Τελειώνει το νερό στη Νάξο και λαμβάνονται επείγοντα μέτρα

Τελειώνει το νερό στη Νάξο και λαμβάνονται επείγοντα μέτρα

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διαπίστωσε ότι τα δύο φράγματα του νησιού της Νάξου έως και σήμερα έχουν ελάχιστες ποσότητες νερού, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος αποφάσισε να εγκρίνει την αναγκαιότητα όλων των απαραίτητων μέτρων και ειδικότερα τη μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων (μίσθωση ακινήτου) τη μίσθωση αφαλατώσεων και την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, καθώς και όλα τα συνοδά έργα με τις προμήθειες τους, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Εξ αιτίας της πρωτοφανούς συνεχιζόμενης ανομβρίας καθ’ όλους τους μήνες του εφετινού χειμώνα, οι εισροές ομβρίων υδάτων στα φράγματα ήταν ουσιαστικά μηδαμινές, όπως αντίστοιχα και η αναπλήρωση του υπόγειου υδροφορέα. Το απρόβλεπτο γεγονός της έλλειψης ουσιαστικών βροχοπτώσεων μέχρι σήμερα έχει σαν συνέπεια την αδυναμία συλλογής αποθεμάτων νερού στους επιφανειακούς ταμιευτήρες νερού από τους οποίους είχαμε κάθε χρόνο απολήψιμα συνολικά περίπου 1.800.000 κ.μ. νερού (λιμνοδεξαμενή Εγγαρών 600.000 κ.μ. και Φράγμα Φανερωμένης 1.200.000 κμ.), τα οποία κάλυπταν τις ετήσιες ανάγκες ύδρευσης της περιοχής της Χώρας Νάξου και των παραλιακών οικισμών των πεδινών κοινοτήτων, μετά από επεξεργασία επί τόπου στο ταχυδιυλιστήριο νερού Εγγαρών.

Η ίδια ποσότητα, περίπου 1.800.000 μ3 πόσιμου νερού εκτιμάται να απαιτηθεί και φέτος.

Οι καθημερινές ανάγκες της τρέχουσας περιόδου 5.000 κ.μ./ημέρα καλύπτονται οριακά ήδη από τις υφιστάμενες δημοτικές και ιδιωτικές μισθωμένες πηγές υδροληψίας. Η καθημερινή αύξηση της κατανάλωσης με αιχμή την θερινή περίοδο επιτάσσει άμεσα την προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων νερού που απαιτούνται με μίσθωση, νέων ιδιωτικών υδροληψιών και αφαλατώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περυσινά δεδομένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας ύδρευσης από τα προηγούμενα έτη, η ημερήσια κατανάλωση κατά τη θερινή περίοδο, της εν λόγω περιοχής ξεπερνούσε τα 12.000 κ.μ. νερού και καθώς και κατά το τρέχον έτος η τουριστική κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμη λόγω και της διαρκούς ανοικοδόμησης, απαιτείται άμεση εξεύρεση επιπλέον πηγών υδροληψίας για την εξασφάλιση των ποσοτήτων που θα χρειαστούν για την κάλυψη του ελλείματος στο ισοζύγιο νερού.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκ/νης Διοίκησης Αιγαίου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, μεταξύ των άλλων μέτρων παρακαλούμε όπως εξετάσετε, ως αρμόδιο όργανο του υπεύθυνου για την παροχή νερού φορέα μας, την αναγκαιότητα μίσθωσης (κυρίως) μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (ημερήσιας δυνατότητας παραγωγής τουλάχιστον 4.000 κ.μ. πόσιμου νερού), αλλά επίσης και την αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιωτικών γεωτρήσεων (εφόσον βρεθούν, συνολικής ημερήσιας δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 3.000 κ.μ.), θεωρούμε με κατεπείγουσες διαδικασίες, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες δημοπρασίες.

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν κατάλληλες και διαθέσιμες ιδιωτικές υδροληψίες (για την ανωτέρω ποσότητα), θα πρέπει η αναγκαία ποσότητα ύδατος να προμηθευτεί από αφαλατώσεις μεγαλύτερης δυναμικότητας από 4.000 κ.μ. / ημέρα.

Σημειώνεται ότι, αφαλατώσεις θα χρειαστεί σχεδόν όλη η νησιωτική Χώρα, καθώς και οι χώρες της Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει αναπληρωθεί επαρκώς στην πεδινή περιοχή του νησιού, σε αντίθεση με την ορεινή περιοχή όπου οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες και όπου «σε ορισμένες θέσεις τα νερά ρέουν υπογείως ανεκμετάλλευτα προς την θάλασσα», σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι δημοπρασίες θα γίνουν κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με απόφαση αρμόδιας Δημοτ. Επιτροπής, ή Δ.Σ., με την αντίστοιχη κατάλληλη χρηματοδότηση που πρέπει να εξασφαλιστεί και να δεσμευτεί (η εκτίμηση της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, είναι ότι θα απαιτηθούν περί τα 4.000.000 ευρώ για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Νήσου Νάξου), για το έτος 2024.

Οι αφαλατώσεις μπορούν να εγκατασταθούν σε διαφορετικές μεταξύ τους θέσεις, (προτείνονται κατ΄αρχήν εφ’ όσον εγκριθούν αρμοδίως η θέση «Καρνάγιο», η θέση «πάρκινγκ Παραβατού» Χώρας Νάξου, και στη θέση «Πολίτης» Αγ. Προκοπίου και όπου αλλού τυχόν κριθούν αρμοδίως), για την απρόσκοπτη παροχή του νερού στα υφιστάμενα δίκτυα της περιοχής, θα πρέπει να είναι πλήρως ηχομονωμένες και να διασφαλίζουν την παροχή άριστης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Για να λειτουργήσουν πλήρως, θα χρειαστούν προσωρινή αδειοδότηση και συνοδά έργα παροχής ρεύματος, νερού και άλμης που θα πρέπει επίσης, να γίνουν επίσης με επείγουσες διαδικασίες σε σύντομο χρόνο.

Οι γεωτρήσεις που θα μισθωθούν, θα πρέπει κατ΄ αρχήν να είναι νόμιμα υφιστάμενες, να διαθέτουν νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θεωρούμε για ουσιαστικούς πρακτικούς λόγους, να βρίσκονται κατά προτεραιότητα πλησίον των υφιστάμενων δημοτικών δικτύων μεταφοράς νερού. Κατά περίπτωση, θα απαιτηθεί η εκτέλεση κατεπείγοντος μικρού έργου σύνδεσης της αντίστοιχης υδροληψίας με τα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λειψυδρία.

Το παρεχόμενο νερό από τις ιδιωτικές γεωτρήσεις, θα πρέπει να καλύπτεται και να ελέγχεται διαρκώς, περί ποιότητας και ελέγχου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τονίζεται ακόμη σε κάθε περίπτωση ότι, επειδή είναι απαραίτητη η ύπαρξη και εφεδρικών δημοτικών γεωτρήσεων, για την αξιόπιστη διασφάλιση της καθημερινής επάρκειας νερού και η ύπαρξη επαρκούς διατομής αγωγών διασύνδεσης και μεταφοράς νερού, μεταξύ των δεξαμενών των γειτονικών κοινοτήτων, είναι εξίσου πολύ σημαντικό να γίνουν κατεπειγόντως, τα αντίστοιχα ώριμα, αδειοδοτημένα, δημοτικά έργα ανόρυξης – στελέχωσης και αξιοποίησης νέων γεωτρήσεων ύδρευσης και επέκτασης – αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων αγωγών ύδρευσης, που απαιτούνται.

Εν κατακλείδι επισημαίνεται η άμεση εφαρμογή τουλάχιστον των ανωτέρω, με την εξασφάλιση παράλληλα και της όλης απαιτούμενης έγκαιρης χρηματοδότησης, διότι διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση της ουσιαστικής έλλειψης του νερού ύδρευσης".

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 17/06 17:20

  Accor: Σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες διαβάζουν κριτικές επισκεπτών πριν από την κράτηση σε ξενοδοχείο ή resort

 2. 17/06 16:30

  Γαλλία: Ανησυχία για την οικονομία, ανεβαίνουν τα σπρεντ

 3. 17/06 16:20

  Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο

 4. 17/06 16:17

  Άνοιξε το InterContinental Crete

 5. 17/06 15:01

  Κυπριακός τουρισμός | Οριακή αύξηση αφίξεων το α' πεντάμηνο- Αυξημένα τα ταξίδια Κυπρίων στην Ελλάδα τον Μάιο

 6. 17/06 14:41

  Ξενοδοχείο St. George Lycabettus | Διαχείριση Εσόδων μέσω της ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

 7. 17/06 13:34

  Lamda Development | Σε εταιρεία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου το 2% των μετοχών

 8. 17/06 13:19

  13 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες μυήθηκαν στα μυστικά της Χαλκιδικής

 9. 17/06 12:40

  Ελλάδα: Θα αποδώσει η εξαήμερη εργασία;

 10. 17/06 11:45

  Πτώχευση FTI | Τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία Meeting Point Hotels στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

 11. 17/06 10:49

  Lonely Planet: Ένα Ελληνικό νησί στα 12 καλύτερα στην Ευρώπη για ονειρικές διακοπές το 2024

 12. 17/06 10:10

  ΕΕ | Προς έγκριση η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

 13. 17/06 09:45

  Δράση ΕΟΤ Γερμανίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική

 14. 17/06 07:18

  Δήμος Κιμώλου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 15. 17/06 07:17

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή σε δημοφιλές έντυπο και site LGBTQI+ στη Γαλλία

 16. 17/06 07:13

  Μουσικά Μαϊστράλια στην Πρέβεζα

 17. 17/06 07:10

  Καλοκαιρινή Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στο Στόμιο Λάρισας

 18. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 19. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 20. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 21. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 22. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 23. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 24. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 25. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 26. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 27. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025- Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο

 28. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 29. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 30. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 31. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 32. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 33. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 34. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 35. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 36. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 37. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 38. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 39. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 40. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 41. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 42. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 43. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 44. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 45. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 46. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 47. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 48. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 49. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 50. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 51. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 52. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 53. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 54. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 55. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 56. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 57. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 58. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 59. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 60. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 61. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 62. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 63. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 65. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 66. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 67. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 68. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 69. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 70. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 71. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 72. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 73. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 74. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 75. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 76. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 77. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 78. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 79. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 80. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 81. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 82. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 83. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 84. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 85. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 86. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 87. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 88. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 89. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 90. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 91. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 92. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 93. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 94. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 95. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 96. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 97. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 98. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 99. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 100. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου