Ε.Ε. | Κατευθυντήριες γραμμές για βίζες και ελέγχους των Ρώσων στα σύνορα

Ε.Ε. | Κατευθυντήριες γραμμές για βίζες και ελέγχους των Ρώσων στα σύνορα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Παρασκευή επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις διαδικασίες θεώρησης καθώς και τους ελέγχους των συνόρων όσον αφορά Ρώσους πολίτες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των γεωπολιτικών ανησυχιών και των ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πρόσφατη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω επιστράτευσης και εικονικών «δημοψηφισμάτων», οδήγησε σε αύξηση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των στρατεύσιμων και των οικογενειών τους, που προσπαθούν να διαφύγουν από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν ενισχυμένο έλεγχο ασφάλειας κατά την έκδοση θεωρήσεων σε Ρώσους και αυξημένους ελέγχους των συνόρων, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο.  

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καλούν τα προξενεία και τις συνοριακές αρχές των κρατών μελών να εφαρμόζουν υψηλότερο επίπεδο ελέγχων ασφάλειας και συντονισμένη προσέγγιση κατά τη διενέργεια ατομικών αξιολογήσεων των αιτήσεων θεώρησης και ελέγχων των Ρώσων πολιτών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά:  «Χρειαζόμαστε μια ενιαία, ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των Ρώσων πολιτών που φθάνουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Η ίδια ενότητα που έχουμε επιδείξει σταθερά απέναντι στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας πρέπει να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα παραμείνει πάντα τόπος ασύλου. Αυτό όμως τώρα αποτελεί κατά πρώτο και κύριο λόγο ζήτημα ασφάλειας: ο αυξημένος έλεγχος της έκδοσης θεωρήσεων και οι αυξημένοι συνοριακοί έλεγχοι θα διασφαλίσουν την προστασία μας και την ενότητά μας.»

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ίλβα Γιούανσον, πρόσθεσε: «Οι σημερινές [σ.σ. της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου] κατευθυντήριες γραμμές εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσφατης κλιμάκωσης του πολέμου από τον πρόεδρο Πούτιν. Η απειλή για την ασφάλεια είναι πραγματική. Η ΕΕ θα προστατεύσει τον εαυτό της και τους πολίτες μας. Διασφαλίζουμε μια συνεκτική και ενωμένη προσέγγιση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ όσον αφορά τους Ρώσους πολίτες, καθώς και όσον αφορά την εφαρμογή αυστηρών κανόνων για την έκδοση θεωρήσεων βραχείας παραμονής για τους Ρώσους πολίτες. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη δεν θα κλείσει την πόρτα σε όσους χρειάζονται πραγματικά προστασία.

 Ενισχυμένος έλεγχος ασφάλειας όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν με συσταλτικό και συντονισμένο τρόπο τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Ρώσοι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν θεωρήσεις Σένγκεν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρή προσέγγιση κατά την αξιολόγηση της αιτιολόγησης του ταξιδιού. Αυτό περιλαμβάνει τους Ρώσους πολίτες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την επιστράτευση.
Εάν ένας αιτών (π.χ. πρόσωπο που προσπαθεί να ξεφύγει από την επιστράτευση) σχεδιάζει μακρά παραμονή στην ΕΕ, τα προξενεία των κρατών μελών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την υπόθεση σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας. Στην περίπτωση θεωρήσεων βραχείας παραμονής, τα προξενεία καλούνται να εφαρμόζουν τυχόν παρεκκλίσεις για ανθρωπιστικούς λόγους με συσταλτικό τρόπο. Εναπόκειται στα κράτη μέλη, βάσει ατομικής εξέτασης, να αξιολογήσουν αν οι αιτήσεις των Ρώσων πολιτών μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπίπτουσες στην κατηγορία των ανθρωπιστικών λόγων.

Τα προξενεία των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν προσεκτικά τις περιπτώσεις Ρώσων που υποβάλλουν αίτηση θεώρησης βραχείας παραμονής από μέρος εκτός Ρωσίας.  Οι εν λόγω περιπτώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται στο προξενείο που είναι υπεύθυνο για τον τόπο διαμονής τους, κανονικά στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ανάκληση και ακύρωση έγκυρων θεωρήσεων (στα σύνορα)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δώσουν εντολή στα προξενεία και τους συνοριοφύλακές τους να ασκούν αυξημένο έλεγχο και να υιοθετήσουν αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά την επαναξιολόγηση των θεωρήσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί σε κάθε πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με βάση την επανεξέταση της ατομικής κατάστασης στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κώδικα θεωρήσεων, η απλή κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτομάτως δικαίωμα εισόδου στον χώρο Σένγκεν. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ακύρωσης/ανάκλησης, η σχετική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από τον/την συνοριοφύλακα, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος που χορηγεί τη θεώρηση.

Συντονισμένοι και διεξοδικοί έλεγχοι των Ρώσων πολιτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Οι κατευθυντήριες γραμμές επισημαίνουν πτυχές του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και καλούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα και να ακολουθήσουν συντονισμένη προσέγγιση στα σύνορα της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος Ρώσου πολίτη από ένα σύνορο τη στιγμή που δεν του έχει επιτραπεί η είσοδος από άλλο σύνορο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θίγουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Προσεκτικότερη αξιολόγηση των ταξιδιωτικών εγγράφων από μεταφορείς επιβατών  

Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν επίσης ότι οι μεταφορείς είναι υπεύθυνοι για τους υπηκόους τρίτων χωρών τους οποίους έχουν μεταφέρει στην ΕΕ αλλά στους οποίους δεν επετράπη η είσοδος. Οι μεταφορείς θα πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση κατά την επαλήθευση των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για την είσοδο, ιδίως όσον αφορά Ρώσους πολίτες. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την επιστροφή του προσώπου στο οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος στην ΕΕ στη χώρα από την οποία αναχώρησε.

Επόμενα βήματα

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα στηρίξουν τα κράτη μέλη και τα προξενεία τους, καθώς και τις αρχές συνοριοφυλακής τους.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να στηρίζει ταχείες και συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση όλων των αναδυόμενων προκλήσεων. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των IPCR (ολοκληρωμένων ρυθμίσεων της ΕΕ για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων) και θα συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δικτύου Blueprint.

Ιστορικό

Στις 6 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή πρότεινε την πλήρη αναστολή της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, λόγω των αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Το Συμβούλιο ψήφισε επίσημα την πρόταση στις 9 Σεπτεμβρίου και, την ίδια ημέρα, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για τη στήριξη των προξενείων τους κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης βραχείας παραμονής που υποβάλλονται από Ρώσους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου για την ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (IPCR) της 26ης Σεπτεμβρίου, τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να τα στηρίξει περαιτέρω και να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις θεωρήσεις, που εκδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ελέγχους των συνόρων.

Οι νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται για την εφαρμογή κοινής προσέγγισης της ΕΕ, καθώς διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση στα σύνορά τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων θεώρησης και αιτήσεων πληροφοριών από Ρώσους πολίτες.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 01/12 23:00

  Ελληνικός τουρισμός 2022 | ΙΝΣΕΤΕ: Νέο ρεκόρ στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 10μηνο- διψήφια μείωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 2. 01/12 17:07

  Η AEGEAN επιμένει και τον χειμώνα με ενισχυμένο πρόγραμμα προορισμών

 3. 01/12 16:19

  Σε Συνέδριο - Έκθεση στη Ν. Κορέα η Ρόδος και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα

 4. 01/12 16:16

  Νέα μαρίνα στο Μεγανήσι

 5. 01/12 14:10

  Τουρισμός | Hotelbeds: Οι 7 τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα παγκόσμια ταξίδια το 2023

 6. 01/12 13:50

  Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό δέντρο στο Rockefeller Centre (βίντεο)

 7. 01/12 13:39

  Γερμανικός τουρισμός | -42% οι κρατήσεις του Οκτωβρίου για το καλοκαίρι του 2023 έναντι του 2019

 8. 01/12 13:03

  ΕΟΤ Γερμανίας: Εκδήλωση στη Φρανκφούρτη για παρουσίαση Ελληνικών προορισμών

 9. 01/12 12:44

  Έρευνα GetYourGuide: Εμπειρίες με συναισθηματική αξία και ταξίδια τα δημοφιλέστερα δώρα των Γερμανών τα Χριστούγεννα

 10. 01/12 12:39

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών έως τις 30/12

 11. 01/12 12:06

  Ο "τηλεφωνικός τουρισμός" συναρπάζει τους Τούρκους- Ταξίδια στη Γεωργία για φτηνότερα iPhone

 12. 01/12 12:03

  Zωντανό κέντρο προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού στο Κονέκτικατ

 13. 01/12 11:55

  Eθνική μονάδα ETIAS θα ελέγχει τις αιτήσεις έκδοσης ή όχι αδειών ταξιδιού

 14. 01/12 11:22

  Aegean: Νέα σύνδεση Νιουκάστλ – Αθήνα το καλοκαίρι του 2023

 15. 01/12 11:18

  Συγχωνεύονται Air India και Vistara | Δημιουργείται ο κορυφαίος αεροπορικός όμιλος της Ινδίας

 16. 01/12 11:03

  Tus Airways | Πτήσεις Αθήνα- Τελ Αβίβ και Λάρνακα- Ηράκλειο από τα μέσα Δεκεμβρίου

 17. 01/12 10:00

  Το Καφεσύστημα Ελ Γκρέκο εντυπωσίασε τους επισκέπτες της έκθεσης XENIA

 18. 01/12 09:49

  WTTC | Ο τουρισμός πόλεων πρωτοστατεί στην παγκόσμια ανάκαμψη - Έρχεται λαμπρή 10ετία για τις πόλεις

 19. 01/12 08:51

  Τήνος, Ελαφόνησος, Πάρος και Μήλος προβάλλονται σήμερα στο Λονδίνο ως ιδανικοί προορισμοί γαμήλιου τουρισμού

 20. 30/11 15:31

  Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μήλου για το 2023

 21. 30/11 14:10

  Η Σαντορίνη στους 8 καλύτερους στον κόσμο για τα χειμερινά γαμήλια ταξίδια των Αμερικανών

 22. 30/11 13:57

  Rolls-Royce & easyJet αλλάζουν τις πτήσεις του μέλλοντος: Πρωτοποριακός κινητήρας εκμηδενίζει τις εκπομπές άνθρακα

 23. 30/11 13:57

  Παπαζάχος σε ΣΚΑΪ: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο χθεσινοβραδινός σεισμός ήταν ο κύριος

 24. 30/11 13:54

  Πλεύρης σε ΣΚΑΪ: Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

 25. 30/11 13:41

  Ηράκλειο: Εισαγγελική παρέμβαση για την ρύπανση-μόλυνση από κατσίγαρο

 26. 30/11 13:34

  «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού»: Νέα δυνατότητα υποβολής αιτήματος επαλήθευσης

 27. 30/11 13:32

  H Θεσσαλία φιλοξένησε τα μέλη της ECTAA και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις

 28. 30/11 12:52

  Ξενοδοχεία: Αυτή είναι η στρατηγική που εκτοξεύει τα έσοδα, το loyalty και την ικανοποίηση πελατών

 29. 30/11 12:35

  Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Οι 5 υποψήφιες καλύτερες ταινίες για το «ευρωπαϊκό Όσκαρ» - Δείτε τα τρέιλερ

 30. 30/11 12:30

  EasyJet: Νέα σύνδεση με Ρόδο το καλοκαίρι του 2023

 31. 30/11 11:57

  Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα 6 καλύτερα Airbnb στη Σαντορίνη 

 32. 30/11 11:50

  Κύπρος | Έρχεται το πρώτο ολοκληρωμένο resort της Ευρώπης με μεγαλοπρεπές καζίνο - Αλλάζει το τουριστικό προφίλ του νησιού

 33. 30/11 11:21

  Cruise.co.uk: Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές το 2023 – «Θα είναι η χρονιά της κρουαζιέρας»

 34. 30/11 10:59

  Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου για το 2023

 35. 30/11 10:35

  Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για τα τουριστικά γραφεία, με δραστηριότητα σε Ρωσία και Ουκρανία

 36. 30/11 09:29

  Γερμανικός τουρισμός | Επανέρχεται δυναμικά το 2023 ο ιστορικός Neckermann - Ισχυρή παρουσία σε Κρήτη, Ρόδο, Κω και Κέρκυρα

 37. 30/11 09:15

  Εύβοια: «Αίνιγμα» το άγνωστο ρήγμα - Διχογνωμία αν τα 5 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός

 38. 30/11 09:06

  Κικίλιας: Ενδιαφέρον της Flyadeal για αεροπορική σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Κρήτη

 39. 29/11 18:11

  Το Matrix ξεκίνησε στο MIT: Έφτιαξαν ρομπότ που... γεννούν άλλα ρομπότ - Τι είναι τα voxel

 40. 29/11 17:48

  Σ.Ζαχαράκη | Ο ελληνικός τουρισμός, πρωταθλητής της παγκόσμιας τουριστικής ανάκαμψης

 41. 29/11 16:01

  Η AEGEAN δημιουργεί την επόμενη γενιά πιλότων

 42. 29/11 15:58

  WTAAA: Συνάντηση 5 ηπείρων στην Αθήνα για τον παγκόσμιο οργανωμένο τουρισμό

 43. 29/11 15:50

  ΙΝΣΕΤΕ: Πρωτοπόρα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

 44. 29/11 14:12

  ΕΤΑΔ | Ολοκληρώθηκε η θητεία του CEO Στέφανου Βλαστού

 45. 29/11 13:55

  ΕΕ: Αντίο στο «airplane mode» στις πτήσεις – Ελεύθερα κλήσεις, μηνύματα και διαδίκτυο μέσω 5G

 46. 29/11 13:33

  EasyJet: Εκτοξεύεται η ζήτηση των Βρετανών για τις περιόδους αιχμής παρά την ακρίβεια

 47. 29/11 13:17

  Conde Nast Traveller | Η Αθήνα καλύτερος οικονομικός city break προορισμός στην Ευρώπη για το 2023

 48. 29/11 12:51

  Συνέδριο ECTAA: «Το μέλλον των πακέτων διακοπών βρίσκεται σε κίνδυνο»

 49. 29/11 12:23

  LLM: Η Ελλάδα καλύτερος προορισμός στον κόσμο για ιστιοπλοΐα

 50. 29/11 12:06

  Θαλάσσιος τουρισμός: Συνάντηση Γ. Πατούλη με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για το γιώτινγκ στην Αθήνα

 51. 29/11 11:41

  «Καμπανάκι» Λαγκάρντ για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη

 52. 29/11 11:16

  Επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για πρόσληψη 3.000 ανέργων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 53. 29/11 11:06

  «Συνάντηση με ένα αγριολούλουδο»: Δείτε το ντοκιμαντέρ για τα αγριολούλουδα της Κρήτης και τους «προστάτες» τους

 54. 29/11 10:40

  Κωνσταντινούπολη | Στα ύψη τα ενοίκια λόγω εκτίναξης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων

 55. 29/11 09:54

  Η Ε.Ξ. Ρόδου παρουσιάζει την επετειακή έκδοση «Χτίζοντας ένα θαύμα»

 56. 29/11 09:34

  Jet2.com | Περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι από το Stansted προς Αθήνα, Κέρκυρα, Κρήτη, Κω, Κεφαλονιά και Ρόδο

 57. 29/11 09:20

  Το Κ2Β – Business empowerment by Kotsovolos πρωταγωνίστησε στη φετινή έκθεση ΧΕΝΙΑ

 58. 29/11 09:07

  Β.Κικίλιας | Συμφωνία για επέκταση των απευθείας πτήσεων από Σαουδική Αραβία προς Ελλάδα

 59. 28/11 16:44

  «Reimagining success» | Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 το ετήσιο Συνέδριο ΣΕΤΕ

 60. 28/11 16:28

  O οδικός χάρτης προς το μέλλον του ελληνικού τουρισμού | ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα και υποδομές

 61. 28/11 15:46

  Λύση στην Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Κάσου - Καρπάθου

 62. 28/11 15:42

  Γευστικές προτιμήσεις των Ελλήνων τα Χριστούγεννα | Τα μελομακάρονα τρεις φορές πιο δημοφιλή από τους κουραμπιέδες!

 63. 28/11 15:25

  Τουρισμός φυλακών: Ιστορικό ενδιαφέρον ή νοσηρή περιέργεια;

 64. 28/11 15:17

  Οι Ισραηλινοί πρώτη εθνικότητα σε κρατήσεις την εορταστική περίοδο στην Αθήνα

 65. 28/11 14:00

  Διαδικτυακές πλατφόρμες: Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας για έναν ασφαλέστερο διαδικτυακό χώρο

 66. 28/11 13:08

  Eurocontrol: Ευρωπαϊκή πρωτιά για τη SKY express - Aύξηση 162% του πτητικού έργου σε σχέση με το 2019

 67. 28/11 12:55

  Τουρισμός: Τα διεθνή ταξίδια των πλούσιων Αμερικανών δίνουν γερές δόσεις ανάσας στα ταξιδιωτικά πρακτορεία

 68. 28/11 12:30

  WTTC | 6 στους 10 ταξιδιώτες θέλουν να ταξιδεύουν με αειφόρο τρόπο

 69. 28/11 11:01

  Booking.com | Σήμανση τριών επιπέδων για τα τουριστικά καταλύματα με βιώσιμες πρακτικές

 70. 28/11 10:55

  Ο Βασίλης Κικίλιας στην Παγκόσμια Σύνοδο του WTTC στο Ριάντ

 71. 28/11 10:39

  Δήμος Αθηναίων: Λαμπερά Χριστούγεννα και ατμόσφαιρα γιορτής σε όλη την Αθήνα

 72. 28/11 10:29

  Ανοίγει το πρώτο Μουσείο Χριστουγέννων στην Ελλάδα

 73. 28/11 10:25

  Οι χειρότεροι επιβάτες αεροπλάνου σύμφωνα με μια αεροσυνοδό

 74. 28/11 10:18

  Ο μαζικός τουρισμός οφείλει να εμπλουτιστεί με ποιοτικότερους δείκτες

 75. 28/11 09:57

  Frosch Sportreisen | Τουρισμός με αθλητικές δραστηριότητες και στη Θάσο το 2023

 76. 28/11 09:10

  O ταξιδιώτης ενδιαφέρεται περισσότερο για την άυλη εμπειρία που θα αποκομίσει στον προορισμό

 77. 27/11 17:34

  Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 78. 27/11 17:23

  Κρήτη | Οι Γερμανοί μετατρέπουν τη Μεσσαρά σε… πλατφόρμα Airbnb

 79. 27/11 17:16

  Οι Περιφερειάρχες της χώρας στην ακριτική Ρω και στο Καστελόριζo

 80. 27/11 17:09

  ΣΕΤΚΕ | Η «νέα πρόταση στη διαμονή» με 3 Δράσεις και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στα μικρά καταλύματα

 81. 27/11 12:48

  Κύπρος | Κλειδί για το 2023 η προσέλκυση τουρισμού από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής

 82. 27/11 11:59

  10η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ | Κοινό αίτημα για λύσεις στα προβλήματα της ξενοδοχίας - Η αποχώρηση από τα κοινά του κ.Ρέτσου

 83. 27/11 10:56

  Απελευθερώστε τις δυνατότητες των ξενοδοχείων για να μεγαλώσουμε την πίτα της ανάπτυξης

 84. 27/11 10:54

  Βασίλης Κικίλιας: Επέκταση της σεζόν από το Καστελόριζο μέχρι την Αθήνα

 85. 27/11 10:43

  Μείωση μισθώματος για το 2023 σε δημοτικό ακίνητο που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Κοινότητα Ελατούς

 86. 27/11 10:39

  Επιδείνωση του Δείκτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης στο Βέλγιο

 87. 26/11 10:50

  Αστροτουρισμός στην Κρήτη | Αστεροσχολείο στη Σητεία - ψηφιακή εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 88. 26/11 10:46

  Β.Κικίλιας | Ο βιώσιμος τουρισμός στο επίκεντρο της επόμενης καμπάνιας

 89. 26/11 10:43

  Eπενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης κατηγορίας σε ξενοδοχείο του Πειραιά

 90. 26/11 10:41

  Αεροδρόμια Βρετανίας: Τέλος η απαγόρευση υγρών στις χειραποσκευές το 2024

 91. 25/11 16:57

  ECTAA - HATTA - FEDHATTA: Σύσσωμος ο ευρωπαϊκός οργανωμένος τουρισμός στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο της ECTAA

 92. 25/11 16:08

  Εγκαίνια του νέου Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα

 93. 25/11 16:06

  Έρευνα Wyndham: Οι Γερμανοί διψούν για διακοπές, όμως αλλάζουν ταξιδιωτικές συνήθειες λόγω πληθωρισμού

 94. 25/11 15:55

  Η AEGEAN έχει σχεδόν ανακτήσει τα επίπεδα του 2019

 95. 25/11 15:31

  TAP Air Portugal: Διήμερη απεργία στις 8 & 9 Δεκεμβρίου – Οι μισές πτήσεις ακυρώνονται

 96. 25/11 15:18

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στο Ισραήλ με έμφαση στη γαστρονομία

 97. 25/11 15:14

  Αξέχαστη εμπειρία στους ταξιδιώτες η προσφορά δωρεάν Κυπριακού Προγεύματος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

 98. 25/11 15:06

  Σύλλογος Κρήτης | Ο ρόλος του Διευθυντή Ξενοδοχείων: παρελθόν-παρόν-μέλλον

 99. 25/11 13:42

  Studiosus: Οι Κυκλάδες στον νέο κατάλογο smart & small για το 2023

 100. 25/11 13:31

  Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία η Ακρόπολη