Τρία σενάρια για τον τουρισμό της Σαντορίνης

Α Decrease font Enlarge font
Τρία σενάρια για τον τουρισμό της Σαντορίνης

Συνάντηση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με κεντρικό θέμα συζήτησης το «Τουριστικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης: Αποτύπωση της κατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας και των επιπτώσεων της στον προορισμό, ανάλυση SWOT και εναλλακτικά σενάρια πολιτικής».

Στη συζήτηση εκτός από τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής συμμετείχαν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας και συγκεκριμένα οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κκ. Σιγάλας Αντώνης και Χάλαρης Γιώργος.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής κ. Γιάννης Σπιλάνης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - σε συνέχεια της έρευνας τουριστών που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 -  παρουσίασε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουριστικού κλάδου, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο εστιάζοντας ιδιαίτερα στα δυνατά σημεία του νησιού και τις ευκαιρίες που υπάρχουν παράλληλα με τις αδυναμίες και τους κινδύνους (swot analysis) και στα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κατάστασης.

Κοινή συνισταμένη όλων παρευρισκομένων η διαχείριση του προορισμού, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί το κεφάλαιο που λέγεται Σαντορίνη. Τα ισχυρά σημεία του προορισμού (brand name, αρχαιολογικοί χώροι, γαστρονομία, λαϊκή αρχιτεκτονική, γεωφυσικό περιβάλλον κα) αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται (αυθεντικότητα, μεσογειακή διατροφή, εναλλακτικός τουρισμός, βιώσιμος τουρισμός κα.) θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.

Τα αδύνατα σημεία (μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, αυθαίρετη δόμηση, ελλιπείς υποδομές, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, υποστελέχωση υπηρεσιών κα) από την άλλη και οι κίνδυνοι (αύξηση ανταγωνισμού, πηγές ενέργειας, διαθεσιμότητα νερού, έλλειψη μηχανισμών αστυνόμευσης κλπ.) οφείλουν να αντιμετωπιστούν τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Περιληπτικά τα τρία σενάρια που παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής:

1ο σενάριο: Business as Usual (BaU) με συνέχιση επέκτασης του τουρισμού. Τα βασικά στοιχεία του σεναρίου αυτού είναι η συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης - άναρχη δόμηση, μη διαφοροποίηση του προϊόντος, χαμηλός βαθμός παρέμβασης των δημόσιων αρχών στην οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών ροών, μη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διαχείρισης περιβάλλοντος με αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων αντί της προσφοράς πόρων, συνέχιση απουσίας τουριστικής διακυβέρνησης.

2ο σενάριο: Υιοθέτηση των αρχών βιώσιμου τουρισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής: πρώτον η συμμόρφωση όλων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) με τη νομοθεσία και δεύτερον η υλοποίηση έργων και δράσεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί και να αντιμετωπιστούν προβλήματα και κίνδυνοι.

3ο σενάριο: Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της Σαντορίνης. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι: η αναχαίτιση της αύξησης της προσφοράς τουριστικών κλινών, η θέσπιση ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη δόμηση και την προστασία του αδόμητου χώρου, η αυστηρή εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η θέσπιση ακόμη αυστηρότερων κανόνων όπου θεωρηθεί αναγκαίο, η αυστηρή προστασία της «ταυτότητας» της Σαντορίνης και η ανάδειξη της με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την μέχρι σήμερα χωρίς όρια μεγέθυνση, η καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.

Με βάση τη παρουσίαση του κ. Σπιλάνη  η ένταση των προβλημάτων που καταγράφηκε στη 3η φάση της μελέτης και αποτυπώνεται στην ανάλυση των Ισχυρών και Μειονεκτικών στοιχείων της Σαντορίνης και των Ευκαιριών και Κινδύνων του εξωτερικού περιβάλλοντος (swot analysis), οδηγεί στην ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προορισμού λαμβάνοντας υπόψη και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού η οποία φαίνεται να έχει ξεπεραστεί σε πολλές περιπτώσεις. Η Σαντορίνη οφείλει να διαχειριστεί την επιτυχία της που μεταφράζεται σε «εκρηκτική» αύξηση των αφίξεων που αποτυπώνεται ως «δυσφορία» επισκεπτών και μονίμων κατοίκων.

Ως επόμενα βήματα προτείνονται:

- Δημιουργία ειδικού Φορέα διαχείρισης και Προβολής Προορισμού που θα αναλάβει τόσο τη προβολή του προορισμού, όσο και την εισήγηση για χάραξη τουριστικής πολιτικής με βάση τα στοιχεία του Τουριστικού Παρατηρητηρίου που θα πρέπει να συνεχίσει το έργο του. Θέματα όπως η διαχείριση των αφίξεων κρουαζιέρας που ξεκίνησε φέτος και θα μπει σε πλήρη λειτουργία μέχρι το 2019 θα αποτελούν τα καθήκοντα του φορέα. Ο φορέας αυτός, που θα διοικείται από εκπροσώπους του Δήμου και του τουριστικού επιχειρηματικού κόσμου, θα πρέπει να έχει τους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους για την άσκηση των όσων του ανατεθούν με προτεραιότητα στη δημιουργία πλατφόρμας προβολής, κρατήσεων και ενημέρωσης των τουριστών για τις δυνατότητες που προσφέρονται στον προορισμό και στη χάραξη ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής.

- Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με αξιοποίηση των πολιτιστικών αλλά και των φυσικών πόρων του νησιού. Στη δράση αυτή εντάσσεται η πρωτοβουλία για «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» σε θέματα πολιτισμού που  συζητά ο Δήμος Θήρας με την εταιρεία ΔΙΑΖΩΜΑ και τον κ. Μπένο με στόχο τη καλύτερη διασπορά τουριστών στον χώρο και στον χρόνο ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία τους.

- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις κάθε τύπου τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από την υιοθέτηση συστήματος αυτοβελτίωσης και υπευθυνότητας με στόχους την αποδοτικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη ικανοποίηση των τουριστών, τη χρήση τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού και τη προστασία του περιβάλλοντος (πχ. διαχείριση απορριμμάτων, μείωση κατανάλωσης νερού) μέσα από εκπαίδευση εργοδοτών και  εργαζομένων αλλά και ενημέρωση των επισκεπτών.

- Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος τομέας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων, της εμπειρίας των τουριστών και της ικανοποίησης των μονίμων κατοίκων μέσα από δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κυκλοφοριακού, σήμανσης, ενημέρωσης, αισθητικής αναβάθμισης κλπ.

- Ενημέρωση των τουριστών μέσα από τη δημιουργία ενός Santorini Passport με οδηγίες για το τι θα πρέπει να αποφεύγουν και το τι θα πρέπει να προτιμούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους (πχ. μετακινήσεις, κατανάλωση νερού & ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων κλπ) για να βελτιώσουν την εμπειρία τους και να συμβάλουν στην βιωσιμότητα του προορισμού.

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σταθερή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό (επιχειρηματιών, εργαζόμενων, συλλογικών φορέων, απλών πολιτών, φορέων του δημοσίου) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του εγχειρήματος της διαφύλαξης της κοινής μας κληρονομιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους στη σελίδα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τουριστικό Παρατηρητήριο και DMMO στο Facebook. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ετοιμαστεί το διορθωμένο και τελικό παραδοτέο με σκεπτικό να ληφθούν αποφάσεις που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

 1. 14/10 10:06

  Οι ελληνικές επενδύσεις δημιούργησαν 60.000 θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία

 2. 14/10 10:01

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift στη Ρόδο

 3. 14/10 09:59

  Trivago: Ανοδικά οι on-line τιμές στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Οκτώβριο

 4. 14/10 09:50

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Ξάνθη και Παλαιό Παντελεήμονα

 5. 14/10 09:44

  Προκήρυξη για την εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 6. 13/10 12:56

  Τουρισμός: Ο ισπανικός όμιλος Wamos αγόρασε 62 καταστήματα Neckermann στο Βέλγιο

 7. 13/10 12:49

  Οι μεγάλες επενδύσεις ως καταλύτης για ανάπτυξη – το παράδειγμα της Costa Navarino: Εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού, στην Καλαμάτα

 8. 13/10 12:41

  Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή έκθεση Anuga 2019 στη Γερμανία

 9. 13/10 12:34

  Έκθεση ζωγραφικής: Λιβυκό πέλαγος και Αστερούσια “πλημμυρίζουν” την Βασιλική του Αγ. Μάρκου στο Ηράκλειο

 10. 13/10 12:19

  7όροφο κτίριο μετατρέπεται σε τουριστικό κατάλυμα στο κέντρο της Αθήνας

 11. 13/10 12:18

  Νέες ποδηλατικές και ορειβατικές διαδρομές στη Σάμο

 12. 13/10 12:12

  Αγώνας Τρίαθλου Ocean Lava στη Ρόδο

 13. 12/10 12:37

  Ψηφιακό πάρκο πολιτισμού στην Οιχαλία Μεσσηνίας

 14. 12/10 12:33

  Αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας στη Γαλλία

 15. 12/10 12:32

  Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου

 16. 11/10 19:50

  Kόνσολας: Στις 29 Οκτωβρίου ξεκινούν τα ΙΕΚ του υπουργείου Τουρισμού

 17. 11/10 16:53

  Συνάντηση Κόνσολα- Πλακιωτάκη: Αυξάνεται το κονδύλι για τις άγονες γραμμές- Αναβάθμιση υποδομών για τις κρουαζιέρες

 18. 11/10 15:45

  Ισπανικός τουρισμός: 700 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης για την κατάρρευση του Thomas Cook

 19. 11/10 15:03

  TUI Αυστρίας: 27 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Ελλάδα μέσω της Austrian

 20. 11/10 14:51

  N. Χαλκιαδάκης | Thomas Cook: Αμυδρές ελπίδες για αποζημιώσεις- τι συζητήθηκε με τη γερμανική δικηγορική εταιρεία

 21. 11/10 14:12

  Περιοδεία για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη

 22. 11/10 13:33

  Στη Σαμοθράκη και Κομοτηνή ο κ.Θεοχάρης

 23. 11/10 13:00

  Brexit: Διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης στους Βρετανούς που ζουν στην Ισπανία

 24. 11/10 12:39

  Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στον τουρισμό

 25. 11/10 11:52

  Έρευνα | Τουρισμός: Η κατάρρευση του Thomas Cook δεν θα φέρει το τέλος των οργανωμένων πακέτων

 26. 11/10 11:43

  Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας | Τουρισμός: Καινοτόμες δράσεις προβολής της Έδεσσας και των Σερρών

 27. 11/10 11:26

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Πτώχευση Thomas Cook: Συνάντηση σήμερα Παρασκευή με δικηγορικό γραφείο της Γερμανίας

 28. 11/10 10:59

  H Alltours αναλαμβάνει μεγάλη μερίδα ξενοδοχείων της Thomas Cook - Και στην Ελλάδα

 29. 11/10 10:34

  Explorer of the Seas: Κρουαζιέρες σε Ιταλία και ελληνικά νησιά το 2020

 30. 11/10 10:28

  Royal Caribbean: Έρχεται το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas

 31. 11/10 10:09

  Greek Panorama: O εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα στο Ζάππειο, 15-16 Νοεμβρίου 2019

 32. 11/10 09:47

  3η Γιορτή Κάστανου στα Αμπελάκια

 33. 11/10 09:41

  Δύο παλαιά Κρητικά έθιμα αναβιώνουν στο Creta Maris Beach Resort

 34. 11/10 09:37

  ΕΟΤ: Προβολή της Χίου στην Ιταλία

 35. 11/10 09:35

  Νέο Μουσείο Ελιάς στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

 36. 11/10 09:32

  WTM: Oδηγίες για όσους ταξιδέψουν στην έκθεση του Λονδίνου με Brexit χωρίς συμφωνία

 37. 11/10 09:30

  Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου

 38. 11/10 09:24

  Διεθνής Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας στην Κω

 39. 11/10 09:21

  Το 5G και ο προβληματισμός για τα οφέλη του

 40. 10/10 17:53

  O DER Touristik αγόρασε τον t.o. της Τσεχίας Fischer

 41. 10/10 17:15

  Η Βασίλισσα Σοφία στους Λειψούς το 2020

 42. 10/10 17:10

  NEW JOB: Εξωτερικοί πωλητές διαφήμισης

 43. 10/10 17:07

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση προορισμών, καινοτομία

 44. 10/10 16:44

  Μαγιόρκα: αναθεώρηση τουριστικού μοντέλου λόγω Thomas Cook;

 45. 10/10 15:58

  Χρέωση εισόδου για τους τουρίστες από την 1η Ιουλίου του 2020 στη Βενετία

 46. 10/10 15:27

  Σύλληψη 6 οδηγών για υποκλοπή μεταφορικού έργου στην περιοχή Ακρόπολης

 47. 10/10 15:15

  ΟΛΠ: Εγκρίθηκαν επενδύσεις 611,8 εκατ. ευρώ

 48. 10/10 15:07

  Θεοχάρης: Δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ στον Thomas Cook – Nέα μέτρα για τις επιχειρήσεις – 11 εκατ. η διαφήμιση για το 2020

 49. 10/10 14:56

  Thomas Cook: Το ντόμινο των πτωχεύσεων συνεχίζεται με τη βουλγαρική Astral Holidays

 50. 10/10 14:34

  Διαδικτυακές απάτες στις κρατήσεις ξενοδοχείων- 5,7 δισ. δολ. οι συναλλαγές μόνο στις ΗΠΑ

 51. 10/10 13:31

  Η KLM γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας με ποδηλατικό αγώνα στο αεροδρόμιο Αθήνας

 52. 10/10 13:22

  TUI: 2 εκατ. επιπλέον αεροπορικές θέσεις το 2020

 53. 10/10 13:04

  Κέρκυρα: Στα 108 εκατ. οι απώλειες των ξενοδοχείων το 2020 λόγω Thomas Cook - Τι ζητεί η Ε.Ξ.

 54. 10/10 12:54

  TUI Γερμανίας: 500.000 περισσότεροι τουρίστες το 2020 σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

 55. 10/10 12:35

  Booking.com: Έτσι θα είναι τα ταξίδια το 2020 - Όλες οι κορυφαίες τάσεις

 56. 10/10 11:45

  ΕΟΤ: Ιαματικός & αθλητικός τουρισμός στο επίκεντρο της πολιτικής για τον θεματικό τουρισμό

 57. 10/10 07:15

  Δείτε πώς θα είναι το νέο πολυτελές ξενοδοχείο της Λάμψα στην πλατεία Συντάγματος

 58. 10/10 07:10

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

 59. 10/10 07:10

  Παραδίδεται στον όμιλο Fattal Ηotels το π. Εσπέρια για 5άστερο ξενοδοχείο

 60. 10/10 07:05

  Βέλγιο: Oι αποζημιώσεις από την Thomas Cook Belgium - επεκτείνεται η Ryanair

 61. 10/10 07:00

  Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

 62. 10/10 06:55

  Το πράσινο τσάι καταπολεμά τα βακτήρια

 63. 09/10 18:10

  Ρόδος: Νέες βραβεύσεις σε συχνούς επισκέπτες του νησιού

 64. 09/10 18:05

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση “50 plus Beurs” - Έντονο ενδιαφέρον από τους Ολλανδούς

 65. 09/10 17:49

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων: Βραβεία στους καλύτερους ξενοδοχοϋπαλλήλους - Δείτε τα 73 ονόματα

 66. 09/10 17:43

  Η Χαλκιδική στην IFTM TOP RESA 2019 στο Παρίσι- Αισιοδοξία από τη γαλλική αγορά

 67. 09/10 17:36

  Volotea: 4 νέα δρομολόγια από Αθήνα- Αυξάνει τις θέσεις σε 580.000- 1 εκ. επιβάτες στην Αθήνα

 68. 09/10 17:25

  Στοχευμένες δράσεις τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου- Σύσκεψη Θεοχάρη στην Τρίπολη

 69. 09/10 17:22

  Συνάντηση Κόνσολα με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

 70. 09/10 15:46

  Καθαρισμός του βυθού στην παραλία Ναυάγιο

 71. 09/10 15:08

  H αυστραλιανή παραγωγή “My Greek Odyssey” και πάλι στη Ρόδο

 72. 09/10 14:34

  H ΕΤΑΔ στη Διεθνή Έκθεση EXPO REAL στο Μόναχο

 73. 09/10 14:19

  H FedHATTA παρουσιάζει την Ιορδανία στην ελληνική αγορά

 74. 09/10 14:02

  Βιώσιμη ανάπτυξη στο Porto Palace Hotel Thessaloniki

 75. 09/10 13:59

  ΑΒΤΑ: Πολυτελείς υπηρεσίες σε καλή τιμή προτιμούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες

 76. 09/10 13:14

  Ποια εταιρία αγοράζει 555 καταστήματα του Thomas Cook

 77. 09/10 13:02

  ΣETKE | Νόμιμες οι τελευταίες αρχαιρεσίες και το Δ.Σ.- Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

 78. 09/10 12:40

  ΑΑΔΕ | Thomas Cook: Τι ισχύει για την απαλλαγή απόδοσης του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και καταλύματα

 79. 09/10 12:37

  Έρευνα: Αυτή είναι η φυσιογνωμία της έξυπνης πόλης

 80. 09/10 12:37

  ΙΝΣΕΤΕ | Ελληνικός τουρισμός 2016-2018: Μειώθηκε η μέση διάρκεια διαμονής, αυξήθηκε η μέση δαπάνη

 81. 09/10 12:11

  Βρετανικός τουρισμός | Στους 5 πρώτους προορισμούς για το 2020 η Ελλάδα

 82. 09/10 12:03

  Άντζελα Γκερέκου: «Τα μικρά νησιά, να γίνουν ο μεγάλος πρωταγωνιστής»

 83. 09/10 11:42

  Τουρισμός | Η EasyJet Holidays προσθέτει ξενοδοχεία σε 100 προορισμούς, μετά την πτώχευση του Thomas Cook

 84. 09/10 11:10

  Ζαχαρίας Χνάρης: Ανησυχητικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό από την έκθεση στο Παρίσι

 85. 09/10 10:53

  Δήμος Άρτας: Προκήρυξη για διαγωνισμό τουριστικής προβολής

 86. 09/10 10:46

  Γιορτή Ακτινιδίου στον Πυργετό Τεμπών

 87. 09/10 10:28

  Μελέτη για την οικολογική κατάσταση στην Ελούντα

 88. 09/10 10:25

  Τα Ιωάννινα έξυπνη πόλη μέσω νέων ψηφιακών εφαρμογών

 89. 09/10 10:20

  Αποφάσεις για επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων

 90. 09/10 10:15

  O EOT στηρίζει το διεθνές συνέδριο Athens Democracy Forum 2019

 91. 09/10 10:03

  Αναπτυσσόμενος προορισμός εναλλακτικού τουρισμού η Νότια Κυνουρία

 92. 09/10 09:48

  ICAP: Αύξηση των εσόδων των τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας το 2018 (πίνακες)

 93. 08/10 16:03

  Αγροτουρισμός: Ιδρύθηκε η "Αγροξενία" για την προώθηση των επιχειρήσεων

 94. 08/10 15:45

  Οι ...Καρυάτιδες στο συγκρότημα καζίνο και resort στο Ελληνικό- η πρόταση της MGE (video)

 95. 08/10 15:08

  Τον πανευρωπαϊκό ψηφιακό φόρο θα επανεξετάσει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 96. 08/10 15:04

  Στον Δήμο Βιάννου Κρήτης η πρώτη υλοποίηση για το WiFi4EU

 97. 08/10 14:57

  Δυναμικό παρόν του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου στην επίσκεψη Μάικ Πομπέο στην Αθήνα

 98. 08/10 14:54

  Boeing και Airbus πίσω από τον πόλεμο δασμών ΕΕ-ΗΠΑ

 99. 08/10 14:39

  Η τουριστική προβολή της Σερίφου

 100. 08/10 13:57

  Χρηματοοικονομική τεχνολογία και μικροπιστώσεις σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη