Γενικό Δικαστήριο: «Τοίχος» στις προσφυγές της LOT κατά της απόκτησης στοιχείων της Air Berlin από τις easyJet & Lufthansa

Γενικό Δικαστήριο: «Τοίχος» στις προσφυγές της LOT κατά της απόκτησης στοιχείων της Air Berlin από τις easyJet & Lufthansa

Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές της αεροπορικής εταιρίας Polskie Linie Lotnicze «LOT» κατά των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες εγκρίνονται οι συγκεντρώσεις που αφορούν την απόκτηση από την easyJet και από την Lufthansa, αντιστοίχως, ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού του ομίλου Air Berlin

Αντιμέτωπη με τη συνεχή επιδείνωση της χρηματοοικονομικής καταστάσεώς της, η αεροπορική εταιρία Air Berlin plc έθεσε σε εφαρμογή, το 2016, σχέδιο αναδιαρθρώσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη στις 16 Δεκεμβρίου 2016, συνήψε, με την αεροπορική εταιρία Deutsche Lufthansa AG (στο εξής: Lufthansa), συμφωνία με αντικείμενο την υπεκμίσθωση στην τελευταία διαφόρων αεροσκαφών με τα πληρώματά τους.

Εντούτοις, η απώλεια της χρηματοοικονομικής στηρίξεως την οποία παρείχε στην Air Berlin ένας από τους κύριους μετόχους της, υπό τη μορφή δανείων, την υποχρέωσε να ζητήσει, στις 15 Αυγούστου 2017, την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η χορήγηση από τις γερμανικές αρχές, ως ενισχύσεως διασώσεως, ενός εγγυημένου δανείου εγκριθέντος από η Επιτροπή1, επρόκειτο να της παράσχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για μια περίοδο τριών μηνών προκειμένου μεταξύ άλλων να μπορέσει να προβεί σε μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της.

Προς τον σκοπό αυτό συνήφθησαν, ειδικότερα, δύο συμφωνίες. Αφενός, μία συμφωνία συναφθείσα στις 13 Οκτωβρίου 2017 η οποία προέβλεπε την ανάληψη από την Lufthansa μεταξύ άλλων μιας θυγατρικής της Air Berlin στην οποία έπρεπε προηγουμένως να μεταβιβασθούν διάφορα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους καθώς και χρονοθυρίδες2 τις οποίες αυτή κατείχε σε ορισμένους αερολιμένες, μεταξύ των οποίων, ειδικότερα, σε αυτούς του Ντίσελντορφ, της Ζυρίχης, του Αμβούργου, του Μονάχου, της Στουτγάρδης και στον αερολιμένα Berlin-Tegel. Αφετέρου, μία συμφωνία συναφθείσα στις 27 Οκτωβρίου 2017 με την αεροπορική εταιρία easyJet plc που αφορούσε κυρίως τη μεταβίβαση στην τελευταία των χρονοθυρίδων τις οποίες κατείχε η Air Berlin, μεταξύ άλλων στον αερολιμένα Berlin-Tegel. Η Air Berlin έπαυσε τις δραστηριότητές της ήδη την επομένη, προτού κηρυχθεί αφερέγγυα με δικαστική απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2017.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η Lufthansa κοινοποίησε στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις προνομίες της τελευταίας στον τομέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων3, την πράξη συγκεντρώσεως η οποία προβλέπεται από τη συμφωνία της 13ης Οκτωβρίου 2017. Στις 7 Νοεμβρίου 2017, η easyJet κοινοποίησε, με τον ίδιον τρόπο, την πράξη η οποία προβλεπόταν από τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου 2017 (στο εξής, από κοινού με την πράξη η οποία κοινοποιήθηκε από την Lufthansa: επίμαχες συγκεντρώσεις). Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμβατότητα της συγκεντρώσεως η οποία κοινοποιήθηκε από τη Lufthansa, βάσει των δεσμεύσεων τις οποίες αυτή είχε αναλάβει4, με την απόφαση C(2017) 9118 τελικό, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και τη συμβατότητα της συγκεντρώσεως η οποία κοινοποιήθηκε από την easyJet, με την απόφαση C(2017) 8776 τελικό, της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (στο εξής από κοινού: προσβαλλόμενες αποφάσεις). Συγκεκριμένα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίμαχες συγκεντρώσεις δεν ήγειραν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά. Με την ευκαιρία αυτή, για πρώτη φορά σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, η Επιτροπή δεν όρισε τις σχετικές αγορές ανά ζεύγη πόλεων, μεταξύ ενός σημείου αναχωρήσεως και ενός σημείου προορισμού (στο εξής: αγορές Α & Π). Συγκεκριμένα, αφενός, διαπίστωσε ότι η Air Berlin είχε παύσει τις δραστηριότητες της πριν από τις εν λόγω συγκεντρώσεις και ανεξάρτητα από αυτές. Εξ αυτού συνήγε ότι η Air Berlin είχε αποσυρθεί από το σύνολο των αγορών Α & Π στις οποίες ήταν παρούσα προηγουμένως. Αφετέρου, θεώρησε ότι οι επίμαχες συγκεντρώσεις αφορούσαν πρωτίστως τη μεταβίβαση χρονοθυρίδων και διαπίστωσε ότι οι εν λόγω χρονοθυρίδες δεν χρησιμοποιούντο σε καμία άλλη συγκεκριμένη αγορά Α & Π. Κατά συνέπεια, έκρινε προτιμότερο να αθροίσει, για τους σκοπούς της αναλύσεώς της, το σύνολο των αγορών Α & Π από ή προς καθέναν από τους αερολιμένες με τους οποίους συνδέονταν οι εν λόγω χρονοθυρίδες. Με τον τρόπο αυτόν, όρισε επομένως τις σχετικές αγορές ως τις αγορές των υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών από ή προς τους αερολιμένες αυτούς. Εν συνεχεία εξακρίβωσε ότι οι εν λόγω συγκεντρώσεις δεν μπορούσαν να προκαλέσουν «σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού», μεταξύ άλλων παρέχοντας, εν προκειμένω, στην easyJet και στην Lufthansa, αντιστοίχως, την ικανότητα και κίνητρο να αποκλείσουν την πρόσβαση στις εν λόγω αγορές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την τοιουτοτρόπως διενεργηθείσα από την Επιτροπή ανάλυση, τόσο από απόψεως μεθοδολογίας όσο και από απόψεως αποτελεσμάτων, η αεροπορική εταιρία Polskie Linie Lotnicze «LOT» (στο εξής: προσφεύγουσα), η οποία εμφανίζεται ως άμεση ανταγωνίστρια των συμμετεχουσών στις επίμαχες συγκεντρώσεις μερών, άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου δύο προσφυγές ζητώντας αντιστοίχως την ακύρωση των δύο προσβαλλομένων αποφάσεων.

Με τις αποφάσεις του της 20ής Οκτωβρίου 2021, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις εν λόγω προσφυγές, δεχόμενο συνακόλουθα, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή μπορεί να αρκεσθεί να εξετάσει το σύνολο των αγορών Α & Π από ή προς τους αερολιμένες με τους οποίους συνδέονταν οι χρονοθυρίδες της Air Berlin αντί να εξετάσει εξατομικευμένα εκάστη των αγορών Α & Π στις οποίες η Air Berlin και, αντιστοίχως, η Lufthansa και η easyJet ήσαν παρούσες.

Εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου

Κατά πρώτον, όσον αφορά τον λόγο ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται εσφαλμένος ορισμός των σχετικών αγορών, το Γενικό Δικαστήριο φρονεί, κατ’ αρχάς, ότι ματαίως η προσφεύγουσα επιχειρεί να αμφισβητήσει την ακρίβεια της γενόμενης από την Επιτροπή παρουσιάσεως των επίμαχων συγκεντρώσεων και του πλαισίου στο οποίο αυτές εντάσσονται. Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή βασίμως θεώρησε ότι οι δραστηριότητες της Air Berlin είχαν παύσει πριν από τις επίμαχες συγκεντρώσεις και ανεξάρτητα από αυτές και ότι, κατά συνέπεια, η Air Berlin δεν ήταν πλέον παρούσα σε καμία αγορά Α & Π. Εν συνεχεία, στο μέτρο που οι χρονοθυρίδες της Air Berlin δεν συνδέονταν με καμία αγορά Α & Π, το Γενικό Δικαστήριο φρονεί ότι η Επιτροπή ορθώς επισήμανε ότι οι εν λόγω χρονοθυρίδες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Lufthansa και από την easyJet, αντιστοίχως, σε άλλες αγορές Α & Π από αυτές στις οποίες δραστηριοποιείτο η Air Berlin. Κατά συνέπεια, αποφαίνεται ότι, σε αντίθεση με τις συγκεντρώσεις στις οποίες εμπλέκονται αεροπορικές εταιρίες οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν δραστηριότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν βέβαιο ότι οι επίμαχες συγκεντρώσεις έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στον ανταγωνισμό στις αγορές Α & Π στις οποίες η Air Berlin ήταν παρούσα πριν από την παύση των δραστηριοτήτων της. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε σοβαρές ενδείξεις ότι η εξατομικευμένη εξέταση των αγορών Α & Π τις οποίες προσδιόρισε θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαπίστωση της υπάρξεως σημαντικής παρακωλύσεως του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, της οποίας τον εντοπισμό δεν καθιστούσε δυνατόν ο ορισμός της αγοράς που προέκρινε η Επιτροπή.

Κατά δεύτερον, όσον αφορά τον λόγο ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως των αποτελεσμάτων των επίμαχων συγκεντρώσεων, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, ευθύς εξ αρχής, ότι, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων οι οποίες της έχουν απονεμηθεί από τον κανονισμό ΕΚ για τις συγκεντρώσεις, η Επιτροπή διαθέτει ορισμένη διακριτική ευχέρεια, ιδίως όσον αφορά περίπλοκες οικονομικές εκτιμήσεις στις οποίες καλείται συναφώς να προβεί. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος που ασκείται από τον δικαστή της Ένωσης επί της ασκήσεως μιας τέτοιας ευχέρειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιθώριο εκτιμήσεως που αναγνωρίζεται κατά τα προεκτεθέντα στην Επιτροπή. Κατόπιν της ανωτέρω διευκρινίσεως, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των επίμαχων συγκεντρώσεων στις αγορές των υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών από ή προς τους οικείους αερολιμένες δεν προκύπτει κανένα πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, του χαμηλού ποσοστού συμφορήσεως των ως άνω αερολιμένων ή του περιορισμένου αποτελέσματος των εν λόγω συγκεντρώσεων επί της αυξήσεως των μεριδίων των χρονοθυρίδων που κατέχουν η Lufthansa και η easyJet. Όσον αφορά, ειδικότερα, την συγκέντρωση η οποία κοινοποιήθηκε από την Lufthansa, η προσφεύγουσα αβασίμως επίσης υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως των αποτελεσμάτων της συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2016 δεδομένου, μεταξύ άλλων, ότι η εν λόγω συμφωνία παρείχε ήδη τη δυνατότητα στην Lufthansa να εκμεταλλεύεται αεροσκάφη και το πλήρωμά τους για διάρκεια έξι ετών πριν την οριστική απόκτησή τους στο πλαίσιο της εν λόγω συγκεντρώσεως. Τέλος, όσον αφορά την συγκέντρωση η οποία κοινοποιήθηκε από την easyJet, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι χρονοθυρίδες είναι αναγκαίες για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών. Εξ αυτού συνάγει ότι υφίσταται «κάθετη» σχέση μεταξύ της κατανομής των εν λόγω χρονοθυρίδων και της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και ότι η Επιτροπή βασίμως παρέπεμψε, κατά συνέπεια, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις «μη οριζόντιες» συγκεντρώσεις5.

Κατά τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτιάσεις που αφορούν τον ανεπαρκή χαρακτήρα των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Lufthansa στο πλαίσιο της συγκεντρώσεως την οποία κοινοποίησε, καθώς και την απουσία τέτοιων δεσμεύσεων, όσον αφορά τη συγκέντρωση την οποία κοινοποίησε η easyJet, για τον λόγο ότι η προσφεύγουσα αβασίμως υποστηρίζει ότι οι εν λόγω συγκεντρώσεις είναι προδήλως ικανές να αποτελέσουν σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτόν, απορρίπτει επίσης ως αβάσιμες τις αιτιάσεις με τις οποίες η προσφεύγουσα προσήψε στην Επιτροπή ότι παρέλειψε να συνεκτιμήσει την ενδεχόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας που θα μπορούσε να προκύψει από τις εν λόγω συγκεντρώσεις.

Κατά τέταρτον, το Γενικό Δικαστήριο παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε ότι η χρηματοοικονομική στήριξη την οποία έλαβε η Air Berlin βάσει της ενισχύσεως διασώσεως αποτελούσε μέρος των στοιχείων του ενεργητικού τα οποία μεταβιβάσθηκαν, αντιστοίχως, στην easyJet και στην Lufthansa στο πλαίσιο των επίμαχων συγκεντρώσεων και απορρίπτει, κατά συνέπεια, τις αιτιάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη της την εν λόγω ενίσχυση για τους σκοπούς της αναλύσεώς της. Περαιτέρω, όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 8α, παράγραφος 2, του κανονισμού 95/936, την οποία επίσης προβάλλει η προσφεύγουσα στην μία εκ των προσφυγών της, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη.

Κρίνοντας, τέλος, αβάσιμο τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί ελλείψεως αιτιολογίας, και, ως εκ τούτου, απορρίπτοντας το σύνολο των λόγων ακυρώσεως που προβλήθηκαν σε καθεμία από τις δύο υποθέσεις, το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει την απόρριψη των δύο προσφυγών, χωρίς να χρειάζεται, υπό τις συνθήκες αυτές, να αποφανθεί επί του παραδεκτού τους.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 09/12 16:26

  Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών και της ιαματικής πηγής

 2. 09/12 16:14

  Τα τεστ για τους εφήβους μειώνουν τη ζήτηση των Βρετανών για διακοπές Χριστουγέννων

 3. 09/12 15:49

  Μελέτη INΣΕΤΕ «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» - Τα megatrends διεθνώς

 4. 09/12 14:46

  ΙΑΤΑ: Οι νέοι περιορισμοί στα ταξίδια για την Όμικρον δεν συμβαδίζουν με τις συστάσεις ΠΟΥ

 5. 09/12 13:45

  Τουρισμός | Διαμονή μακράς διάρκειας από την τρίτη ηλικία ο στόχος για τα Κανάρια Νησιά

 6. 09/12 13:30

  Επεκτείνεται το δωρεάν roaming στην ΕΕ για άλλα 10 χρόνια

 7. 09/12 13:25

  ΤΑΙΠΕΔ: Πρώτος επιλέξιμος επενδυτής για τις Γούρνες η REDS

 8. 09/12 12:56

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Ανάγκη ενίσχυσης του brandname "ΙΟΑΝΝΙΝΑ"

 9. 09/12 12:53

  Η νέα γερμανική κυβέρνηση θα επιτρέψει τη διπλή υπηκοότητα

 10. 09/12 12:51

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Τήνο

 11. 09/12 12:48

  Preferred Hotels & Resorts: Ντεμπούτο για 9 νέα ανεξάρτητα ξενοδοχεία το 2022

 12. 09/12 12:47

  Eγκρίσεις για 2 νέα 5άστερα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Κω

 13. 09/12 12:39

  Hyatt | 7 νέα πολυτελή ξενοδοχεία εντός του 2022- το ένα στη Σαντορίνη

 14. 09/12 12:31

  Η Praktiker ανανεώνει το σπίτι και τη διάθεση μας με το νέο φυλλάδιο προσφορών της!

 15. 09/12 12:21

  Τουλάχιστον 49 κρουαζιερόπλοια το 2022 στη Θεσσαλονίκη- Η δήλωση Κικίλια

 16. 09/12 12:04

  Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND: Ο τουρισμός στηρίζει την έξοδο από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας

 17. 09/12 11:52

  Ο ελληνικός θεματικός τουρισμός σε βελγικές και ολλανδικές παραγωγές

 18. 09/12 11:39

  Επίδομα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους το 2021 με κατ'ελάχιστο 50 ημέρες ασφάλισης

 19. 09/12 11:26

  Επιστρέφουν στην Ελλάδα 47 αρχαία αντικείμενα, προϊόντα παράνομης διακίνησης από τη συλλογή Steinhardt

 20. 09/12 11:15

  Ο Υπουργός Τουρισμού αρωγός στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

 21. 09/12 10:52

  Commercial Hub του Ελληνικού | Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εμπορικά συγκροτήματα στον κόσμο

 22. 09/12 10:09

  TUI Russia | Σχέδια για 3,2 εκατ. τουρίστες το 2022 και 5 εκατ, το 2023

 23. 08/12 16:05

  ΣΕΒ | Ανησυχία των επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό

 24. 08/12 14:27

  Αυστρία: Lockdown μόνο για ανεμβολίαστους – Ανοίγουν προορισμοί σκι, εστιατόρια και ξενοδοχεία

 25. 08/12 13:55

  H Eλλάδα, η Πορτογαλία και τα τεστ PCR μονοπώλησαν τις αναζητήσεις στην Google το 2021

 26. 08/12 13:43

  Virtual B2B Roadshow του ΕΟΤ για προώθηση της Ελλάδας στην Κίνα

 27. 08/12 13:40

  Η Νέα Υόρκη θα αδειάσει από οικογένειες τουριστών λόγω νέου κανονισμού για τα παιδιά

 28. 08/12 13:27

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης: Η υπερ-προβολή του κορωνοϊού στην πόλη έφερε καταβαράθρωση στις πληρότητες

 29. 08/12 12:55

  Ουσιαστικό Financial Management για Ξενοδοχεία | Άρθρο του Κώστα Φάλαγγα

 30. 08/12 12:54

  Σεμινάριο Υπ.Τουρισμού: Μοντέλα βιώσιμων πολιτιστικών μονοπατιών και επιχειρηματικού τουρισμού

 31. 08/12 12:46

  Ιαπωνία: Σε καραντίνα οι ταξιδιώτες από Ελλάδα, Ινδία, Ρουμανία και 4 πολιτείες των ΗΠΑ

 32. 08/12 12:31

  Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας, Αττικής και Αργοσαρωνικού

 33. 08/12 12:13

  TUI | Το καλοκαίρι του 2022 θα είναι σε επίπεδα προ πανδημίας - πιο ακριβά τα ταξίδια

 34. 08/12 11:34

  Horwath HTL | Τι διαμορφώνει το μέλλον του Τουρισμού;

 35. 08/12 11:32

  Έρευνα Voco Hotels/ IHG: Τα 3/4 των ταξιδιωτών θεωρούν τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας βασικό παράγοντα στην κράτηση

 36. 08/12 10:56

  Τι ετοιμάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

 37. 08/12 10:10

  Μειωμένος ΦΠΑ σε ακίνητα, νησιά του Αιγαίου και σε αγροτικά προϊόντα και μηχανήματα- Δήλωση Κικίλια

 38. 08/12 09:52

  Β.Κικίλιας | Μετατροπή της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 39. 08/12 09:50

  H Hilton ψήνει κουλουράκια

 40. 08/12 09:45

  Aυστρία: Μερική αύξηση του τουρισμού αλλά και παράπλευρες απώλειες από την παρατεταμένη κρίση

 41. 08/12 09:20

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Κω

 42. 08/12 09:06

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Πάρο

 43. 07/12 17:56

  Έρευνα IPK/ ITB: Εφικτή η πλήρης ανάκαμψη της ζήτησης το 2022 – Η Ελλάδα κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός

 44. 07/12 17:38

  Διπλό τεστ για να ταξιδέψετε στη Μεγάλη Βρετανία

 45. 07/12 17:06

  Στην "ηλεκτρική καρέκλα" και πάλι ο ευρωπαϊκός τουρισμός ενόψει της Όμικρον - "Οι προορισμοί θα νιώσουν άμεσα τις συνέπειες"

 46. 07/12 14:50

  Η Attica Group εξαγόρασε το ξενοδοχείο Naxos Resort Beach Hotel

 47. 07/12 13:37

  Θετικός στον κορωνοϊό ο κ.Θεοχάρης, αλλά χωρίς συμπτώματα

 48. 07/12 13:28

  ΥΠΑ: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

 49. 07/12 13:14

  ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει ρύθμιση για τους ξεναγούς ώστε να λάβουν την τρίμηνη χειμερινή επιδότηση

 50. 07/12 13:06

  Η Ελαφόνησος θωρακίζεται έναντι του Covid με την τρίτη δόση του εμβολίου

 51. 07/12 13:05

  Γερμανός υπουργός Υγείας: Αναγκαίοι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην ΕΕ

 52. 07/12 12:37

  Selina: Εισάγεται στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με την BOA Acquisition Corp

 53. 07/12 12:34

  Lufthansa Technik Explorer: Το ιπτάμενο ξενοδοχείο 5 αστέρων για VIP εμπειρίες

 54. 07/12 12:32

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Πάρο

 55. 07/12 12:32

  IBTM: Μειωμένος ο αριθμός των συμμετοχών με ίδιο αριθμό συναντήσεων σε σχέση με το 2019

 56. 07/12 12:32

  H Ελλάδα στο top-10 των ευρωπαϊκών προορισμών στις σημαντικότερες αγορές

 57. 07/12 12:31

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Κρήτη

 58. 07/12 12:31

  Ποια είναι η πιο κατάλληλη εποχή για το digital marketing του ξενοδοχείου;

 59. 07/12 11:40

  Τουρκικός τουρισμός: 21 εκατ. αφίξεις στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου

 60. 07/12 11:15

  Πλειοδότης η REDS για τις Γούρνες Ηρακλείου- Καζίνο, ξενοδοχεία και τουριστικές κατοικίες προβλέπει η επένδυση

 61. 07/12 10:56

  Η Βαρκελώνη επανεξετάζει το τουριστικό μοντέλο της

 62. 07/12 10:31

  Χειμερινός τουρισμός: Προβολή της Αράχωβας και του Χ.Κ. Παρνασσού στη Σουηδία

 63. 06/12 18:29

  Περιφέρεια Κρήτης | Μελέτη για την ανακατασκευή και επανάχρηση του «Μεγάρου Κοθρή» σε Δημοτική Πινακοθήκη

 64. 06/12 18:01

  Ο Πειραιάς homeport για το MSC Lirica από το καλοκαίρι του 2022

 65. 06/12 17:13

  Καμιά σχέση με την πραγματικότητα οι δήθεν υψηλές πληρότητες τα Χριστούγεννα

 66. 06/12 16:07

  Η Praktiker ενθουσίασε τους επισκέπτες στη φετινή Xenia 2021

 67. 06/12 15:52

  Anex Croup | Δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά το 2022 με 353 ξενοδοχεία

 68. 06/12 15:20

  «Το Ελληνικό θα επηρεάσει καθοριστικά το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας» | Άρθρο του Δημήτρη Ποτηρόπουλου

 69. 06/12 15:16

  Συνεργασία ΗΑΤΤΑ - SUSTOUR: Πρακτικές βιώσιμου τουρισμού για τα ταξιδιωτικά γραφεία

 70. 06/12 15:11

  Αλβανία: Κατασκευή νέου διεθνούς αεροδρομίου

 71. 06/12 14:35

  Ιταλία: Σε εφαρμογή από σήμερα το «Super Green Pass»

 72. 06/12 14:27

  ΗΠΑ: Υποχρεωτικό τεστ προ της αναχώρησης

 73. 06/12 13:42

  Κύπρος: Όλες οι αλλαγές στο πρωτόκολλο τουρισμού για τη παραλλαγή Όμικρον

 74. 06/12 13:33

  Στην Everty το ξενοδοχείο Iconic Santorini

 75. 06/12 13:00

  Δήμος Αθηναίων: Νέα εποχή με δωρεάν Wi-fi σε 11 σημεία της πόλης

 76. 06/12 12:56

  IAPCO: Παγκόσμια διάκριση στην AFEA για θέματα βιωσιμότητας στον συνεδριακό τουρισμό

 77. 06/12 12:54

  Ο Μπ. Τζόνσον κατά της άποψης των επιστημόνων ότι τα μέτρα δεν θα περιορίσουν την Όμικρον

 78. 06/12 12:40

  Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την επιστροφή των τεστ προ της αναχώρησης

 79. 06/12 12:08

  Δρομολόγηση έργων υποδομών ύδρευσης μέσω συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 5 εκατ. ευρώ

 80. 06/12 12:07

  Ισπανικός τουρισμός: Ισχυρή επιστροφή στην κορυφή της νότιας Ευρώπης στο τέλος της σεζόν

 81. 06/12 12:05

  Προχωρά η διαδικασία δημοπράτησης του έργου του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό

 82. 06/12 12:03

  Πληρωμές μέρους επιχορηγήσεων για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις

 83. 06/12 12:01

  Άδειες για 2 νέα πολυτελή ξενοδοχεία σε Σέρρες και Κω

 84. 06/12 12:01

  Χειμερινός τουρισμός στη Βουλγαρία: Πού ζητούνται πιστοποιητικά και τεστ και πού όχι

 85. 06/12 11:58

  Celebrity Cruises: Νέες κρουαζιέρες για Καναδά, Βερμούδες και άλλους προορισμούς

 86. 06/12 11:42

  Τουρκικός τουρισμός | 9 εκατ. τουρίστες στην Αττάλεια το 11μηνο- Ρώσοι το 40%

 87. 06/12 10:56

  Xenia 2021: Εντυπωσιακό restart με 17.000 επισκέπτες!

 88. 06/12 10:24

  Θα δούμε νέα τουριστική έκρηξη τα επόμενα χρόνια - H Ελλάδα έχει το πέμπτο ισχυρότερο brand παγκοσμίως

 89. 06/12 09:38

  Κύπρος | Μοριακό PRC test στο αεροδρόμιο από σήμερα 6 Δεκεμβρίου στους επιβάτες

 90. 06/12 09:22

  Δυναμική η συμβολή της 8ης Athens International Tourism & Culture Expo 2021 στον εισερχόμενο τουρισμό

 91. 05/12 17:13

  Β.Κικίλιας: Δημιουργούνται Φορείς Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού από Δήμους και Περιφέρειες

 92. 05/12 10:50

  Δυναμική είσοδος της Σερβίας στις ΑΠΕ

 93. 05/12 10:43

  Ιαπωνία: Πήρε πίσω την απόφαση για αναστολή νέων κρατήσεων για τις εισερχόμενες πτήσεις λόγω Όμικρον

 94. 05/12 09:42

  Νέα αύξηση του μέσου μισθού στην Ισπανία

 95. 04/12 17:41

  IATA: Οι περιορισμοί απειλή για την ανάκαμψη των αεροπορικών ταξιδιών

 96. 04/12 17:39

  Four Seasons Private Jet 2023: Τα νέα ταξίδια απαντούν στη ζήτηση- από την Αθήνα η έναρξη

 97. 04/12 17:38

  Η Σελήνη προσγειώνεται στο Λας Βέγκας

 98. 04/12 15:22

  30 χρόνια μετά την Pan Am: Ο μύθος ζει

 99. 03/12 16:35

  Β. Κικίλιας: Θεσμοθετούμε σήμα προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης

 100. 03/12 15:46

  Οι 3 βασικοί "σκόπελοι" για τον ελληνικό τουρισμό το 2022