Mετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία στην Κρήτη

Mετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία στην Κρήτη

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις με θέμα τη μετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία που οργανώθηκαν στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, 2023 από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έργου ECOVINEGOALS /INTERREG ADRION. 

Οι προαναφερόμενοι δήμοι αποτέλεσαν τις περιοχές μελέτης για το συγκεκριμένο έργο, με πολλές δράσεις να διεξάγονται σε συνεργασία με τοπικούς αμπελουργούς και εκπροσώπους εμπλεκομένων φορέων. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των δυο δήμων, των Περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΓΕΩΤΕΕ, του Πιστοποιητικού Οργανισμού ΔΗΩ, της Εκπαιδευτικής – Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, αμπελουργοί – οινοποιοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Γ. Μαλανδράκης και ο Αντιδήμαρχος Δ. Αρχανών Αστερουσίων κ Ε. Σαμαριτάκης, αναφέρθηκαν στη σημασία της αμπελουργίας για την Κρήτη γενικά και για τους συγκεκριμένους δήμους ειδικότερα, για την συνεργασία τους με το ΜΑΙΧ στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου για το οποίο εξέφρασαν το ενδιαφέρον και ευχήθηκαν να υπάρξει συνέχεια. 

Το έργο ECOVINEGOALS Interreg ADRION, όπως ανέφερε η κ Ε. Σταματάκη (ΜΑΙΧ) στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης από την εντατική στην αγροοικολογική αμπελουργία η οποία προτείνει πρακτικές που βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, είναι συμβατή με τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπίων, φυσικών οικοτόπων και της βιοποικιλότητας, προωθεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων που μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με την αμπελουργία (αγρο-οινο-τουρισμός, τοπική γαστρονομία, κλπ) και ενθαρρύνει συνέργειες και διαδικασίες συμμετοχικής διακυβέρνησης.   

Μέλη της επιστημονικής ομάδας του έργου από το ΜΑΙΧ και συγκεκριμένα οι Φακωτάκης Ε. και Πιλαφίδης Σ. και οι εξωτερικές συνεργάτιδες Δρ Α. Σιντόρη και Β. Κωνσταντιδέλλη ερευνήτριες στο ΙΝΑΓΡΟΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα στους δυο δήμους και στην Κρήτη γενικότερα, αποσαφήνισαν τον όρο αγροοικολογία και αναφέρθηκαν στις καλές αγροοικολογικές πρακτικές καθώς και στην αξιολόγηση της αγροοικολογικής δομής και στα πιλοτικά σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στη διάχυση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και στην ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση μιας μορφής αειφόρου, βιώσιμης αμπελουργίας. Η μετάβαση προς την αγρο-οικολογική αμπελουργία, όπως συγκεκριμενοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, χρησιμοποιεί πρακτικές που στοχεύουν στην περιορισμένη αλλά και αποτελεσματικότερη  χρήση εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καύσιμα, νερό, κ.λπ.) ενώ ενισχύουν την βιοποικιλότητα και προσφέρουν δίκαιο εισόδημα και καλές συνθήκες εργασίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τον τομέα γενικότερα. Παράλληλα προωθούν τη διατήρηση και αξιοποίηση της τοπιακής κληρονομιάς και των οικοσυστημάτων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το τοπίο αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ γεωργίας, φύσης και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων κάθε περιοχής.

Σήμερα, η Κρήτη, με μια μακραίωνη ιστορία 4000 χρόνων στην αμπελουργία και μια συνολική αμπελουργική έκταση 221.845 στρεμμάτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2020) κατέχει την τρίτη θέση όσον αφορά στις εκτάσεις με οινάμπελα και τη δεύτερη στις εκτάσεις με σταφιδάμπελα, ενώ είναι γνωστή για πολλές τοπικές ποικιλίες (Ρωμέϊκο, Βιδιανό, Βιλάνα, Λιάτικο, κλπ).   

Η αγρο-οικολογία, ως επιστήμη, πρακτική και κοινωνικό κίνημα υιοθετεί μια ολιστική-διεπιστημονική προσέγγιση, βασίζεται στην εφαρμογή οικολογικών εννοιών και αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση αειφόρων και ανθεκτικών συστημάτων διατροφής και προωθεί λύσεις βασισμένες στις φυσικές και οικολογικές διεργασίες, προσαρμοσμένες στον κάθε τόπο. 

Το έργο ECOVINEGOALS προτείνει μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη συλλογή από πρακτικές για την εφαρμογή των αρχών της αγροοικολογίας στο αμπέλι όπως διαχείριση του φυλλώματος και κλάδεμα του αμπελιού, βιοδιεγέρτες, χλωρή λίπανση, εδαφοκάλυψη, δρόμοι του κρασιού, βιολογική-αγροοικολογική περιφέρεια, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Πληφορορίες για τις πρακτικές αυτές είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://ecovineroads.com/el/. 

Η εκτίμηση της αγροοικολογικής κατάστασης των αμπελώνων των δυο δήμων και των δυνατοτήτων και εμποδίων σχετικά με την υιοθέτηση αγροοικολογικών πρακτικών επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τη συμβολή αμπελουργών οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η ανάλυση κατέδειξε ότι  μολονότι  η αγροοικολογική δομή στην περιοχή είναι ασθενώς ανεπτυγμένη, ωστόσο υπάρχει προοπτική – περιθώρια βελτίωσης με μικρές αλλαγές  όπως η φύτευση νέων φυτικών στοιχείων εσωτερικά και εξωτερικά του αμπελιού, η συγκαλλιέργεια αμπέλου με άλλα είδη (π.χ. ψυχανθή, σιτηρά), η παρουσία επιλεγμένων περιοχών με αυτοφυή φυτά-ζιζάνια και μηχανική καταπολέμηση στις υπόλοιπες περιοχές, η ανακύκλωση, επανενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων, κλπ. 

Τέλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών έγινε συνοπτική παρουσίαση των τοπικών σχεδίων δράσης για την προώθηση, υποστήριξη και διαχείριση της αγροοικολογικής μετάβασης της αμπελουργίας στις περιοχές μελέτης και στην Κρήτη γενικότερα, που καταρτίστηκαν κυρίως μέσω συμμετοχικών διαδικασιών που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στη λήψη αποφάσεων. Τα σχέδια αυτά επικεντρώνονται σε δράσεις συνέργειας με τον τουρισμό, πληροφόρησης - εκπαίδευσης – συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης-συνεργασίας, αναδιάρθρωσης-εκσυγχρονισμού, προώθησης των τοπικών ποικιλιών και της βιολογικής-αγροοικολογικής καλλιέργειας. 

Η Δρ Σιντόρη Α. η οποία παρουσίασε τα τοπικά σχέδια δράσης επεσήμανε ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή ιδεών για την αγροοικολογική μετάβαση η οποία είναι μια μακρά διαδικασία πολλών βημάτων που στηρίζεται στη συνεργασία και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Το έργο ECOVINEGOALS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ADRION με επικεφαλής φορέα (Ομάδα Τοπικής Δράσης Ανατολικής Βενετίας – VeGAL) με συγχηματοδότηση από την ΕΕ και εθνικούς πόρους, ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο 2023 ενώ συμμετέχουν 10 εταίροι από την την Ιταλία, την Κροατία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία (https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/).

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/05 13:48

  Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

 2. 19/05 07:02

  Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

 3. 19/05 07:01

  Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 4. 18/05 19:18

  «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

 5. 18/05 19:01

  Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

 6. 18/05 12:53

  Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

 7. 18/05 12:27

  Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

 8. 18/05 11:10

  Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

 9. 18/05 11:08

  Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

 10. 18/05 11:00

  Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 11. 17/05 17:43

  Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

 12. 17/05 17:31

  «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

 13. 17/05 15:52

  Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

 14. 17/05 14:34

  Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

 15. 17/05 14:07

  Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

 16. 17/05 13:37

  Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

 17. 17/05 12:18

  Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

 18. 17/05 11:44

  ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

 19. 17/05 11:02

  Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

 20. 17/05 10:26

  Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

 21. 17/05 10:16

  Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

 22. 17/05 07:47

  Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

 23. 17/05 07:42

  Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

 24. 17/05 07:40

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

 25. 17/05 07:37

  Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

 26. 17/05 07:34

  Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

 27. 16/05 18:29

  Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

 28. 16/05 15:37

  ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

 29. 16/05 14:49

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

 30. 16/05 14:33

  Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

 31. 16/05 13:53

  Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

 32. 16/05 12:45

  Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

 33. 16/05 12:10

  Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

 34. 16/05 11:39

  Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

 35. 16/05 11:22

  Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

 36. 16/05 10:56

  TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

 37. 16/05 10:42

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

 38. 16/05 10:36

  Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

 39. 16/05 10:34

  “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

 40. 16/05 10:27

  Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

 41. 16/05 09:00

  Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

 42. 16/05 07:15

  Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

 43. 16/05 07:12

  Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

 44. 16/05 07:09

  Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

 45. 16/05 07:07

  Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 46. 15/05 18:23

  Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

 47. 15/05 18:20

  Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

 48. 15/05 18:01

  Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

 49. 15/05 16:58

  Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

 50. 15/05 16:19

  EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

 51. 15/05 15:54

  Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

 52. 15/05 15:28

  ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

 53. 15/05 14:14

  Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

 54. 15/05 13:58

  FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

 55. 15/05 13:28

  Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

 56. 15/05 13:11

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

 57. 15/05 13:02

  Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

 58. 15/05 12:24

  Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 59. 15/05 11:58

  Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

 60. 15/05 11:45

  Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

 61. 15/05 11:44

  Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

 62. 15/05 11:06

  Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

 63. 15/05 10:06

  Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

 64. 15/05 06:25

  Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 65. 15/05 06:25

  Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

 66. 15/05 06:25

  Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

 67. 15/05 06:25

  Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

 68. 15/05 06:25

  DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

 69. 14/05 17:30

  Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

 70. 14/05 17:20

  ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

 71. 14/05 16:06

  ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 72. 14/05 15:58

  Cvent: Η Αθήνα 14ος καλύτερος MICE προορισμός στην Ευρώπη – 2 ξενοδοχεία της στα 50 καλύτερα για το 2024

 73. 14/05 15:42

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οινοτουρισμού | Προβολή των δρόμων του κρασιού

 74. 14/05 14:55

  "Αξέχαστη" για την ταξιδιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ η εφετινή Ημέρα Μνήμης- οι δημοφιλείς πόλεις στο εξωτερικό

 75. 14/05 14:26

  Ryanair: Διήμερη προσφορά για πτήσεις το Μάιο και τον Ιούνιο

 76. 14/05 13:47

  Airtours: Αφαιρούνται τα brand Robinson, TUI Blue και Riu Palace – Έμφαση στα ξενοδοχεία 5 και 6 αστέρων

 77. 14/05 12:36

  Tripadvisor: Έτσι θα ταξιδέψουν οι Αμερικανοί το καλοκαίρι του 2024 – Προετοιμασμένοι για υψηλές δαπάνες

 78. 14/05 12:29

  Celestyal | Συνεργασία με το Άμπου Ντάμπι και τον Όμιλο AD Ports

 79. 14/05 12:16

  Γερμανικός Τύπος | Το νέο περιζήτητο νησί στην Ελλάδα ονομάζεται Κάρπαθος

 80. 14/05 12:05

  FedHATTA: Συνάντηση για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από και προς την κινεζική Επαρχία Yantai

 81. 14/05 11:51

  Νέα μελέτη: Οι ενέσεις απώλειας βάρους μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων κατά 20%

 82. 14/05 11:36

  H Αθήνα γνωρίζει την Πιερία | 'Έκθεση φωτογραφίας στο Νομισματικό Μουσείο

 83. 14/05 11:08

  Σημαντικές διακρίσεις για Ελλάδα και Σαντορίνη στα αμερικανικά Leisure Lifestyle Awards 2024

 84. 14/05 10:58

  Η Everty απέκτησε δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Κέα

 85. 14/05 10:38

  Η Επιτροπή ορίζει την Booking ως «πυλωρό» και κινεί έρευνα αγοράς σχετικά με το Χ

 86. 14/05 10:11

  Προβολή της Πάρου στη βρετανική αγορά

 87. 14/05 10:09

  To NJV Athens Plaza καλωσορίζει τον Executive Chef Παναγιώτη Αναστασίου

 88. 14/05 10:03

  Χάρης Δούκας: Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο και νέα μεγαθήρια

 89. 14/05 10:00

  Wyndham Hotels: Άνοιξε στη Φετιγιέ της Τουρκίας το πρώτο Ramada by Wyndham Hotel

 90. 14/05 06:45

  Οι DMMOs ως άλλοθι!

 91. 14/05 06:15

  Δήμος Ρόδου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 92. 14/05 06:12

  Παρέλαση Porsche στη Νέα Μάκρη

 93. 14/05 06:10

  Το τηλεοπτικό κανάλι TVR της Ρουμανίας σε Κω και Πάτμο για τουριστική προβολή

 94. 14/05 06:08

  Δήμος Λευκάδας: Μαρίνα στον όρμο Βλυχού, υπό προϋποθέσεις

 95. 14/05 06:05

  Bόρεια Μακεδονία | +9% οι αφίξεις το α' δίμηνο - Απευθείας πτήση Κέρκυρα - Σκόπια από την Aegean

 96. 13/05 19:18

  Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Επιχειρηματιών Ενοικιάσεως Οχημάτων Ρόδου

 97. 13/05 18:32

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να χρηματοδοτεί έργα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 98. 13/05 13:58

  Τουρισμός | Η εποχή των χίπις αναβιώνει και αυτό το καλοκαίρι στα Μάταλα | „Today is life. Tomorrow never comes“

 99. 13/05 13:31

  Ένωση Μαρινών Ελλάδας | Να μη χαθεί η σπάνια ευκαιρία χρηματοδότησης για τις Ελληνικές Μαρίνες

 100. 13/05 13:15

  Τουρισμός: Συνεργασία Eurowings Holidays με Dertour για δυναμικά πακέτα last-minute