Προσωπικά Δεδομένα

Α Decrease font Enlarge font

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) τη ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία με την επωνυμία CITY CONTACT Μ.ΕΠΕ  (ΑΦΜ 095674053 έδρα Χέϋδεν 2) και αποδέχεται τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών του δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

1. Σκοποί

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων του, συνίστανται στους εξής:

α. Συμμετοχή στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση για τις τραγωδίες Ηλέκτρα / Ορέστης από την Comedie Francaise, Παρασκευή 26 Ιουλίου στην Επίδαυρο.

 

2. Πηγή πληροφόρησης 

Συμμετοχή στην κλήρωση δηλώνοντας στοιχεία Online

 

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων του από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

 

4. Αποδέκτες  

Δεδομένα  μου μπορεί να διαβιβαστούν: 

α. Ελληνικό Φεστιβαλ  

 

5. Χρόνος επεξεργασίας  

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα του για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) έτη από την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, εκτός εάν υφίσταται άλλη νομική υποχρέωση ή εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν του ως άνω χρονικού ορίου επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.  

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων 

Ενημερώθηκαν ότι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή τους, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα ενημερώθηκαν ότι στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση του σκοπού επεξεργασίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μεταξύ τους σύμβαση. 

Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τα παρακάτω δικαιώματά τους, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

- Δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία.

- Δικαιούνται να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τους αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τους.

- Δικαιούνται να ζητούν τη διαγραφή δεδομένων τους από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

- Δικαιούνται να ζητούν τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων τους σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους.

- Δικαιούνται να λαμβάνουν τα δεδομένα που έχουν οι ίδιοι παράσχουν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητούν τη διαβίβασή τους.

- Δικαιούνται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης από την Εταιρεία των δικαιωμάτων τους ως Υποκειμένου των Δεδομένων.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία

Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα/ Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας (στοιχεία επικοινωνίας : City Contact Ltd.Χέυδεν 2, Αθήνα Τ.Κ 104 34, Αττική Τηλ: 210-8846170 (καθημερινά 9:00-18:00) Fax: +30 211 7405 832), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούνται να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

7. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς marketing 

Ενημερώθηκαν ρητώς, και συναινούν ότι η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα τους για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρείας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα τους σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκαν για το δικαίωμά τους να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρεία