Σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού στη Δυτική Μακεδονία

Α Decrease font Enlarge font
Σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού στη Δυτική Μακεδονία

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης» με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης.

Ο Σύμβουλος θα παράσχει υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων τουριστικής ανάπτυξης (Οργάνωση Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO), σύστημα διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS), δράσεις τουριστικής προβολής).

Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της δράσης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

-Η προετοιμασία των προτάσεων για την υποβολή τους, από τα στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις προσκλήσεις που αφορούν στις δράσεις τουριστικής ανάπτυξης.

-Η υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού στις προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση των πράξεων τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των Τευχών και της Διακήρυξης για την Προκήρυξή τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί στους Ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού.

Οι πράξεις αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες για την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης του τουριστικού προορισμού και της τουριστικής προβολής της Δυτικής Μακεδονίας.

- Η υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού στις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των πράξεων τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά την ένταξή τους και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης 

Ειδικότερα όσον αφορά στο αντικείμενο της δράσης της Οργάνωσης της Διαχείρισης Προορισμού (DMO), σημειώνεται ότι η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα προορισμών ειδικού τουριστικού προϊόντος) είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων που αφορούν στο συντονισμό της δράσης και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων, μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων. Στόχος της Δράσης είναι η κάλυψη των παραπάνω αναγκών και η χρηματοδότηση ενός μηχανισμού (start up), Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) ο οποίος θα ασκεί ενδεικτικά τις εξής λειτουργίες:

-Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΣΟΤΑ)

-Την παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των τουριστικών μεγεθών, την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής για τον τουρισμό και τα αποτελέσματά της.

-Το σχεδιασμό για την επίτευξη της κατάλληλης τουριστικής εικόνας του προορισμού.

-Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

-Τη μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών, της ελκυστικότητας του περιφερειακού προϊόντος και την προώθηση προτάσεων για αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.

-Τη διασύνδεση με άλλες μορφές τουρισμού ή άλλους κλάδους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων εντός και εκτός περιφέρειας.

-Τη διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών "παραγωγών", με τους διεθνείς "παίκτες" (tour operators).

-Την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

-Το Branding του προορισμού Δυτική Μακεδονία.

-Το μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Marketing plan) την έρευνα αγοράς.

-Τη σύνταξη αποτελεσματικού και λεπτομερούς Project Management του έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσα από επιμέρους δράσεις.

-Τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και την υποστήριξη του τοπικού δυναμικού στην παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομιών. Τη δικτύωση των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών).

-Την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης δεικτών.

-Τη δημιουργία και στήριξη Ολοκληρωμένου Σύστημα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές (DMS) της δομής.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Όσον αφορά στο αντικείμενο της δράσης της Οργάνωσης του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS), περιλαμβάνει τη δημιουργία και στήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές (DMS) της δομής (π.χ. Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή προορισμού, Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων, Διασύνδεση με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Expedia,Orbits, κλπ., Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.) κ.λπ.) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους συμμετέχοντες στο περιφερειακό τουριστικό κύκλωμα. Θα περιλαμβάνει τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών πόρων, περιοχών και ροών, οι οποίες θα συμβάλουν στην οργάνωση της πληροφορίας αναφορικά με τους τουριστικούς πόρους και τις δραστηριότητες στην Περιφέρεια, στην αποδοτική διαχείριση του περιεχομένου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προώθηση και προβολή.

Όσον αφορά στις δράσεις Τουριστικής Προβολής, σημειώνεται ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο προγραμματισμός και η εφαρμογή δράσεων προώθησης / προβολής θα πρέπει ναυλοποιούνται στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου, στρατηγικού σχεδίου με σαφείς στόχους, σε συσχέτιση με την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, με συνεχή παρακολούθηση και με ικανές διαδικασίες αξιολόγησης και αναπρογραμματισμού.

Η δράση στοχεύει αφ' ενός στη δημιουργία αυτού του πλαισίου και αφετέρου στην υποστήριξη της εφαρμογής του. Περιλαμβάνει ενδεικτικά ενέργειες, όπως:

-Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.

-Ενέργειες δημοσιότητας.

-Προβολή σε νέες τουριστικές αγορές.

-Διαφημιστική προβολή.

-Δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.

-Μετακινήσεις σε εκδηλώσεις για την προώθηση του τουρισμού / μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και φιλοξενία επαγγελματικών του χώρου στην Περιφέρεια.

-Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Το πρόγραμμα θα είναι πολυετές, έχοντας ωστόσο ετήσια εξειδίκευση. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι ως τα μέσα το 2023.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2019.

 

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 07/12 12:26

  Εκδηλώσεις προβολής από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

 2. 07/12 12:18

  Άρωμα Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τα Χριστούγεννα

 3. 07/12 12:16

  O ΕΟΤ σε εκδηλώσεις προβολής στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο

 4. 06/12 20:40

  Εγκαίνια για την έκθεση Athens International Tourism Expo

 5. 06/12 17:27

  Google: Τι δείχνουν οι online αναζητήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

 6. 06/12 13:26

  Ελβετία: Η Ελλάδα στο 30% του προγράμματος του Hotelplan

 7. 06/12 13:18

  Θεσσαλονίκη| Σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού «TourLab»

 8. 06/12 12:57

  Trivago | Tουρισμός: Ποιες τεχνολογίες θα κυριαρχήσουν το 2020 στα ξενοδοχεία

 9. 06/12 12:44

  ΕΟΤ: Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα σε έκθεση στη Ρωσία

 10. 06/12 12:13

  Συνάντηση Μενδώνη- Κόνσολα | Ανάδειξη και αποκατάσταση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

 11. 06/12 11:52

  ΞΕΕ: Βραβεία στους 3 μεγάλους νικητές startup στον τουρισμό

 12. 06/12 11:43

  ΕΤΙ: 4 ξενοδοχεία της Grecotel στο πρόγραμμα του 2020- πρώτο Maxi Kids Club στην Κρήτη

 13. 06/12 11:39

  Κυπριακός τουρισμός: Προορισμός και το χειμώνα η Πάφος- Πτήσεις ανακοίνωσε η Condor

 14. 06/12 11:26

  32.000 επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας στην Xenia 2019

 15. 06/12 09:37

  Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Στα δικαστήρια εάν δεν γίνουν αλλαγές στους δασικούς χάρτες

 16. 06/12 09:35

  Πτώση στις αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού σε Λέσβο, Σάμο και Χίο

 17. 06/12 09:33

  Ανανέωση μίσθωσης 20 διαμερισμάτων για πρόσφυγες στο Δήμο Βόλβης

 18. 06/12 09:29

  Πρόσκληση για βίντεο - ντοκιμαντέρ στους Λειψούς

 19. 06/12 09:27

  Θετική γνωμοδότηση για καταδυτικό πάρκο με τεχνητούς υφάλους στην Κρήτη

 20. 05/12 19:23

  Κ.Λούλης: Διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και "Γαλάζια Οικονομία"

 21. 05/12 17:33

  Αλληλεγγύη των τ. γραφείων Κέρκυρας στους πληγέντες της Αλβανίας από το σεισμό

 22. 05/12 16:37

  Επιστρέφει ο Αστερόκοσμος στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 23. 05/12 16:26

  Άγονος ο διαγωνισμός για το «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου»

 24. 05/12 16:24

  Η Ρωσική Πρεσβεία τίμησε τον Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 25. 05/12 16:14

  Οι θέσεις της Ε.Ξ. Ηρακλείου στον υπουργό Τουρισμού

 26. 05/12 16:10

  Πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Αthenaeum Palace στη Λ.Συγγρού

 27. 05/12 15:57

  Υπό πτώχευση η South African Airways – Οι πτήσεις θα συνεχιστούν

 28. 05/12 14:50

  Νέα ταυτότητα για το Amada Colossos Resort στη Ρόδο

 29. 05/12 14:27

  Μ. Κόνσολας: Πολυκεντρική τουριστική ανάπτυξη μέσα από τις θεματικές μορφές τουρισμού

 30. 05/12 14:06

  Booking.com: Προβληματισμός για τις αλλαγές που σχεδιάζει στο τμήμα Εμπειριών

 31. 05/12 14:02

  Διακεκριμένοι ομιλητές στα foroum της 6ης Athens International Tourism Expo 2019

 32. 05/12 13:54

  Χ.Θεοχάρης | Ελληνικός τουρισμός: Στροφή στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα

 33. 05/12 13:37

  ΙΝΣΕΤΕ| Η ακτινογραφία της Airbnb στην Ελλάδα- Πάνω από 1 δισ. ευρώ τα ετήσια έσοδα από τις μισθώσεις σπιτιών

 34. 05/12 13:34

  Η Βιοχάλκο θα δημιουργήσει τον πρώτο πόλο τουρισμού και πολιτισμού της Αθήνας

 35. 05/12 13:23

  Expedia: Παραιτήθηκαν τα 2 κορυφαία στελέχη, λόγω διαφωνιών στη στρατηγική

 36. 05/12 12:50

  Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στη Γαλλία

 37. 05/12 12:38

  Ryanair: Κλείνει βάσεις και περιορίζει χωρητικότητες το 2020

 38. 05/12 12:25

  Transavia: Τρεις νέες συνδέσεις με Ελλάδα από τις Βρυξέλλες

 39. 05/12 12:13

  O EOT στις εορταστικές εκδηλώσεις του γυναικείου περιοδικού Margriet στην Ολλανδία

 40. 05/12 11:55

  Στην DER Touristik τα ξενοδοχεία Sentido - Συνεργασία με νέα ξενοδοχεία

 41. 05/12 11:42

  Συγκίνηση και προσδοκία για το μέλλον στην τελετή αποφοίτησης του Alba

 42. 05/12 11:26

  Η Αθήνα πιο λαμπερή από ποτέ αυτά τα Χριστούγεννα - Όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων

 43. 05/12 11:15

  FedHATTA: Νέο τουριστικό προϊόν με υπεραξία για τον ελληνικό τουρισμό τα υδροπλάνα

 44. 05/12 10:10

  Νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, τα Athens Starlight Hotel και Athens Green Suites

 45. 05/12 10:08

  Ισπανικός τουρισμός: Nέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων στο 10μηνο

 46. 05/12 10:04

  Κύπρος: 300.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως από το καζίνο

 47. 05/12 10:02

  RUN The LAKE 2019 στη Λίμνη Βουλιαγμένης

 48. 05/12 09:59

  Υπουργείο Τουρισμού: Aναγνώριση 2 ιαματικών πηγών σε Αγιά Λάρισας και Κυλλήνη

 49. 04/12 16:55

  Συνάντηση στο Υπ. Τουρισμού για θέματα visa και τουριστικής αστυνομίας

 50. 04/12 16:37

  H ΣΕΤΚΕ στη συνέλευση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Λευκάδας

 51. 04/12 16:18

  Χάος στις πτήσεις στη Γαλλία την Πέμπτη

 52. 04/12 15:21

  ΠΟΤ: SOS για τις εμπομπές άνθρακα από τον τουρισμό την ερχόμενη δεκαετία

 53. 04/12 15:02

  Αεροδρομιακή Κοινότητα Αθήνας: Ημερίδα για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων

 54. 04/12 14:47

  Νέος προορισμός της Jet2 η Σαντορίνη

 55. 04/12 13:29

  Βρετανικός τουρισμός | Συνεργασία-ορόσημο της EasyJet Holidays με την Hotelbeds

 56. 04/12 13:22

  Teletext Holidays: Αναζητήσεις ταξιδιών με φωνητική εντολή μέσω της Alexa

 57. 04/12 13:15

  WWF Hotel Kitchen: Τα ξενοδοχεία μείωσαν τη σπατάλη τροφίμων

 58. 04/12 13:12

  Τουρκικός τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ στο 10μηνο - Έσπασε το φράγμα των 40 εκατ. αφίξεων (πίνακας)

 59. 04/12 12:53

  Explorer of the Seas: Κρουαζιέρες στην Α. Μεσόγειο & τα ελληνικά νησιά το 2020

 60. 04/12 12:46

  Ramada by Wyndham: Νέο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στα ξενοδοχεία- Ποιο ελληνικό συμμετέχει

 61. 04/12 12:31

  HOTREC| Ευρωπαϊκός τουρισμός: Ίσοι όροι ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας

 62. 04/12 12:21

  Όμιλος Μεταξά| Τουρισμός: Η επένδυση των 150 εκατ. ευρώ στην Ιεράπετρα, με 3 ξενοδοχεία και 208 κατοικίες

 63. 04/12 12:07

  Transavia France: Συνδέσεις με 2 ελληνικούς προορισμούς από το Μονπελιέ

 64. 04/12 12:05

  Volotea: Νέες πτήσεις για Ελλάδα το 2020 - Δείτε τις

 65. 04/12 11:58

  "Καμπανάκι" από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού για την κλιματική αλλαγή

 66. 04/12 11:45

  Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση - Τι περιλαμβάνει

 67. 04/12 11:40

  Αιγίδα EOT στο Σχολείο Επιμόρφωσης Τουρισμού Λευκάδας και «Christmas Factory» στην Αθήνα

 68. 04/12 11:34

  Cruise Critic: Αυτές ήταν οι καλύτερες εταιρίες κρουαζιέρας το 2019- Η Ρόδος top προορισμός

 69. 04/12 11:19

  Στυλοβάτης του τουρισμού στην Αττάλεια η SunExpress- 5 εκατ. θέσεις το 2020

 70. 04/12 11:07

  Εγκαίνια της 6ης Athens International Tourism Expo 2019 από τον Υπουργό Τουρισμού

 71. 04/12 10:08

  Τουρισμός | Απορρίφθηκε η χρηματοδότηση 2 ξενοδοχειακών επενδύσεων σε Καβάλα και Χαλκιδική

 72. 04/12 10:06

  Τι είναι τα Φρούτα και Λαχανικά «Τέταρτης Γκάμας» και πως κερδίζουν έδαφος στην αγορά της Ισπανίας

 73. 04/12 10:05

  Νέο τουριστικό σήμα για τη Σκιάθο

 74. 04/12 09:56

  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας γίνεται το κτίριο Δίας στη Ν.Μηχανιώνα

 75. 03/12 20:56

  Απεβίωσε ο Βασίλης Καμπουράκης, από τους σκαπανείς του ροδιακού τουρισμού- Συλλυπητήρια μηνύματα

 76. 03/12 16:09

  ΠΟΞ: Συνεργασία με την ΑΜΚΕ για τον προσβάσιμο τουρισμό

 77. 03/12 16:05

  Χ. Θεοχάρης: Σχέδιο για 500.000 Κινέζους τουρίστες το 2021 - Αναβαθμίζονται οι μαρίνες

 78. 03/12 15:58

  Η μαγεία των γιορτών στο Hyatt Regency Thessaloniki

 79. 03/12 15:54

  Γεννιέται η μεγαλύτερη online πλατφόρμα κράτησης εστιατορίων στον κόσμο

 80. 03/12 15:20

  Οι μισοί ταξιδιώτες θα πλήρωναν περισσότερα για εξατομικευμένα προγράμματα

 81. 03/12 14:55

  H Turkish Airlines καλεί τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την Αθήνα

 82. 03/12 14:48

  Aqua Vista Hotels | Ένα ακόμη ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι

 83. 03/12 14:43

  Διάκριση για τον συνεργάτη της LGHellas, MasterClima

 84. 03/12 14:09

  Euromonitor: Αυτοί είναι οι top προορισμοί πόλης το 2019- στην 43η θέση η Αθήνα

 85. 03/12 13:35

  Τουρισμός | Πώς η TripAdvisor προστατεύει τους ταξιδιώτες από τις ψεύτικες κριτικές

 86. 03/12 12:47

  Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις στο digital marketing ξενοδοχείων για το 2020

 87. 03/12 12:37

  Δήμος Ρόδου: Δράση για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση

 88. 03/12 12:13

  Γερμανία: Καμπάνια για τα οργανωμένα πακέτα

 89. 03/12 12:01

  Εξατομίκευση διαμονών ξενοδοχείου για διάφορους τύπους ταξιδιώτη

 90. 03/12 11:49

  Διαδικτυακό σεμινάριο ΕΟΤ για προώθηση των city breaks στη βρετανική αγορά

 91. 03/12 11:44

  ΙΝΣΕΤΕ: Στοχευμένη γνώση σε σπουδαστές και επαγγελματίες στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς

 92. 03/12 11:33

  FedHATTA: Οι προκλήσεις στη διανομή αεροπορικού εισιτηρίου

 93. 03/12 10:34

  Απόφαση – βόμβα για Airbnb διαμέρισμα στο Ναύπλιο

 94. 03/12 10:03

  President: Τριετές επενδυτικό πρόγραμμα αναμόρφωσης του ξενοδοχείου

 95. 03/12 10:01

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο 304 κλινών στη Σκιάθο

 96. 03/12 09:58

  Διαγωνισμός για ακίνητο-φιλέτο στην Αμαλίας

 97. 03/12 09:56

  640.000 ευρώ σε 9 ξενοδοχεία στα Γρεβενά που φιλοξενούν μετανάστες-πρόσφυγες

 98. 03/12 09:53

  Yποβρύχια έρευνα για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελούντας

 99. 02/12 20:25

  Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία"

 100. 02/12 19:16

  Συνάντηση Μ. Κόνσολα με τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών