Μελέτη για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής το Αμβρακικού Κόλπου

21 Sep 2022, 00:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Μελέτη για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής το Αμβρακικού Κόλπου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενέκρινε μελέτη για την υπηρεσία «Σύμβουλος Υποστήριξης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης και Διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου και του Φυσικού Τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου».

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής χωρικής στρατηγικής που θα συμβάλει στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμφιλοχίας και της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας έμφαση στον αναπτυξιακό πλούτο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου.

H αναπτυξιακή δυναμική των τελευταίων ετών καθιστά επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στον σχεδιασμό. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στις Ευρωπαϊκές πολιτικές και αποτελεί κατεύθυνση που επηρεάζει και το πλαίσιο χρηματοδοτήσεων, σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται οι τουριστικές ροές και ενισχύεται το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή.

Παρά όμως τις σημαντικές προσπάθειες, σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν ακόμη, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και να αυξηθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, δεδομένου ότι παρατηρούνται αδυναμίες και ελλείψεις στην συνολική αξιοποίηση των πόρων της. Η συγκεκριμένη μελέτη θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων μέσα από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου Αμφιλοχίας. Η στρατηγική αυτή γίνεται αντιληπτή ως ένα ολοκληρωμένο και αδιάσπαστο σύνολο στόχων και παρεμβάσεων, που διαπερνά την προσδιορισμένη οριοθέτηση του χώρου, μελετά τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους θεματικών πεδίων, και εν τέλει προσδιορίζει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, που επιθυμούμε να φτάσουμε και με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίες θα επιχειρήσουμε να το πετύχουμε. Μία εις βάθος μελέτη της περιοχής μπορεί να αναδείξει πιο συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και αναπτυξιακές δυνατότητες. Η ανάπτυξη στον Δήμο Αμφιλοχίας θα πρέπει να έχει την προοπτική της ανάπτυξης ολόκληρου του Αμβρακικού Κόλπου και να εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού του πλούτου.

Κάποια βασικά στοιχεία είναι τα παρακάτω:

-Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με κατεύθυνση τον οικοτουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό και με ταυτόχρονες δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβαλλοντικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και δράσεις σύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή και την αγροδιατροφή.

-Περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, πιστοποίηση, ανάδειξη και προώθηση τοπικών προϊόντων, δημιουργία κατάλληλων υποδομών κλπ.

-Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταφορικών υποδομών για την καλύτερη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα της περιοχής, αλλά και την επίτευξη μεγαλύτερης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας.

-Δράσεις υποστήριξης του κοινωνικά ευάλωτου πληθυσμού και δράσεις για την αναζωογόνηση του πληθυσμού και την υποστήριξη των νέων της περιοχής.

 

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα