Mετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία στην Κρήτη

Mετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία στην Κρήτη

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις με θέμα τη μετάβαση στην αγρο-οικολογική αμπελουργία που οργανώθηκαν στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, 2023 από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έργου ECOVINEGOALS /INTERREG ADRION. 

Οι προαναφερόμενοι δήμοι αποτέλεσαν τις περιοχές μελέτης για το συγκεκριμένο έργο, με πολλές δράσεις να διεξάγονται σε συνεργασία με τοπικούς αμπελουργούς και εκπροσώπους εμπλεκομένων φορέων. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των δυο δήμων, των Περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΓΕΩΤΕΕ, του Πιστοποιητικού Οργανισμού ΔΗΩ, της Εκπαιδευτικής – Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, αμπελουργοί – οινοποιοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Γ. Μαλανδράκης και ο Αντιδήμαρχος Δ. Αρχανών Αστερουσίων κ Ε. Σαμαριτάκης, αναφέρθηκαν στη σημασία της αμπελουργίας για την Κρήτη γενικά και για τους συγκεκριμένους δήμους ειδικότερα, για την συνεργασία τους με το ΜΑΙΧ στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου για το οποίο εξέφρασαν το ενδιαφέρον και ευχήθηκαν να υπάρξει συνέχεια. 

Το έργο ECOVINEGOALS Interreg ADRION, όπως ανέφερε η κ Ε. Σταματάκη (ΜΑΙΧ) στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης από την εντατική στην αγροοικολογική αμπελουργία η οποία προτείνει πρακτικές που βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, είναι συμβατή με τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπίων, φυσικών οικοτόπων και της βιοποικιλότητας, προωθεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων που μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με την αμπελουργία (αγρο-οινο-τουρισμός, τοπική γαστρονομία, κλπ) και ενθαρρύνει συνέργειες και διαδικασίες συμμετοχικής διακυβέρνησης.   

Μέλη της επιστημονικής ομάδας του έργου από το ΜΑΙΧ και συγκεκριμένα οι Φακωτάκης Ε. και Πιλαφίδης Σ. και οι εξωτερικές συνεργάτιδες Δρ Α. Σιντόρη και Β. Κωνσταντιδέλλη ερευνήτριες στο ΙΝΑΓΡΟΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα στους δυο δήμους και στην Κρήτη γενικότερα, αποσαφήνισαν τον όρο αγροοικολογία και αναφέρθηκαν στις καλές αγροοικολογικές πρακτικές καθώς και στην αξιολόγηση της αγροοικολογικής δομής και στα πιλοτικά σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στη διάχυση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και στην ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση μιας μορφής αειφόρου, βιώσιμης αμπελουργίας. Η μετάβαση προς την αγρο-οικολογική αμπελουργία, όπως συγκεκριμενοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, χρησιμοποιεί πρακτικές που στοχεύουν στην περιορισμένη αλλά και αποτελεσματικότερη  χρήση εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καύσιμα, νερό, κ.λπ.) ενώ ενισχύουν την βιοποικιλότητα και προσφέρουν δίκαιο εισόδημα και καλές συνθήκες εργασίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τον τομέα γενικότερα. Παράλληλα προωθούν τη διατήρηση και αξιοποίηση της τοπιακής κληρονομιάς και των οικοσυστημάτων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το τοπίο αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ γεωργίας, φύσης και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων κάθε περιοχής.

Σήμερα, η Κρήτη, με μια μακραίωνη ιστορία 4000 χρόνων στην αμπελουργία και μια συνολική αμπελουργική έκταση 221.845 στρεμμάτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2020) κατέχει την τρίτη θέση όσον αφορά στις εκτάσεις με οινάμπελα και τη δεύτερη στις εκτάσεις με σταφιδάμπελα, ενώ είναι γνωστή για πολλές τοπικές ποικιλίες (Ρωμέϊκο, Βιδιανό, Βιλάνα, Λιάτικο, κλπ).   

Η αγρο-οικολογία, ως επιστήμη, πρακτική και κοινωνικό κίνημα υιοθετεί μια ολιστική-διεπιστημονική προσέγγιση, βασίζεται στην εφαρμογή οικολογικών εννοιών και αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση αειφόρων και ανθεκτικών συστημάτων διατροφής και προωθεί λύσεις βασισμένες στις φυσικές και οικολογικές διεργασίες, προσαρμοσμένες στον κάθε τόπο. 

Το έργο ECOVINEGOALS προτείνει μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη συλλογή από πρακτικές για την εφαρμογή των αρχών της αγροοικολογίας στο αμπέλι όπως διαχείριση του φυλλώματος και κλάδεμα του αμπελιού, βιοδιεγέρτες, χλωρή λίπανση, εδαφοκάλυψη, δρόμοι του κρασιού, βιολογική-αγροοικολογική περιφέρεια, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Πληφορορίες για τις πρακτικές αυτές είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://ecovineroads.com/el/. 

Η εκτίμηση της αγροοικολογικής κατάστασης των αμπελώνων των δυο δήμων και των δυνατοτήτων και εμποδίων σχετικά με την υιοθέτηση αγροοικολογικών πρακτικών επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τη συμβολή αμπελουργών οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η ανάλυση κατέδειξε ότι  μολονότι  η αγροοικολογική δομή στην περιοχή είναι ασθενώς ανεπτυγμένη, ωστόσο υπάρχει προοπτική – περιθώρια βελτίωσης με μικρές αλλαγές  όπως η φύτευση νέων φυτικών στοιχείων εσωτερικά και εξωτερικά του αμπελιού, η συγκαλλιέργεια αμπέλου με άλλα είδη (π.χ. ψυχανθή, σιτηρά), η παρουσία επιλεγμένων περιοχών με αυτοφυή φυτά-ζιζάνια και μηχανική καταπολέμηση στις υπόλοιπες περιοχές, η ανακύκλωση, επανενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων, κλπ. 

Τέλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών έγινε συνοπτική παρουσίαση των τοπικών σχεδίων δράσης για την προώθηση, υποστήριξη και διαχείριση της αγροοικολογικής μετάβασης της αμπελουργίας στις περιοχές μελέτης και στην Κρήτη γενικότερα, που καταρτίστηκαν κυρίως μέσω συμμετοχικών διαδικασιών που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στη λήψη αποφάσεων. Τα σχέδια αυτά επικεντρώνονται σε δράσεις συνέργειας με τον τουρισμό, πληροφόρησης - εκπαίδευσης – συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης-συνεργασίας, αναδιάρθρωσης-εκσυγχρονισμού, προώθησης των τοπικών ποικιλιών και της βιολογικής-αγροοικολογικής καλλιέργειας. 

Η Δρ Σιντόρη Α. η οποία παρουσίασε τα τοπικά σχέδια δράσης επεσήμανε ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή ιδεών για την αγροοικολογική μετάβαση η οποία είναι μια μακρά διαδικασία πολλών βημάτων που στηρίζεται στη συνεργασία και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Το έργο ECOVINEGOALS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ADRION με επικεφαλής φορέα (Ομάδα Τοπικής Δράσης Ανατολικής Βενετίας – VeGAL) με συγχηματοδότηση από την ΕΕ και εθνικούς πόρους, ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο 2023 ενώ συμμετέχουν 10 εταίροι από την την Ιταλία, την Κροατία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία (https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/).

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 21/09 17:13

  Η Selected Hideaways συμμετέχει στην IFTM Διεθνής & Γαλλική αγορά

 2. 21/09 17:05

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με τον ειδικό σύμβουλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

 3. 21/09 16:13

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Πρόσθετος φόρος διαμονής: νομοθέτηση στο πόδι ή συνειδητή επιλογή;

 4. 21/09 16:10

  ΙΝΣΕΤΕ: 9η Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον σύγχρονο επαγγελματία του τουρισμού

 5. 21/09 16:04

  Έλενα Ράπτη | Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό

 6. 21/09 15:16

  Η Google αυξάνει της λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό

 7. 21/09 14:27

  Απειλή για τον Ελληνικό τουρισμό το «πράσινο» τέλος στα καταλύματα

 8. 21/09 13:42

  Γερμανικός τουρισμός: Κυριαρχία του all inclusive στις διαδικτυακές κρατήσεις διακοπών

 9. 21/09 13:28

  Τουρκικός τουρισμός | Τα ξενοδοχεία στην Αλικαρνασσό μείωσαν τις τιμές και αύξησαν τις πληρότητες

 10. 21/09 12:37

  Τουρισμός | Παρουσίαση ελληνικών προορισμών στην αγορά της Νότιας Αφρικής

 11. 21/09 12:22

  ΠΟΤ | Παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού

 12. 21/09 12:08

  ΣΔΟΕ: Παράνομες επιχορηγήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ σε 3 ξενοδοχεία στην Κω, τη Ρόδο και τα Τρίκαλα

 13. 21/09 11:23

  EasyJet holidays: Για πρώτη φορά επέκταση της σεζόν μέχρι το Νοέμβριο

 14. 21/09 11:11

  Transavia: Νέα καλοκαιρινή σύνδεση με Θεσσαλονίκη από τις Βρυξέλλες το 2024

 15. 21/09 10:54

  Εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το 2050 εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

 16. 21/09 10:50

  ΠΟΤ: Ανάκαμψη στο 80% έως 95% των επιπέδων 2019 στον παγκόσμιο τουρισμό το 2023

 17. 21/09 10:40

  Να μην χαθεί η ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων | Μανώλης Γιαννούλης

 18. 21/09 10:26

  Σε απόγνωση οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας

 19. 21/09 10:14

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες στην ΕΕ- Χαιρετίζει η Airbnb

 20. 21/09 09:53

  Κανονικά σήμερα οι πτήσεις - "Δεμένα" τα πλοία στον Πειραιά

 21. 20/09 17:03

  Διαχείριση Βιοαποβλήτων στα ξενοδοχεία του Δήμου Αθηναίων

 22. 20/09 15:26

  Η Μαγιόρκα θα εντοπίζει τις παράνομες μισθώσεις μέσω του οικολογικού φόρου

 23. 20/09 14:24

  Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου | Ζημιογόνα τα περισσότερα ξενοδοχεία - δεν αντέχουν άλλα βάρη!

 24. 20/09 13:41

  Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2023 – Ένα είναι Ελληνικό!

 25. 20/09 13:06

  IPK / ITB | Κινεζικός τουρισμός: Ανάκαμψη των εξερχόμενων ταξιδιών το 2024

 26. 20/09 12:41

  «Πολιτισμός - Τουρισμός: Ένα βήμα πιο κοντά» | Συζήτηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Marketing Greece

 27. 20/09 12:34

  Cunard: Νέα κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά το 2025

 28. 20/09 12:29

  Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

 29. 20/09 12:17

  Contiki: Νέα προγράμματα διακοπών στην Ελλάδα το 2024 για νέους και LGBTQIA+

 30. 20/09 12:02

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Στα 10,3 δισ. ευρώ οι εισπράξεις το 7μηνο, +13,2% έναντι του 2019

 31. 20/09 11:38

  Ηράκλειο: Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ οι «Μέρες Γαστρονομίας 2023

 32. 20/09 11:19

  ΤΑΙΠΕΔ: Ηλεκτρονική δημοπρασία για την πώληση ακινήτων σε Ιεράπετρα και Θεσσαλονίκη

 33. 20/09 10:52

  JG Travel Group | Χειμερινές διακοπές 15, 22 και 29 ημερών σε ελκυστικές τιμές σε Κύπρο και Τουρκία

 34. 20/09 10:49

  Το Skiathos Palace Hotel φιλοξενεί το 6o Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας ACTC2023

 35. 20/09 10:32

  TUI | Προειδοποίηση για αλλαγές στα ταξίδια στην Ευρώπη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

 36. 19/09 19:54

  Η οριζόντια αύξηση του φόρου διαμονής υπονομεύει την Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό

 37. 19/09 19:41

  Κυβέρνηση | Ποια μέτρα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής αποφασίστηκαν

 38. 19/09 19:16

  Ελληνικός Τουρισμός | Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα: Τι πληρώνουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και Airbnb

 39. 19/09 19:04

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Βρετανό πρέσβη - Δρομολογείται η υπογραφή συμφωνίας

 40. 19/09 15:46

  ΥΠΑ | Ρεκόρ επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια τον Αύγουστο και το 8μηνο

 41. 19/09 14:49

  Hotelising: Απολογισμός της τουριστικής περιόδου 2023

 42. 19/09 13:49

  DERTOUR: Η Ελλάδα στους πιο TOP προορισμούς διακοπών για οικογένειες & πολυτέλεια – Ανεβαίνει η ζήτηση για Φθινόπωρο

 43. 19/09 12:25

  Real Estate | έρευνα RE/MAX: Πού και τι αγοράζουν οι ξένοι στην Ελλάδα - στην πρώτη θέση οι Ισραηλινοί

 44. 19/09 12:08

  Βρετανικός τουρισμός | Υψηλότερες επιδόσεις από το 2019 φέτος - WTTC: Ανάκτηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη το 2024

 45. 19/09 12:05

  Νέα τάση late summer bookings: Στροφή των Βρετανών στις διακοπές τον Σεπτέμβριο & Οκτώβριο – Ποιο Ελληνικό νησί κερδίζει

 46. 19/09 12:00

  Διθυραμβικά σχόλια για τη Ρόδο σε ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης

 47. 19/09 11:42

  Τα Αρχαιολογικά Μουσεία Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου στον πολιτισμό της αμπέλου και του κρασιού

 48. 19/09 11:40

  Τουρισμός: Πάνω από το 2019 οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Αμερικανών – Ποιους μήνες ταξίδεψαν περισσότερο

 49. 19/09 11:32

  Παρουσιάζεται το Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου

 50. 19/09 11:22

  Φεστιβάλ Φωτομετρίας στα Ιωάννινα

 51. 19/09 10:20

  TUI: Στο 95% του 2019 κλείνει το φετινό καλοκαίρι - Επέκταση σεζόν για Ελλάδα και Τουρκία

 52. 19/09 09:58

  Πρώτο βήμα για ίσους όρους ανταγωνισμού οι εξαγγελίες για τα Airbnb | Όχι οριζόντια το Πράσινο Τέλος

 53. 18/09 21:24

  10 Urban Roof @ Radisson Blu Park | Η νέα all day φυσική επιλογή του αθηναϊκού lifestyle 

 54. 18/09 19:04

  Το νέο Θέατρο του Λυκαβηττού αποκαλύπτεται μέσα από ένα ατμοσφαιρικό Timelapse 80 δευτερολέπτων

 55. 18/09 18:53

  Ρυθμίσεις για Airbnb και φόρο διαμονής | Το ΞΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διάλογο με την κυβέρνηση

 56. 18/09 18:44

  ΑΑΔΕ | Tι προβλέπει η νέα συμφωνία συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group/VRBO

 57. 18/09 16:03

  «Democracy & Wellbeing Weekend» στην Costa Navarino, στo πλαίσιo του Athens Democracy Forum      

 58. 18/09 14:19

  FedHATTA: Συνάντηση με Γ. Αποστολόπουλο και Ν.Κελαϊδίτη για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας

 59. 18/09 14:09

  Δ.Καραλής | Τουρισμός: Η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία πληρώνουν την έλλειψη ενός σύγχρονου αεροδρομίου

 60. 18/09 12:38

  ForwardKeys | Ελληνικός τουρισμός 2023: Καλύτερες επιδόσεις το καλοκαίρι από το 2019 και το 2022

 61. 18/09 12:25

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων Μαρινών Ελλάδας και Λιμένων Ελλάδας

 62. 18/09 12:11

  Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου | Ενημερωτική εκδήλωση για την πυροπροστασία στα ξενοδοχεία

 63. 18/09 11:58

  Τουρίστες νοσηλεύονται μετά από κατανάλωση μολυσμένων ψαριών στη Γαλλία - η ασθένεια αλλαντίαση

 64. 18/09 11:48

  Πληγέντες: Παράταση και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών για πολίτες και επιχειρήσεις

 65. 18/09 11:22

  Έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα στη φιλοξενία: Πιο ακριβά τα Airbnb από τα ξενοδοχεία! Τιμές-φωτιά στη Σαντορίνη

 66. 18/09 11:18

  ΕΕ | Ρεκόρ διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα το α΄εξάμηνο του 2023

 67. 18/09 10:46

  Μητσοτάκης | Δεν θα "σκοτώσουμε" την αγορά Airbnb - Κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού με την αύξηση του φόρου διαμονής

 68. 18/09 10:14

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Άμεσα μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων- εκατοντάδες ακυρώσεις πολύ μεγάλων ποσών

 69. 18/09 10:09

  Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων | Συναντήσεις στην Αθήνα με ΞΕΕ και Κεφαλογιάννη

 70. 18/09 10:00

  Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ξενώνα Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης

 71. 18/09 07:57

  Αγροτουριστική Έκθεση Βαρθολομιού Ηλείας

 72. 18/09 07:54

  17ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων Ioannina Lake Run

 73. 17/09 14:03

  ΠΟΜΙΔΑ | Το σχόλιο για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη σχετικά με τα ακίνητα και τα Airbnb

 74. 17/09 12:33

  Είσοδος πέντε ευρώ για τη Βενετία | «Δεν είμαστε μουσείο» - λένε οι επικριτές της απόφασης

 75. 17/09 12:17

  Θετικές οι εξαγγελίες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις- η αύξηση του φόρου διαμονής μειώνει την ανταγωνιστικότητα

 76. 16/09 22:10

  Κ. Μητσοτάκης | ΦΠΑ στα καταλύματα Airbnb από την 1η Ιανουαρίου- Αυξάνεται το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία

 77. 16/09 14:40

  Γερμανικός Τύπος | Θα γίνει η Αθήνα πόλη τουριστών και Airbnb;

 78. 16/09 14:29

  Η SEAJETS συγχαίρει το πλήρωμα του "SUPER JET" για τη διάσωση 66χρονης στο λιμάνι της Μήλου

 79. 15/09 17:25

  ΙΝΣΕΤΕ | Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας και της Αθήνας το γ΄τρίμηνο - τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας

 80. 15/09 17:08

  5 bot προσπαθούν να οργανώσουν ένα ταξίδι διακοπών στην Ελλάδα και είναι... απογοήτευση

 81. 15/09 17:07

  Νέοι Γενικοί Διευθυντές στο Porto Elounda και Elounda Peninsula της οικογένειας Κοκοτού

 82. 15/09 15:44

  Sunweb France: Η Ελλάδα ήταν ο πιο περιζήτητος προορισμός διακοπών το καλοκαίρι του 2023

 83. 15/09 13:18

  FedHATTA | Σε σημείο «μηδέν» ο τουρισμός στη Θεσσαλία - Άμεση λήψη μέτρων για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις

 84. 15/09 12:28

  Φιλόδοξη περιβαλλοντική πρόταση-βόμβα για τον τουρισμό στη Μεσόγειο | «Μία κοντινή πτήση ανά τριετία»

 85. 15/09 11:37

  Τουρισμός | Ποιες αεροπορικές εταιρείες "έφεραν" τους τουρίστες στα Χανιά το 2023

 86. 15/09 11:26

  Νέα αύξηση από ΕΚΤ, στο 4,5% το βασικό επιτόκιο - τι προβλέπουν οι αναλυτές

 87. 15/09 11:07

  Τουρισμός | Η επαυξημένη πραγματικότητα φέρνει την επανάσταση στα ξενοδοχεία- Βοηθοί άβαταρ και ατέλειωτες επιλογές

 88. 15/09 10:30

  Μετά από 15 χρόνια ανοίγει σήμερα για το κοινό το ιστορικό θέατρο του Λυκαβηττού

 89. 15/09 10:28

  H ανταγωνιστικότητα του τουρισμού απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση

 90. 15/09 09:58

  Έρχεται το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά "Piraeus Taste Festival: Sea Food and More"

 91. 15/09 09:50

  Σημαντικές δράσεις της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

 92. 15/09 07:58

  Τήρηση ωραρίου εργασίας στον ΕΟΤ

 93. 15/09 07:12

  Ηνωμένο Βασίλειο | Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές σε ταξίδια αναψυχής, αεροπορικά εισιτήρια και εστιατόρια

 94. 15/09 07:04

  Διημερίδα | Θρησκευτικός τουρισμός στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Λυδία Φιλίππων

 95. 14/09 20:10

  Wyndham Hotels | Νέες πλατφόρμες για την αναβάθμιση της εμπειρίας ιδιοκτητών και επισκεπτών

 96. 14/09 19:55

  Με τι εργάτες και υπαλλήλους;

 97. 14/09 16:43

  Αττική Οδός | Προτιμητέος επενδυτής η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με προσφορά 3,27 δισ. ευρώ

 98. 14/09 16:37

  Emirates: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το καλοκαίρι του 2023

 99. 14/09 16:31

  Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | Πιστοποίηση στο τελευταίο στάδιο του «Airport Carbon Accreditation»

 100. 14/09 16:22

  Η Uber Greece στο πλευρό των πλημμυροπαθών με το Uber Aid