Δυναμική είσοδος της Σερβίας στις ΑΠΕ

Δυναμική είσοδος της Σερβίας στις ΑΠΕΠηγή φωτό: Pixabay

Το 2021, θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της Σερβίας, με πληθώρα νέων νόμων και διαταγμάτων σχετικά με τις ΑΠΕ ενώ βάσει των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης, αναμένεται στα τέλη του 2021-ή αρχές 2022- να ξεκινήσουν οι πρώτες δημοπρασίες.

Σχετικά με τις ΑΠΕ, ο νέος νόμος («Εφημερίδα της RS», αρ. 40/2021) εισάγει μεταξύ άλλων, την διαδικασία δημοπρασιών για την δυνατότητα λήψης κινήτρων μέσω της καθιέρωσης του καθεστώτος του προνομιούχου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαλλάσσει τις μικρές μονάδες πράσινης ενέργειας (με ισχύ έως 500 kW) από την έκδοση άδειας κατασκευής, επιτρέπει στους πολίτες και τις εταιρείες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους κατανάλωση, ενώ εισάγει επίσης τη δυνατότητα του κράτους να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης σχετικά με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Η νέα νομοθεσία εισαγάγει δύο συστήματα επενδυτικών κινήτρων: Το ασφάλιστρο αγοράς “market premium” και την προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής, «feed-in tariff», για ορισμένα μικρά έργα. Το “market premium” αποτελεί «συμπλήρωμα» της αγοραίας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδουν στην αγορά οι ιδιώτες παραγωγοί ενώ εκφράζεται σε λεπτά του ευρώ ανά kWh. Μπορεί να αποκτηθεί για το σύνολο ή μέρους της δυναμικότητας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και καταβάλλεται μηνιαία για την ηλεκτρική ενέργεια που χορηγεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το δικαίωμα στο “market premium” αποκτάται με τη διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγει το Υπουργείο Ενέργειας βάσει των διαθέσιμων ποσοστώσεων που ορίζει η κυβέρνηση. Μετά την ανακοίνωσή της, βάσει δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία δημοπρασίας αποτελείται από τρία στάδια: προεπιλογή, υποβολή προσφορών και επιλογή των καλύτερων προσφορών.

Στην στάδιο της προεπιλογής, αποκλείονται από την διαδικασία της δημοπρασίας όσοι δεν πληρούν τις νομικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι σημαντικότερες από της οποίες είναι οι εξής:

-καταβολή χρηματοδοτικού μέσου με τη μορφή τραπεζικής εγγύησης ή κατάθεσης

μετρητών (το ποσό προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της προσφερόμενης ισχύος σε kW επί 30 ευρώ για τo ‘’market premium’’ και 10 ευρώ για τo ‘’feed in tariff’’),

-κατάθεση ενεργειακής άδειας για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

-έγκυρους όρους χωροταξίας ή οικοδομικής άδειας,

- βεβαίωση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ότι η σύνδεση με το δίκτυο συνάδει με τα ανάλογα έγγραφα σχεδιασμού, καθώς και με τον σχεδιασμό για την σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.

Στο στάδιο της υποβολής προσφορών, οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται για να προσφέρουν το χαμηλότερο “market premium”, του οποίου το αρχικό ποσό προσδιορίζεται εκ των προτέρων ως η μέγιστη τιμή, την οποία οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν επιτρέπεται να υπερβούν. Με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την τιμή που έχουν υποβάλλει, και συμπληρώνουν την εγκριθείσα ποσόστωση με αυτή τη σειρά. Η προσφορά μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρη τη δυναμικότητα ή να αφορά μέρος της δυναμικότητας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Το άθροισμα της δυναμικής όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που συμμετέχουν στην υποβολή προσφορών, συμπληρώνει το επίπεδο της προβλεπόμενης ποσόστωσης. Μετά τη συμπλήρωση των ποσοστώσεων, η αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ενέργειας Υπουργού, καταρτίζει πίνακα κατάταξης μαζί με έκθεση για τη διεξαγόμενη διαδικασία και υποβάλλει τα έγγραφα στο Υπουργείο.

Σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης και την έκθεση διεξαγωγής της διαδικασίας που υποβάλλεται από την ειδική επιτροπή, το Υπουργείο Ενέργειας εκδίδει απόφαση για την απονομή της προκαταρκτικής ιδιότητας του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας. Εφόσον η ιδιότητα αυτή αποκτηθεί, ο επενδυτής πρέπει να καταβάλλει, μέσω τραπεζικής κατάθεσης ένα ποσό στο Υπουργείο ως εγγύηση ότι θα αποκτήσει την ιδιότητα του

Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Με την υποβολή της εγγύησης, ο επενδυτής υπογράφει τη σχετική σύμβαση για το «Market Premium» με το αρμόδιο συμβαλλόμενο μέρος (δηλαδή τον θεσμικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας), της οποίας το υπόδειγμα συντάσσεται από τη σερβική κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι ο εγγυημένος προμηθευτής θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Σερβίας.

Για να αποκτήσει μια οντότητα την ιδιότητα του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας, είναι απαραίτητο να λάβει ενεργειακή άδεια και η παραγωγική του μονάδα να είναι μόνιμα συνδεδεμένη σε σύστημα μεταφοράς, ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η περίοδος κατά την οποία καταβάλλεται το ασφάλιστρο αγοράς στον επενδυτή είναι 15 έτη.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής κινήτρων, μπορεί να παρέχεται στον παραγωγό ένα ορισμένο ποσοστό ‘’απόκλισης εξισορρόπησης’’ (το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης μεταξύ της πραγματικά παραγόμενης ποσότητας σε σύγκριση με την προγραμματισμένη), χωρίς υποχρέωση επιστροφής ‘’εξόδων εξισορρόπησης’’. Όσον αφορά τους δικαιούχους του “market premium”, το κόστος αυτό της ‘’ευθύνης εξισορρόπησης’’, βαρύνει τον εγγυημένο προμηθευτή, μόνο έως ότου δρομολογηθεί η «ενδο-ημερήσια» αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την υποχρέωση κάλυψης του κόστους, ωστόσο, έχουν οι παραγωγοί εάν η συνεισφορά τους στο δίκτυο αποκλίνει από την αρχικά προγραμματισμένη. Σημειώνεται, ότι ο εγγυημένος προμηθευτής και ο παραγωγός συνάπτουν σύμβαση για την ανάληψη ‘’ευθύνης ισορροπίας’’.

Όπως προαναφέρθηκε, το καθεστώς του «feed-in tariff», αποτελεί επιδότηση της αγοραίας τιμής (εγγυημένη τιμή ανά kWh), υπολογίζεται και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και διατηρείται μόνο για μικρούς σταθμούς (ισχύος κάτω των 500 kW ή κάτω των 3 MW για αιολικούς σταθμούς).

Όπως και με το “market premium”, το δικαίωμα σε «feed-in tariff» απονέμεται από το Υπουργείο με διαδικασία δημοπρασίας βάσει των διαθέσιμων ποσοστώσεων που ορίζονται από την κυβέρνηση. Σε αντίθεση με το σύστημα “market premium”, η διάρκεια του καθεστώτος κατοχής της ιδιότητας του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας, υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ανάθεση της ιδιότητας αυτής, και όχι από την ημερομηνία που η απόφαση καθίσταται οριστική και δεσμευτική. Επιπλέον, την ‘’ευθύνη εξισορρόπησης’’ αναλαμβάνει ο εγγυημένος προμηθευτής με τον οποίο ένας παραγωγός συνάπτει τη σχετική Συμφωνία «feed-in tariff». Σε αντίθεση με τα “market premium”, όσον αφορά το «feed-in tariff», δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής χρηματοοικονομικού μέσου για την εξασφάλιση προσφορών σχετικά με μικρές εγκαταστάσεις ή έργα επίδειξης εγκεκριμένης ισχύος μικρότερης των 100 kW. Η περίοδος εφαρμογής του κινήτρου διαρκεί 15 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής του «feed-in tariff».

Τέλος, σημειώνεται, επίσης, ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκτός των συστημάτων κινήτρων δικαιούνται να απαλλάσσονται από την ‘’ευθύνη εξισορρόπησης’’ και έχουν δικαίωμα προτεραιότητας πρόσβασης στο σύστημα. Ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να υπόκειται σε κίνητρα μόνο εάν είναι νεόδμητο ή ανακατασκευασμένο, αλλά όχι εάν είναι υπό κατασκευή.

Ο Νόμος προβλέπει επίσης την εισαγωγή καταναλωτών-παραγωγών, καθορίζοντας το νομικό πλαίσιο για τους τελικούς χρήστες που παράγουν ενέργεια μέσω ΑΠΕ για τις δικές τους ανάγκες και πωλούν την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας στον προμηθευτή τους. Η νομοθεσία εισάγει, επίσης, τη δυνατότητα προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού αναφορικά με στρατηγικές συμπράξεις για επενδύσεις στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τονίζεται ότι, οι εν λόγω διαγωνισμοί αφορούν τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις. Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των ΑΠΕ, ενδέχεται να δοθούν κίνητρα σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούν νέες ανανεώσιμες πηγές, όπως το πράσινο υδρογόνο.

Προ ολίγων ημερών, η Κυβέρνηση της Σερβίας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Σερβίας (AERS) καθόρισαν τα μέγιστα ‘’premium’’ για τις δημοπρασίες σχετικά με αιολικά πάρκα, καθώς και την ποσόστωση για την πρώτη δημοπρασία. Ειδικότερα, η AERS όρισε την τιμή στα 5,57 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και η Κυβέρνηση όρισε ποσόστωση 400 MW για την πρώτη δημοπρασία για αιολικά πάρκα. Επιπλέον, ψηφίστηκε σχετικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την ύπαρξη ‘’αμφίδρομων premium’’, κατά το οποίο, τα ‘’premium’’ καταβάλλονται στους παραγωγούς μόνο εάν η τιμή «νίκης» είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς και τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η τιμή αναφοράς είναι υψηλότερη, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο κράτος τη διαφορά μεταξύ της τιμής που «κέρδισε» κατά την δημοπρασία και της τιμής αναφοράς. Το ‘’premium’’ αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της τιμής της ‘’κερδισμένης’’ προσφοράς και της τιμής αναφοράς της αγοράς για την παραδοθείσα ηλεκτρική ενέργεια. Η τιμή αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με την αγοραία τιμή της επόμενης ημέρας του εθνικού χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας SEEPEX.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 09/08 11:01

  Τουρισμός: Μεγάλη «κάθοδος» των Αμερικανών στην Ιταλία, που εκτοξεύει τα έσοδα

 2. 09/08 10:01

  DER Touristik | Υψηλή ζήτηση για ταξίδια των Γερμανών το χειμώνα σε Τουρκία, Τυνησία, Αίγυπτο και μακρινούς προορισμούς

 3. 09/08 08:55

  Kαλοκαιρινή Γιορτή Γλυκού στα Φάρσαλα

 4. 09/08 08:53

  Απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για την προσέλκυση Ιαπώνων τουριστών

 5. 09/08 08:10

  Τρεις βεβαιώσεις για επισκέψιμα Οινοποιεία

 6. 09/08 08:05

  Άδεια για πλωτή εξέδρα μπροστά από το ξενοδοχείο Angsana στην Κέρκυρα - άδεια και στη Λευκάδα

 7. 09/08 08:03

  Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ: Το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 211 δισ. ευρώ το 2021 χάρη και στον τουρισμό

 8. 08/08 17:51

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενίσχυση για νέα κατασκήνωση 5 αστέρων στο Γύθειο

 9. 08/08 15:31

  Γερμανικός τουρισμός: Πώς η άνοδος του κόστους διακοπών επηρεάζει τους ταξιδιώτες

 10. 08/08 13:54

  Απόγνωση στην Qantas: Καλεί τα ανώτερα στελέχη να εργασθούν εθελοντικά στη διαχείριση αποσκευών

 11. 08/08 13:42

  Διακοπές στην Ελλάδα για τα παιδιά από τη Μπούτσα – 600 παιδιά από την Ουκρανία στις ελληνικές κατασκηνώσεις 

 12. 08/08 13:02

  Η νέα τάση στα ξενοδοχεία: Τα μαξιλάρια που μιλούν! (video)

 13. 08/08 12:15

  Condor | Ο εκκεντρικός κ. “Tecke” που αύξησε το μισθό των εργαζομένων για να... προλάβει τις απεργίες

 14. 08/08 11:49

  Τουρισμός | Αυξημένη ζήτηση για χειμερινές διακοπές στην Καραϊβική από τους Γερμανούς

 15. 08/08 11:37

  «Democracy and Happiness Weekend» στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

 16. 08/08 11:22

  Προβληματισμός των ξενοδόχων για τα συμβόλαια του 2023

 17. 08/08 10:41

  Η Ελλάδα «Αγαπημένη Χώρα» στα αμερικανικά ταξιδιωτικά βραβεία «The Trazees» 2022

 18. 08/08 10:10

  ΗΠΑ | Τουρισμός: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

 19. 08/08 09:19

  Καταγγελία Ξ.Ε.Ε. στον ΟΠΙ για το αμοιβολόγιο του οργανισμού «ΕΔΕΜ»

 20. 08/08 08:34

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αρχαία Κόρινθο και Νεμέα

 21. 08/08 08:32

  Επανάχρηση του Μεγάρου Κοθρή ως Δημοτική Πινακοθήκη στο Ηράκλειο

 22. 08/08 08:30

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 23. 08/08 08:28

  Αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Λουτρακίου

 24. 08/08 08:26

  Διεθνές Φεστιβάλ "Πέρα από τα Σύνορα" στο Καστελλόριζο

 25. 07/08 08:47

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Πόρτο Ράφτη και Ηγουμενίτσα

 26. 07/08 08:40

  Στη Σάμη το Συνέδριο της Πανελλήνιας Σπηλαιολογικής Εταιρείας

 27. 07/08 08:38

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Πάργας

 28. 06/08 12:53

  Η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 29. 06/08 08:39

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά

 30. 06/08 08:34

  6ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Σύρο

 31. 06/08 08:32

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου

 32. 05/08 15:19

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη

 33. 05/08 13:32

  SKY express: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Μόναχο, Μιλάνο και Σόφια

 34. 05/08 12:34

  Η Google καταργεί τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων – «Οι ταξιδιώτες προτιμούν τις απευθείας κρατήσεις»

 35. 05/08 12:03

  Η Ισπανία ξεμένει από πάγο – Γιατί ο τουρισμός δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς... παγάκια!

 36. 05/08 11:16

  Σοφία Ζαχαράκη: Για πρώτη φορά μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

 37. 05/08 11:02

  Η αλυσίδα RIU προσφέρει 100% πράσινη ενέργεια στα ξενοδοχεία και τα γραφεία της στην Ισπανία

 38. 05/08 10:52

  8ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

 39. 05/08 09:37

  Lufthansa | Συμφωνία με τους εργαζόμενους στο έδαφος- στο 80% του 2019 η χωρητικότητα το θερινό τρίμηνο

 40. 05/08 09:19

  Πώς επηρεάζει o τουρισμός την κλιματική αλλαγή; Το παράδειγμα της Μαγιόρκα

 41. 05/08 08:30

  Δήμος Τρικκαίων | Απόφαση για αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου στην «Παναγιά» Ριζώματος

 42. 05/08 08:28

  Εγκρίσεις για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Πάρο

 43. 05/08 08:26

  Η Κρήτη σε πρόγραμμα ενισχύσεων για τους ελκυστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου

 44. 05/08 08:17

  Ισπανία | Προτεραιότητα η ισχυρή στήριξη του οινικού τομέα – Σχέδιο για εξαγωγές ύψους 4,3 δισ. ευρώ

 45. 05/08 08:05

  Γιορτή Κρεμμυδιού στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων

 46. 04/08 17:21

  Αεροδρόμιο Αθήνας | -5,1% η επιβατική κίνηση τον ιούλιο έναντι του 2019, -17,1% στο 7μηνο

 47. 04/08 15:53

  Συνεργασία Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και myPOS για ανέπαφες δωρεές

 48. 04/08 15:28

  Oι εργαζόμενοι είναι η ψυχή των ξενοδοχείων| Συνεχίζονται οι βραβεύσεις από την Ε.Ξ. Ρόδου

 49. 04/08 15:20

  Διώρυγα της Κορίνθου | Διελεύσεις πλοίων από 45 χώρες τον πρώτο μήνα επαναλειτουργίας

 50. 04/08 15:14

  Η Χαλκιδική στις πρώτες επιλογές των Ιταλών

 51. 04/08 15:10

  Συνάντηση Κικίλια με την Πρέσβυ της Αυστρίας για την προσέλκυση τουριστών το φθινόπωρο και χειμώνα

 52. 04/08 15:00

  Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες της ΔΥΠΑ

 53. 04/08 13:51

  ΣΣΕ επισιτισμού: Η απόφαση για την προσθήκη σχετικά με το χρόνο εργασίας

 54. 04/08 13:30

  Ισπανία: Νέος νόμος για εξοικονόμηση ενέργειας στα κλιματιστικά των ξενοδοχείων - Ποια είναι τα όρια θερμοκρασίας

 55. 04/08 13:20

  6 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να αποχωριστούν το κινητό στις διακοπές

 56. 04/08 13:12

  Telegraph: Αυτά είναι τα 20 νησιά της Μεσογείου που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς – Τα 7 είναι Ελληνικά!

 57. 04/08 12:22

  Ποιος είναι ο μεγιστάνας που κατάφερε να "εκθρονίσει" το Γερμανικό δημόσιο από τον έλεγχο της Lufthansa:

 58. 04/08 12:07

  Αεροδρόμιο Άμστερνταμ: Με ημερήσιο πλαφόν οι πτήσεις και το φθινόπωρο – Ποιοί προορισμοί επηρεάζονται

 59. 04/08 11:50

  Από το Μάιο του 2023 το ΕΤΙΑS για είσοδο τουριστών από τρίτες χώρες στην ΕΕ

 60. 04/08 10:55

  Φιλανθρωπικό τουρνουά γκολφ στην Costa Navarino σε συνεργασία με τον πρωταθλητή José María Olazábal

 61. 04/08 10:10

  Ελλάδα: Όταν οι τουρίστες ζητούν apόdixi

 62. 04/08 09:34

  Tουρισμός | 20% περισσότερες αφίξεις τον Ιούλιο στο Νότιο Αιγαίο σε σχέση με το 2019

 63. 04/08 09:27

  Νέες δωρεές από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

 64. 04/08 09:25

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Λευκάδα

 65. 04/08 09:18

  Μία σημαντική επένδυση στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου που θα αποτελέσει πόλος έλξης επισκεπτών

 66. 04/08 09:16

  Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης στην Κίσσαμο Κρήτης

 67. 04/08 09:14

  Ισπανία: O αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 383.300 άτομα το δεύτερο τρίμηνο του έτους

 68. 03/08 20:05

  Λάμψα | Πώληση του Sheraton Rhodes Resort στο ισπανικό fund Azora - ενδιαφέρον και για άλλα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

 69. 03/08 15:35

  Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης επιλέχθηκε από τον ΠΟΥ ως εκπαιδευτής επιθεωρητών πλοίων και  κρουαζιερόπλοιων 

 70. 03/08 13:49

  Mastercard: Ο πληθωρισμός μπορεί να βάλει φρένο στο "ράλι" των ταξιδιωτικών δαπανών

 71. 03/08 11:55

  Καταγράφεται και προστατεύεται η σπάνια τοπική βιοποικιλότητα 20 αρχαιολογικών χώρων

 72. 03/08 11:34

  Ο Attika Reisen φέρνει τον τουρισμό πολυτελείας στην Αθήνα με το Attika Premium

 73. 03/08 11:22

  Toυρισμός: 2,4 εκατ. τουρίστες στην Αττάλεια τον Ιούλιο- πρώτη εθνικότητα οι Ρώσοι

 74. 03/08 11:09

  Airbnb: Ιστορικό ρεκόρ κρατήσεων και εσόδων το β’ τρίμηνο του 2022 – «Η επιβράδυνση της οικονομίας μας ωφελεί»

 75. 03/08 11:06

  Διακοπές στην παραλία με κριτήριο το χαμηλό κόστος και παρέα την τεχνολογία θέλουν οι Έλληνες το 2022

 76. 03/08 10:34

  Τα έργα υποδομής "ανεβάζουν" το ενδιαφέρον για αγορά εξοχικής κατοικίας σε ελληνικούς προορισμούς

 77. 03/08 09:25

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 78. 03/08 09:22

  Hilton | 10 τρόποι για να εξαλείψετε το ταξιδιωτικό άγχος από τα ζώα συντροφιάς

 79. 03/08 09:19

  Πέφτει η ανεργία στην Ισπανία λόγω τουρισμού

 80. 03/08 09:17

  Άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούνιο και μείωση ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

 81. 03/08 09:15

  Γιορτή Σταφυλιού στη Βασιλική Τρικάλων

 82. 03/08 09:13

  Η Autohellas εξαγόρασε την «HR Αutomóveis», Hertz Franchisee της Πορτογαλίας

 83. 02/08 18:37

  Περιφέρεια Ηπείρου: Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα

 84. 02/08 16:56

  Πρωτιά στην ικανοποίηση των επισκεπτών για τα Ξενοδοχεία της Ηπείρου

 85. 02/08 16:46

  Ιστορικό ρεκόρ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο!

 86. 02/08 16:45

  Αυστηρή κριτική στις αεροπορικές από τον DER Touristik: "Ήταν ένας απλός κανόνας των τριών!"

 87. 02/08 16:32

  Λιγότερες διακοπές με λιγότερα χρήματα κάνουν οι Ιταλοί

 88. 02/08 13:41

  Το 1/3 των εταιρειών εστίασης “έτρεξε” επενδύσεις στην τεχνολογία

 89. 02/08 13:08

  Οι σύγχρονοι Γερμανοί επιλέγουν διακοπές με ηθικά κριτήρια – Ποιους προορισμούς αποφεύγουν

 90. 02/08 12:55

  Διεθνείς προσωπικότητες στο συνέδριο για τον Κρητικό τρόπο ζωής το Νοέμβριο στο Ρέθυμνο

 91. 02/08 12:48

  Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα έχει το Ελληνικό

 92. 02/08 12:15

  Πρωτοφανής απόφαση της British Airways: Σταματάει νέες κρατήσεις από το Χίθροου στην κορυφή της σεζόν!

 93. 02/08 11:28

  Βασίλης Κικίλιας | Ρεκόρ τον Ιούνιο με 3,5 εκατ. αφίξεις ταξιδιωτών στα αεροδρόμια της χώρας

 94. 02/08 10:16

  Τουρισμός | Η Τουρκία προσβλέπει σε 37 δισ. δολ. έσοδα και 47 εκατ. τουρίστες το 2022

 95. 02/08 09:32

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στο "Holy Land Uncovered" και την τουριστική αγορά του Ισραήλ

 96. 02/08 09:18

  WTTC: Οι 130.000 κενές θέσεις στον τουρισμό απειλούν την οικονομική ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου

 97. 02/08 09:16

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε Ηράκλειο και Λευκάδα

 98. 02/08 09:14

  Δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων σε Ζάκυνθο και Σαντορίνη

 99. 02/08 09:11

  Επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου στη Ναύπακτο και την ίδρυση 5άστερου στα Χανιά

 100. 02/08 09:06

  Δήμος Δωδώνης: Διαγωνισμός για τη μελέτη αξιοποίησης παραποτάμιας περιοχής και πηγών Λούρου