Δήμος Αθηναίων: Θέση στάσης για τουριστικά λεωφορεία και άλλα οχήματα στα ξενοδοχεία

Α Decrease font Enlarge font
Δήμος Αθηναίων: Θέση στάσης για τουριστικά λεωφορεία και άλλα οχήματα στα ξενοδοχεία

Με απόφαση του ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε μερική τροποποίηση του άρθρου 32 της υπ΄αρ. 1776/2017 Κανονιστικής Απόφασης του, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 112/19 πράξη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, με προσθήκη παραγράφου Γ στο άρθρο 32, που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης θέσης για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4582/2018, «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

«Γ. Χορήγηση άδειας δημιουργίας εσοχής στο πεζοδρόμιο ή διαγράμμισης – σηματοδότησης τμήματος οδού για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4582/2018, χορηγείται άδεια χωροθέτησης, σήμανσης και, κατά περίπτωση, κατασκευής θέσης στάσης, για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από τον νόμιμο εκπρόσωπο του καταλύματος.

Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται αποκλειστικά η στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους.

Η θέση θα προσδιορίζεται είτε με τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο είτε με ειδική διαγράμμιση και σήμανση τμήματος του δρόμου έμπροσθεν του ξενοδοχειακού καταλύματος. Στις περιπτώσεις όπου η χωροθέτηση έμπροσθεν του ξενοδοχειακού καταλύματος δεν είναι δυνατή, λόγω μη επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου ή απαγόρευσης της στάθμευσης ή κυκλοφοριακής ικανότητας του οδοστρώματος ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, θα εξετάζεται από το Δήμο, σύμφωνα με τον Ν. 4582/2018, ο καθορισμός θέσης σε οδό παρακείμενη στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα οικοδομικά τετράγωνα, με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυμα διαθέσιμη λύση και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων.

Τα στοιχεία του φακέλου

Για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάσης για την εξυπηρέτηση του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Αίτηση στο όνομα της επιχείρησης του καταλύματος, η οποία να υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής, συνοδευόμενη από την Άδεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, το Νόμιμο Καταστατικό, όπου αναφέρεται και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εγγραφής της εταιρείας σε αυτό και περί εκπροσώπησης της εταιρείας.

2. Κυκλοφοριακή μελέτη χωροθέτησης και πρόσβασης των οχημάτων, υπογεγραμμένη από έχοντα το δικαίωμα μηχανικό, που να περιλαμβάνει:

- τον ακριβή προσδιορισμό και διαστάσεις της θέσης

- την πορεία πρόσβασης των οχημάτων

- το καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης στην παραπάνω πορεία και θέση

- τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών πρόσβασης και αιτούμενης θέσης στάσης

- παρόδιες χρήσεις και επιπτώσεις στη λειτουργία των υπολοίπων χρήσεων της οδού από τη χωροθέτηση και την πρόσβαση των οχημάτων

- τα σχετικά διαγράμματα υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνεται η κατασκευή εσοχής:

-Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του πεζοδρομίου (φρεάτια, πίλαρ, οικίσκοι οπτικών ινών κ.τ.λ.) στο οποίο προτείνεται η παρέμβαση, στην έκταση όλης της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου. Στο σχέδιο που θα είναι πλήρως διαστασιολογημένο ενδεχομένως θα ζητείται να συμπεριλαμβάνεται, κατά περίπτωση και το απέναντι πεζοδρόμιο

-Σχέδιο πρότασης, στην οποία θα διασφαλίζεται ότι η ελεύθερη όδευση για διέλευση πεζών στην προτεινόμενη διαμόρφωση του πεζοδρομίου θα είναι τουλάχιστον 1.50 μ. Εάν στο σημείο παρέμβασης υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών αυτός θα μετακινείται σε νέα θέση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση. Η νέα θέση θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Απόφασης Υπουργού 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/28.12.2009).

-Φωτογραφίες της περιοχής παρέμβασης

-Τεχνική Έκθεση, όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες για την πραγματοποίηση του έργου.

-Eφ' όσον επηρεάζονται δίκτυα και εγκαταστάσεις ΟΚΩ, οργανισμών και παρόχων κινητής τηλεφωνίας, περίπτερα και στοιχεία Κ.Υ.Ε. για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια τοποθέτησης και χρήζουν μετακίνησης, σύμφωνη γνώμη ή έγκριση μετακίνησης αυτών από τον αρμόδιο φορέα.

4. Μελέτη κατασκευής της προτεινόμενης εσοχής ή διαγράμμισης, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

4.1 Στις περιπτώσεις κατασκευής εσοχής:

-Για την υλοποίηση της εσοχής στην ακμή του υπάρχοντος πεζοδρομίου στη νέα θέση θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διατομής 15Χ30 με απότμηση της εσωτερικής ακμής, σε τεμάχια με μήκος όχι μικρότερη από 1,00 μέτρο γενικά (εκτός από τέρματα) κατασκευασμένα με πρόσμιξη λευκού τσιμέντου, ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού ανοικτού χρώματος, τελείως ομαλή και κατασκευασμένα με ταυτόχρονη δόμηση και συμπύκνωση. Τα τεμάχια πρέπει να αντιστηρίζονται σ' όλο το μήκος τους με σκυρόδεμα C12/15, ελάχιστης διατομής 0,15 Χ 0,15 και αρμολογημένα με ομοιόχρωμη με τα κράσπεδα τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ. Τσιμέντου ανά μ3 κονιάματος.

Η κατασκευή των θεμελίων των κρασπέδων από σκυρόδεμα C12/15, με την απαιτούμενη συμπίεση της επιφάνειας έδρασής του και στη συνέχεια του σκυροδέματος ώστε να πάρει την κανονική εγκάρσια κλίση και την μόρφωση της επιφάνειας του ρείθρου με μύστρισμα, ώστε να γίνει απόλυτα λεία. Οι συναρμογές θα κατασκευαστούν από καμπύλα προκατασκευασμένα κράσπεδα. Σε περίπτωση που υπάρχουν μαρμάρινα κράσπεδα θα αποξηλωθούν αν χρειαστεί, μετά προσοχής και θα επανατοποθετηθούν. Η επισκευή του τμήματος του πεζοδρομίου από το οποίο αφαιρέθηκε τμήμα για την δημιουργία της εσοχής θα επισκευασθεί τοποθετώντας πλάκες πεζοδρομίου ομοίων διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου με τις προϋπάρχουσες.

-Ο χώρος της εσοχής θα υλοποιείται σε στάθμη ύψους 5 εκ. από τη στάθμη του υπάρχοντος ρείθρου.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναγκαιότητα αποξήλωσης του υπάρχοντος ρείθρου η αντικατάσταση του θα υλοποιηθεί χωρίς να αλλοιώνεται η υφιστάμενη κλίση και ροή των όμβριων υδάτων.

Η επίστρωση της εσοχής εδράζεται σε υπόβαση σκυροδέματος C12/15 πάχους 10cm ελαφρά οπλισμένη με πλέγμα Τ92 σε καλά συμπιεσμένο έδαφος ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθίζηση. Η τελική επίστρωση της επιφάνειας της εσοχής θα γίνεται με κυβόλιθους από σκυρόδεμα χρώματος γκρι και πάχους 5 εκ., οποιουδήποτε σχήματος, αντοχής σε θλίψη 500Kg/cm2 και περιεκτικότητας σε τσιμέντο 400Kg/m3 τοποθετουμένων σε στρώση άμμου μέσου συμπιεσμένου πάχους 3 εκ.

Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει πάνω σε στρώση από καθαρή άμμο λατομείου ( ενισχυμένη με τσιμέντο (100 kg/m3).

Η στρώση αυτή αποτελείται από καθαρή άμμο, που να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών (άργιλο, χώμα). Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού να έχει μέγιστη διάμετρο 7 χιλ., τουλάχιστον το 80% του υλικού κάτω των 4 χιλ.

Σε καμιά περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν έτσι που να αλλάζουν το πάχος της στρώσης άμμου.

Η τοποθέτηση και συμπίεση των κυβόλιθων γίνεται με το χέρι τοποθετώντας τους στεγνά με αρμούς από 0.8 έως 1,0 εκ. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται, πριν από την συμπίεση, 2 εκ. ψηλότερα από την τελική στάθμη που προβλέπεται, ώστε μετά από την συμπίεση με χειροκίνητο δονητικό μηχάνημα να φθάσει στην επιθυμητή τελική στάθμη.

Το σφράγισμα αρμών γίνεται με στρώσεις λεπτής κοσκινισμένης άμμου με τσιμεντόσκονη (200 kg/m3).

Ο καθαρισμός γίνεται με διαβροχή νερού χωρίς πίεση και καθαρισμό των κυβόλιθων με βούρτσα.

-Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται κατά έντεχνο τρόπο ώστε να μην υποστούν φθορές τα υφιστάμενα φρεάτια Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ κλπ.) και η προσαρμογή τους να γίνει στο ίδιο επίπεδο με την τελική στάθμη του πεζοδρομίου, καθώς επίσης και με υλικά αρίστης ποιότητας υπό την ευθύνη του αιτούντος και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.

-Ο αιτών οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τόσο για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε τρίτους όσο και για την ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων χωρίς ο Δήμος να φέρει ουδεμία ευθύνη.

-Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει τόσο το πεζοδρόμιο όσο και το παρακείμενο οδόστρωμα να καθαρίζονται επιμελώς και να απομακρύνεται κάθε υπόλειμμα από τα χρησιμοποιηθέντα υλικά.

-Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διακοπή εργασιών μετά την έναρξή τους. Οι εργασίες πρέπει να είναι συνεχείς μέχρι την αποπεράτωσή τους.

4.2 Στις περιπτώσεις σήμανσης - διαγράμμισης της θέσης:

-Η διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνεται από αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05- 04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’.

Η πληρότητα φακέλου ελέγχεται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

Η μελέτη κατασκευής της προτεινόμενης εσοχής ή διαγράμμισης διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.

Η προβλεπόμενη από Ν. 4582/2018 προθεσμία των τριών μηνών για την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσδιορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης του παραπάνω φακέλου. Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία μετράει από την κατάθεσή τους.

Κατόπιν της λήψης Απόφασης έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Αθηνάς 16 ή Λιοσίων 22). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της παρέμβασης καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ταχ. διεύθυνση).

-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αορίστου χρόνου, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με 30,00 €/m2 για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πριν την έκδοση της αδείας.

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά το πέρας των εργασιών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

-Αντίγραφο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί για την έγκριση της εσοχής καθώς και της εγκριτικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι θα επιβλέψει το έργο ώστε οι εκτελεσθείσες εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου.

Η παραχώρηση γίνεται για 3 έτη, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση, όπως οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η νόμιμη λειτουργία του ξενοδοχείου, η εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή. Σε περίπτωση σφράγισης του ξενοδοχειακού καταλύματος, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για τα ξενοδοχειακά καταλύματα στα οποία έχει ήδη παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με οποιονδήποτε τρόπο ο αναγκαίος χώρος για την κάλυψη των περιγραφομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.4582/2018 αναγκών στάσης και στάθμευσης για όσο χρόνο ισχύει η παραχώρηση αυτή. Για τα ξενοδοχειακά αυτά καταλύματα επιτρέπεται και η παράταση της ισχύος της σχετικής παραχώρησης σύμφωνα με την κείμενη, κατά το χρόνο της παραχώρησης, νομοθεσία. Για την παραχώρηση της θέσης επιβάλλεται από τον Δήμο ετήσιο τέλος, όπως προβλέπεται από τον Νόμο Ν. 4582/2018.».

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 04/04 17:12

  Γερμανία: 1 στις 5 επιχειρήσεις θεωρεί ότι απειλείται με πτώχευση

 2. 04/04 17:11

  Κορωνοϊός-Σερβία: Mέτρα στήριξης της οικονομίας με καταβολή μισθών από το κράτος

 3. 04/04 17:08

  Μη δασικές εκτάσεις σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά κατόπιν εξέτασης αιτημάτων 2 εταιρειών

 4. 03/04 19:51

  Τηλεδιάσκεψη για τα προβλήματα στον τουριστικό κλάδο στη Μαγνησία

 5. 03/04 17:53

  Δωρεές Goldair για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 6. 03/04 17:23

  Γερμανία: Διχάζει η "λύση βάουτσερ" – Τι φοβούνται τα τουριστικά γραφεία

 7. 03/04 16:18

  The Telegraph: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός διακοπών μετά τον κορωνοϊό

 8. 03/04 15:23

  Έναρξη εργασιών στο Ελληνικό

 9. 03/04 15:19

  Εκτεταμένο πλάνο δράσεων της Accor για τον Covid-19

 10. 03/04 14:53

  Η Marketing Greece υποστηρίζει την πλατφόρμα Greece From Home με πρωτότυπο περιεχόμενο

 11. 03/04 14:05

  Το καλό και το κακό σενάριο στον τουρισμό

 12. 03/04 13:58

  Πέντε ελληνικές παραλίες στη στεριά αλλά σαν σε νησί

 13. 03/04 13:56

  Περιοχές της Αθήνας που άλλαξαν όνομα μέσα στα χρόνια

 14. 03/04 13:50

  ΕΟΔΥ: Οδηγίες για κρούσματα κορωνοϊού στην κρουαζιέρα

 15. 03/04 13:41

  FTI: Αισιοδοξία μετά το πακέτο χρηματοδότησης

 16. 03/04 13:36

  ΕΕ: 100 δις κατά της ανεργίας αντί για ευρωομόλογο;

 17. 03/04 13:17

  “Πανδημία” online παραπλανητικών πληροφοριών για τον κορωνοϊό

 18. 03/04 13:08

  Σε διαδικασία πτώχευσης η Thomas Cook Aviation, που λειτουργούσε για την Condor

 19. 03/04 12:46

  Γερμανικός τουρισμός | Ρύθμιση: Voucher από τις αεροπορικές εταιρίες και t.o's - Τι ισχύει για εταιρίες και ταξιδιώτες

 20. 03/04 12:28

  Ryanair: Περιορισμένη επιβατική κίνηση τον Απρίλιο και Μάιο

 21. 03/04 12:09

  10 κρουαζιερόπλοια ταξιδεύουν ακόμα στη θάλασσα - Δείτε ποια είναι

 22. 03/04 11:58

  Μαγιόρκα: Έναρξη τουριστικής σεζόν χωρίς τουρίστες

 23. 03/04 11:48

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος": Σύσταση προς καταλυματίες για τις ακυρώσεις κρατήσεων

 24. 03/04 11:12

  Κύπρος: Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάφο

 25. 03/04 11:01

  Κορωνοϊός: Εφιαλτικά σενάρια για τη γερμανική οικονομία - Ζημιά 729 δισ. αν η κρίση διαρκέσει 3 μήνες

 26. 03/04 10:54

  Κορωνοϊός- Intercontinental: Πολιτικές ακύρωσης και ευέλικτες κρατήσεις

 27. 03/04 10:51

  Κορωνοϊός: Η πολιτική κρατήσεων και ακυρώσεων της Radisson Hotels

 28. 03/04 10:49

  Κορωνοϊός - Oλλανδία: Στο χειρότερο σενάριο, περιοριστικά μέτρα για 1 χρόνο

 29. 03/04 10:44

  Κορωνοϊός - Ισραήλ: 1,24 δισ. δολ. το μήνα η ζημιά στην οικονομία

 30. 03/04 10:42

  Πρόεδρος Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ν. Υόρκης: Τα πεντάλεπτα τεστ κορωνοϊού θα σώσουν και τον ελληνικό τουρισμό

 31. 03/04 10:38

  Κ.Νοτοπούλου: Αναγκαία η λήψη μέτρων στήριξης διπλωματούχων ξεναγών- ερώτηση στη Βουλή

 32. 02/04 17:00

  Δυνατότητα κατάθεσης πινακίδων για τα τουριστικά λεωφορεία

 33. 02/04 16:57

  Υπ. Ναυτιλίας: Απαγορεύονται προσωρινά το κολύμπι, τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και η υποβρύχια αλιεία

 34. 02/04 16:26

  ΕΤΑΔ: Μέτρα προστασίας για τον Κορωνοϊό Covid-19

 35. 02/04 16:25

  Η ΔΕΘ-Helexpo στο πλευρό της κοινωνίας και της Πολιτείας στη «μάχη» με τον κορωνοϊό

 36. 02/04 14:56

  Γερμανία: 3,5 δισ. ευρώ οι επιστροφές χρημάτων από τους t.o’s – Σε σενάριο T. Cook η αγορά αν δεν γίνουν πιστώσεις

 37. 02/04 14:18

  Έρευνα: Πόσο επιβραδύνει ο κορωνοϊός τα ταξίδια των Γερμανών

 38. 02/04 14:00

  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Δέσμη προτάσεων για τη στήριξη του τουρισμού

 39. 02/04 13:11

  Greece from home: Η καινοτόμα πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για να παραμείνει η Ελλάδα στο επίκεντρο

 40. 02/04 13:08

  Κίνδυνος επιθετικής εξαγοράς τουριστικών ομίλων, καθώς η τιμή των μετοχών κατέρρευσε

 41. 02/04 12:11

  Condor: Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της προσωρινής κρατικοποίησης

 42. 02/04 11:52

  Πτώση 61,3% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο

 43. 02/04 11:32

  Η μικρή Καραϊβική που βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα

 44. 02/04 11:28

  Το μυστικό που κρύβει στους πρόποδές της η Ακρόπολη

 45. 02/04 11:20

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός": Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

 46. 02/04 10:48

  Πότε θα τελειώσει η επιδημία στη Γερμανία;

 47. 02/04 10:38

  Κορωνοϊός - Έρευνα: Οι επιπτώσεις στα ξενοδοχεία της Μεσογείου τον Φεβρουάριο

 48. 02/04 10:33

  Κορωνοϊός: Έλληνες ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι και στην Ινδία

 49. 02/04 10:31

  Η επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία σε Κρήτη

 50. 02/04 10:26

  Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

 51. 02/04 10:17

  Κορωνοϊός: Ανοιχτά εστιατόρια σε κλειστά ξενοδοχεία για φαγητό σε πακέτο και delivery

 52. 02/04 10:10

  Κορωνοϊός: Πάνω από 1.000 ακυρώσεις συνεδρίων στην Ευρώπη - Ποιο μήνα προτιμούν για τη μετάθεση των διοργανώσεων

 53. 01/04 16:44

  Ένταξη στα μέτρα στήριξης ζητούν οι Εταιρείες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων με τη δημιουργία ΚΑΔ

 54. 01/04 16:37

  "Lockdown" στο τζίρο βλέπει το 66,7% των επιχειρήσεων φέτος λόγω κορωνοϊού

 55. 01/04 16:17

  ΕΑΤΑ: Διαδικτυακή καμπάνια για την Αθήνα

 56. 01/04 16:00

  Στ.Βλαστός: Η ΕΤΑΔ θα αποτρέψει την αυθαίρετη είσοδο σκαφών στη μαρίνα Αλίμου

 57. 01/04 15:40

  Κανάρια Νησιά: Καταβολή πληρωμών από τους t.o’s μέχρι τις αρχές Μαΐου ζητούν οι ξενοδόχοι

 58. 01/04 15:05

  Ην. Βασίλειο: Πλατφόρμα εύρεσης προσωρινής εργασίας για άτομα που έχασαν τη δουλειά τους στον τουρισμό

 59. 01/04 14:35

  Γερμανία: Ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια από την 1η Απριλίου – «Ένα εντελώς λάθος μέτρο»

 60. 01/04 13:50

  DER Touristik: Αναστέλλεται προσωρινά η είσπραξη προμήθειας από ακυρωμένα ταξίδια

 61. 01/04 13:30

  Η TUI στηρίζει τα βάουτσερ – Τι ζητούν τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία- Κρατήσεις για το 2021

 62. 01/04 13:13

  Grant Thornton: Οι τελευταίες ρυθμίσεις με τα μέτρα στήριξης μέσα από 10 απαντήσεις

 63. 01/04 13:11

  The smarter E Europe 2020: Ακυρώθηκε η πλατφόρμα της ενεργειακής βιομηχανίας στο Μόναχο

 64. 01/04 12:57

  Ισπανία: Ανοίγουν ξενοδοχεία για τη φιλοξενία ασθενών με κορωνοϊό

 65. 01/04 12:54

  Singapore Airlines: Αύξηση κεφαλαίου εν μέσω πανδημίας

 66. 01/04 12:38

  Από πού ήρθε ο κορωνοϊός; Από την Κίνα ή τις ΗΠΑ;

 67. 01/04 12:23

  Γερμανικός τουρισμός: Η πανδημία του κορωνοϊού θα αλλάξει εντελώς τα ταξίδια - Τι προβλέπουν οι ειδικοί

 68. 01/04 11:46

  Πύργος Αθηνών: Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό κτήριο

 69. 01/04 11:40

  Ποιος ήταν ο «μικρός Λυκαβηττός» στην Αθήνα και τι απέγινε

 70. 01/04 11:33

  A. Γκερέκου: Επιστολή προς ΕΟΦ για να επιτραπούν τα ιατρικά συνέδρια το καλοκαίρι

 71. 01/04 10:57

  Bέλγιο: Κυβέρνηση και Τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

 72. 01/04 10:54

  Βρετανία: 75 εκατ. λίρες για τον επαναπατρισμό όσων εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό

 73. 01/04 10:51

  Η επόμενη μέρα: Άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Σαντορίνη Λευκάδα, Κύθνο, Θάσο και Βόλβη

 74. 01/04 10:49

  Η επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Μύκονο

 75. 01/04 10:45

  Δήμος Λειψών: Υποχρεωτική καραντίνα σε όσους ταξιδεύουν στα μικρά νησιά

 76. 01/04 10:38

  Aegean: Δεν θα λάβουν αμοιβή για το 2020 οι κ.κ.Ευτύχιος Βασιλάκης και Δημήτρης Γερογιάννης

 77. 01/04 10:27

  Στήριξη όλων των εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό και μικρές επιχειρήσεις ζητούν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ

 78. 01/04 10:15

  Hilton: Παραιτείται από το μισθό του για το υπόλοιπο του 2020 ο διευθύνων σύμβουλος

 79. 01/04 10:10

  Ο κ. Κ. Λούλης προσφέρει τις αποδοχές Απριλίου και Μαΐου στον λογαριασμό για την αντιμετώπιση του COVID-19

 80. 31/03 19:53

  ΣΙΤΕΣΑΠ: Αγωνία για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν με 30 ελληνικά τουριστικά σκάφη

 81. 31/03 19:47

  Κορωνοϊός: Έρευνα στη Ρόδο για τις επιπτώσεις από τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων

 82. 31/03 19:20

  Μαρίνα Αλίμου: Αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού ζητεί η ΕΤΑΔ

 83. 31/03 15:27

  Η DRV πιέζει για καθιέρωση των πιστώσεων στα ταξιδιωτικά γραφεία

 84. 31/03 14:20

  Μελέτη: Η διασπορά του κορωνοϊού είναι μικρότερη σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες

 85. 31/03 14:16

  Συρράκο και Βλάστη προς εγγραφή στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 86. 31/03 14:08

  Πώς η TUI θα προστατεύσει τη ρευστότητα των ταξιδιωτικών γραφείων

 87. 31/03 13:56

  ΥΠΕΞ Κύπρου: Διαθέσιμη από σήμερα η πλατφόρμα για τους Κύπριους στο εξωτερικό

 88. 31/03 13:47

  American Airlines: Αίτηση για κρατικό δάνειο 12 δισ. δολαρίων

 89. 31/03 13:15

  Κορωνοϊός: Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης

 90. 31/03 13:08

  Η νέα ΠΝΠ με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

 91. 31/03 13:03

  Κορωνοϊός: Η Europol προειδοποιεί για κρούσματα απάτης

 92. 31/03 12:45

  Η αισιόδοξη καμπάνια της Πορτογαλίας - "Είναι ώρα να σταματήσουμε"

 93. 31/03 12:35

  EasyJet: Αντιδρά στην επιστροφή μερίσματος ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

 94. 31/03 12:23

  Πώς η Airbnb θα μειώσει τα κόστη εξαιτίας της πανδημίας

 95. 31/03 12:09

  Αναβάλλεται για ένα χρόνο η έκθεση Dubai Expo 2020

 96. 31/03 11:50

  MSC, Cunard και P&O Cruises παρατείνουν την έναρξη των προγραμμάτων κρουαζιέρας

 97. 31/03 11:11

  Η Airbnb στηρίζει τους οικοδεσπότες- Δίνει το 25% του ποσού της ακύρωσης και επιχορήγηση έως 5.000 δολάρια

 98. 31/03 10:54

  Το άγνωστο μικρό νησί της Αττικής με την φυσική πισίνα

 99. 31/03 10:50

  Στύλοι Ολυμπίου Διός: Το μυστήριο που πήρε χρόνια να λυθεί

 100. 31/03 10:17

  Netflix spoilers στους δρόμους της Γερμανίας για αποτροπή της κυκλοφορίας