Σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού στη Δυτική Μακεδονία

Α Decrease font Enlarge font
Σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού στη Δυτική Μακεδονία

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης» με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης.

Ο Σύμβουλος θα παράσχει υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων τουριστικής ανάπτυξης (Οργάνωση Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO), σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS), δράσεις τουριστικής προβολής).

Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της δράσης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

-Η προετοιμασία των προτάσεων για την υποβολή τους, από τα στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις προσκλήσεις που αφορούν στις δράσεις τουριστικής ανάπτυξης.

-Η υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού στις προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση των πράξεων τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των Τευχών και της Διακήρυξης για την Προκήρυξή τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί στους Ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού.

Οι πράξεις αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες για την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης του τουριστικού προορισμού και της τουριστικής προβολής της Δυτικής Μακεδονίας.

- Η υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού στις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των πράξεων τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά την ένταξή τους και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης 

Ειδικότερα όσον αφορά στο αντικείμενο της δράσης της Οργάνωσης της Διαχείρισης Προορισμού (DMO), σημειώνεται ότι η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα προορισμών ειδικού τουριστικού προϊόντος) είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων που αφορούν στο συντονισμό της δράσης και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων, μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων. Στόχος της Δράσης είναι η κάλυψη των παραπάνω αναγκών και η χρηματοδότηση ενός μηχανισμού (start up), Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) ο οποίος θα ασκεί ενδεικτικά τις εξής λειτουργίες:

-Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΣΟΤΑ)

-Την παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των τουριστικών μεγεθών, την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής για τον τουρισμό και τα αποτελέσματά της.

-Το σχεδιασμό για την επίτευξη της κατάλληλης τουριστικής εικόνας του προορισμού.

-Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

-Τη μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών, της ελκυστικότητας του περιφερειακού προϊόντος και την προώθηση προτάσεων για αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.

-Τη διασύνδεση με άλλες μορφές τουρισμού ή άλλους κλάδους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων εντός και εκτός περιφέρειας.

-Τη διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών "παραγωγών", με τους διεθνείς "παίκτες" (tour operators).

-Την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

-Το Branding του προορισμού Δυτική Μακεδονία.

-Το μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Marketing plan) την έρευνα αγοράς.

-Τη σύνταξη αποτελεσματικού και λεπτομερούς Project Management του έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσα από επιμέρους δράσεις.

-Τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και την υποστήριξη του τοπικού δυναμικού στην παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομιών. Τη δικτύωση των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών).

-Την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης δεικτών.

-Τη δημιουργία και στήριξη Ολοκληρωμένου Σύστημα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές (DMS) της δομής.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Όσον αφορά στο αντικείμενο της δράσης της Οργάνωσης του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS), περιλαμβάνει τη δημιουργία και στήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές (DMS) της δομής (π.χ. Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή προορισμού, Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων, Διασύνδεση με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Expedia,Orbits, κλπ., Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.) κ.λπ.) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους συμμετέχοντες στο περιφερειακό τουριστικό κύκλωμα. Θα περιλαμβάνει τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών πόρων, περιοχών και ροών, οι οποίες θα συμβάλουν στην οργάνωση της πληροφορίας αναφορικά με τους τουριστικούς πόρους και τις δραστηριότητες στην Περιφέρεια, στην αποδοτική διαχείριση του περιεχομένου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προώθηση και προβολή.

Όσον αφορά στις δράσεις Τουριστικής Προβολής, σημειώνεται ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο προγραμματισμός και η εφαρμογή δράσεων προώθησης / προβολής θα πρέπει ναυλοποιούνται στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου, στρατηγικού σχεδίου με σαφείς στόχους, σε συσχέτιση με την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, με συνεχή παρακολούθηση και με ικανές διαδικασίες αξιολόγησης και αναπρογραμματισμού.

Η δράση στοχεύει αφ' ενός στη δημιουργία αυτού του πλαισίου και αφετέρου στην υποστήριξη της εφαρμογής του. Περιλαμβάνει ενδεικτικά ενέργειες, όπως:

-Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.

-Ενέργειες δημοσιότητας.

-Προβολή σε νέες τουριστικές αγορές.

-Διαφημιστική προβολή.

-Δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.

-Μετακινήσεις σε εκδηλώσεις για την προώθηση του τουρισμού / μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και φιλοξενία επαγγελματικών του χώρου στην Περιφέρεια.

-Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Το πρόγραμμα θα είναι πολυετές, έχοντας ωστόσο ετήσια εξειδίκευση. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι ως τα μέσα το 2023.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2019.

 

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 04/07 15:52

  Άνοιξε σήμερα 4 Ιουλίου το ξενοδοχείο Athens Marriott, με αυξημένα μέτρα προστασίας

 2. 04/07 15:43

  Η προσπάθεια 5 Αμερικανών να φθάσουν στη Σαρδηνία με ιδιωτικό αεροπλάνο

 3. 04/07 15:30

  Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την διεξαγωγή συνεδρίων- εάν χρειασθεί το συνέδριο θα είναι μόνο διαδικτυακό, δεν ματαιώνεται

 4. 04/07 15:22

  Πρόστιμα σε κατευθυνόμενες αγορές σε εκδρομές ή περιηγήσεις τουριστικών γραφείων

 5. 04/07 15:15

  Ο κ.Θεοχάρης στην Κρήτη: Αισιοδοξία για το άνοιγμα και της Βρετανίας και Σουηδίας

 6. 03/07 18:26

  Μπαράζ ακυρώσεων Ρουμάνων τουριστών στη Θάσο, λόγω αδυναμίας οδικής πρόσβασης

 7. 03/07 17:32

  Στην Ελλάδα από τις 10 Ιουλίου τελικά οι Βρετανοί τουρίστες- η τελική λιστα

 8. 03/07 15:52

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα προσπαθεί να ενταχθεί στη λίστα των χωρών, που ανοίγουν τα σύνορα

 9. 03/07 14:46

  Υπ. Τουρισμού: Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

 10. 03/07 14:41

  Πώς υποδέχεται η βρετανική τουριστική βιομηχανία το άνοιγμα των συνόρων

 11. 03/07 13:56

  Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε περιοχές της Πελοποννήσου για κίνδυνο πυρκαγιάς

 12. 03/07 13:45

  Μ.Κόνσολας: Σχέδιο για να μπουν όλες οι Περιφέρειες στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης

 13. 03/07 13:37

  Τα GHotels προσφέρουν διακοπές στις οικογένειες του ΕΚΑΒ με αίσθημα ευγνωμοσύνης

 14. 03/07 13:34

  Στην Κρήτη τα γυρίσματα για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της TUI Βρετανίας (video)

 15. 03/07 13:02

  Marketing Greece: H καμπάνια Endless Greek Summer για το ελληνικό και διεθνές κοινό (video)

 16. 03/07 12:43

  Το Porto Sani υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του 2020 - Νέα εστιατόρια, δραστηριότητες & πρωτόκολλα

 17. 03/07 12:37

  Ο πρωθυπουργός στο Ελληνικό: Ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο έργο στη Μεσόγειο

 18. 03/07 11:54

  Διάσκεψη των Ην. Εθνών: Μείωση 4% του ΑΕΠ στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού – Ποια είναι η εικόνα παγκοσμίως

 19. 03/07 11:42

  H όμορφη Παροικιά στην καρδιά του Αιγαίου

 20. 03/07 11:37

  Τα δίδυμα ελληνικά νησάκια που «βυθίζονται» και ξαναεμφανίζονται

 21. 03/07 11:36

  Κ.Μητσοτάκης: Χωρίς προκαταβολή φόρου και εργοδοτικές εισφορές οι εποχικές επιχειρήσεις- αναστολή συμβάσεων στον τουρισμό

 22. 03/07 11:32

  LOT: Περισσότερες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς

 23. 03/07 11:30

  Τουρισμός/ Γερμανία: Ψηφίστηκε το βάουτσερ στα ταξίδια - Τι προβλέπεται στο εξής για τις επιστροφές χρημάτων

 24. 03/07 11:26

  Τοrnos News Webinars: Tην Παρασκευή 3 Ιουλίου ζωντανά 4:00 μ.μ. παρουσίαση των ενεργειών στο digital marketing των τουριστικών επιχειρήσεων

 25. 03/07 10:47

  Ανοίγει τα σύνορα το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Ιουλίου- σήμερα η λίστα των χωρών- τι θα γίνει με την Ελλάδα

 26. 03/07 10:34

  Προβολή των Λειψών στο μετρό της Αθήνας

 27. 03/07 10:26

  Δήμος Μυκόνου: Αρνητική γνωμοδότηση για τη μεγάλη τουριστική επένδυση PROJECT BLUE

 28. 03/07 10:24

  Έρευνα: Στο ναδίρ οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας στη Γερμανία

 29. 03/07 10:18

  Συζήτηση για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4 ξενοδοχείων σε Κω κα Ρόδο

 30. 03/07 10:16

  Προέγκριση χωροθέτησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε περιοχή δίπλα στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου

 31. 03/07 10:15

  Δήμος Λειψών: Διαγωνισμός για διαδραστική ξενάγηση και προβολή μέσω κινητών

 32. 02/07 20:57

  Πτήση τσάρτερ από την Στοκχόλμη στη Ρόδο με ειδική άδεια

 33. 02/07 18:09

  Ryanair: Σύνδεση της Θεσσαλονίκης με 30 προορισμούς

 34. 02/07 17:54

  Γερμανικός τουρισμός/ DRV: Αυξάνονται οι κρατήσεις για διακοπές στη Μεσόγειο - Στους top προορισμούς η Ελλάδα

 35. 02/07 15:03

  Ο κ.Θεοχάρης στο Sky News: Ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα- πιθανό άνοιγμα στα μέσα Ιουλίου

 36. 02/07 14:58

  Ryanair: Ξεκινά πάλι τις πτήσεις από Αθήνα σε 30 προορισμούς

 37. 02/07 13:35

  Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα άνοιξε αλλά με… αρρυθμίες

 38. 02/07 13:23

  U.S. Travel Association: Απίστευτα απογοητευτική η απαγόρευση Αμερικανών τουριστών στην Ευρώπη

 39. 02/07 13:17

  Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, αλλά περιμένουμε ανάκαμψη το 2021

 40. 02/07 12:53

  Πρόβλημα συμπίεσης σε πτήση της EasyJet προς τη Θεσσαλονίκη

 41. 02/07 12:37

  Lufthansa: Κύμα ακυρώσεων πτήσεων στο θερινό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε

 42. 02/07 12:36

  ΟΑΕΔ: Μέχρι τις 7 Ιουλίου οι αιτήσεις καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

 43. 02/07 12:27

  Το ελληνικό πρότυπο για την είσοδο των τουριστών εφαρμόζει η Ισπανία

 44. 02/07 12:02

  Μικρές Αποδράσεις στην Κύπρο

 45. 02/07 11:58

  Όλο και περισσότεροι πεζοί και ποδηλάτες στις προσωρινές παρεμβάσεις του Μεγάλου Περιπάτου

 46. 02/07 11:47

  Ανοίγει το Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών Ισθμού

 47. 02/07 10:58

  Deutsche Bank: Έως 16 δισ. ευρώ λιγότερα θα ξοδέψουν φέτος οι Γερμανοί τουρίστες, που θα λείψουν από τις μεσογειακές χώρες

 48. 02/07 10:47

  Alitalia: Από σήμερα επανέρχονται οι πτήσεις από Αθήνα για Ρώμη

 49. 02/07 10:41

  Στην Πάτρα και την Ολυμπία ο Μάνος Κόνσολας

 50. 02/07 10:40

  Αυξάνονται κατά 25.000 οι νέες πτήσεις από την United Airlines

 51. 02/07 10:38

  Aπό ποιες χώρες εκτός ΕΕ δέχονται τουρίστες η Γερμανία και η Τσεχία

 52. 02/07 10:37

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Μυτιλήνη

 53. 02/07 10:35

  Μεγάλο το πλήγμα στον τουρισμό και στη Σιγκαπούρη

 54. 02/07 10:33

  Ατμομηχανή για την οικονομική ανάκαμψη ο κατασκευαστικός κλάδος στη Γερμανία

 55. 02/07 10:28

  ΞΕΕ: Διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform από τον CapsuleT

 56. 02/07 10:15

  Ο κ.Θεοχάρης σε 4 αεροδρόμια: Η εφετινή χρονιά εφαλτήριο για το μέλλον

 57. 02/07 09:08

  Το χωριό της Νάξου που σε πάει πίσω στο χρόνο

 58. 02/07 09:05

  Δραγονέρα: Η εξωτική παραλία στο Αγκίστρι, δίπλα στην Αθήνα

 59. 01/07 23:22

  «Και τι δεν θα ‘δινα να ήμουν εκεί!»

 60. 01/07 16:49

  Άνοιξε το Sofitel Athens Airport με ενισχυμένα υγειονομικά πρωτόκολλα

 61. 01/07 16:45

  Στην Κρήτη ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης

 62. 01/07 16:18

  Περιφέρεια Κρήτης: Και άλλα τουριστικά επαγγέλματα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για προφύλαξη από τον ιό

 63. 01/07 16:09

  Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα αιφνιδιάζει τους τουρίστες- Η απειλή της TUI

 64. 01/07 16:01

  Από την Γερμανία, Ελβετία και Τσεχία τα πρώτα τσάρτερ της σεζόν στη Ρόδο

 65. 01/07 15:42

  Πανδημική ρήτρα ζητεί η DRV στην ευρωπαϊκή οδηγία για τα ταξίδια

 66. 01/07 14:28

  Έφθασαν οι πρώτες διεθνείς πτήσεις στα νησιά του Νότιου Αιγαίου

 67. 01/07 13:56

  Ryanair: Ισχυρή ζήτηση για τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου - Pεκόρ μείωσης τιμών το 12μηνο

 68. 01/07 13:45

  Επιστολή απελπισίας από τουριστικό γραφείο της Ουγγαρίας: Επειγόντως λύση για τη φόρμα εντοπισμού επιβατών στον οδικό τουρισμό

 69. 01/07 13:00

  TripAdvisor: Η καθαριότητα βασικό κριτήριο επιλογής καταλύματος

 70. 01/07 12:55

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο: Σχέδιο για την αναγέννηση της ιστορικής αγοράς στην Πλάκα και το Μοναστηράκι

 71. 01/07 12:27

  Ηρώδειο: Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στις 15 και 16 Ιουλίου

 72. 01/07 12:20

  Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

 73. 01/07 11:54

  Διχασμένοι οι Γερμανοί στην πρόθεση διακοπών για το 2020

 74. 01/07 11:05

  Γ. Πλακιωτάκης: Ο εκσυγχρονισμός των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών συνεχίζεται - Ποιες νέες γραμμές εισάγονται

 75. 01/07 11:04

  Άδειες για τρία νέα 4άστερα ξενοδοχεία σε Χανιά, Κέρκυρα και Μύκονο

 76. 01/07 11:02

  Eπισκευή παλαιού κτίσματος προς τουριστική χρήση στη Σαντορίνη - Αλλαγή χρήσης οικοδομής σε ξενοδοχείο στην Κατερίνη

 77. 01/07 11:01

  Κοινωνικός Τουρισμός: Πάνω από 300.000 αιτήσεις - Άμεση αποπληρωμή φέτος για τις επιχειρήσεις

 78. 01/07 11:00

  Αναγνωρίστηκαν άλλες 2 Πηγές ως ιαματικές σε Αιδηψό και Καμένα Βούρλα

 79. 01/07 10:57

  Ματαιώθηκε οριστικά η σημαντικότερη Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών στην Ισπανία

 80. 01/07 10:56

  HΠΑ-Έρευνα: H μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά

 81. 01/07 10:53

  Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δωρεάν πλατφόρμα εκπαίδευσης εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις για τον Covid-19

 82. 01/07 10:45

  "Κάθε μέρα θάλασσα" στις ακτές της Θεσσαλονίκης με το Karavaki Άγιος Γεώργιος

 83. 01/07 10:41

  Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού έφτασε στο τέλος του

 84. 01/07 10:32

  Η τελική λίστα: Σε 75 περιοχές καταλύματα καραντίνας

 85. 01/07 10:22

  Η πρώτη διεθνής πτήση στην Κέρκυρα σήμερα- Δηλώσεις Θεοχάρη

 86. 01/07 10:19

  ΥΠΑ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου η αναστολή πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Τουρκία

 87. 01/07 09:00

  Τηλεϊατρική: Χτίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό

 88. 01/07 08:51

  Ο Έβρος και οι παραλίες του: Μπάνιο στην άκρη του Θρακικού Πελάγους

 89. 01/07 08:49

  Παξοί: Το νησί που νομίζεις ότι κολυμπάς σε νερά πισίνας

 90. 30/06 17:19

  Ανοίγουν τον Ιούλιο δύο ξενοδοχεία της αλυσίδας Koullias στην Κω

 91. 30/06 16:47

  Το υγειονομικό πρωτόκολλο του Neptune Hotels Resort, Convention Centre & Spa

 92. 30/06 16:39

  Επιτυχές το πιλοτικό πρότζεκτ επανεκκίνησης στις Βαλεαρίδες, λέει η TUI

 93. 30/06 16:24

  Seajets: Στις 3 Ιουλίου 2020 ξεκινούν τα δρομολόγια

 94. 30/06 16:11

  Παράταση στην κατάθεση πινακίδων από τουριστικά οχήματα

 95. 30/06 15:51

  Τα υγιή ξενοδοχεία μπορούν να αντέξουν τον δανεισμό

 96. 30/06 15:45

  Aποπληρωμή των απαιτήσεων των τουριστικών γραφείων από την πτώχευση της MALEV

 97. 30/06 15:42

  Celestyal Cruises: Αναστολή των κρουαζιέρων έως το Μάρτιο του 2021

 98. 30/06 15:23

  Ιταλία: Υποχρεωτικά κάτω από το μπροστινό κάθισμα οι χειραποσκευές στις πτήσεις

 99. 30/06 15:07

  Στρατηγική συνεργασία TUI με υπουργείο Τουρισμού, με στόχο το 50% των περυσινών αφίξεων- Οι δηλώσεις

 100. 30/06 14:59

  Στο 27% οι πτήσεις από Γερμανία τον Ιούλιο