Ε.Ξ. Ρόδου | Ρύθμιση στη νομοθεσία «περί αιγιαλού και παραλίας» που είναι διαφορετική στη Ρόδο

Ε.Ξ. Ρόδου | Ρύθμιση στη νομοθεσία «περί αιγιαλού και παραλίας» που είναι διαφορετική στη Ρόδο

H νομοθεσία της Ρόδου «περί αιγιαλού και παραλίας» την διαφοροποιεί από τη νομοθεσία που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα σε τρόπο που κρίνονται αυθαίρετες κατασκευές που απέχουν σε απόσταση ακόμα και άνω των 100 μέτρων από την ακτογραμμή! Ταυτόχρονα το Δημόσιο στερείται περιουσία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Γι αυτούς τους λόγους, με επιστολή της στους συναρμόδιους υπουργούς, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ζητεί να καταργηθεί το άρθρο 26 του ν.2971/01 και ο χαρακτηρισμός της περιοχής πέραν της οριοθετημένης γραμμής αιγιαλού και παραλίας (spiagia) ως παλαιού αιγιαλού.

Αναλυτικά, η επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργό Τουρισμού, που στάλθηκε στις 13 Φεβρουαρίου αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Αξιότιμοι,

Σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», παρακαλούμε για την προσοχή σας για το ειδικό καθεστώς που για ιστορικούς λόγους διέπει την αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ρόδου «περί αιγιαλού και παραλίας» και η οποία την διαφοροποιεί από την νομοθεσία που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα σε τρόπο που κρίνονται αυθαίρετες κατασκευές που απέχουν απόσταση ακόμα και άνω των 100 μέτρων από την ακτογραμμή! Ταυτόχρονα το Δημόσιο στερείται περιουσία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Συγκεκριμένα στην Ρόδο, Κω και Λακκί Λέρου με το Ιταλικό Κανονιστικό Διάταγμα  132/1929 τέθηκε σε ισχύ το Κτηματολόγιο το οποίο σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα όπου ο Αιγιαλός και η Παραλία καθορίζονται  από το άρθρο 1 του ν. 2971   ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 2 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (κανονιστικό δ/γμα 132/1929), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 510/1947 (Α΄ 298): «Τα δημόσια κτήματα ανήκουσιν εις την Κυβέρνησιν της Κτήσεως και υποδιαιρούνται εις κτήματα κοινής χρήσεως και εις κτήματα περιουσιακά (ιδιόκτητα του Δημοσίου)».

Στο δε  άρθρο 3 του Κανονισμού ορίζεται ότι:
«Αποτελούσι μέρος των κτημάτων κοινής χρήσεως: α) Ο αιγιαλός μέχρι του ορίου του μεγίστου συνήθους χειμερίου κύματος επί πλέον δε, έξω των αστικών κέντρων, μία ζώνη εκ 12 μέτρων από του τοιούτου ορίου, και αι θαλάσσιαι παραλίαι (spiagia) μέχρι των ορίων πάσης άλλης ιδιοκτησίας δημοσίας ή ιδιωτικής» (άρθρο 3 περίπτωση α΄)».

Σε πλείστες όμως περιπτώσεις «τα όρια των άλλων ιδιοκτησιών» βρίσκονται σε απόσταση ακόμα και 500 μέτρων από την ακτογραμμή! Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους κύριοι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

α. Οι Ιταλοί κατακτητές δεν είχαν ολοκληρώσει την κτηματογράφηση όλων των ιδιωτικών μερίδων διότι οι τότε φτωχοί και αγράμματοι αγρότες δεν είχαν ούτε την γνώση ούτε την βούληση, ούτε τα μέσα για  να προσέλθουν και να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία συνεργασίας με τους Ιταλούς υπαλλήλους. Πολλοί δε αρνήθηκαν την συνεργασία και για λόγους εθνικούς. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εμφανές όχι μόνο στις παραλιακές εκτάσεις αλλά και στον χερσαίο χώρο όπου χιλιάδες ακίνητα και εκτάσεις χωρίς δασικό χαρακτήρα έχουν καταγραφεί ως «δημόσιες» δηλαδή ως ανήκουσες στο τότε Ιταλικό Δημόσιο. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα από το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου ποσοστό που προσεγγίζει το 60%  βρίσκεται στην Δωδεκάνησο και ειδικά στην Ρόδο και Κω.

β. Οι παραλιακές εκτάσεις -ειδικά οι αμμώδεις- ήταν στρατηγικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη οχυρωματικών έργων και τοποθέτησης ναρκών για την προστασία έναντι αποβάσεων. Αυτό εξηγεί και το παράδοξο ότι ενώ υπάρχουν κτηματικές μερίδες δημόσιες που φθάνουν μέχρι την θάλασσα σε περιοχές που δεν είναι αμμώδεις, αντίθετα στις αμμώδεις ακτογραμμές οι αναγνωρισμένες ιδιοκτησίες καταγράφηκαν σε βάθος 300, 400, 500 μέτρων από την ακτογραμμή  με αποτέλεσμα όλη η επιφάνεια του χερσαίου παράκτιου χώρου να κρίνεται ως δήθεν «θαλάσσια παραλία».

Στο υπό διαβούλευση ν/σχ στο άρθρο 3 ορίζεται ότι:

α) Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων.

β) Διακριτό τμήμα αιγιαλού..

γ) Παραλία: η ζώνη της ξηράς, συνεχόμενη προς τον αιγιαλό, η οποία ορίζεται με σκοπό τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται περισσότερο από πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού.

δ) Προστατευόμενος αιγιαλός και παραλία..

ε) Παλαιός αιγιαλός: η ζώνη ξηράς, η οποία προκύπτει από τη μετατόπιση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικά αίτια (φυσικές προσχώσεις) ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή του αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.

Tο δε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο άρθρο 3, ορίζεται ότι:

Στην περίπτωση του Κτημ. Καν. Δωδ/σου η ανωτέρω παράγραφος (α) εφαρμόζεται ομοίως όπως είναι διατυπωμένη στο σχέδιο νόμου και η παράγραφος (γ), εφαρμόζεται κατ΄αναλογία προσθέτοντας ζώνη παραλίας πλάτους 12 μέτρων όπως προβλέπει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδ/σου. Έτσι λοιπόν έχουν καθοριστεί (με αντίστοιχα ΦΕΚ) σε μεγάλες εκτάσεις του νησιού, ο αιγιαλός και η παραλία, δηλαδή ο κοινόχρηστος χώρος όπως ακριβώς επιβάλλει ο νομοθέτης και σε όλη την  Ελλάδα.

Επομένως η πέραν του καθορισθέντος κοινόχρηστου χώρου περιοχή αυτοδικαίως πρέπει να χαρακτηρισθεί ως παλαιός αιγιαλός, δηλαδή δημόσιο κτήμα που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Διότι όπως προαναφέρθηκε άλλοι ήταν οι ιστορικοί λόγοι που δεν κτηματογραφήθηκαν ως κτηματολογικές μερίδες οι περιοχές αυτές.

Είναι λοιπόν παράλογο να χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστη η έκταση πέραν της καθορισθείσας κατά νόμο ζώνης παραλίας και να εκτείνεται στον χερσαίο χώρο μέχρι τα όρια των μερίδων που σκόπιμα καταγράφηκαν σε τόσο υπερβολικό βάθος. Οι εκτάσεις αυτές πέραν από την καθορισμένη γραμμή της παραλίας όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να περιέλθουν στην περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου ως δημόσια κτήματα εξαιρουμένων βέβαια ιδιωτικών κτισμάτων προ του 1948 και μερίδων οικοδομών που είναι ήδη καταγεγραμμένες ως νησίδες εντός των εν λόγω περιοχών.

Επιπρόσθετα μετά την ισχύ του Νόμου 4934/2022 (ΦΕΚ 100 Α΄- 23.5.22) που προβλέπει την κατάργηση του Κτημ. Καν. Δωδ/σου και την μετάπτωση (ένταξη) του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, παρέλκει πλέον ο λόγος ύπαρξης του άρθρου 26 του Ν.2971/01 με το οποίο διατηρούντο οι ιδιαιτερότητες του άρθρου 8 του Ν.510/47 των οποίων ο λόγος ύπαρξης αιτιολογήθηκε ανωτέρω.

Είναι επομένως και αντισυνταγματική η ειδική μεταχείριση της Δωδεκανησιακής περιουσίας εις βάρος του Δημοσίου και των ιδιωτών διατηρώντας ένα ειδικό στρεβλό καθεστώς από την εποχή της Ιταλοκρατίας,  το οποίο δημιουργήθηκε για ειδικούς λόγους που προαναφέραμε.

Εξ άλλου μετά από πλέον των 75 ετών από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου είναι παράλογο η μόνη διάταξη που παραμένει σε ισχύ να είναι η συγκεκριμένη του ΚΚΔ, όταν μάλιστα όλες οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν (ειδικό δασμολόγιο, ειδικός φόρος κατανάλωσης, Οργανισμός Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου κλπ) έχουν καταργηθεί με την αιτιολογία της ανάγκης νομοθετικής εξομοίωσης του ενιαίου εθνικού χώρου.

Για τους πιο πάνω ιστορικούς και ουσιαστικούς λόγους και λόγω της μετάπτωσης του Κτ. Καν. Δωδ/σου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, παρακαλούμε να προβλεφθεί στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου η κατάργηση του άρθρου 26 του ν.2971/01 και ο χαρακτηρισμός της περιοχής πέραν της οριοθετημένης γραμμής αιγιαλού και παραλίας (spiagia) ως παλαιού αιγιαλού.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/04 17:24

  Έρευνα Marriott Bonvoy: Πώς ταξιδεύουν οι σύγχρονοι Ασιάτες – Κυνηγοί του value και της μέγιστης εμπειρίας

 2. 24/04 17:06

  ΕΞΑΑΑ | Oι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' τρίμηνο - 2,5 δισ. ευρώ τα ετήσια έσοδα

 3. 24/04 16:56

  Project VORIA | Πώς θα είναι το συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων με το καζίνο στο Μαρούσι

 4. 24/04 15:00

  EasyJet: 22 νέες αεροπορικές συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

 5. 24/04 14:43

  The Athenaeum | Ανοίγει στις αρχές Μαΐου νέο πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο τη Αθήνας

 6. 24/04 14:10

  Ο FTI υπόσχεται στους ξενοδόχους έγκαιρες πληρωμές

 7. 24/04 13:30

  Norwegian Cruise Line: Το πρόγραμμα κρουαζιέρας στην Ελλάδα για το 2024

 8. 24/04 13:04

  Tus Airways: Nέα σύνδεση Λάρνακα - Ρόδος

 9. 24/04 12:49

  CNT Hot List: Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία στα καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 10. 24/04 12:01

  Οδικός τουρισμός | +12% οι αφίξεις το α' τρίμηνο

 11. 24/04 11:53

  Βραβείο Routes Europe 2024 στο αεροδρόμιο της Αθήνας

 12. 24/04 11:14

  Τουρισμός ευεξίας | Οι 5 νέες τάσεις, που καθορίζουν τον σύγχρονο ταξιδιώτη ευεξίας

 13. 24/04 10:41

  ΕΛΣΤΑΤ | Οριακή αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Φεβρουάριο σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

 14. 24/04 07:31

  Επισκευές σε ξενοδοχείο στη Ρόδο - ανακαίνιση του Σαλάντι Beach Hotel στην Ερμιονίδα

 15. 24/04 07:27

  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων στη Χίο

 16. 24/04 07:24

  Παρατηρήσεις για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

 17. 24/04 07:22

  Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας στη Θεσσαλονίκη

 18. 24/04 07:19

  6ος Μαραθώνιος Κισσάβου

 19. 23/04 16:44

  ΕΕ: Χαλαρώνει (αλλά λίγο) η δημοσιονομική πειθαρχία

 20. 23/04 16:23

  +14,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' τρίμηνο

 21. 23/04 16:05

  FTI | Τουρισμός: Συζητείται στην Επιτροπή Τουρισμού της γερμανικής Βουλής το ενδεχόμενο για κούρεμα χρέους

 22. 23/04 15:56

  ΚΥΑ για την απλή χρήση αιγιαλού: Οι υποχρεώσεις και πώς διασφαλίζεται η κοινοχρησία και η προστασία του περιβάλλοντος

 23. 23/04 15:24

  Συνεργασία Deloitte - ΠΟΞ για εκπαιδευτικά εργαστήρια στα μέλη της

 24. 23/04 15:08

  Travel + Leisure: Το Katikies Santorini ανάμεσα στα 500 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2024

 25. 23/04 13:50

  Μαρίνα Πόρτο Χέλι | Υψηλή πληρότητα το 2023 - Ανάπτυξη 29% το 2024

 26. 23/04 13:43

  Eurowings: 7 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

 27. 23/04 13:43

  Η Celestyal παρουσιάζει τις ημερήσιες εκδρομές «National Geographic Day Tours»

 28. 23/04 12:36

  Το Γραφείο ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύτερος οργανισμός τουρισμού για το 2023

 29. 23/04 12:19

  RND: Τουρκική «απόβαση» στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου

 30. 23/04 11:58

  Ελληνικά ξενοδοχεία: Αυτά είναι τα καλύτερα για το 2024 σύμφωνα με τους χρήστες της Tripadvisor

 31. 23/04 11:28

  Tripadvisor | 12 Ελληνικά ξενοδοχεία στα Best of the Best του παγκόσμιου τουρισμού - Πολλαπλές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις

 32. 23/04 11:28

  Το 90% των startups στη φιλοξενία τελικά δεν τα καταφέρνουν | Συνεργασία UN Tourism και Hotelschool The Hague

 33. 23/04 11:07

  EasyJet | 1,25 εκατ. θέσεις προσφέρονται με έκπτωση - 61,99 £ η έκπτωση προς Σκιάθο για απλή μετάβαση

 34. 23/04 10:33

  Ο τουρισμός περιπέτειας εξελίσσεται σε "μαζική αγορά"

 35. 23/04 07:05

  Δήμος Σκιάθου: Να καταργηθεί το εισιτήριο στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, κάνει ζημιά στον τουρισμό

 36. 23/04 07:03

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Ανατολική Χαλκιδική για τουριστικούς πράκτορες από το Καζακστάν

 37. 23/04 07:02

  Θάσος | Ψήφισμα για την υποβάθμιση των πορθμειακών γραμμών - Κινδυνεύει ο τουρισμός

 38. 23/04 06:55

  4ος Αγώνας Βουνού στη Χίο

 39. 23/04 06:52

  Δήμος Νότιας Κέρκυρας: Στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

 40. 22/04 18:46

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Έρευνα: Προβληματίζει η εικόνα της πόλης - μετατροπή του Ο.Τ.Θ. σε DMO

 41. 22/04 18:38

  Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

 42. 22/04 16:09

  Booking.com | Σε σημείο «κόπωσης» το 28% των ταξιδιωτών για το ζήτημα της αειφορίας

 43. 22/04 15:18

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

 44. 22/04 14:58

  Κρουαζιέρα | Το πρόγραμμα της MSC Cruises από τον Πειραιά το 2024 - Νέα πλατφόρμα πωλήσεων για τα τουριστικά γραφεία

 45. 22/04 12:39

  FedHATTA: Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα – Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες

 46. 22/04 11:53

  Αυθαίρετα σε 14 κλαμπ/εστιατόρια και ξενοδοχεία της Μυκόνου εντόπισαν οι επιθεωρητές

 47. 22/04 11:45

  Κανάρια: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του μαζικού τουρισμού

 48. 22/04 11:17

  Η Βαρκελώνη «κατέβασε» από τη Google διαδρομή λεωφορείου για να μην τη χρησιμοποιούν οι τουρίστες

 49. 22/04 11:11

  Υπερ-τουρισμός | Πλαφόν στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων στο Άμστερνταμ - stop στην αύξηση των κλινών

 50. 22/04 10:51

  ΕΟΤ | Αυξημένες Κρατήσεις από Ολλανδία Βέλγιο

 51. 22/04 10:31

  MSC Cruises | Νέο πρόγραμμα με προσθήκη δύο διανυκτερεύσεων (και στην Αθήνα) πριν ή μετά την κρουαζιέρα

 52. 22/04 10:03

  TÜV AUSTRIA Hellas - Sani/Ikos: Πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας

 53. 22/04 07:26

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Λήμνο

 54. 22/04 07:23

  Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

 55. 22/04 07:20

  ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

 56. 22/04 07:19

  Επέκταση αεροδρομίου Τιράνων λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 57. 22/04 07:17

  Ηνωμένο Βασίλειο: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού

 58. 21/04 11:13

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Παρίσι 2024»

 59. 21/04 11:03

  Χάρης Δούκας | Η Αθήνα εισέπραξε μόλις 42 λεπτά ανά τουρίστα που επισκέφτηκε την πόλη το 2023!

 60. 21/04 10:52

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Έρχονται προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας στα Airbnb

 61. 21/04 07:57

  Γιορτή Λουλουδιών στην Ανάβρα Λάρισας

 62. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 63. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 64. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 65. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 66. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 67. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 68. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 69. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 70. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 71. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 72. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό | βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 73. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 74. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 75. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 76. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 77. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 78. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 79. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 80. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 81. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 82. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 83. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 84. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 85. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 86. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 87. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 88. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 89. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 90. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 91. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 92. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 93. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 94. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 95. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 96. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 97. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 98. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 99. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 100. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου