Υπουργείο Τουρισμού: Tροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της μαρίνας Βουλιαγμένης

23 Dec 2022, 08:18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Υπουργείο Τουρισμού: Tροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της μαρίνας Βουλιαγμένης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την Τροποποίηση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά σε άρθρο τροποποιείται σχετική παράγραφος ως εξής: «Ο Κύριος ή Πλοιοκτήτης / Πελάτης ή/και οιοσδήποτε έλκει δικαιώματα από σκάφος που ελλιμενίζεται στον Τουριστικό Λιμένα Βουλιαγμένης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα κυριότητας στη συγκεκριμένη θέση ελλιμενισμού του σκάφους. Σε περίπτωση σύναψης μακροχρόνιας σύμβασης ελλιμενισμού με το φορέα διαχείρισης, είναι επιτρεπτή η άμεση ή έμμεση διαδοχή του αντισυμβαλλομένου στην σύμβαση αυτή, με μόνη την γνωστοποίηση όλων των απαραίτητων ναυτιλιακών εγγράφων καθώς και εγγράφων τα οποία σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης, επιτρέπουν την ταυτοποίηση του αντισυμβαλλομένου ή των μετόχων αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τέλος, απαγορεύεται ο ελλιμενισμός, στην ίδια θέση, περισσότερων του ενός σκάφους ανεξαρτήτως τύπου, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών σκαφών, των οποίων έχει την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο».

Σε άλλο άρθρο τροποποιείται σχετική παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη σκάφους που ελλιμενίζεται στον τουριστικό λιμένα, ο ιδιοκτήτης εφόσον επιθυμεί την παραμονή του σκάφους είναι υποχρεωμένος να ζητήσει εγγράφως εκ νέου την προς τούτο αποδοχή – έγκριση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, το πολύ εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τους όρους της οικείας σύμβασης ελλιμενισμού.

Εφόσον η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα απορρίψει την αίτηση εγγράφως, το σκάφος υποχρεούται να αποπλεύσει εντός σαράντα 48 ωρών, άλλως τεκμαίρεται ότι καταλαμβάνει τον χώρο ελλιμενισμού αυθαίρετα, με τις νόμιμες συνέπειες. Στην περίπτωση αποδοχής και έγκρισης της αίτησης ελλιμενισμού του νέου πλοιοκτήτη από τη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, τότε συνάπτεται νέα σύμβαση ελλιμενισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ελλιμενισμού».

Επίσης, σε ένα τρίτο άρθρο τροποποιείται η παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβεί σε αντικατάσταση σκάφους που ελλιμενίζεται στον τουριστικό λιμένα με άλλο δεν διατηρείται το υπάρχον δικαίωμα ελλιμενισμού, αλλά απαιτείται νέα συμφωνία με την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, η οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα για τη σύναψη ή μη της σύμβασης για τον ελλιμενισμό του νέου σκάφους, εκτός αν άλλως ορίζεται στην οικεία σύμβαση ελλιμενισμού».

 

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα