Τρία νέα κτίρια από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

02 Oct 2018, 10:01 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διενήργησε  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων επί των οδών Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου» στην Αθήνα, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατακύρωσε το αποτέλεσμα  ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου για την κατασκευή δύο νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής, εκτιμώμενης αξίας 4.073.207,45 πλέον ΦΠΑ,   στην εταιρεία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 59,40% επί της εκτιμώμενης αξίας, δηλαδή 2.050.850 ευρώ.

Σημειώνεται ότι αμφότερες οι  Επιτροπές  Διαγωνισμών κατέληξαν στις ανωτέρω αποφάσεις,  αφού έλαβαν υπόψη τους  το νομικό πλαίσιο που διέπει τους ανωτέρω διαγωνισμούς, έλεγξαν τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ανάδοχοι, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, όσο και στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.