στη φιλοξενία τελικά δεν τα καταφέρνουν | Συνεργασία UN Tourism και Hotelschool The Hague

 33. 23/04 11:07

  EasyJet | 1,25 εκατ. θέσεις προσφέρονται με έκπτωση - 61,99 £ η έκπτωση προς Σκιάθο για απλή μετάβαση

 34. 23/04 10:33

  Ο τουρισμός περιπέτειας εξελίσσεται σε "μαζική αγορά"

 35. 23/04 07:05

  Δήμος Σκιάθου: Να καταργηθεί το εισιτήριο στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, κάνει ζημιά στον τουρισμό

 36. 23/04 07:03

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Ανατολική Χαλκιδική για τουριστικούς πράκτορες από το Καζακστάν

 37. 23/04 07:02

  Θάσος | Ψήφισμα για την υποβάθμιση των πορθμειακών γραμμών - Κινδυνεύει ο τουρισμός

 38. 23/04 06:55

  4ος Αγώνας Βουνού στη Χίο

 39. 23/04 06:52

  Δήμος Νότιας Κέρκυρας: Στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

 40. 22/04 18:46

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Έρευνα: Προβληματίζει η εικόνα της πόλης - μετατροπή του Ο.Τ.Θ. σε DMO

 41. 22/04 18:38

  Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

 42. 22/04 16:09

  Booking.com | Σε σημείο «κόπωσης» το 28% των ταξιδιωτών για το ζήτημα της αειφορίας

 43. 22/04 15:18

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

 44. 22/04 14:58

  Κρουαζιέρα | Το πρόγραμμα της MSC Cruises από τον Πειραιά το 2024 - Νέα πλατφόρμα πωλήσεων για τα τουριστικά γραφεία

 45. 22/04 12:39

  FedHATTA: Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα – Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες

 46. 22/04 11:53

  Αυθαίρετα σε 14 κλαμπ/εστιατόρια και ξενοδοχεία της Μυκόνου εντόπισαν οι επιθεωρητές

 47. 22/04 11:45

  Κανάρια: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του μαζικού τουρισμού

 48. 22/04 11:17

  Η Βαρκελώνη «κατέβασε» από τη Google διαδρομή λεωφορείου για να μην τη χρησιμοποιούν οι τουρίστες

 49. 22/04 11:11

  Υπερ-τουρισμός | Πλαφόν στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων στο Άμστερνταμ - stop στην αύξηση των κλινών

 50. 22/04 10:51

  ΕΟΤ | Αυξημένες Κρατήσεις από Ολλανδία Βέλγιο

 51. 22/04 10:31

  MSC Cruises | Νέο πρόγραμμα με προσθήκη δύο διανυκτερεύσεων (και στην Αθήνα) πριν ή μετά την κρουαζιέρα

 52. 22/04 10:03

  TÜV AUSTRIA Hellas - Sani/Ikos: Πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας

 53. 22/04 07:26

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Λήμνο

 54. 22/04 07:23

  Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

 55. 22/04 07:20

  ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

 56. 22/04 07:19

  Επέκταση αεροδρομίου Τιράνων λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 57. 22/04 07:17

  Ηνωμένο Βασίλειο: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού

 58. 21/04 11:13

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Παρίσι 2024»

 59. 21/04 11:03

  Χάρης Δούκας | Η Αθήνα εισέπραξε μόλις 42 λεπτά ανά τουρίστα που επισκέφτηκε την πόλη το 2023!

 60. 21/04 10:52

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Έρχονται προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας στα Airbnb

 61. 21/04 07:57

  Γιορτή Λουλουδιών στην Ανάβρα Λάρισας

 62. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 63. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 64. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 65. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 66. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 67. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 68. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 69. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 70. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 71. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 72. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό | βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 73. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 74. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 75. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 76. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 77. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 78. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 79. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 80. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 81. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 82. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 83. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 84. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 85. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 86. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 87. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 88. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 89. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 90. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 91. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 92. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 93. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 94. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 95. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 96. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 97. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 98. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 99. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 100. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου