Δυναμική είσοδος της Σερβίας στις ΑΠΕ

Δυναμική είσοδος της Σερβίας στις ΑΠΕΠηγή φωτό: Pixabay

Το 2021, θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της Σερβίας, με πληθώρα νέων νόμων και διαταγμάτων σχετικά με τις ΑΠΕ ενώ βάσει των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης, αναμένεται στα τέλη του 2021-ή αρχές 2022- να ξεκινήσουν οι πρώτες δημοπρασίες.

Σχετικά με τις ΑΠΕ, ο νέος νόμος («Εφημερίδα της RS», αρ. 40/2021) εισάγει μεταξύ άλλων, την διαδικασία δημοπρασιών για την δυνατότητα λήψης κινήτρων μέσω της καθιέρωσης του καθεστώτος του προνομιούχου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαλλάσσει τις μικρές μονάδες πράσινης ενέργειας (με ισχύ έως 500 kW) από την έκδοση άδειας κατασκευής, επιτρέπει στους πολίτες και τις εταιρείες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους κατανάλωση, ενώ εισάγει επίσης τη δυνατότητα του κράτους να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης σχετικά με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Η νέα νομοθεσία εισαγάγει δύο συστήματα επενδυτικών κινήτρων: Το ασφάλιστρο αγοράς “market premium” και την προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής, «feed-in tariff», για ορισμένα μικρά έργα. Το “market premium” αποτελεί «συμπλήρωμα» της αγοραίας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδουν στην αγορά οι ιδιώτες παραγωγοί ενώ εκφράζεται σε λεπτά του ευρώ ανά kWh. Μπορεί να αποκτηθεί για το σύνολο ή μέρους της δυναμικότητας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και καταβάλλεται μηνιαία για την ηλεκτρική ενέργεια που χορηγεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το δικαίωμα στο “market premium” αποκτάται με τη διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγει το Υπουργείο Ενέργειας βάσει των διαθέσιμων ποσοστώσεων που ορίζει η κυβέρνηση. Μετά την ανακοίνωσή της, βάσει δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία δημοπρασίας αποτελείται από τρία στάδια: προεπιλογή, υποβολή προσφορών και επιλογή των καλύτερων προσφορών.

Στην στάδιο της προεπιλογής, αποκλείονται από την διαδικασία της δημοπρασίας όσοι δεν πληρούν τις νομικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι σημαντικότερες από της οποίες είναι οι εξής:

-καταβολή χρηματοδοτικού μέσου με τη μορφή τραπεζικής εγγύησης ή κατάθεσης

μετρητών (το ποσό προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της προσφερόμενης ισχύος σε kW επί 30 ευρώ για τo ‘’market premium’’ και 10 ευρώ για τo ‘’feed in tariff’’),

-κατάθεση ενεργειακής άδειας για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

-έγκυρους όρους χωροταξίας ή οικοδομικής άδειας,

- βεβαίωση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ότι η σύνδεση με το δίκτυο συνάδει με τα ανάλογα έγγραφα σχεδιασμού, καθώς και με τον σχεδιασμό για την σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.

Στο στάδιο της υποβολής προσφορών, οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται για να προσφέρουν το χαμηλότερο “market premium”, του οποίου το αρχικό ποσό προσδιορίζεται εκ των προτέρων ως η μέγιστη τιμή, την οποία οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν επιτρέπεται να υπερβούν. Με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την τιμή που έχουν υποβάλλει, και συμπληρώνουν την εγκριθείσα ποσόστωση με αυτή τη σειρά. Η προσφορά μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρη τη δυναμικότητα ή να αφορά μέρος της δυναμικότητας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Το άθροισμα της δυναμικής όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που συμμετέχουν στην υποβολή προσφορών, συμπληρώνει το επίπεδο της προβλεπόμενης ποσόστωσης. Μετά τη συμπλήρωση των ποσοστώσεων, η αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ενέργειας Υπουργού, καταρτίζει πίνακα κατάταξης μαζί με έκθεση για τη διεξαγόμενη διαδικασία και υποβάλλει τα έγγραφα στο Υπουργείο.

Σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης και την έκθεση διεξαγωγής της διαδικασίας που υποβάλλεται από την ειδική επιτροπή, το Υπουργείο Ενέργειας εκδίδει απόφαση για την απονομή της προκαταρκτικής ιδιότητας του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας. Εφόσον η ιδιότητα αυτή αποκτηθεί, ο επενδυτής πρέπει να καταβάλλει, μέσω τραπεζικής κατάθεσης ένα ποσό στο Υπουργείο ως εγγύηση ότι θα αποκτήσει την ιδιότητα του

Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Με την υποβολή της εγγύησης, ο επενδυτής υπογράφει τη σχετική σύμβαση για το «Market Premium» με το αρμόδιο συμβαλλόμενο μέρος (δηλαδή τον θεσμικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας), της οποίας το υπόδειγμα συντάσσεται από τη σερβική κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι ο εγγυημένος προμηθευτής θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Σερβίας.

Για να αποκτήσει μια οντότητα την ιδιότητα του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας, είναι απαραίτητο να λάβει ενεργειακή άδεια και η παραγωγική του μονάδα να είναι μόνιμα συνδεδεμένη σε σύστημα μεταφοράς, ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η περίοδος κατά την οποία καταβάλλεται το ασφάλιστρο αγοράς στον επενδυτή είναι 15 έτη.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής κινήτρων, μπορεί να παρέχεται στον παραγωγό ένα ορισμένο ποσοστό ‘’απόκλισης εξισορρόπησης’’ (το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης μεταξύ της πραγματικά παραγόμενης ποσότητας σε σύγκριση με την προγραμματισμένη), χωρίς υποχρέωση επιστροφής ‘’εξόδων εξισορρόπησης’’. Όσον αφορά τους δικαιούχους του “market premium”, το κόστος αυτό της ‘’ευθύνης εξισορρόπησης’’, βαρύνει τον εγγυημένο προμηθευτή, μόνο έως ότου δρομολογηθεί η «ενδο-ημερήσια» αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την υποχρέωση κάλυψης του κόστους, ωστόσο, έχουν οι παραγωγοί εάν η συνεισφορά τους στο δίκτυο αποκλίνει από την αρχικά προγραμματισμένη. Σημειώνεται, ότι ο εγγυημένος προμηθευτής και ο παραγωγός συνάπτουν σύμβαση για την ανάληψη ‘’ευθύνης ισορροπίας’’.

Όπως προαναφέρθηκε, το καθεστώς του «feed-in tariff», αποτελεί επιδότηση της αγοραίας τιμής (εγγυημένη τιμή ανά kWh), υπολογίζεται και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και διατηρείται μόνο για μικρούς σταθμούς (ισχύος κάτω των 500 kW ή κάτω των 3 MW για αιολικούς σταθμούς).

Όπως και με το “market premium”, το δικαίωμα σε «feed-in tariff» απονέμεται από το Υπουργείο με διαδικασία δημοπρασίας βάσει των διαθέσιμων ποσοστώσεων που ορίζονται από την κυβέρνηση. Σε αντίθεση με το σύστημα “market premium”, η διάρκεια του καθεστώτος κατοχής της ιδιότητας του Προνομιούχου Παραγωγού Ενέργειας, υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ανάθεση της ιδιότητας αυτής, και όχι από την ημερομηνία που η απόφαση καθίσταται οριστική και δεσμευτική. Επιπλέον, την ‘’ευθύνη εξισορρόπησης’’ αναλαμβάνει ο εγγυημένος προμηθευτής με τον οποίο ένας παραγωγός συνάπτει τη σχετική Συμφωνία «feed-in tariff». Σε αντίθεση με τα “market premium”, όσον αφορά το «feed-in tariff», δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής χρηματοοικονομικού μέσου για την εξασφάλιση προσφορών σχετικά με μικρές εγκαταστάσεις ή έργα επίδειξης εγκεκριμένης ισχύος μικρότερης των 100 kW. Η περίοδος εφαρμογής του κινήτρου διαρκεί 15 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής του «feed-in tariff».

Τέλος, σημειώνεται, επίσης, ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκτός των συστημάτων κινήτρων δικαιούνται να απαλλάσσονται από την ‘’ευθύνη εξισορρόπησης’’ και έχουν δικαίωμα προτεραιότητας πρόσβασης στο σύστημα. Ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να υπόκειται σε κίνητρα μόνο εάν είναι νεόδμητο ή ανακατασκευασμένο, αλλά όχι εάν είναι υπό κατασκευή.

Ο Νόμος προβλέπει επίσης την εισαγωγή καταναλωτών-παραγωγών, καθορίζοντας το νομικό πλαίσιο για τους τελικούς χρήστες που παράγουν ενέργεια μέσω ΑΠΕ για τις δικές τους ανάγκες και πωλούν την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας στον προμηθευτή τους. Η νομοθεσία εισάγει, επίσης, τη δυνατότητα προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού αναφορικά με στρατηγικές συμπράξεις για επενδύσεις στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τονίζεται ότι, οι εν λόγω διαγωνισμοί αφορούν τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις. Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των ΑΠΕ, ενδέχεται να δοθούν κίνητρα σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούν νέες ανανεώσιμες πηγές, όπως το πράσινο υδρογόνο.

Προ ολίγων ημερών, η Κυβέρνηση της Σερβίας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Σερβίας (AERS) καθόρισαν τα μέγιστα ‘’premium’’ για τις δημοπρασίες σχετικά με αιολικά πάρκα, καθώς και την ποσόστωση για την πρώτη δημοπρασία. Ειδικότερα, η AERS όρισε την τιμή στα 5,57 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και η Κυβέρνηση όρισε ποσόστωση 400 MW για την πρώτη δημοπρασία για αιολικά πάρκα. Επιπλέον, ψηφίστηκε σχετικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την ύπαρξη ‘’αμφίδρομων premium’’, κατά το οποίο, τα ‘’premium’’ καταβάλλονται στους παραγωγούς μόνο εάν η τιμή «νίκης» είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς και τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η τιμή αναφοράς είναι υψηλότερη, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο κράτος τη διαφορά μεταξύ της τιμής που «κέρδισε» κατά την δημοπρασία και της τιμής αναφοράς. Το ‘’premium’’ αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της τιμής της ‘’κερδισμένης’’ προσφοράς και της τιμής αναφοράς της αγοράς για την παραδοθείσα ηλεκτρική ενέργεια. Η τιμή αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με την αγοραία τιμή της επόμενης ημέρας του εθνικού χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας SEEPEX.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 27/01 10:42

  Πράσινος προορισμός γίνεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου - "πράσινο αστέρι" στα ξενοδοχεία

 2. 27/01 10:37

  On the Beach: Ρεκόρ διετίας στις κρατήσεις διακοπών στη Βρετανία - Απογειώνονται Ρόδος και Κρήτη

 3. 27/01 09:43

  Ξενοδοχεία | Μεγαλομέτοχος της Four Seasons o Μπιλ Γκέιτς

 4. 27/01 09:33

  Ε.Ε. | Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές για όλους τους κατοίκους της ΕΕ

 5. 27/01 09:15

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Το αναπτυξιακό όραμα έως το 2025 και η θέση του τουρισμού

 6. 27/01 09:15

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζαγόρι

 7. 27/01 09:10

  Eurostat: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην ΕΕ

 8. 27/01 09:05

  Eπιχορηγήσεις 2 δύο ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κω

 9. 27/01 09:00

  Πώς θα επηρεάσει η άνοδος της Ασίας τα διεθνή ταξίδια

 10. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 11. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 12. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 13. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 14. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 15. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 16. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 17. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 18. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 19. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 20. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 21. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 22. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 23. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 24. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 25. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 26. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 27. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 28. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 29. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 30. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 31. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 32. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 33. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 34. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 35. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 36. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 37. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 38. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 39. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 40. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 41. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 42. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 43. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 44. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 45. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 46. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 47. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 48. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 49. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 50. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 51. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 52. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 53. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 54. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 55. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 56. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 57. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 58. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 59. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 60. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 61. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 62. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 63. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 64. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 65. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 66. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 67. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 68. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 69. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 70. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 71. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 72. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 73. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 74. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 75. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 76. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 77. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 78. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 79. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 80. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 81. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 82. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 83. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 84. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 85. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 86. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 87. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 88. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 89. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 90. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 91. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 92. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 93. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 94. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 95. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 96. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 97. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 98. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 99. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 100. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα