Δικαστήριο της Ε.Ε: Τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφεύγουν κατά αθέμιτων πρακτικών της Βooking.com στα δικαστήρια της χώρας τους

Α Decrease font Enlarge font
Δικαστήριο της Ε.Ε: Τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφεύγουν κατά αθέμιτων πρακτικών της Βooking.com στα δικαστήρια της χώρας τους

Απόφαση στην υπόθεση C-59/19 Wikingerhof GmbH & Co. KG κατά Booking.com BV

"Ξενοδοχείο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της εταιρείας Booking.com μπορεί, κατ’ αρχήν, να την εναγάγει ενώπιον δικαστηρίου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το ξενοδοχείο, ζητώντας να παύσει τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης", έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), εξετάζοντας υπόθεση που του παρέπεμψε το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία).

Μολονότι οι ενέργειες που καταγγέλλονται κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης, έχει εφαρμογή στην περίπτωσή τους ο κανόνας της ειδικής δωσιδικίας των ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας τον οποίο προβλέπει ο κανονισμός Βρυξέλλες Ια.

Το 2009, η Wikingerhof GmbH & Co. KG, εταιρεία που έχει συσταθεί κατά το γερμανικό δίκαιο και εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο στη Γερμανία, σύναψε σύμβαση με την Booking.com BV, εταιρεία η οποία έχει συσταθεί κατά το ολλανδικό δίκαιο, εδρεύει στις Κάτω Χώρες και εκμεταλλεύεται διαδικτυακή πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων. Επρόκειτο για τυποποιημένη σύμβαση της Booking.com, στην οποία προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το ξενοδοχείο δηλώνει ότι έχει λάβει αντίγραφο της έκδοσης 0208 των γενικών όρων [...] της Booking.com. Αυτοί υπάρχουν αναρτημένοι στον ιστότοπο της Booking.com  [...].  Το ξενοδοχείο βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους. Οι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης [...]». Η Booking.com τροποποίησε, εν συνεχεία, κατ’ επανάληψη τους γενικούς όρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο σύστημα Extranet της εταιρείας αυτής.

H Wikingerhof διαφώνησε γραπτώς με την προσθήκη στην επίμαχη σύμβαση μιας νέας έκδοσης των γενικών όρων, η οποία γνωστοποιήθηκε από την Booking.com στους αντισυμβαλλομένους της στις 25 Ιουνίου 2015. Η Wikingerhof υποστήριξε, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της Booking.com στην αγορά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διαδικτυακών πυλών κράτησης καταλυμάτων, ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να συνάψει τη σύμβαση και να υποστεί τις συνέπειες των μεταγενέστερων τροποποιήσεων των γενικών όρων της Booking.com, μολονότι ορισμένες πρακτικές της τελευταίας είναι αθέμιτες και, ως εκ τούτου, αντίθετες προς το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Ακολούθως, η Wikingerhof άσκησε ενώπιον του Landgericht Kiel (πρωτοδικείου του Κιέλου, Γερμανία) αγωγή με αίτημα να απαγορευθεί στην Booking.com

(i) να προσθέτει, χωρίς τη συγκατάθεση της Wikingerhof, την ένδειξη «πιο συμφέρουσα τιμή» ή «μειωμένη τιμή» δίπλα στην τιμή η οποία αναγράφεται από το ξενοδοχείο στη διαδικτυακή πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων

(ii) να της στερεί την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία παρέχουν στην πλατφόρμα οι αντισυμβαλλόμενοι της Booking.com και

(iii) να εξαρτά τη σειρά εμφάνισης του ξενοδοχείου της, όταν υποβάλλονται αιτήματα αναζήτησης, από τη χορήγηση προμήθειας άνω του 15%.

Το Landgericht Kiel έκρινε ότι δεν είχε διεθνή δικαιοδοσία και κατά τόπον αρμοδιότητα, κρίση η οποία επιβεβαιώθηκε κατ’ έφεση από το Oberlandesgericht Schleswig (εφετείο του Σλέσβιχ, Γερμανία). Κατά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, πέραν του ότι τα γερμανικά δικαστήρια δεν είχαν, βάσει του κανονισμού 1215/20121 (κανονισμός Βρυξέλλες Iα), γενική διεθνή δικαιοδοσία επειδή η Booking.com εδρεύει στις Κάτω Χώρες, δεν θεμελιωνόταν εν προκειμένω ούτε η ειδική δωσιδικία του τόπου εκπλήρωσης της συμβατικής παροχής, δυνάμει του άρθρου 7, σημείο 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 1215/2012, ούτε η ειδική δωσιδικία του τόπου επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος σε περιπτώσεις ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, δυνάμει του άρθρου 7, σημείο 2, του ίδιου κανονισμού.

Κατόπιν της αναίρεσης (Revision) που άσκησε η Wikingerhof υποστηρίζοντας ότι κακώς το Oberlandesgericht Schleswig αποφάνθηκε ότι η επίμαχη αγωγή δεν εμπίπτει στη διεθνή δικαιοδοσία του επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία), ενώπιον του οποίου ασκήθηκε η αναίρεση, υπέβαλε με τη σειρά του στο Δικαστήριο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως.

Το Δικαστήριο ερωτάται, στο πλαίσιο αυτό, αν το άρθρο 7, σημείο 2, του κανονισμού 1215/2012 τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση αγωγής που έχει ως αίτημα την παύση ορισμένων ενεργειών πραγματοποιούμενων στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μεταξύ της ενάγουσας και της εναγομένης και στηρίζεται σε ισχυρισμό περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της εναγομένης, κατά παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Σκεπτικό του Δικαστηρίου

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματος, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η δυνατότητα εφαρμογής είτε του άρθρου 7, σημείο 1,  του κανονισμού 1215/2012 είτε του άρθρου 7, σημείο 2, του ίδιου κανονισμού εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εξέταση, εκ μέρους του επιληφθέντος δικαστηρίου, των ειδικών προϋποθέσεων των διατάξεων αυτών. Κατά συνέπεια, όταν ο ενάγων επικαλείται έναν από τους προαναφερθέντες κανόνες, το επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να ελέγξει αν οι αξιώσεις του ενάγοντος είναι, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους κατά το εθνικό δίκαιο, συμβατικής φύσεως ή, αντιθέτως, αδικοπρακτικής ή οιονεί αδικοπρακτικής φύσεως, κατά την έννοια του κανονισμού 1215/2012. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να υπαγάγει μια αγωγή η οποία ασκείται μεταξύ συμβαλλομένων μερών στην κατηγορία των «διαφορών εκ συμβάσεως» ή στην κατηγορία των «ενοχών εξ αδικοπραξίας» κατά την έννοια του κανονισμού 1215/2012, το επιληφθέν δικαστήριο πρέπει να εξετάσει το είδος της ενοχής, «συμβατικής» ή «αδικοπρακτικής ή οιονεί αδικοπρακτικής», που αποτελεί τη βάση της αγωγής.

Ειδικότερα, μια αγωγή εμπίπτει στις διαφορές εκ συμβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 7, σημείο 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 1215/2012, αν η ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ του εναγομένου και του ενάγοντος παρίσταται αναγκαία προκειμένου να διαπιστωθεί ο θεμιτός ή, αντιθέτως, ο αθέμιτος χαρακτήρας της συμπεριφοράς που προσάπτεται από τον δεύτερο στον πρώτο. Αντιθέτως, όταν ο ενάγων επικαλείται, με το δικόγραφό του, τους κανόνες περί αδικοπρακτικής ή οιονεί αδικοπρακτικής ευθύνης, δηλαδή προβάλλει παράβαση υποχρέωσης εκ του νόμου, και δεν είναι απαραίτητη η εξέταση του περιεχομένου της σύμβασης την οποία αυτός έχει συνάψει με τον εναγόμενο, προκειμένου να κριθεί ο θεμιτός ή αθέμιτος χαρακτήρας της συμπεριφοράς που προσάπτεται στον τελευταίο, δεδομένου ότι η εν λόγω υποχρέωση επιβάλλεται στον εναγόμενο ανεξαρτήτως της σύμβασης, τότε η αιτία της αγωγής αφορά ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, κατά την έννοια του άρθρου 7, σημείο 2, του κανονισμού 1215/2012.

Εν προκειμένω, η Wikingerhof προβάλλει, με το δικόγραφό της, παραβίαση του γερμανικού δικαίου του ανταγωνισμού, το οποίο προβλέπει γενική απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλης οικειοθελούς δέσμευσης. Συνεπώς, το ζήτημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της κύριας δίκης είναι αν η Booking.com προέβη σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, κατά την έννοια αυτού του δικαίου του ανταγωνισμού. Για να κριθεί, επομένως, αν οι ενέργειες που προσάπτονται στην Booking.com είναι θεμιτές ή αθέμιτες υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, δεν είναι απαραίτητη η ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ των διαδίκων της κύριας δίκης, δεδομένου ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι ενδεχομένως αναγκαία μόνον για να διαπιστωθεί κατά πόσον στοιχειοθετείται η ύπαρξη των πρακτικών αυτών.

Το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό την επιφύλαξη σχετικού ελέγχου από το αιτούν δικαστήριο, η αγωγή της Wikingerhof, εφόσον στηρίζεται στην εκ του νόμου υποχρέωση αποχής από κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αφορά ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, κατά την έννοια του άρθρου 7, σημείο 2, του κανονισμού 1215/2012.

1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).

Δείτε το πλήρες κείμενο της αποφάσεως

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 19/01 01:54

  Ζητείται εμβόλιο κατά της αυτοκαταστροφής

 2. 18/01 20:13

  Δράση ΕΟΤ: Η Ελλάδα ιδανικός προορισμός για διακοπές και γαμήλιο τουρισμό σε Φινλανδία και Σουηδία

 3. 18/01 16:22

  Συνεργασία EOT και FedHATTA για την τουριστική προβολή της Ελλάδας

 4. 18/01 15:45

  Ε.Ξ. Μαγνησίας: Απελευθέρωση των μετακινήσεων μεταξύ νομών για να λειτουργήσουν τα Χιονοδρομικά Κέντρα

 5. 18/01 15:42

  Α.Γεωργιάδης: Εξετάζεται το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων και η μετακίνηση από νομό σε νομό

 6. 18/01 15:25

  Γερμανία: Σε χώρους κράτησης θα οδηγούνται οι παραβάτες της καραντίνας

 7. 18/01 14:53

  «Απελευθερώνονται» 63 κτίρια-κοσμήματα της Αθήνας

 8. 18/01 13:10

  Κανένα εμπόδιο στα ταξίδια για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί

 9. 18/01 12:48

  Έρευνα | Η αυξημένη χρήση social media κατά το lockdown αυξάνει την μοναξιά και φέρνει κατάθλιψη

 10. 18/01 12:41

  Έρευνα ΙΤΕΠ: Επειγόντως ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχείων - 78% κάτω ο τζίρος το 2020

 11. 18/01 12:28

  Το κράτος θα πληρώνει όσο χρειαστεί

 12. 18/01 11:59

  Ηνωμένο Βασίλειο: Κλειστοί οι ταξιδιωτικοί διάδρομοι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

 13. 18/01 11:30

  Castel Tornese ή αλλιώς Χλεμούτσι: Ένα από τα πιο επιβλητικά φρούρια της Ελλάδας

 14. 18/01 11:27

  Η εκκλησία που θεωρείται η παλιότερη της Αθήνας και η ιστορία της που μετρά… 1.000 χρόνια

 15. 18/01 10:49

  Αισιόδοξα νέα από την πορεία των εμβολιασμών στο Ισραήλ

 16. 18/01 10:24

  DW: Θετικά τα σημάδια για τον ελληνικό τουρισμό στη Γερμανία

 17. 18/01 09:57

  Αλβανία: Επένδυση 2 δισ. ευρώ από Εμιρατινό όμιλο στο Λιμένα Δυρραχίου

 18. 18/01 09:08

  Πράσινο φως για ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Μήλο - H απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων

 19. 18/01 08:55

  Έρευνα: Η Ελλάδα στη λίστα των επιθυμητών προορισμών για τους ξένους ταξιδιωτικούς συντάκτες το 2021

 20. 18/01 08:55

  Iσπανία: Σε εστίαση και μεταφορές οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας

 21. 18/01 08:52

  Μείωση 20% παγκοσμίως στην κατασκευή νέων ουρανοξυστών

 22. 17/01 18:46

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μιχάλη Οικονόμου

 23. 17/01 18:40

  ΥΠΑ | Μόνο ουσιώδεις μετακινήσεις στις πτήσεις εσωτερικού

 24. 17/01 18:37

  Στη Μαδρίτη ο κ.Θεοχάρης για σύνοδο του ΠΟΤ

 25. 17/01 09:10

  Νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Κεφαλονιά και Μονεμβασιά

 26. 17/01 09:05

  Τα νέα περιοριστικά μέτρα θα καθυστερήσουν την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας μέσα στο 2021

 27. 17/01 09:02

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Πάρο και Κάρπαθο

 28. 16/01 11:43

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τα διαβατήρια εμβολιασμού και τα πιστοποιητικά ανοσίας

 29. 16/01 11:41

  Γαλλία: Υποχρεωτικό τεστ κορωνοϊού και καραντίνα για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ

 30. 16/01 11:38

  Πράσινο φως για νέα ξενοδοχεία σε Νάξο και Μύκονο

 31. 15/01 23:02

  Tornos News Webcast | Νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό με τη θεσμοθέτηση των DMMO

 32. 15/01 21:34

  Rapid tests για τον Covid-19 στους εργαζόμενους στην ΥΠΑ

 33. 15/01 15:55

  Επεκτείνεται και για τον Φεβρουάριο η πλήρης αναστολή καταβολής ενοικίου - Σε ποιες επιχειρήσεις ισχύει

 34. 15/01 15:41

  Κάμπινγκ πολυτελείας κατασκευάζεται στα Ιωάννινα

 35. 15/01 14:28

  FedHATTA: Η υπόσχεση που δεν έμεινε στα λόγια

 36. 15/01 14:24

  Grant Shapps προς Βρετανούς: "Μην με συμβουλεύεστε για τα ταξίδια σας"

 37. 15/01 14:12

  Κορωνοϊός: Νέα απειλή η βραζιλιάνικη παραλλαγή;

 38. 15/01 12:50

  Στα καταλύματα και την εστίαση η μεγαλύτερη μείωση κύκλου εργασιών το γ' τρίμηνο του 2020

 39. 15/01 12:49

  Το WTTC χαιρετίζει την ευρύτερη αποδοχή των τεστ ως μεγάλο βήμα για την επιστροφή των διεθνών ταξιδιών

 40. 15/01 12:17

  Αμοργός: Διεθνής προβολή και μπουτίκ κρουαζιερόπλοια στο νησί

 41. 15/01 12:16

  Απαραίτητες οι διακοπές το 2021 για έναν στους δύο Γερμανούς - Με ποια κριτήρια θα κάνουν κρατήσεις

 42. 15/01 11:54

  Kατανομή των ποσών ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

 43. 15/01 11:36

  Η απόκοσμη Μονή Ασκητή μέσα στη σπηλιά και η άγνωστη ιστορία με τον μοναχό

 44. 15/01 11:35

  Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών

 45. 15/01 11:34

  Η περιοχή της Αθήνας που κάποτε είχε ακόμη και ανεμόμυλους

 46. 15/01 11:32

  Anex Tour: Νέος κατάλογος για το καλοκαίρι του 2021 – Περιλαμβάνει και Ελληνικούς προορισμούς

 47. 15/01 11:20

  ΕΟΤ: Το Visit Greece App, κορυφαία Εφαρμογή της χρονιάς στα e-volution awards 2021

 48. 15/01 10:58

  Προβολή της Τήνου σε Βέλγιο και Ολλανδία

 49. 15/01 10:30

  Έρευνα: Επενδυτικό κύμα εν μέσω πανδημίας το 2020 | Άδειες για 278 νέα ξενοδοχεία - Η Μύκονος στο επίκεντρο με 50 ξενοδοχεία- Όλα τα ονόματα

 50. 15/01 10:27

  Δήμος Πειραιά: Πρωτοπορεί με τη δημιουργία Μηχανισμού Διαχείρισης Προορισμού

 51. 15/01 10:20

  Δήμος Βριλησσίων: E-Πλατφόρμα για την προβολή της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας

 52. 15/01 10:17

  Γερμανία: Μεγάλες οι απώλειες στον κλάδο τουρισμού και ψυχαγωγίας

 53. 15/01 10:16

  Βέλγιο: Oι εκτιμήσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας στη διετία 2021-22

 54. 15/01 10:11

  Celestyal Cruises: Στις 24 Απριλίου ξεκινά η τουριστική περίοδος για το 2021

 55. 15/01 10:05

  Ένα υπέροχο και δύσκολο ταξίδι- Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. στα Μέλη και στους Φορείς

 56. 14/01 16:25

  FEG & Clio Muse: Διαδικτυακά σεμινάρια για ξεναγήσεις Σκοτεινού Τουρισμού

 57. 14/01 16:10

  WTTC: Κανόνες για την καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων στην πορεία προς την τουριστική ανάκαμψη

 58. 14/01 15:35

  Δ.Καραλής: Η ελληνικότητα της ξενοδοχίας απειλείται με αφανισμό

 59. 14/01 15:16

  Γρ. Τάσιος: «Το ελληνικό ξενοδοχείο δίνει μάχη επιβίωσης μέσα σε δύσκολες συνθήκες»

 60. 14/01 15:10

  Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: ψηφοφορία σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την πώληση NPL σε τρίτους

 61. 14/01 15:07

  Γερμανία: 28 δισ. ευρώ οι απώλειες των τ. γραφείων και t.o’s από την αρχή της πανδημίας – Κίνδυνος για πολλά «λουκέτα»

 62. 14/01 14:13

  Γερμανία: Αρνητικός ο τουρισμός στην πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού

 63. 14/01 13:51

  Travel Pass ετοιμάζει η ΙΑΤΑ για τα αεροπορικά ταξίδια

 64. 14/01 12:30

  ΠΟΞ: Μέτρα στήριξης σε περισσότερα ξενοδοχεία που επλήγησαν από τον “ΙΑΝΟ”

 65. 14/01 12:21

  Marriott: Αποσύρει τις δωρεές στους πολιτικούς που ψήφισαν κατά του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

 66. 14/01 12:17

  EOT: Ηρώδειο από… πάγο στο φεστιβάλ «Πάγου και Χιονιού» της Κίνας

 67. 14/01 12:10

  Μόνο με αρνητικό τεστ κορωνοϊού η είσοδος των ταξιδιωτών στις ΗΠΑ

 68. 14/01 11:55

  Η ξεχωριστή εκκλησία που έχει σκαλιστεί κυριολεκτικά πάνω στο βράχο

 69. 14/01 11:54

  Δεν είναι πίνακας ζωγραφικής αλλά ίσως το πιο μαγευτικό κάστρο της Ελλάδας

 70. 14/01 11:30

  Και τα πληρώματα της Virgin Atlantic στο πρόγραμμα εμβολιασμών

 71. 14/01 10:56

  Καμπάνια τουριστικής προβολής Αστικών Κέντρων Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής - 2021

 72. 14/01 10:43

  ΙΝΣΕΤΕ: Οι τουριστικές επιδόσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας έως τo 2019

 73. 14/01 10:34

  Δεν θα είναι προϋπόθεση το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια στη χώρα μας

 74. 14/01 10:22

  Μελέτη PwC: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις

 75. 14/01 10:07

  Βρετανοί εκπαιδευτές σκι ερευνώνται για τη μεταφορά του μεταλλαγμένου κορωνοϊού στις Αυστριακές Άλπεις

 76. 14/01 10:04

  Κ.Νοτοπούλου: Χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι οικογένειές τους καλούνται να ζήσουν με μηδενικό εισόδημα

 77. 14/01 10:02

  Αποφάσεις για νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Ρέθυμνο, Σαντορίνη και Φολέγανδρο

 78. 14/01 10:00

  Easyjet | Πιλότοι και αεροσυνοδοί σε ρόλο νοσοκόμου στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού

 79. 14/01 09:58

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Κω

 80. 14/01 09:56

  Βαυαρία: Άνοιγμα λιανικού εμπορίου με Click and Collect - Παραλαβή έξω από τα καταστήματα ή από θυρίδες

 81. 14/01 09:48

  Η αναθέρμανση της συζήτησης για υγειονομική βίζα

 82. 13/01 15:36

  HolidayCheck Special Award 2021 | Τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη γερμανόφωνη τουριστική αγορά

 83. 13/01 14:51

  Οι Jet2.com και Jet2holidays αναστέλλουν ολόκληρη τη χειμερινή σεζόν

 84. 13/01 14:07

  Πανδημία: "Δεν έχει νόημα να τα κλείσουμε όλα"

 85. 13/01 13:50

  Χιλιάδες Βρετανοί θα αποκτήσουν διαβατήρια υγείας στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου

 86. 13/01 12:47

  Αυτές ήταν οι καλύτερες και οι χειρότερες αεροπορικές εταιρίες στην επιστροφή χρημάτων κατά την πανδημία

 87. 13/01 12:46

  Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 88. 13/01 12:36

  WTTC: Με τεστ και όχι με την απαίτηση εμβολιασμού θα αποκατασταθούν τα διεθνή ταξίδια

 89. 13/01 12:29

  Εμβληματικής σημασίας η τουριστική επένδυση στον Σκορπιό

 90. 13/01 12:17

  Ένα υγειονομικό "διαβατήριο" λύνει τα χέρια όλων

 91. 13/01 12:13

  Σε επίπεδα προ 30ετίας η αεροπορική κίνηση το 2020 λόγω Covid-19 - Πτώση 69,3%

 92. 13/01 12:09

  Airbnb: Σχέδιο ασφαλείας για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ!

 93. 13/01 11:47

  Melia Hotels: Το παλάτι του Μιλάνου γίνεται πολυτελές ξενοδοχείο

 94. 13/01 11:22

  Πάνω από 500 καταστήματα μέσα σε 10 ημέρες στην πλατφόρμα agora delivery για δωρεάν δημιουργία e-shop

 95. 13/01 11:14

  Η ελληνική εκκλησία με ένα από τα ψηλότερα μπαρόκ καμπαναριά στον κόσμο

 96. 13/01 11:12

  Πώς θα έμοιαζε να περπατάς στον κρατήρα ενός ελληνικού ηφαιστείου

 97. 13/01 11:06

  Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών: Μπορούν να αλλάξουν το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού; Δείτε τη συζήτηση στο Webcast της Παρασκευής

 98. 13/01 09:00

  Αγροδιατροφή και τουρισμός: Καινοτόμες δράσεις στη Δυτική Μακεδονία

 99. 13/01 08:30

  Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μεταξύ των Δήμων Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού

 100. 13/01 08:27

  Δήμος Κω: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις