Παρατείνεται η ισχύς του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19

12 Mar 2022, 15:17 | ΚΟΣΜΟΣ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Παρατείνεται η ισχύς του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε επίσημα την εντολή διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παράταση του κανονισμού που θεσπίζει το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ. Πράγματι, το εργαλείο αυτό έχει συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της σταδιακής άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών εφόσον το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί κατά ένα έτος, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2023, ο κανονισμός που θεσπίζει το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ. Εισήγαγε επίσης άλλες στοχευμένες τροποποιήσεις για την έγκριση περισσότερων τεστ αντιγόνου (rapid) και τη δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικών εμβολιασμού στα άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές, μεταξύ άλλων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο στις προτάσεις της Επιτροπής, περιλαμβάνουν:

  • προσθήκη της υποχρέωσης για την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις για την εκ νέου αξιολόγηση της ανάγκης ανάκλησης ή παράτασης του πιστοποιητικού αναλόγως της εξέλιξης της επιδημιολογικής κατάστασης·
  • πρόβλεψη δυνατότητας για τα κράτη μέλη να ζητούν αποδεικτικό ταυτότητας και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης προκειμένου να μπορούν να αναγράφονται στο πιστοποιητικό εμβολιασμού όλες οι δόσεις, ανεξαρτήτως του τόπου χορήγησης του εμβολίου. Η εν λόγω δυνατότητα θα διευκόλυνε τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την υποχρέωση να εκδίδουν έγκυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ανεξαρτήτως του τόπου χορήγησης του εμβολίου·
  • προσθήκη της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης έπειτα από τεστ αντιγόνου (rapid), προκειμένου να ληφθεί υπόψη τόσο η έκδοση από την Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με την οποία επιτρέπεται να εκδίδεται πιστοποιητικό ανάρρωσης έπειτα από τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων όσο και η νέα δυνατότητα που προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση να χρησιμοποιούνται άλλα είδη τεστ αντιγόνου.

Ο ισχύων κανονισμός για τη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου 2021 και εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021. Λήγει δε στις 30 Ιουνίου 2022.

Προκειμένου να εγκριθεί εγκαίρως η παράταση, πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα