Συνδιαφήμιση ΕΟΤ - TUI ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για το 2021

Συνδιαφήμιση ΕΟΤ - TUI ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για το 2021

Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τον τουρ οπερέιτορ TUI Group, ύψους 1.473.200 ευρώ ενέκρινε ο ΕΟΤ για το 2021.

Αναλυτικά η απόφαση του γ.γ. του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη:

1. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 65-68 του Ν.4270/ΦΕΚΑ143/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α)
β) του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α)
γ) Του ΠΔ 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/02.08.2018) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» καθώς και του Π.Δ. 343/2001(ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001) άρθρα 28 έως 32 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 52 έως 59 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018) και ισχύουν σήμερα, καθώς και τον Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) αρ. 106.
δ) του ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί Ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων
ε) του ΠΔ 82/2019 (ΦΕΚ 120/Α/ 9-07-2019) περί Αποδοχής παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών
στ) του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών.
2. Τον Ν.3861/ΦΕΚ112/Α/13-7-2010 περί υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο / πρόγραμμα «Διαύγεια»
3. Την υπ΄αριθμ. 15706/27-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019) «Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)»
4. Την υπ΄αριθμ. 15826/28-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019) «Διαπίστωση λήξης θητείας Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και Διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.»
5. Την υπ΄αριθμ. 15827/28-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 643/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019) «Διαπίστωση λήξης θητείας του Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.Τ., λόγω λήξης της θητείας και Διορισμός νέου Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.»
6. Την υπ΄αριθμ. 4542/16-3-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 220/Υ.Ο.Δ.Δ./22-3-2021) με θέμα:Τροποποίηση της υπ΄αρ. 15827/28-9-2019 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με θέμα: «Διαπίστωση λήξης θητείας του Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. λόγω λήξης της θητείας και διορισμός νέου Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 643) ? Διορισμός μέλους στο Δ.Σ. ΕΟΤ.
7.Την υπ. αρ. 141/30-8-2019 Απόφαση Δ.Σ ΕΟΤ (ΦΕΚ 3403/Β/5-9-2019 περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στον Γ.Γ ΕΟΤ διαχείρισης και διακίνησης των λογ/μών διαχείρισης διαθεσίμων & δημοσ. επενδύσεων που διατηρεί ο Οργανισμός στην Τράπεζα της Ελλάδος.
8. Την υπ. αρ.157/26/20-9-2019 (ΦΕΚ 3659/Β/1-10-2019) Απόφαση ΔΣ ΕΟΤ "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ"
9.Την αρ.πρ. 224/10.1.2020 (ΑΔΑ : Ω0Β5469ΗΙΖ-Φ91) απόφαση Γ.Γ.ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γ.Γ.ΕΟΤ στην Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης, Οργάνωσης & Προβολής του ΕΟΤ και σε Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. ΕΟΤ.
10.Την αρ.πρ. 11814/24-7-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 562/Υ.Ο.Δ.Δ./28-7-2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 15827/28-8-2019 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού Αντικατάσταση τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λόγω παραίτησης και Διορισμός νέων μελών».
11.Την απόφαση του Γ.Γ του ΕΟΤ με αρ.6833 ΦΕΚ 4/8/2020 Β΄Τεύχος Αρ. Φύλλου 3235 για τον ορισμό αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
12. Την υπ. αρ αριθ. 20283/31-12-2020 (Α.Δ.Α.: 94ΜΧ465ΧΘΟ-8ΚΥ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί έγκρισης του αναλυτικού Προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021 (Τακτικός και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
13.Την υπ. αρ αριθ. 1104/25-1-2021 (Α.Δ.Α.: 9ΒΛΓ465ΧΘΟ-Ι1Τ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί έγκρισης της Α΄Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021 (Τακτικός και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
14.Την υπ. αρ αριθ.7362/28-4-2021 (Α.Δ.Α.: 9ΒΒΑ465ΧΘΟ-ΣΔΡ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί έγκρισης της Β΄Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ (ως προς το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού), οικ. έτους 2021 .
15. H υπ’ αριθ. πρωτ. 429/08-06-2021 (ΑΠ ΔΣ 86/10-06-2021) ΕΟΤ εισήγηση της Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ προς το οικείο ΔΣ.
16.Η υπ’ αριθ. 86/Συν.13η/10-06-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ.
17.Η υπ’ αριθ. 213-329/26-07-2018 Ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ψυχογυιού (ΑΠ ΕΟΤ 9890/20-08-2019), η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Τουρισμού, και σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής προς έγκριση από τον Υπουργό των αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΤ που αφορούν προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του Οργανισμού, εφόσον κάθε μία σύμβαση ή δέσμευση που σχετίζεται με τα προγράμματα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000€.
18 H υπ’ αρίθμ. 13861/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΛΔ465ΧΘΟ-4ΟΦ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 86/Συν. 13η/10-06-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Τ., ως προς το Πρόγραμμα Συν-διαφήμισης του ΕΟΤ με τον tour operator ?TUI GROUP? για το έτος 2021».
19 Η υπ’ αρίθμ. 14320/11-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΣΠ465ΧΘΟ-ΕΩ8) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 86/Συν. 13η/10-06-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Τ., ως προς τον Προϋπολογισμό Συνδιαφήμισης ΕΟΤ με τον Tour Operator TUI GROUP για το έτος 2021».
20 Οι διατάξεις του Ν. 4700/2020, ΦΕΚ Α/127/29.06.2020, Κεφ. 53 περί διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου.

21 Το υπ αριθμ 632/12/8/2021ΥΣ της Δ/νσης Τουριστικής Προβολής
22 Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης τελεί εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ποσού €1.473.200,00 (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΥΡΩ) που αφορά σε πρόγραμμα Συν-διαφήμισης Ε.Ο.Τ. με τον Tour Operator TUI Group για το έτος 2021.
Η ανωτέρω δέσμευση θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του(ων) Κ.Α.Ε.: ΚΑΕ 949115 '2012ΣΕ01100000 Διαφήμιση προβολή τουρ/κών προγραμ.' ποσό €1.473.200,00 οικ. έτους 2021.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 2. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 3. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 4. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 5. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 6. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 7. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 8. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 9. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 10. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 11. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 12. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 13. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 14. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 15. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 16. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 17. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 18. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 19. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 20. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 21. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 22. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 23. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 24. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 25. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 26. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 27. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 28. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 29. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 30. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 31. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 32. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 33. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 34. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 35. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 36. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 37. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 38. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 39. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 40. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 41. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 42. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 43. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 44. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 45. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 46. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 47. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 48. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 49. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 50. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 51. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 52. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 53. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 54. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 55. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 56. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 57. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 58. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 59. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 60. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 61. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 62. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο

 63. 20/01 12:44

  Iκανοποίηση ΙΑΤΑ για την καθυστέρηση έναρξης των 5G υπηρεσιών κοντά σε αεροδρόμια

 64. 20/01 12:13

  Κομμώσεις και περιποίηση νυχιών μέσα σε μουσεία στην Ολλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας

 65. 20/01 11:39

  Στο 60% του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 11μηνο του 2021

 66. 20/01 11:18

  Το Kalimera Kriti στο θερινό πρόγραμμα του Vtours

 67. 20/01 11:06

  DOT Hotels: Οι κυριότερες τάσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων το 2022

 68. 20/01 10:48

  ΕΤΑΔ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»

 69. 20/01 10:21

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός" | Απαξιωτική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

 70. 20/01 09:26

  Άδειες για ανακαινίσεις ξενοδοχείων σε Ζάκυνθο και Χανιά

 71. 20/01 09:24

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Τρίκαλα

 72. 20/01 09:22

  Ισπανία: Βαρύ το πλήγμα και στον χώρο της μόδας

 73. 20/01 09:20

  Συνεχίζεται η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία

 74. 20/01 09:16

  Etihad και CWT: Αποκλειστική συνεργασία αντιστάθμισης άνθρακα

 75. 19/01 20:07

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Γενναία μέτρα ως "ανάχωμα" στο επερχόμενο σάρωμα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

 76. 19/01 19:43

  TUI | Διπλάσιοι τουρίστες το 2022 στην Ελλάδα - Καλύτερη από το 2019 η νέα χρονιά | Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Joussen (video)

 77. 19/01 19:35

  Σύσκεψη Κικίλια - Πλακιωτάκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 78. 19/01 19:29

  Ομοσπονδίες "Κύκλος" και "Αριστοτέλης": Απογοήτευση για τον αποκλεισμό των καταλυμάτων από τον αναπτυξιακό νόμο

 79. 19/01 19:25

  ΓΕΠΟΕΤ: Έντονη δυσφορία για τον αποκλεισμό τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από τον αναπτυξιακό νόμο

 80. 19/01 16:47

  Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με τον πρέσβη του Ισραήλ

 81. 19/01 16:25

  Brussels Airlines: Νέες πτήσεις προς Αθήνα και ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2022

 82. 19/01 15:15

  ΥΠΑ: Στο - 44,2% έναντι του 2019 η επιβατική κίνηση το 2021 στα ελληνικά αεροδρόμια

 83. 19/01 13:54

  Η Grant Thornton καλωσορίζει τον Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services

 84. 19/01 13:51

  ΠΟΤ: Αύξηση από 30% έως 78% των διεθνών αφίξεων το 2022 έναντι του 2021

 85. 19/01 13:16

  Έρευνα | Επιβαρυμένη η Ψυχική Υγεία και η Κοινωνικότητα των Ελλήνων από την Πανδημία

 86. 19/01 13:09

  Συνεργασία ΕΟΤ – Πολεμικού Μουσείου για την προβολή του στρατιωτικού τουρισμού 

 87. 19/01 13:00

  Tripadvisor: Ρόδος και Σαντορίνη στους 10 πιο "in" προορισμούς στον κόσμο το 2022 - Διακρίσεις για Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα

 88. 19/01 12:30

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά

 89. 19/01 12:03

  Seabourn: Το Ην. Βασίλειο η αγορά με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης κρουαζιέρας το 2022

 90. 19/01 11:35

  Βαλεαρίδες: Πρόστιμο 24.000 στη Ryanair επειδή χρέωνε τις χειραποσκευές

 91. 19/01 11:32

  Δημόσια συγνώμη και μεγάλη αποζημίωση για αρνητική κριτική απαιτεί από πελάτισσα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη

 92. 19/01 11:15

  ΔΩΔΕΚΑ: Επτά χρόνια Ελλάδα | Η πρωτοβουλία της FedHATTA για 12μηνο και θεματικό τουρισμό ανανεώνεται

 93. 19/01 10:24

  Βρετανικός τουρισμός | jet2: Η άρση των περιορισμών φέρνει άλμα στις κρατήσεις

 94. 19/01 09:10

  Εγκρίσεις για ανέγερση νέων ξενοδοχείων σε Θάσο και Άνω Κουφονήσι

 95. 19/01 09:00

  ΟΣΕ: Διαγωνισμός 190.000 ευρώ για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο της Αθήνας

 96. 19/01 09:00

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας

 97. 19/01 09:00

  Οι 9 χώρες της ΕΕ που μείωσαν την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών

 98. 19/01 08:55

  Θετική γνωμοδότηση για καταφύγιο σκαφών μπροστά από ξενοδοχείο στη Χαλκιδική

 99. 19/01 08:16

  Η Όμικρον μετέθεσε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και στην Ιταλία

 100. 18/01 22:06

  Να ενταχθούν τα τουριστικά λεωφορεία στον αναπτυξιακό νόμο, ζητεί ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κρήτης