Προσλήψεις στο τμήμα θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα

27 Jul 2022, 12:37 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Προσλήψεις στο τμήμα θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό “fieldworkers” για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, 2014 – 2020, ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών στο Τμήμα Θεωρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες θα πρέπει: 

1.    Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή να διαμένουν σ’ αυτήν (πόλεις / περιφέρειες δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα),

2.    Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

3.    Να γνωρίζουν τη ρωσική καθώς και την αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Τυχόν γνώση της ελληνικής αποτελεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν,

4.    Να έχουν δεξιότητες και γνώση στο χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

5.    Να ευρίσκονται εντός του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, δηλαδή μεταξύ 21 και 60 ετών. 

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο (2) στάδια, ως ακολούθως:

1.    Την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν και 

2.    Τη συνέντευξη εκείνων των υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις θα επιλεγούν (πρώτο στάδιο).

Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, παράκληση οι αιτήσεις – θα πρέπει να μας περιέλθουν, συνημμένες σε ηλεκτρονικό μήνυμα των ενδιαφερομένων, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση grgencon.mow@mfa.gr – εφόσον έχουν συνταχθεί στην ρωσική γλώσσα, να συνοδεύονται και από (απλή, ανεπίσημη) μετάφρασή τους στην ελληνική ή την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Προθεσμία υποβολής μέχρι και την 5η  Αυγούστου 2022.   

Τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας  +74955393842 (καθημερινά: από 10:00 έως 14:00).  

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα