ΕΠΟΤ | Οδικός χάρτης για τη μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού στο 2030

ΕΠΟΤ | Οδικός χάρτης για τη μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού στο 2030

Άρθρο της  ΕΠΟΤ  Tourism Think Tank (*)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) υιοθέτησε μια επικαιροποιημένη νέα κλαδική πολιτική, τον Μάϊο 2021, ώστε η Ευρωπαϊκή οικονομία να πραγματοποιήσει  τον  πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και να πετύχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής της αυτονομίας. Η πολιτική αυτή επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους και πρωτίστως στον Τουρισμό, όπου το ζητούμενο είναι η διαδικασία έγκαιρης Μετάβασης σε ένα πιο Ανθεκτικό, Καινοτόμο και Βιώσιμο Τουριστικό Οικοσύστημα.

Σε συνεργασία με τους  εταίρους- φορείς (stakeholders) των κρατών - μελών, πρότεινε τη δημιουργία ενός μεταβατικού χάρτη που θα αποτελέσει το συνεργατικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό των λεγόμενων κλαδικών οικοσυστημάτων. Ο τουριστικός κλάδος είναι το πρώτο κλαδικό οικοσύστημα για το οποίο ετοιμάστηκε ένας χάρτης μετάβασης για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε μέχρι το 2030 να έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα και να συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις και το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη.

Μέσα από τη διαβούλευση, η ΕΕ κατέληξε σε ένα κείμενο αναφοράς  όπου συγκεντρώνονται δράσεις και πολιτικές που έχουν την πλήρη στήριξη των εμπλεκομένων φορέων. Η ΕΠΟΤ συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης με την επιστημονική υποστήριξη που παρείχε στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Έτσι κατατέθηκε εμπεριστατωμένη αναφορά που περιγράφει πολιτικές προς την κατεύθυνση της επιθυμητής μετάβασης του Τουριστικού Οικοσυστήματος με πυλώνες τον ψηφιακό  μετασχηματισμό, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα. Επί πλέον, δόθηκε περιγραφή του τρόπου συνδρομής του φορέα – Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ενδεικτική κοστολόγηση (budget) για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε σε εμπειρογνώμονες να συντάξουν  μελέτη βάσει της οποίας θα εκδώσει οδηγία η οποία θα είναι νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπειρογνώμονες μετά από διαβουλεύσεις τριών μηνών με τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε όλη την Ευρώπη κατέθεσαν το τελικό κείμενο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και το οποίο περιγράφουμε με το σημερινό μας άρθρο. Το πλήρες κείμενο των εισηγητών μπορεί να ανακτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native. 

Η ΕΠΟΤ, θεωρεί το κείμενο αυτό πολύ σημαντικό γιατί περιγράφει πλήρως την υφισταμένη κατάσταση, παρέχει πληθώρα πληροφοριών και πηγών για καλές πρακτικές στον Τουριστικό κλάδο και περιγράφει το πλαίσιο μετασχηματισμού του κλάδου ώστε να είναι βιώσιμος και ανθεκτικός. Επίσης σκιαγραφεί και τονίζει τις πολιτικές που απαιτούνται να προωθηθούν από την Επιτροπή, τα κράτη και τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε επίπεδο τουριστικού προορισμού. Κάθε τουριστικός προορισμός θα στοχεύσει να συμβαδίσει με τις κατευθυντήριες γραμμές της μελέτης αυτής προκειμένου να μη μείνει πίσω και χάσει την ανταγωνιστικότητά του τα επόμενα χρόνια.

Για κάθε ενότητα και περιοχή ανάληψης δραστηριότητας, η έκθεση περιγράφει, την υφιστάμενη κατάσταση, τους ενδεικτικούς στόχους για το 2030, πολιτικές και εργαλεία, ενδεικτικές ενέργειες και κόστος σε επίπεδο επιτροπής, χώρας και τοπικών φορέων, οργανισμών προώθησης και διαχείρισης προορισμού και τέλος των επιχειρήσεων.

Η πρωτεύουσα σημασία που δίδεται στην έκθεση για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο τουρισμού φαίνεται από τις ενέργειες που απαιτούνται από το μέλος κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον οργανισμό διαχείρισης προορισμού. Στο γράφημα 1 που ακολουθεί, απεικονίζεται  η δυναμική που αναπτύσσεται, με οριζόντιο και ολιστικό τρόπο, έτσι ώστε τα οφέλη να μεγιστοποιηθούν μέσα από τις συμπράξεις, τις συνέργειες αλλά και την ενιαία στρατηγική των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο επίκεντρο του υποστηρικτικού πλαισίου της ΕΕ βρίσκονται δεκαεπτά (17) περιοχές δράσης ομαδοποιημένες σε πέντε (5) κεντρικούς στρατηγικούς άξονες:

1. Ενεργοποίηση πλαισίου Διακυβέρνησης και εφαρμογής Πολιτικών

 • Έξυπνες και βιώσιμες (Smart & Sustainable) στρατηγικές για τον τουρισμό
 • Πλαίσιο συλλογής δεδομένων αειφορίας (Sustainability Data Collection framework)
 • Ολιστικό και δίκαιο πλαίσιο πολιτικών για συνεργατικές πλατφόρμες
 • Συνεργατικά σχήματα διακυβέρνησης/διαχείρισης του προορισμού 

2. Πράσινη Μετάβαση

 • Μέτρηση και Ανάλυση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Environmental Footprint)
 • Μείωση εκπομπών (GhG) μεταφορικών μέσων
 • Μείωση χρήσης και ανακύκλωση πλαστικών
 • Μείωση διατροφικών απορριμμάτων (Food Waste)
 • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίω 

3. Ψηφιακή Μετάβαση 

 • Ενιαίος χώρος δεδομένων (Data Space) για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
 • Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας για τις Τουριστικές Υπηρεσίες
 • Ψηφιακή Πληροφορία για την Τουριστική Προσφορά για πιο ενημερωμένη διαδικασία λήψης απόφασης
 • Διαχείριση και παροχή προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο
 • Ψηφιακές δυνατότητες για τους προορισμούς και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού 

4. Ισότητα και Προσβασιμότητα στον Τουρισμό

 • Τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε όλους
 • Ισότητα και καλή ποιότητα για την απασχόληση στον τουρισμό

5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους Πολίτες και τους Οργανισμούς (Φορείς)

 • Εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον Τουρισμό

Για κάθε περιοχή δράσης υπάρχει συγκεκριμένη δομή και βήματα προς την επίτευξη των επιθυμητών στόχων,  ορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα (2023, 2025, 2030) καθώς και  μεθοδολογία  παρακολούθησης/ μέτρησης των επιδόσεων (measurement/monitoring). Με βάσει τα ανωτέρω, αναπτύσσεται ένα ολιστικό και διασυνδεδεμένο πλέγμα δράσεων και πολιτικών που ακουμπάει πάνω σε θεμελιώδεις στρατηγικούς άξονες.

Κατά την γνώμη μας, για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το πλαίσιο αυτό από χώρες, περιφέρειες και προορισμούς, χρειάζεται:

 • Να αναπτυχθούν οριζόντιες και ανοιχτές συνεργασίες που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια λειτουργίας του τουριστικού οικοσυστήματος στους προορισμούς κάτι που παραπέμπει άμεσα σε οργάνωση δομών στα πρότυπα ενός DMO.
 • Να αξιοποιηθεί τεχνογνωσία ώστε να συσταθούν μηχανισμοί μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων τα οποία σχετίζονται άμεσα με δράσεις και πολιτικές που έχουν συγκεκριμένους στόχους (π.χ. Παρατηρητήριο Αειφορίας και Ανταγωνιστικότητας)
 • Να διευρυνθεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη ένα πλέγμα ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσβάσιμο από όλους.
 • Να οργανωθούν σύγχρονες δομές κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα ενσωματώνουν καινοτομία, εμπλουτισμό-αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις αξίες με τις οποίες θα λειτουργούν επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό.
 • Να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία για να επιταχύνει διαδικασίες και λειτουργίες στην επιτυχημένη μετάβαση του τουρισμού
 • Να υπάρξει άμεση στροφή στην πράσινη οικονομία με περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική ευαισθησία οικονομική βιωσιμότητα 

(*) Η ΕΠΟΤ  Tourism Think Tank με 31 μέλη, επαγγελματίες με επιστημονική γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία, με δικτύωση και συνεργασίες, καλύπτει όλο το φάσμα ειδικοτήτων και τεχνογνωσίας που απαιτεί ένα τέτοιο ολιστικό εγχείρημα με δημιουργικές συνθέσεις και συνέργειες. Στις προκλήσεις που είναι μπροστά μας διαθέτει εργαλεία, μεθοδολογία και τους ανθρώπους, προϋπόθεση για να πετύχει ένας τουριστικός προορισμός τον βιώσιμο επαναπροσδιορισμό της οικονομίας του. 

Βιβλιογραφία:

D1.1 Summary of Stakeholder Survey – European Commission.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48355/attachments/1/translations/en/renditions/native 

EU Green Deal.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/

Digital Decade. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital- targets-2030_en

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Scenarios towards co-creation of transition pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem - SWD(2021) 164 final
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 04/10 18:35

  Η Travelotopos συμμετέχει ως έταιρος υλοποίησης για το Project Smart Island

 2. 04/10 17:05

  Autohellas: Ολοκλήρωση εξαγοράς της «HR Automóveis» (Hertz Franchisee)

 3. 04/10 16:58

  Γυναίκα έπεσε από τον βράχο της Ακρόπολης και έχασε τη ζωή της

 4. 04/10 15:42

  Conde Nast Traveller: Σάρωσαν η Ελλάδα και τα ξενοδοχεία της στα Readers' Choice Awards 2022 - Ποια βραβεύθηκαν

 5. 04/10 15:23

  Ισπανικός τουρισμός: Σχεδόν σε επίπεδα 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο, αλλά με λιγότερους τουρίστες

 6. 04/10 14:48

  Αεροδρόμιο Αθήνας | -16,3% οι διεθνείς επιβάτες έναντι του 2019 στο 9μηνο

 7. 04/10 14:42

  ΕΟΤ | Προβολή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στην Κύπρο

 8. 04/10 14:41

  Υποψήφιο για καλύτερο τουριστικό φιλμ στον κόσμο το βίντεο του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό - Πώς να ψηφίσετε

 9. 04/10 14:38

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: Οι πλούσιοι Αμερικανοί τουρίστες απογειώνουν και την αγορά tax free προϊόντων το 2022

 10. 04/10 13:36

  Τουρκία | Η νέα εταιρία κρουαζιέρας που φιλοδοξεί να φέρει ευρωπαϊκό τουρισμό στα ελληνικά νησιά

 11. 04/10 12:46

  Τουρισμός: Με ρυθμούς χελώνας η ανάκαμψη των διεθνών αφίξεων στην Αίγυπτο - 5 εκατ. αφίξεις το α' 6μηνο

 12. 04/10 12:33

  ΑirBaltic: Νέες συνδέσεις με Ηράκλειο και Ρόδο το καλοκαίρι του 2023

 13. 04/10 12:20

  5.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ενεργοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο - Ξανά «πρωταθλήτρια» η Εύβοια

 14. 04/10 11:59

  Ισπανία: "Τρύπα" 11 εκατ. τουριστών ετησίως ανοίγουν οι πράσινες πτήσεις - "Ολέθριες συνέπειες στον τουρισμό"

 15. 04/10 11:33

  Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Sandbox για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις

 16. 04/10 11:20

  Club Med: Στροφή στη Γερμανική αγορά - Ποιες αλλαγές εξετάζονται για τα ξενοδοχεία

 17. 04/10 11:15

  ΕΟΤ | Δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ροής από Βέλγιο και Λουξεμβούργο

 18. 04/10 10:42

  To Αρνάκι Λήμνου γίνεται προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

 19. 04/10 10:35

  Ε.Ε. | Κατευθυντήριες γραμμές για βίζες και ελέγχους των Ρώσων στα σύνορα

 20. 04/10 09:29

  Τουρισμός Υγείας | Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

 21. 04/10 09:09

  Ξενοδοχεία | Επενδύσεις για επέκταση και αναβάθμιση κατηγορίας του Santa Marina Beach στο Μαλεβίζι Ηρακλείου

 22. 04/10 09:07

  Άδειες και εγκρίσεις για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Πάργα και Ανατολική Μάνη

 23. 04/10 09:05

  Άδειες για αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία στον Πειραιά και στη Χαλκίδα

 24. 04/10 09:04

  Aποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος στη Χάλκη για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου

 25. 04/10 09:01

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος | Προώθηση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής «Οιδίπους»

 26. 04/10 08:56

  Τα ιαματικά λουτρά Αιδηψού και Καϊάφα θα λειτουργούν καθημερινά και τον Οκτώβριο

 27. 03/10 15:31

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Τέμπη

 28. 03/10 15:31

  Τουρισμός: Το 76% των Βρετανών δεν αλλάζει τα σχέδια διακοπών του 2023 - Η Μεσόγειος στους top προορισμούς

 29. 03/10 15:00

  Διώρυγα της Κορίνθου: Αύξηση 26% των διελεύσεων κρουαζιερόπλοιων έναντι του 2019 - Στη δεύτερη φάση τα έργα αποκατάστασης

 30. 03/10 14:57

  To αφεντικό της EasyJet προειδοποιεί: Έρχονται λουκέτα το χειμώνα στις αερομεταφορές

 31. 03/10 14:13

  Η Ρόδος βραβεύει φίλους επισκέπτες από Ιταλία, Δανία και Αγγλία 

 32. 03/10 14:02

  ΤΑΙΠΕΔ: Εκκίνηση της διαδικασίας για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

 33. 03/10 13:50

  Τουρισμός: Αθήνα, Ακρόπολη και ελληνικά νησιά στη λίστα των ονειρικών διακοπών των Βρετανών

 34. 03/10 13:26

  Η εποχή Ebel στην TUI ξεκινά...

 35. 03/10 12:50

  3 στις 4 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επενδύσει σε AI για την εξυπηρέτηση πελατών

 36. 03/10 12:35

  Γερμανικός τουρισμός: Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για το φθινόπωρο

 37. 03/10 12:12

  World Tourism Awards 2022: Τα διαμάντια του Ελληνικού τουρισμού στα καλύτερα Ευρωπαϊκά brand - Αθήνα, Χαλκιδική και Κυκλάδες κορυφαίοι προορισμοί

 38. 03/10 12:04

  Η Αττική αναδείχθηκε «Europe's Leading Sustainable Tourism Destination 2022» στα World Travel Awards

 39. 03/10 11:28

  Η Άντζελα Γκερέκου στο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίου Δράματος στην Σαλαμίνα

 40. 03/10 10:50

  Στην Panadvert η προώθηση της Κύπρου για λογαριασμό της Hermes Airports

 41. 03/10 10:36

  Τουρισμός | Έρευνα: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιλέγουν την Ισπανία για διακοπές - Ποιες είναι οι "ανομίες" τους στα ξενοδοχεία

 42. 03/10 10:16

  Blue Air | Άγνωστο πότε θα επανέλθουν οι πτήσεις- συζητήσεις για κεφαλαιακή αναδιάρθρωση

 43. 03/10 09:34

  Ισπανικό προσκλητήριο για χειμώνα χωρίς θέρμανση- Εκστρατεία για προσέλκυση συνταξιούχων και ψηφιακών νομάδων

 44. 03/10 08:55

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Ρόδο και Σέριφο

 45. 03/10 08:53

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Τήνο και Αριστοτέλη Χαλκιδικής

 46. 03/10 08:50

  O δήμος Χαλκίδας αδελφοποιείται με το Ρέτζιο Καλαβρίας μετά τη Γιουχάν της Κίνας

 47. 03/10 08:47

  Η νέα επιτροπή τουριστικής προβολής Τεμπών

 48. 03/10 08:43

  Ταξίδι στην Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι

 49. 02/10 11:31

  H Κρήτη είναι ένα ακλόνητο ελκυστικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές brand

 50. 02/10 11:28

  Κάτω από 10% ο πληθωρισμός στην Ισπανία

 51. 02/10 11:27

  Το 2023 η Γαλλία θα πρέπει να δανειστεί 270 δισ. ευρώ στις διεθνείς αγορές

 52. 01/10 12:01

  Δημοσκόπηση | Η κυβέρνηση έχει την υψηλότερη επίδοση στον τουρισμό- Κικίλιας: Μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού

 53. 01/10 11:59

  1,2 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τον Λίβανο τη θερινή περίοδο

 54. 01/10 11:52

  Ισπανία: Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος εργασίας από 18.000 σε 21.000 ευρώ

 55. 01/10 11:48

  Ο Γιώργος Βερνίκος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

 56. 30/09 18:21

  Ανοίγουν οι αιτήσεις στα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού | Ζαχαράκη: Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν σπουδές στους ειδικούς

 57. 30/09 15:52

  Santorini Experience 2022: Πολιτισμός και Αθλητικός Τουρισμός

 58. 30/09 14:54

  Ολομέλεια Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων | Το 2023 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό

 59. 30/09 14:49

  Κύπρος: Αναστέλλεται το πρόγραμμα κινήτρων σε αεροπορικές εταιρίες έως το 2030 - Ανησυχία στα τουριστικά γραφεία

 60. 30/09 14:39

  O τουρισμός στο "Ελλάδα 2.0" - Δεύτερο αίτημα για συνολικά 3,56 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

 61. 30/09 14:07

  Condor: Θα χρεώνει την αποθήκευση χειραποσκευής στο χώρο επάνω από τα καθίσματα

 62. 30/09 13:17

  Τουρισμός: Βάλτε τους χρήστες των social media στο παιχνίδι του μάρκετινγκ της επιχείρησης - Τα σημαντικά οφέλη για τα brand

 63. 30/09 12:50

  E.E. | Χωρίς πλαφόν για την τιμή του φυσικού αερίου - συμφωνία για 3 μέτρα

 64. 30/09 12:38

  Ο e-EFKA ενέκρινε την ονομασία του π.Εσπέρια σε NYX Esperia Palace Hotel

 65. 30/09 12:19

  Ταξίδια εξοικείωσης από ΕΟΤ Γερμανίας και Ρουμανίας σε Κάρπαθο και Κεφαλονιά

 66. 30/09 12:03

  Κωνσταντινούπολη | Τουριστική έκρηξη με 10,2 εκατ. τουρίστες στο 8μηνο- στο 90% οι πληρότητες

 67. 30/09 11:40

  Kλονίζεται η γερμανική συνταγή της επιτυχίας- στο 10% ο πληθωρισμός

 68. 30/09 10:56

  Να δοθεί άμεση λύση | Ζητείται από τουριστικά γραφεία η επιστροφή σχεδόν του συνόλου της επιδότησης κεφαλαίου κίνησης

 69. 30/09 10:31

  ΑΒΤΑ | Ο εξερχόμενος τουρισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθεί 15% την επόμενη 5ετία

 70. 30/09 09:17

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Δημητσάνα

 71. 30/09 09:16

  Πράσινο φως για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σαντορίνη και Ρέθυμνο

 72. 30/09 09:14

  Τρεις άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Άνδρο, Κρήτη και Σαντορίνη

 73. 30/09 09:11

  GReco Islands: Το 100% των τουριστικών καταλυμάτων θα χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για ζεστό νερό μέχρι το 2027

 74. 30/09 09:08

  Υπουργείο Τουρισμού: Έναρξη έτους κατάρτισης 2022-2023 των ΙΕΚ Τουρισμού

 75. 29/09 18:06

  Ξεκινά το δεύτερο Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας

 76. 29/09 16:12

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Εθνική αρμόδια αρχή μπορεί να υποχρεώσει τους αερομεταφορείς να αποζημιώσουν τους επιβάτες

 77. 29/09 15:31

  Τουρισμός: Ισχυρότερη από τον πληθωρισμό η διάθεση για ταξίδια το 2023 – Οι 5 κορυφαίες τάσεις

 78. 29/09 15:29

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το 3ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Πηλίου

 79. 29/09 14:54

  Κ.Μητσοτάκης | Η επένδυση της Google μπορεί να εισφέρει 2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 20.000 νέες θέσεις εργασίας

 80. 29/09 14:22

  HOTREC | Τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία απειλούνται με λουκέτα λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

 81. 29/09 13:20

  Cycladic: Νέα αεροπορική εταιρία ιδρύεται στην Ελλάδα, για πτήσεις στα νησιά του Αιγαίου

 82. 29/09 12:43

  Ε.Ξ. Ρόδου | Βραβεία σε εργαζόμενους στα ξενοδοχεία επί σχεδόν μισό αιώνα

 83. 29/09 11:49

  Διάκριση του Γραφείου ΕΟΤ στην Κίνα

 84. 29/09 10:34

  Η εντυπωσιακή διεθνής καριέρα στα ξενοδοχεία της Κατερίνας Γιαννούκα - Αναλαμβάνει τώρα CEO της Jumeirah Group

 85. 29/09 10:02

  Τουρισμός | Έρευνα: Οι Γερμανοί δεν θέλουν "τσιγκουνιές" στις διακοπές τους - το 59% δεν θα περιορίσει τις δαπάνες

 86. 29/09 09:27

  CEO Jet2: Τα σχέδια επέκτασης στην Κρήτη από το 2023

 87. 29/09 08:23

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Κω

 88. 29/09 08:21

  Τρεις άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κάρπαθο, Κρήτη και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Θάσο

 89. 29/09 08:19

  Η Περιφέρεια Κρήτης για τον βιώσιμο τουρισμό

 90. 29/09 08:14

  Η νέα επιτροπή τουριστικής προβολής Θήβας

 91. 29/09 02:07

  «Φλόριντα της Ευρώπης»  με την Τουρκία απέναντι;

 92. 28/09 20:25

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Σκόπελο και Κρήτη

 93. 28/09 15:28

  Ξενοδοχεία: 4 αποτελεσματικοί τρόποι για να αυξήσετε τις απευθείας κρατήσεις

 94. 28/09 15:19

  Ά. Γκερέκου: Αναγεννητικός, ηθικός και «έξυπνος» τουρισμός

 95. 28/09 15:10

  Λάμψη Αστέρων στα 10 χρόνια του Navarino Challenge 2022 και με Πετρούνια, Τεντόγλου, Ντούσκο, Μιλλούση, Βλάχο, Διαμαντίδη, Πρίντεζη, Βολικάκη, Πρεβολαράκη, Γκολομέεβ

 96. 28/09 15:04

  Η Goldair επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

 97. 28/09 14:33

  FedHATTA: Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τη διάκριση του έργου των τουριστικών λεωφορείων από τα ΚΤΕΛ

 98. 28/09 14:23

  Επιμελητήριο Ηρακλείου | Καταδυτικά πάρκα στους Δήμους Μαλεβιζίου και Χερσονήσου

 99. 28/09 14:14

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός ενισχύει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

 100. 28/09 14:05

  Τουρισμός: Τιμές-φωτιά στις πτήσεις των Βρετανών για διακοπές το φθινόπωρο – Ποιοι προορισμοί είναι οι ακριβότεροι