ΕΠΟΤ | Οδικός χάρτης για τη μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού στο 2030

ΕΠΟΤ | Οδικός χάρτης για τη μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού στο 2030

Άρθρο της  ΕΠΟΤ  Tourism Think Tank (*)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) υιοθέτησε μια επικαιροποιημένη νέα κλαδική πολιτική, τον Μάϊο 2021, ώστε η Ευρωπαϊκή οικονομία να πραγματοποιήσει  τον  πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και να πετύχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής της αυτονομίας. Η πολιτική αυτή επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους και πρωτίστως στον Τουρισμό, όπου το ζητούμενο είναι η διαδικασία έγκαιρης Μετάβασης σε ένα πιο Ανθεκτικό, Καινοτόμο και Βιώσιμο Τουριστικό Οικοσύστημα.

Σε συνεργασία με τους  εταίρους- φορείς (stakeholders) των κρατών - μελών, πρότεινε τη δημιουργία ενός μεταβατικού χάρτη που θα αποτελέσει το συνεργατικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό των λεγόμενων κλαδικών οικοσυστημάτων. Ο τουριστικός κλάδος είναι το πρώτο κλαδικό οικοσύστημα για το οποίο ετοιμάστηκε ένας χάρτης μετάβασης για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε μέχρι το 2030 να έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα και να συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις και το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη.

Μέσα από τη διαβούλευση, η ΕΕ κατέληξε σε ένα κείμενο αναφοράς  όπου συγκεντρώνονται δράσεις και πολιτικές που έχουν την πλήρη στήριξη των εμπλεκομένων φορέων. Η ΕΠΟΤ συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης με την επιστημονική υποστήριξη που παρείχε στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Έτσι κατατέθηκε εμπεριστατωμένη αναφορά που περιγράφει πολιτικές προς την κατεύθυνση της επιθυμητής μετάβασης του Τουριστικού Οικοσυστήματος με πυλώνες τον ψηφιακό  μετασχηματισμό, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα. Επί πλέον, δόθηκε περιγραφή του τρόπου συνδρομής του φορέα – Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ενδεικτική κοστολόγηση (budget) για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε σε εμπειρογνώμονες να συντάξουν  μελέτη βάσει της οποίας θα εκδώσει οδηγία η οποία θα είναι νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπειρογνώμονες μετά από διαβουλεύσεις τριών μηνών με τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε όλη την Ευρώπη κατέθεσαν το τελικό κείμενο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και το οποίο περιγράφουμε με το σημερινό μας άρθρο. Το πλήρες κείμενο των εισηγητών μπορεί να ανακτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native. 

Η ΕΠΟΤ, θεωρεί το κείμενο αυτό πολύ σημαντικό γιατί περιγράφει πλήρως την υφισταμένη κατάσταση, παρέχει πληθώρα πληροφοριών και πηγών για καλές πρακτικές στον Τουριστικό κλάδο και περιγράφει το πλαίσιο μετασχηματισμού του κλάδου ώστε να είναι βιώσιμος και ανθεκτικός. Επίσης σκιαγραφεί και τονίζει τις πολιτικές που απαιτούνται να προωθηθούν από την Επιτροπή, τα κράτη και τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε επίπεδο τουριστικού προορισμού. Κάθε τουριστικός προορισμός θα στοχεύσει να συμβαδίσει με τις κατευθυντήριες γραμμές της μελέτης αυτής προκειμένου να μη μείνει πίσω και χάσει την ανταγωνιστικότητά του τα επόμενα χρόνια.

Για κάθε ενότητα και περιοχή ανάληψης δραστηριότητας, η έκθεση περιγράφει, την υφιστάμενη κατάσταση, τους ενδεικτικούς στόχους για το 2030, πολιτικές και εργαλεία, ενδεικτικές ενέργειες και κόστος σε επίπεδο επιτροπής, χώρας και τοπικών φορέων, οργανισμών προώθησης και διαχείρισης προορισμού και τέλος των επιχειρήσεων.

Η πρωτεύουσα σημασία που δίδεται στην έκθεση για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο τουρισμού φαίνεται από τις ενέργειες που απαιτούνται από το μέλος κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον οργανισμό διαχείρισης προορισμού. Στο γράφημα 1 που ακολουθεί, απεικονίζεται  η δυναμική που αναπτύσσεται, με οριζόντιο και ολιστικό τρόπο, έτσι ώστε τα οφέλη να μεγιστοποιηθούν μέσα από τις συμπράξεις, τις συνέργειες αλλά και την ενιαία στρατηγική των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο επίκεντρο του υποστηρικτικού πλαισίου της ΕΕ βρίσκονται δεκαεπτά (17) περιοχές δράσης ομαδοποιημένες σε πέντε (5) κεντρικούς στρατηγικούς άξονες:

1. Ενεργοποίηση πλαισίου Διακυβέρνησης και εφαρμογής Πολιτικών

 • Έξυπνες και βιώσιμες (Smart & Sustainable) στρατηγικές για τον τουρισμό
 • Πλαίσιο συλλογής δεδομένων αειφορίας (Sustainability Data Collection framework)
 • Ολιστικό και δίκαιο πλαίσιο πολιτικών για συνεργατικές πλατφόρμες
 • Συνεργατικά σχήματα διακυβέρνησης/διαχείρισης του προορισμού 

2. Πράσινη Μετάβαση

 • Μέτρηση και Ανάλυση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Environmental Footprint)
 • Μείωση εκπομπών (GhG) μεταφορικών μέσων
 • Μείωση χρήσης και ανακύκλωση πλαστικών
 • Μείωση διατροφικών απορριμμάτων (Food Waste)
 • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίω 

3. Ψηφιακή Μετάβαση 

 • Ενιαίος χώρος δεδομένων (Data Space) για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
 • Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας για τις Τουριστικές Υπηρεσίες
 • Ψηφιακή Πληροφορία για την Τουριστική Προσφορά για πιο ενημερωμένη διαδικασία λήψης απόφασης
 • Διαχείριση και παροχή προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο
 • Ψηφιακές δυνατότητες για τους προορισμούς και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού 

4. Ισότητα και Προσβασιμότητα στον Τουρισμό

 • Τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε όλους
 • Ισότητα και καλή ποιότητα για την απασχόληση στον τουρισμό

5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους Πολίτες και τους Οργανισμούς (Φορείς)

 • Εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον Τουρισμό

Για κάθε περιοχή δράσης υπάρχει συγκεκριμένη δομή και βήματα προς την επίτευξη των επιθυμητών στόχων,  ορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα (2023, 2025, 2030) καθώς και  μεθοδολογία  παρακολούθησης/ μέτρησης των επιδόσεων (measurement/monitoring). Με βάσει τα ανωτέρω, αναπτύσσεται ένα ολιστικό και διασυνδεδεμένο πλέγμα δράσεων και πολιτικών που ακουμπάει πάνω σε θεμελιώδεις στρατηγικούς άξονες.

Κατά την γνώμη μας, για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το πλαίσιο αυτό από χώρες, περιφέρειες και προορισμούς, χρειάζεται:

 • Να αναπτυχθούν οριζόντιες και ανοιχτές συνεργασίες που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια λειτουργίας του τουριστικού οικοσυστήματος στους προορισμούς κάτι που παραπέμπει άμεσα σε οργάνωση δομών στα πρότυπα ενός DMO.
 • Να αξιοποιηθεί τεχνογνωσία ώστε να συσταθούν μηχανισμοί μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων τα οποία σχετίζονται άμεσα με δράσεις και πολιτικές που έχουν συγκεκριμένους στόχους (π.χ. Παρατηρητήριο Αειφορίας και Ανταγωνιστικότητας)
 • Να διευρυνθεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη ένα πλέγμα ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσβάσιμο από όλους.
 • Να οργανωθούν σύγχρονες δομές κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα ενσωματώνουν καινοτομία, εμπλουτισμό-αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις αξίες με τις οποίες θα λειτουργούν επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό.
 • Να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία για να επιταχύνει διαδικασίες και λειτουργίες στην επιτυχημένη μετάβαση του τουρισμού
 • Να υπάρξει άμεση στροφή στην πράσινη οικονομία με περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική ευαισθησία οικονομική βιωσιμότητα 

(*) Η ΕΠΟΤ  Tourism Think Tank με 31 μέλη, επαγγελματίες με επιστημονική γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία, με δικτύωση και συνεργασίες, καλύπτει όλο το φάσμα ειδικοτήτων και τεχνογνωσίας που απαιτεί ένα τέτοιο ολιστικό εγχείρημα με δημιουργικές συνθέσεις και συνέργειες. Στις προκλήσεις που είναι μπροστά μας διαθέτει εργαλεία, μεθοδολογία και τους ανθρώπους, προϋπόθεση για να πετύχει ένας τουριστικός προορισμός τον βιώσιμο επαναπροσδιορισμό της οικονομίας του. 

Βιβλιογραφία:

D1.1 Summary of Stakeholder Survey – European Commission.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48355/attachments/1/translations/en/renditions/native 

EU Green Deal.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/

Digital Decade. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital- targets-2030_en

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Scenarios towards co-creation of transition pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem - SWD(2021) 164 final
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 28/06 11:51

  Προβολή της Ρουμανίας στην κρατική τηλεόραση της Ρουμανίας

 2. 28/06 11:44

  Διεθνής διαγωνισμός για το ακίνητο στη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων - Περιλαμβάνει το ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ

 3. 28/06 11:42

  EF Go Ahead Tours: Εκπτωτικά προγράμματα για Ελλάδα μέχρι το 2024

 4. 28/06 11:37

  Γερμανία | Γυμνισμός μεταξύ αποδοχής και ...ντροπής

 5. 28/06 11:22

  Αγροτουρισμός | Ζαχαράκη: Η Ελλάδα, στον διεθνή διαγωνισμό “Best Tourism Village”, με τρεις υποψηφιότητες»

 6. 28/06 11:17

  Εκδήλωση ΕΟΤ στο Λονδίνο: Οι «Γεύσεις της Ελλάδας» στο βρετανικό κοινοβούλιο

 7. 28/06 10:24

  Τουρισμός | Έρευνα: Η τεχνολογία ανέπαφων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία θα μειώσει δραστικά το προσωπικό

 8. 28/06 10:13

  Μια μουσική περιπλάνηση στις μουσικές του τόπου μας

 9. 28/06 10:01

  Φεύγει από τη Ρωσία και η αλυσίδα Intercontinental

 10. 28/06 09:52

  Μια γκροτέσκα δίκη εξετάζει όλες τις μορφές του κακού

 11. 28/06 09:27

  Μια διήμερη «μάχη» με πολύ χορό και ελεύθερη είσοδο

 12. 28/06 08:22

  Επενδύσεις | Επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου στο Πήλιο και για ίδρυση νέου στο Ηράκλειο

 13. 28/06 08:15

  Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα

 14. 27/06 18:29

  Β. Κικίλιας: Μέσα στο καλοκαίρι νέες αμερικανικές επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό

 15. 27/06 16:26

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης Fairfax/ Grivalia

 16. 27/06 16:14

  Ethiopian Airlines | Addis Ababa - Αθήνα με 3 πτήσεις την εβδομάδα

 17. 27/06 16:00

  Ξενοδοχεία Αθήνας- α' 5μηνο | Παρέμεινε η υστέρηση των επιδόσεων έναντι του 2019

 18. 27/06 15:31

  FedHATTA: Επαναληπτική συνάντηση φορέων με την Aegean Air

 19. 27/06 14:47

  ΗΠΑ: Εταιρίες-κολοσσοί θα καλύπτουν το κόστος ταξιδιών των εργαζομένων τους για αμβλώσεις

 20. 27/06 14:20

  H Celebrity Cruises γιορτάζει την επιστροφή όλου του στόλου της στις κρουαζιέρες ανά τον κόσμο

 21. 27/06 13:29

  Φέτος πάμε (και ξαναπάμε) Επίδαυρο! | Επέκταση των εκπτωτικών εισιτηρίων και προσφορών μέχρι 30 Ιουνίου!

 22. 27/06 13:28

  Το hyper-connectivity μεταμορφώνει τον ταξιδιωτικό κλάδο

 23. 27/06 13:14

  Ξενοδοχεία: Παρκόμετρο... στις ξαπλώστρες για να σταματήσουν τον πόλεμο της πετσέτας!

 24. 27/06 12:16

  Οι ταξιδιώτες Gen Z αναζητούν στις διακοπές τους καλό περιεχόμενο για τα social media

 25. 27/06 11:33

  Απεργιακή «ομίχλη» στις πτήσεις: Τουλάχιστον 1,8 εκατ. Βρετανοί θα ταλαιπωρηθούν τον Ιούλιο

 26. 27/06 10:50

  Η Ελλάδα πρώτη σε ζήτηση αεροπορικών πακέτων ταξιδιών στην Ουγγαρία

 27. 27/06 10:48

  Ισπανικά ξενοδοχεία: Εφοδιαστική αλυσίδα και ενέργεια εκτοξεύουν το κόστος κατά 30%

 28. 27/06 10:10

  Τουρισμός | Το κόστος διαμονής καθορίζει τον προορισμό διακοπών των Βρετανών- πρώτη επιλογή τo all-inclusive

 29. 27/06 09:42

  Τυπολογίες απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και επενδύσεις | Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 30. 27/06 09:22

  Αεροπορία μηδενικών εκπομπών | Η Κομισιόν δρομολογεί νέα συμμαχία για υδρογονοκίνητα και ηλεκτρικά αεροσκάφη

 31. 27/06 07:22

  13η Γιορτή Μουσικής στη Ρόδο

 32. 26/06 11:44

  Δεμένα στο έδαφος τα περισσότερα βρετανικά αεροπλάνα;

 33. 26/06 11:25

  Eγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Σπάρτη

 34. 26/06 11:18

  Β.Κικίλιας | Αυξημένη κατά 3,2%, σε σχέση με τον Μάιο του 2019, η τουριστική κίνηση

 35. 26/06 11:16

  Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Αφάντου προς όφελος του τουρισμού και των κατοίκων

 36. 25/06 12:26

  Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας- οι μειώσεις στα τιμολόγια

 37. 25/06 11:40

  Στις Σπέτσες η πρεμιέρα για την πολυαναμενόμενη ταινία "H Χαμένη Κόρη|, παρουσία της σκηνοθέτιδας Maggie Gyllenhaal

 38. 25/06 11:30

  Η Airbnb χρηματοδοτεί τη δημιουργία παράξενων καταλυμάτων

 39. 25/06 11:28

  Έρευνα GBTA | Δεν είναι μόνο ο κορωνοϊός που δυσκολεύει την ανάκαμψη των επαγγελματικών ταξιδιών

 40. 25/06 11:26

  Βασίλης Κικίλιας: «Σχεδιάζουμε χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα από τον Πειραιά στα Ιεροσόλυμα»

 41. 24/06 16:31

  Νέες παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών για απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 42. 24/06 16:18

  Ανακοινώσεις για τα τουριστικά λεωφορεία υποσχέθηκε ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Μ. Παπαδόπουλος

 43. 24/06 16:08

  Deloitte | Το ξενοδοχείο του μέλλοντος - Πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στον σχεδιασμό των resorts στη Μεσόγειο

 44. 24/06 15:19

  Η Alva Yachts Ελλάς αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο της Alva Yachts

 45. 24/06 14:33

  ACI: Η Ελλάδα η μοναδική χώρα στην ΕΕ που επανέφερε τις πτήσεις σε επίπεδα 2019

 46. 24/06 13:26

  Ποια ελληνικά νησιά είναι ευάλωτα στις ακυρώσεις πτήσεων - Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος τα πιο ανθεκτικά

 47. 24/06 12:39

  Από ακύρωση σε ακύρωση οι ευρωπαϊκές πτήσεις λόγω απεργιών του προσωπικού

 48. 24/06 12:25

  Β. Κικίλιας | Αυξάνονται τα ποσά που δαπανούν οι ταξιδιώτες στα duty free σε σχέση με το 2019

 49. 24/06 12:07

  Νέος CEO στην TUI ο οικονομικός διευθυντής Sebastian Ebel

 50. 24/06 11:46

  Βρετανοί τουρίστες μηνύουν την TUI για γαστρικές διαταραχές σε ξενοδοχείο της Αιγύπτου

 51. 24/06 11:25

  Ακρόπολη, καύσωνας και ξαφνικό κλείσιμο: Απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση

 52. 24/06 11:21

  ΕΟΤ: Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο της 6ης Ψηφιακής Τουριστικής Συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου

 53. 24/06 11:10

  Καλοκαιρινά Ραντεβού στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου

 54. 24/06 10:32

  British Airways | Καλοκαιρινή απεργία στο Χίθροου ψήφισαν οι εργαζόμενοι

 55. 24/06 09:39

  5ος κύκλος CapsuleT | Παράταση αιτήσεων μέχρι 26 Ιουνίου

 56. 24/06 09:21

  Η Lufthansa ακυρώνει άλλες 2.200 πτήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο- Εξυπηρετούνται οι κλασικοί προορισμοί διακοπών

 57. 24/06 08:22

  Επιχορηγήσεις για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πήλιο και Σκιάθο

 58. 24/06 08:20

  Ενισχύονται τα εγχώρια ταξίδια στην Ισπανία με προτίμηση για διαμονή σε ξενοδοχεία

 59. 24/06 08:17

  Έρευνα Virtuoso: Οι ταξιδιώτες πολυτελείας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμες εμπειρίες

 60. 24/06 08:10

  Δέκατο Patras Motor Show στην Πάτρα

 61. 24/06 07:26

  EasyJet | Κίνδυνος για ακυρώσεις πτήσεων όλο το καλοκαίρι για Ελλάδα και άλλους προορισμούς

 62. 23/06 19:03

  Στ. Βλαστός | Η ΕΤΑΔ έχει καταφέρει να δώσει λύσεις σε θέματα ακινήτων που λίμναζαν επί δεκαετίες

 63. 23/06 16:35

  Air Albania | Αθήνα-Τίρανα 4 πτήσεις την εβδομάδα

 64. 23/06 16:28

  Β.Κικίλιας | Η Αίγινα εξελίσσεται σε δωδεκάμηνο τουριστικό προορισμό

 65. 23/06 15:29

  «Ξενοδοχείο Μηδέν Αστέρων» με μπάτλερ για... άυπνους – «Μην κοιμηθείτε, σκεφτείτε τις κρίσεις στον κόσμο»

 66. 23/06 14:11

  Γαλλικός τουρισμός: Η Ελλάδα γίνεται η επιτυχία του καλοκαιριού για τους t.o’s και τα τουριστικά γραφεία

 67. 23/06 13:32

  Εκμετάλλευση τουριστών στη Σαντορίνη | Αντιδήμαρχος Θήρας: Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αμαυρώνει τη φήμη του νησιού

 68. 23/06 12:55

  Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης visa των Ινδών για Ελλάδα – 4.000 visa μέχρι στιγμής

 69. 23/06 12:31

  Σύγχρονα μέσα ασφαλείας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

 70. 23/06 12:20

  Ν.Καπραβέλος | Η Όμικρον 5 είναι σχεδόν νέος ιός - μάσκα στους κλειστούς χώρους

 71. 23/06 12:19

  ΓΣΕΕ: Σε επαγρύπνηση για καταγγελίες εργαζομένων για θερμική καταπόνηση

 72. 23/06 11:48

  «Explore Your Happy Place» | Η νέα κοινή διαφημιστική καμπάνια από τον ΕΟΤ και την AEGEAN

 73. 23/06 11:30

  Τουρνουά Τένις «ΦΗΜΗ – ΖΑΡΟΣ» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

 74. 23/06 11:26

  Hard Rock/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | Το 2026 θα ανοίξει τις πόρτες του το Hard Rock Hotel & Casino Athens στο Ελληνικό

 75. 23/06 11:11

  Μεγάλη τουριστική επένδυση 840 εκατ. ευρώ στη Σαρωνίδα

 76. 23/06 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Βόλο και Σκιάθο

 77. 23/06 09:08

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 78. 23/06 09:03

  "Ανοιχτοί 'Ανθρωποι" στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου

 79. 23/06 09:00

  Ολλανδία: Αυξήσεις μισθών και ελλείψεις προσωπικού

 80. 23/06 08:59

  Σημάδια επιβράδυνσης της ισπανικής οικονομίας

 81. 22/06 18:19

  Γενική συνέλευση ΣΕΤΕ | Καθοριστική η τεχνολογία στην ενίσχυση του τουριστικού brand name της χώρας

 82. 22/06 18:08

  Επιβεβλημένη πλέον η επιμήκυνση της σεζόν

 83. 22/06 16:38

  Πόσο ακριβαίνουν τα ταξί

 84. 22/06 16:17

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στη Γερμανία με ταξίδι εξοικείωσης πρακτόρων του RTK Group

 85. 22/06 15:42

  Άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο στο metaverse, και ανήκει στην TUI!

 86. 22/06 14:26

  Προς νέο ρεκόρ οι παγκόσμιες ξενοδοχειακές κρατήσεις το καλοκαίρι του 2022

 87. 22/06 13:56

  Ο τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστικός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους εργαζομένους του

 88. 22/06 13:11

  Αποδόθηκε στο κοινό το αποκατεστημένο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

 89. 22/06 13:11

  Συνέλευση ΣΕΤΕ | Ανοιχτός διάλογος για μια νέα στρατηγική για την εργασία στον τουρισμό

 90. 22/06 13:02

  Τραγικές εικόνες με θάλασσα από βαλίτσες στο αεροδρόμιο του Χίθροου το Σαββατοκύριακο

 91. 22/06 12:48

  Αλ. Τσίπρας | Συνέλευση ΣΕΤΕ: Τα καθαρά έσοδα θα κρίνουν τη χρονιά - ο τουρισμός χρειάζεται εργαζόμενους με χαμόγελο

 92. 22/06 12:33

  Eurowings | Νέες last minute ακυρώσεις πτήσεων «για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση» - Μεγάλο τεστ το επόμενο Σ/Κ

 93. 22/06 11:20

  Μετατροπή των μικρών νησιών της χώρας σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακής καινοτομίας

 94. 22/06 10:55

  Μήλο επιλέγουν για τις διακοπές τους οι συντάκτες του Conde Nast Traveller

 95. 22/06 10:39

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών| Ένσημα 3 χρόνων ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί!

 96. 22/06 10:21

  Πολύμηνη αναταραχή στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από τις απεργίες των πληρωμάτων καμπίνας

 97. 22/06 09:56

  Κύπρος: Πρόγραμμα για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου

 98. 22/06 09:44

  Η Ryanair προσθέτει πτήσεις προς Ισπανία για επιβάτες, που πλήττονται από τις ακυρώσεις

 99. 22/06 08:05

  Γερμανία: Aύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στα 12 ευρώ την ώρα

 100. 22/06 07:13

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Βόλο και Λάρισα