Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Διαγωνισμός για την προώθηση του θρησκευτικού αποθέματος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

16 May 2022, 08:30 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σοφία Κοντογιάννη

Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Διαγωνισμός για την προώθηση του θρησκευτικού αποθέματος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διακήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού προώθηση δράσεων θρησκευτικού και πολιτιστικού αποθέματος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 189.720 ευρώ με ΦΠΑ. Κριτήριο Ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι η 31η Μαΐου.

Η σύμβαση, αποτελεί το δεύτερο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης θρησκευτικού πολιτισμού με χρήση ΤΠΕ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και η οποία αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος στοχευμένων παρεμβάσεων προώθησης του θρησκευτικού ψηφιακού πολιτισμού και συγκεκριμένα δράσεις ψηφιακής ξενάγησης και ανάδειξης του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος σε 32 σημαντικά μνημεία, με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον του ιστορικού κέντρου της πόλης των Αθηνών με τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαμορφώνοντας ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο για τον τουρισμό, βασισμένο στο σύμπλεγμα «θρησκευτικού τουρισμού – πολιτισμού».

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα