Στην Maritime Projects η μαρίνα στις Μπενίτσες Κέρκυρας με ετήσιο μίσθωμα 250.000 ευρώ

19 Apr 2021, 09:29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Στην Maritime Projects η μαρίνα στις Μπενίτσες Κέρκυρας με ετήσιο μίσθωμα 250.000 ευρώ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενέκρινε το συμφωνητικό μίσθωσης της μαρίνας στις Μπενίτσες με το επενδυτικό σχήμα Maritime Projects που αναδείχθηκε πλειοδότης σε σχετικό διαγωνισμό.  

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται έως την 11 Δεκεμβρίου 2035, οπότε και λήγει η παραχώρηση του εν λόγω τουριστικού καταφυγίου προς το Δήμο. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον δεκαετία και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η αντίστοιχη χρονική παράταση της παραχώρησης προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της παραχώρησης, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 250.000 ευρώ  ετησίως πλέον χαρτοσήμου 3,6% που βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Ο μισθωτής, αποδέχεται τη μίσθωση της μαρίνας  συμπεριλαμβανομένων και των παρεπομένων υποχρεώσεων συντήρησης, ασφάλισης και φύλαξης, αντί του μισθώματος, ανεξάρτητα του ύψους της όλης δαπάνης που θα απαιτηθεί για την σύννομη λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης (καταφυγίου) και η οποία (δαπάνη) θα βαρύνει αποκλειστικά τη μισθώτρια.

Ο μισθωτής οφείλει να αποδεχθεί τον ελλιμενισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της τοπικής κοινότητας Μπενιτσών και συγκεκριμένα 10  θέσεις ελλιμενισμού στο βόρειο κρηπίδωμα προσωρινά και μέχρι τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου στη θέση «Κουτσομαρούλα», τα οποία θα εξαιρούνται από την καταβολή τελών ελλιμενισμού.

Οι δικαιούχοι των ανωτέρω θέσεων θα υποδεικνύονται εγγράφως από τον Δήμο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής τυγχάνει να είναι και πλοιοκτήτης ορίζεται ότι δύναται να κάνει ιδία χρήση ποσοστού εκ των θέσεων του καταφυγίου, που δεν υπερβαίνει το 25% της δυναμικότητας αυτού.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία δαπάνη έστω και αναγκαία .Οι αναγκαίες και επωφελείς δαπάνες ακόμη και τυχόν πρόσθετα κατασκευάσματα στο μίσθιο, οι οποίες γίνονται πάντοτε μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Οικονομικής Επιτροπής ή αρμοδίων υπηρεσιών, παραμένουν σε κάθε περίπτωση υπέρ του Δήμου, επειδή η μισθώτρια παραιτείται από τη στιγμή της υπογραφής της μισθωτηρίου συμβάσεως από το δικαίωμα της αφαίρεσης τους και από όποια αποζημίωση γι' αυτές. Δεν επιτρέπεται επίσης στη μισθώτρια να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με σύσταση εταιρείας καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή και σε κάθε περίπτωση εφόσον η νομοθεσία το επιτρέπει.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα