Τρία σενάρια για τον τουρισμό της Σαντορίνης

Α Decrease font Enlarge font
Τρία σενάρια για τον τουρισμό της Σαντορίνης

Συνάντηση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με κεντρικό θέμα συζήτησης το «Τουριστικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης: Αποτύπωση της κατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας και των επιπτώσεων της στον προορισμό, ανάλυση SWOT και εναλλακτικά σενάρια πολιτικής».

Στη συζήτηση εκτός από τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής συμμετείχαν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας και συγκεκριμένα οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κκ. Σιγάλας Αντώνης και Χάλαρης Γιώργος.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής κ. Γιάννης Σπιλάνης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - σε συνέχεια της έρευνας τουριστών που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 -  παρουσίασε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουριστικού κλάδου, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο εστιάζοντας ιδιαίτερα στα δυνατά σημεία του νησιού και τις ευκαιρίες που υπάρχουν παράλληλα με τις αδυναμίες και τους κινδύνους (swot analysis) και στα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κατάστασης.

Κοινή συνισταμένη όλων παρευρισκομένων η διαχείριση του προορισμού, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί το κεφάλαιο που λέγεται Σαντορίνη. Τα ισχυρά σημεία του προορισμού (brand name, αρχαιολογικοί χώροι, γαστρονομία, λαϊκή αρχιτεκτονική, γεωφυσικό περιβάλλον κα) αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται (αυθεντικότητα, μεσογειακή διατροφή, εναλλακτικός τουρισμός, βιώσιμος τουρισμός κα.) θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.

Τα αδύνατα σημεία (μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, αυθαίρετη δόμηση, ελλιπείς υποδομές, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, υποστελέχωση υπηρεσιών κα) από την άλλη και οι κίνδυνοι (αύξηση ανταγωνισμού, πηγές ενέργειας, διαθεσιμότητα νερού, έλλειψη μηχανισμών αστυνόμευσης κλπ.) οφείλουν να αντιμετωπιστούν τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Περιληπτικά τα τρία σενάρια που παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής:

1ο σενάριο: Business as Usual (BaU) με συνέχιση επέκτασης του τουρισμού. Τα βασικά στοιχεία του σεναρίου αυτού είναι η συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης - άναρχη δόμηση, μη διαφοροποίηση του προϊόντος, χαμηλός βαθμός παρέμβασης των δημόσιων αρχών στην οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών ροών, μη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διαχείρισης περιβάλλοντος με αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων αντί της προσφοράς πόρων, συνέχιση απουσίας τουριστικής διακυβέρνησης.

2ο σενάριο: Υιοθέτηση των αρχών βιώσιμου τουρισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής: πρώτον η συμμόρφωση όλων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) με τη νομοθεσία και δεύτερον η υλοποίηση έργων και δράσεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί και να αντιμετωπιστούν προβλήματα και κίνδυνοι.

3ο σενάριο: Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της Σαντορίνης. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι: η αναχαίτιση της αύξησης της προσφοράς τουριστικών κλινών, η θέσπιση ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη δόμηση και την προστασία του αδόμητου χώρου, η αυστηρή εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η θέσπιση ακόμη αυστηρότερων κανόνων όπου θεωρηθεί αναγκαίο, η αυστηρή προστασία της «ταυτότητας» της Σαντορίνης και η ανάδειξη της με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την μέχρι σήμερα χωρίς όρια μεγέθυνση, η καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.

Με βάση τη παρουσίαση του κ. Σπιλάνη  η ένταση των προβλημάτων που καταγράφηκε στη 3η φάση της μελέτης και αποτυπώνεται στην ανάλυση των Ισχυρών και Μειονεκτικών στοιχείων της Σαντορίνης και των Ευκαιριών και Κινδύνων του εξωτερικού περιβάλλοντος (swot analysis), οδηγεί στην ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προορισμού λαμβάνοντας υπόψη και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού η οποία φαίνεται να έχει ξεπεραστεί σε πολλές περιπτώσεις. Η Σαντορίνη οφείλει να διαχειριστεί την επιτυχία της που μεταφράζεται σε «εκρηκτική» αύξηση των αφίξεων που αποτυπώνεται ως «δυσφορία» επισκεπτών και μονίμων κατοίκων.

Ως επόμενα βήματα προτείνονται:

- Δημιουργία ειδικού Φορέα διαχείρισης και Προβολής Προορισμού που θα αναλάβει τόσο τη προβολή του προορισμού, όσο και την εισήγηση για χάραξη τουριστικής πολιτικής με βάση τα στοιχεία του Τουριστικού Παρατηρητηρίου που θα πρέπει να συνεχίσει το έργο του. Θέματα όπως η διαχείριση των αφίξεων κρουαζιέρας που ξεκίνησε φέτος και θα μπει σε πλήρη λειτουργία μέχρι το 2019 θα αποτελούν τα καθήκοντα του φορέα. Ο φορέας αυτός, που θα διοικείται από εκπροσώπους του Δήμου και του τουριστικού επιχειρηματικού κόσμου, θα πρέπει να έχει τους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους για την άσκηση των όσων του ανατεθούν με προτεραιότητα στη δημιουργία πλατφόρμας προβολής, κρατήσεων και ενημέρωσης των τουριστών για τις δυνατότητες που προσφέρονται στον προορισμό και στη χάραξη ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής.

- Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με αξιοποίηση των πολιτιστικών αλλά και των φυσικών πόρων του νησιού. Στη δράση αυτή εντάσσεται η πρωτοβουλία για «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» σε θέματα πολιτισμού που  συζητά ο Δήμος Θήρας με την εταιρεία ΔΙΑΖΩΜΑ και τον κ. Μπένο με στόχο τη καλύτερη διασπορά τουριστών στον χώρο και στον χρόνο ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία τους.

- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις κάθε τύπου τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από την υιοθέτηση συστήματος αυτοβελτίωσης και υπευθυνότητας με στόχους την αποδοτικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη ικανοποίηση των τουριστών, τη χρήση τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού και τη προστασία του περιβάλλοντος (πχ. διαχείριση απορριμμάτων, μείωση κατανάλωσης νερού) μέσα από εκπαίδευση εργοδοτών και  εργαζομένων αλλά και ενημέρωση των επισκεπτών.

- Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος τομέας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων, της εμπειρίας των τουριστών και της ικανοποίησης των μονίμων κατοίκων μέσα από δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κυκλοφοριακού, σήμανσης, ενημέρωσης, αισθητικής αναβάθμισης κλπ.

- Ενημέρωση των τουριστών μέσα από τη δημιουργία ενός Santorini Passport με οδηγίες για το τι θα πρέπει να αποφεύγουν και το τι θα πρέπει να προτιμούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους (πχ. μετακινήσεις, κατανάλωση νερού & ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων κλπ) για να βελτιώσουν την εμπειρία τους και να συμβάλουν στην βιωσιμότητα του προορισμού.

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σταθερή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό (επιχειρηματιών, εργαζόμενων, συλλογικών φορέων, απλών πολιτών, φορέων του δημοσίου) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του εγχειρήματος της διαφύλαξης της κοινής μας κληρονομιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους στη σελίδα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τουριστικό Παρατηρητήριο και DMMO στο Facebook. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ετοιμαστεί το διορθωμένο και τελικό παραδοτέο με σκεπτικό να ληφθούν αποφάσεις που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

 1. 18/07 14:41

  Gfk: Ανεβαίνουν οι κρατήσεις στη Βρετανία (και για Ελλάδα)

 2. 18/07 13:58

  Ελληνικός τουρισμός: Το 29% των τουριστών έρχεται οδικώς

 3. 18/07 13:39

  Αφιέρωμα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη σε γερμανικό περιοδικό

 4. 18/07 13:29

  Turkish Airlines: Αθήνα - Μπαλί μέσω Κωνσταντινούπολης

 5. 18/07 13:27

  Καταγγελία για βιασμό Βρετανίδας σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα

 6. 18/07 13:03

  Στρατηγικής σημασίας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις

 7. 18/07 12:55

  Νέες ώρες πλεύσης για το σκάφος «Άγιος Γεώργιος» στις ακτές της Θεσσαλονίκης

 8. 18/07 12:52

  Mouzenidis Travel: Άνοιξαν οι κρατήσεις για Ελλάδα το 2020 στη Ρωσία με μεγάλες προσφορές

 9. 18/07 12:27

  Cruisecritic Awards: Η Ρόδος στους 5 καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Α. Μεσόγειο

 10. 18/07 12:10

  Έρευνα: Τι θέλουν οι επιχειρηματίες ταξιδιώτες από ένα ξενοδοχείο

 11. 18/07 12:08

  Προσωπικά Δεδομένα

 12. 18/07 11:46

  Τουρισμός πολυτελείας: Περισσότεροι ταξιδιώτες απαιτούν πλέον αειφόρες διακοπές

 13. 18/07 11:30

  ΞΕΕ- ReviewPro: Η πρώτη εικόνα για την διαδικτυακή φήμη των 10.000 ελληνικών ξενοδοχείων

 14. 18/07 11:22

  Grecotel Filoxenia, το πρώτο 5G ξενοδοχείο στην Ελλάδα

 15. 18/07 10:26

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας: Νέα τουριστική πολιτική, με έμφαση στον θεματικό τουρισμό

 16. 18/07 09:57

  ΑΑΔΕ: 21 διευκρινίσεις για όσους μισθώνουν σπίτια σε τουρίστες μέσω Airbnb

 17. 18/07 09:45

  Γιορτή Καλαμποκιού στη Δράμα

 18. 18/07 09:44

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διαγωνισμός για εκτύπωση προωθητικού υλικού

 19. 18/07 09:37

  Φεστιβάλ Ορεινών και Θαλάσσιων δραστηριοτήτων Τσαγκαράδας

 20. 18/07 09:34

  Ο αθλητικός τουρισμός στη Ρόδο: Έρευνα

 21. 18/07 09:29

  Εγκρίθηκε διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου στην Κρήτη

 22. 18/07 09:23

  Ρεκόρ 15ετίας σε αφίξεις τουριστών και πλοίων τον Ιούνιο στην Πάρο!

 23. 17/07 17:58

  Και επισήμως ο κ.Κώστας Λούλης Γενικός Γραμματέας Τουρισμού

 24. 17/07 17:34

  Algean: Διπλασιάστηκαν τα 5άστερα ξενοδοχεία στα νησιά του Ιονίου την τελευταία 5ετία

 25. 17/07 17:27

  Η “Θεσσαλονίκη των γεύσεων” στο National Geographic Food Festival

 26. 17/07 15:51

  Θετική η τουριστική αγορά της Βρετανίας στην εξαγορά της Thomas Cook από τη Fosun

 27. 17/07 14:58

  Το "Ελ. Βενιζέλος" ανέδειξε τις καλύτερες επιχειρηματικές ομάδες καινοτομίας αεροδρομίου

 28. 17/07 14:37

  Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

 29. 17/07 14:08

  Υπουργείο Τουρισμού: Άμεσες δράσεις για την στήριξη της Χαλκιδικής

 30. 17/07 13:06

  Airbnb: Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει πλέον το συνολικό κόστος

 31. 17/07 13:00

  Share Your Greece, η νέα καμπάνια της Marketing Greece

 32. 17/07 12:45

  Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώθηκαν οι πάροχοι καταλυμάτων και οι δικαιούχοι

 33. 17/07 12:19

  Αύξηση 5,3% των επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια το α' 6μηνο

 34. 17/07 12:11

  Χωρίς στοχευμένα μέτρα, τα ξενοδοχεία της Αθήνας θα ξαναζήσουν την κρίση του παρελθόντος

 35. 17/07 12:05

  Radisson Blu Park: Ολική ανακαίνιση δωματίων και νέα γενική διεύθυνση στο 5* ξενοδοχείο!

 36. 17/07 12:03

  Διακρίσεις για τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor Hall από το περιοδικό ‘Wine Spectator’

 37. 17/07 11:58

  Η εξωτική Αλόννησος «χορεύει»

 38. 17/07 11:53

  Cvent: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί συνεδρίων στον κόσμο το 2019

 39. 17/07 10:19

  Οι συναυλίες του Ιουλίου στο Sani Festival 2019

 40. 17/07 09:38

  Μείωση των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα

 41. 17/07 09:33

  Ταξίδι εξοικείωσης διεθνών παραγόντων του τουριστικού μάρκετινγκ σε Χίο, Οινούσσες και Λέσβο

 42. 17/07 09:27

  Νέα διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου στην Αθήνα

 43. 17/07 09:25

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή 2019-2021

 44. 17/07 09:11

  Nέος διαγωνισμός για τη μίσθωση του π. ξενοδοχείου Ambassadeur

 45. 16/07 21:32

  Σοκαριστική προσγείωση στη Σκιάθο - Αεροσκάφος της British Airways περνά λίγα μέτρα πάνω από περαστικούς

 46. 16/07 20:31

  Αφιέρωμα για την Αμοργό σε μεγάλη γερμανική εφημερίδα

 47. 16/07 19:05

  Volotea: Δύο νέες συνδέσεις με Αθήνα στο χειμερινό πρόγραμμα

 48. 16/07 18:59

  Εγκαινιάστηκε το συνεδριακό κέντρο του Grand Resort Lagonissi

 49. 16/07 18:35

  Επιφανείς ομιλητές στο "Democracy and Spirituality Weekend" στο Costa Navarino

 50. 16/07 14:43

  Η Ρόδος τίμησε την κ. Karen Harvey για την προσφορά της στο γαμήλιο τουρισμό στο νησί

 51. 16/07 14:11

  PwC: 3.200 διευθυντές ξενοδοχείων παρουσιάζουν τις κορυφαίες τάσεις στα ξενοδοχεία

 52. 16/07 13:49

  FedHATTA: Οι δώδεκα ευκαιρίες να απολαύσετε την "άλλη" Ελλάδα

 53. 16/07 13:32

  Αρνητικές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας το α' εξάμηνο

 54. 16/07 13:05

  Στη Zeus International το ξενοδοχείο Κάνιγγος 21

 55. 16/07 13:02

  Τουρισμός: Άδεια δωμάτια σε τουρκικά ξενοδοχεία παρά τη μεγάλη ζήτηση

 56. 16/07 12:39

  Πρέβεζα: Απαγόρευση απόπλου σε σκάφος για παράνομη ναύλωση

 57. 16/07 12:21

  Αεροδρόμιο Αθηνών: Βράβευση του τηλεφωνικού κέντρου

 58. 16/07 12:12

  Marriott: Νέο λογότυπο για τα ξενοδοχεία Sheraton

 59. 16/07 12:11

  ΟΤΘ: Έρευνα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης στα social media

 60. 16/07 12:01

  45 εικαστικοί καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Μάτι

 61. 16/07 11:59

  TripAdvisor: Οι κριτικές συνεχίζουν να κατευθύνουν τις κρατήσεις διακοπών

 62. 16/07 11:36

  Μπαλέτο στον αέρα σε πτήση της Air France

 63. 16/07 11:29

  Ερωτηματολόγιο για το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμού σε Ρόδο και Σαντορίνη

 64. 16/07 11:26

  Το Παρίσι εξετάζει την απαγόρευση τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο

 65. 16/07 11:14

  Emirates: Προσφορές για τους επιβάτες από Ελλάδα προς το Ντουμπάι

 66. 16/07 11:09

  Αντικατάσταση του αρχιφύλακα στην Ακρόπολη

 67. 16/07 10:53

  Η ελληνική γαστρονομία στο National Geographic Traveller Food Festival

 68. 16/07 10:27

  Καθαρισμός παραλιών στα ξενοδοχεία του Metaxa Hospitality Group

 69. 16/07 10:13

  Μουσική Ανατολή στη Λέρο

 70. 16/07 10:12

  ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ της Ιταλίας

 71. 16/07 10:02

  Νέο τουριστικό λογότυπο για τη Bόρεια Μακεδονία

 72. 16/07 10:01

  Νέο Οικομουσείο στην Κέρκυρα

 73. 16/07 09:52

  Παραποτάμιος αγώνας δρόμου στην Ορεστιάδα

 74. 15/07 16:42

  ΞΕΕ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στον CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

 75. 15/07 16:25

  Μείωση των επισκεπτών στα μουσεία το Μάρτιο

 76. 15/07 15:57

  Μεγάλοι ρώσοι t.o's μειώνουν τις πτήσεις για Ελλάδα το 2019

 77. 15/07 15:30

  Xenia Digi Hotel: Το απόλυτο ψηφιακό event για τα ξενοδοχεία στη Xenia 2019

 78. 15/07 15:28

  Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου: Παράσταση "Δάφνις + Χλόη"

 79. 15/07 15:26

  50% έκπτωση στα προϊόντα του πωλητηρίου στην Πειραιώς 260 στις 17 Ιουλίου

 80. 15/07 15:14

  Μεταπτυχιακό στην Αειφόρα Τουριστική Ανάπτυξη

 81. 15/07 15:00

  Αποκατάσταση των ζημιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Χαλκιδικής

 82. 15/07 14:57

  Οργανισμό τουριστικού μάρκετινγκ δημιουργεί η Τουρκία

 83. 15/07 14:36

  Η Τουρκία αυξάνει τις τιμές εισόδου σε σημαντικά μνημεία και μουσεία

 84. 15/07 14:33

  Κινητοποιήσεις σε 3 Βρετανικά αεροδρόμια προμηνύουν χάος στις πτήσεις το καλοκαίρι

 85. 15/07 14:31

  Σβήνουν …τους ναργιλέδες στην Αυστρία

 86. 15/07 14:11

  H Ελλάδα στο ριάλιτι του αμερικανικού καναλιού ABC «The Bachelorette»

 87. 15/07 14:09

  Μόλις το 6% των τουριστών αυτοπροσδιορίζονται ως ταξιδιώτες πολυτελείας

 88. 15/07 14:08

  ICAP: Ελαφρά ανάκαμψη της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας

 89. 15/07 12:56

  Ισπανικός τουρισμός: Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και το 2019

 90. 15/07 12:54

  Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βράβευσε την Turkish Airlines

 91. 15/07 12:45

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση- σταθμός για αποζημίωση των επιβατών σε πτήσεις με ανταπόκριση

 92. 15/07 12:07

  Post Office: Ακριβότερα φέτος τα προϊόντα παραλίας για τους Βρετανούς στην Κρήτη

 93. 15/07 11:25

  Σκύρος: Ανοικτός για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος της Καστροπολιτείας

 94. 15/07 11:22

  Λιποθυμίες επισκεπτών στην Αρχαία Ολυμπία

 95. 15/07 11:22

  ΑΑΔΕ: 20.000 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης αδήλωτα- 70.000 τα δηλωμένα

 96. 15/07 11:19

  Στην Horwath ο σχεδιασμός του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού του Ομάν

 97. 15/07 10:34

  Γιώργος Δρακόπουλος: Η μείωση στον ελληνικό τουρισμό ποτέ δεν περιορίστηκε σε μια χρονιά

 98. 15/07 10:25

  Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο ή επιπλωμένα διαμερίσματα στην Κρήτη

 99. 15/07 10:22

  ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας

 100. 15/07 10:21

  Άδεια για νέα πλωτή εξέδρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης