Τήρηση ωραρίου εργασίας στον ΕΟΤ

15 Sep 2023, 07:58 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

Τήρηση ωραρίου εργασίας στον ΕΟΤ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε έγγραφο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης γίνεται αναφορά στην τήρηση του ωραρίου εργασίας από τους υπαλλήλους στον Οργανισμό.

Το έγγραφο έχει ως εξής:

"Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών στις σημάνσεις των καρτών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και τις σχετικές αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν, υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζεται κατ’επιλογήν τους, ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης στις 7:00 και ώρα αποχώρησης στις 15:00

β) Ώρα προσέλευσης στις 7:30 και ώρα αποχώρησης στις 15:30

γ) Ώρα προσέλευσης στις 8:00 και ώρα αποχώρησης στις 16:00

δ) Ώρα προσέλευσης στις 8:30 και ώρα αποχώρησης στις 16:30

ε) Ώρα προσέλευσης στις 9:00 και ώρα αποχώρησης στις 17:00

Περαιτέρω, η είσοδος του κοινού στον ΕΟΤ επιτρέπεται από 09:00 έως 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες. Ειδικότερα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας η είσοδος του κοινού επιτρέπεται από 7:30 έως 15:00, ενώ το πέρας της εισόδου του κοινού στο Ταμείο ορίζεται στις 14:30.

Καλούνται όλοι οι υπάλληλοι του ΕΟΤ για την πιστή τήρηση του ωραρίου που έχουν επιλέξει.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΕΟΤ οφείλουν να προσέρχονται στην Υπηρεσία και να αποχωρούν την καθοριζόμενη ώρα, ανάλογα με το ωράριο που έχουν επιλέξει, και να παραμένουν στην Υπηρεσία καθ’όλη την διάρκεια αυτού. Σημειώνεται, ότι η προσέλευση και η αποχώρηση από την Υπηρεσία βεβαιώνονται αποκλειστικά και μόνο από την σήμανση της κάρτας, ενώ η χορήγηση ολιγόωρης άδειας δεν απαλλάσσει τον υπάλληλο από την υποχρέωση σήμανσης της κάρτας.

Η σήμανση της κάρτας τόσο κατά την έξοδο, όσο και κατά την επιστροφή στην Υπηρεσία για οποιαδήποτε λόγο (άδεια για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, στάση εργασίας, κλπ.) είναι υποχρεωτική.

Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. απώλεια κάρτας), η παρουσία του υπαλλήλου βεβαιώνεται με την προσέλευση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για να το δηλώσει και με την υπογραφή του στο βιβλίο παρουσιών που τηρείται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης. Επισημαίνουμε ότι η ενυπόγραφη δήλωση παρουσίας δε δύναται να είναι συχνή και επαναλαμβανόμενη.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κ.Υ. καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων Κ.Υ. ΕΟΤ καλούνται να ελέγχουν καθημερινά την ορθή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων τους σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αποστέλλονται καθημερινά στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΟΤ τα δελτία απόντων και κωλυομένων πλήρως συμπληρωμένα και αιτιολογημένα σχετικά με την απουσία των υπαλλήλων (π.χ. ασθένεια, γονική άδεια, κανονική άδεια κλπ.). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την τήρηση του ωραρίου.

Σημειώνουμε ότι η τήρηση του ωραρίου εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007) η τήρηση του ωραρίου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό, η μη τήρησή του συνεπάγεται την αντίστοιχη περικοπή αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3528/2007 και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα".

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα