Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

23 Sep 2022, 09:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος έδωσε περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 (ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 εφεξής) αποτελεί μια ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική παρέμβαση, με στόχο την αναβάθμιση της Περιφέρειας και βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, το τοπικό και παραγωγικό κεφάλαιο, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, θα πρέπει μεταξύ άλλων οι υποδομές και επενδύσεις να χαρακτηρίζονται από κατάλληλες χωροθετήσεις των εγκαταστάσεών τους, κατά προτεραιότητα εντός οργανωμένων υποδοχέων ή εντός εκτάσεων με αυξημένη καταλληλότητα, ελαχιστοποιώντας την κατάληψη φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων.

Επίσης, η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ή παράκτιων σχηματισμών, θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για την ενίσχυση από το πρόγραμμα έργων ή επενδύσεων σε παράκτιες ή θαλάσσιες ζώνες. Παράλληλα, στο επίπεδο των παρεμβάσεων του προγράμματος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών και μεθόδων καινοτομίας με επωφελές πρόσημο για το περιβάλλον, ιδίως ως προς τις νέες, πράσινες μορφές ενέργειας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτονομία, την κυκλική χρήση υλικών, ενέργειας και νερού, καθώς και την πληρέστερη ένταξη κάθε έργου στο περιβάλλον της περιοχής υποδοχής του.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα